Körmendi Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Körmendi Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: “Az es­ti kér­dés”
Kiál­lító művé­sz: Tenk László Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Szarvas József szín­mű­vész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Tenk László fes­tő­mű­vész elő­sze­re­tet­tel fes­tett es­ti han­gu­la­to­kat, tá­ja­kat.
”A Tenk-képeken egy­szer­re fon­to­sak a szí­nek, a fé­nyek és az ár­nyé­kok, a for­mák és a lá­tó­szö­gek. Jelentéssel bír­nak a fel­kent sú­lyos fes­ték­mennyi­sé­gek, vagy ép­pen az át­tet­sző fe­lü­le­tek. És a me­lan­kó­lia va­la­hogy min­dig tet­ten ér­he­tő­en ott van az es­ték kék­jét meg­tö­rő sár­ga vil­la­nyok­ban, a fák ág­bo­gá­ban, az ut­cák há­za­i­nak egy­más fe­lé haj­lá­sá­ban. Az el­mú­ló szép­ség me­lan­kó­li­á­ja, amit né­hány gyors ecset­vo­nás­sal min­den­kép­pen meg kell még örö­kí­te­ni. Hiszen az al­kony min­dig rö­vid, az est pe­dig ha­mar le­száll a ma­ga kö­de­i­vel; bár sö­tét­sé­gen át­tör az em­ber egyik nagy tu­do­má­nya, az elekt­ro­mos fény, vagy ép­pen a Hold sá­pa­tag csil­lo­gá­sa.”

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 12 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 29.

Nyitva tar­tás:
H-P: 9.00-17.00

Kiállítás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Villamos: 4, 6 – Mari té­ri meg­ál­ló,
2 – Jászai Mari tér
Autóbusz: 15 – Markó ut­ca
Metro: 2 – Kossuth tér
Troli: 75, 72
kormendi logo
1055 Budapest, Falk Miksa u. 7.