Kiál­lí­tás hely­színe: Kos­suth Kul­tu­rá­lis Köz­pont és Könyv­tár, Dabas

Kiál­lí­tás címe: Válo­ga­tás Lóránt János Deme­ter és Lous Stu­ijf­zand mun­ká­i­ból
Kiál­lító művé­szek: Lóránt János Deme­ter és Lous Stu­ijf­zand

Meg­nyitja: P. Sza­bó Ernő
Köz­re­mű­kö­dők: Pálin­kás­né Balázs Tün­de alpol­gár­mes­ter, Kovács Éva brá­csa­mű­vész és bará­tai

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Lóránt János Deme­ter Munkácsy-díjas, érde­mes művész és Lous Stu­ijf­zand kép­ző­mű­vész mun­ká­i­nak bemu­ta­tá­sa.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 13.

Nyit­va tar­tás:
hét­fő és pén­tek: 13 — 17 órá­ig
kedd­től csü­tör­tö­kig: 9 — 17 órá­ig
hét­vé­gén elő­re egyez­te­tett idő­pont­ban (tele­fon: 29/362–545, 06 30/534 1138)

Kos­suth Ház Galé­ria és Kere­kes Lász­ló Alko­tó­ház,
2370 Dabas, Kos­suth Lász­ló u. 19.