Kemény Zol­tán kiál­lí­tása
Kiál­lí­tás címe: “Kép­ira­tok”
Meg­nyit­ja: Rényi And­rás művé­szet­ör­té­nész
Digi­tá­lis nyo­ma­tok, kol­lázs és fotog­rá­fi­ák sze­re­pel­nek a kiál­lí­tá­son.

Meg­nyitó idő­pontja: októ­ber 13. 17:00
Kiál­lí­tás megtekint­hető: októ­ber 31-ig, hét­köz­nap 10–17 órá­ig

1055, Buda­pest, Falk Mik­sa utca 7