Kiál­lí­tás hely­színe: Kör­men­di Galé­ria

Kiál­lí­tás címe: “Az esti kér­dés”
Kiál­lító művé­sz: Tenk Lász­ló Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Szar­vas József szín­mű­vész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Tenk Lász­ló fes­tő­mű­vész elő­sze­re­tet­tel fes­tett esti han­gu­la­to­kat, tája­kat.
”A Tenk-képeken egy­szer­re fon­to­sak a szí­nek, a fények és az árnyé­kok, a for­mák és a látó­szö­gek. Jelen­tés­sel bír­nak a fel­kent súlyos fes­ték­mennyi­sé­gek, vagy éppen az áttet­sző felü­le­tek. És a melan­kó­lia vala­hogy min­dig tet­ten érhe­tő­en ott van az esték kék­jét meg­tö­rő sár­ga vil­la­nyok­ban, a fák ágbo­gá­ban, az utcák háza­i­nak egy­más felé haj­lá­sá­ban. Az elmú­ló szép­ség melan­kó­li­á­ja, amit néhány gyors ecset­vo­nás­sal min­den­kép­pen meg kell még örö­kí­te­ni. Hiszen az alkony min­dig rövid, az est pedig hamar leszáll a maga köde­i­vel; bár sötét­sé­gen áttör az ember egyik nagy tudo­má­nya, az elekt­ro­mos fény, vagy éppen a Hold sápa­tag csil­lo­gá­sa.”

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 12 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 29.

Nyit­va tar­tás:
H-P: 9.00–17.00

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Vil­la­mos: 4, 6 — Mari téri meg­ál­ló,
2 — Jászai Mari tér
Autó­busz: 15 — Mar­kó utca
Met­ro: 2 — Kos­suth tér
Tro­li: 75, 72
kormendi logo
1055 Buda­pest, Falk Mik­sa u. 7.