Kondor Béla Közösségi Ház

Kondor Béla Közösségi Ház

Kiál­lí­tás cí­me: VÍZ, az uni­ver­zá­lis él­te­tő­elem

Kiál­lító művé­szek: Árvay Zolta, Bakos Tamás, Bódi Katalin, Bodnár Imre, Buczkó Imre, Daradics Árpád, Frömmel Gyula, Garamvölgyi Béla, Hatvani Orsolya, Huller Ágoston, Magyar József, Mazalin Natália, Nemcsics Antal, Ruttkay Sándor, Sándor József Attila, Soltész Melinda, Teliska Gyöngyi és Temesi Péter.

Meg­nyitja: Hemrik László – mű­vé­sze­ti író, osz­tály­ve­ze­tő, Ludwig Múzeum, mú­ze­um­pe­da­gó­gi­ai osz­tály
Köszöntőt mond: Kucsák László or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 17. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 4. 19.00

Nyitva tar­tás: Ünnepnap ki­vé­te­lé­vel min­den nap 9 – 19 órá­ig
kondor logo
1181 Budapest, Kondor Béla sé­tány 8.
A 3-as met­ró Kőbánya-Kispest vég­ál­lo­má­sá­tól a 136E busszal (7. meg­ál­ló)