Kortárs Magyar Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely

Kiál­lí­tás cí­me: ERATO
Erato VII. Nemzetközi Képzőművészeti Pályázat és Kiállítás

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A pá­lyá­za­ton részt ve­het min­den képző-és ipar­mű­vész, meg­kö­tött­ség nél­kül.
A ki­írás nem­zet­kö­zi, ter­vünk a ha­zai és ha­tá­ron tú­li kor­társ mű­vé­szek ta­lál­ko­zá­sa és be­mu­tat­ko­zá­sa az ero­ti­kus han­gu­la­tú mű­vek­kel.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 22. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 18.

Nyitva tar­tás:
hét­fő 9:00–13:00
kedd 9:00–17:00
szer­da 9:00–17:00
csü­tör­tök 9:00–17:00
pén­tek 9:00–17:00
szom­bat 10:00–16:00
va­sár­nap Zárva

Kiállítás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
929, Gyulu Szabóa 304/2, 929 01 Dunajská Streda, Szlovákia