Kondor Béla Közösségi Ház

Kon­dor Béla Közös­ségi Ház

Kiál­lí­tás címe: VÍZ, az uni­ver­zá­lis éltetőelem

Kiál­lító művé­szek: Árvay Zolta, Bakos Tamás, Bódi Kata­lin, Bod­nár Imre, Buczkó Imre, Dara­dics Árpád, Fröm­mel Gyula, Garam­völ­gyi Béla, Hat­vani Orso­lya, Hul­ler Ágos­ton, Magyar József, Maza­lin Natá­lia, Nem­csics Antal, Rutt­kay Sán­dor, Sán­dor József Attila, Sol­tész Melinda, Teliska Gyön­gyi és Temesi Péter.

Meg­nyitja: Hem­rik László – művé­szeti író, osz­tály­ve­zető, Lud­wig Múzeum, múze­um­pe­da­gó­giai osz­tály
Köszöntőt mond: Kucsák László országgyű­lési képviselő

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 17. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 4. 19.00

Nyitva tar­tás: Ünnep­nap kivé­te­lé­vel min­den nap 9 – 19 óráig
kondor logo
1181 Buda­pest, Kon­dor Béla sétány 8.
A 3-as metró Kőbánya-Kispest vég­ál­lo­má­sá­tól a 136E busszal (7. meg­álló)