Kiál­lí­tás hely­színe: Kor­társ Magyar Galé­ria, Duna­szer­da­hely

Kiál­lí­tás címe: ERATO
Era­to VII. Nem­zet­kö­zi Kép­ző­mű­vé­sze­ti Pályá­zat és Kiál­lí­tás

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A pályá­za­ton részt vehet min­den képző-és ipar­mű­vész, meg­kö­tött­ség nél­kül.
A kiírás nem­zet­kö­zi, ter­vünk a hazai és hatá­ron túli kor­társ művé­szek talál­ko­zá­sa és bemu­tat­ko­zá­sa az ero­ti­kus han­gu­la­tú művek­kel.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 22. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 18.

Nyit­va tar­tás:
hét­fő 9:00–13:00
kedd 9:00–17:00
szer­da 9:00–17:00
csü­tör­tök 9:00–17:00
pén­tek 9:00–17:00
szom­bat 10:00–16:00
vasár­nap Zár­va

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
929, Gyu­lu Sza­bóa 304/2, 929 01 Dunaj­ská Stre­da, Szlo­vá­kia