Kondor Béla Közösségi Ház

Kiál­lí­tás címe: VÍZ, az uni­ver­zá­lis élte­tő­elem

Kiál­lító művé­szek: Árvay Zol­ta, Bakos Tamás, Bódi Kata­lin, Bod­nár Imre, Bucz­kó Imre, Dara­dics Árpád, Fröm­mel Gyu­la, Garam­völ­gyi Béla, Hat­va­ni Orso­lya, Hul­ler Ágos­ton, Magyar József, Maz­alin Natá­lia, Nem­csics Antal, Rutt­kay Sán­dor, Sán­dor József Atti­la, Solt­ész Melin­da, Telis­ka Gyön­gyi és Teme­si Péter.

Meg­nyitja: Hem­rik Lász­ló – művé­sze­ti író, osz­tály­ve­ze­tő, Lud­wig Múze­um, múze­um­pe­da­gó­gi­ai osz­tály
Köszön­tőt mond: Kucsák Lász­ló ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 17. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 4. 19.00

Nyit­va tar­tás: Ünnep­nap kivé­te­lé­vel min­den nap 9 – 19 órá­ig
kondor logo
1181 Buda­pest, Kon­dor Béla sétány 8.
A 3-as met­ró Kőbánya-Kispest vég­ál­lo­má­sá­tól a 136E busszal (7. meg­ál­ló)