Körmendi Galéria

Kemény Zoltán kiál­lí­tása
Kiállítás cí­me: “Képiratok”
Megnyitja: Rényi András mű­vé­szet­ör­té­nész
Digitális nyo­ma­tok, kol­lázs és fo­tog­rá­fi­ák sze­re­pel­nek a ki­ál­lí­tá­son.

Meg­nyitó idő­pontja: ok­tó­ber 13. 17:00
Kiál­lí­tás megtekint­hető: ok­tó­ber 31-ig, hét­köz­nap 10-17 órá­ig

1055, Budapest, Falk Miksa ut­ca 7