KSH Könyvtár

Kiál­lí­tás hely­színe: KSH Könyv­tár

Kiál­lí­tás címe: Mes­ter és tanít­vá­nyai
Kiál­lító művé­szek: Laluk György, dr. Sán­dor Esz­ter Anita, Sán­dor Gyöngy­vér Orso­lya
Meg­nyitja: Szabó Ágnes Ilona

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Laluk György, dr. Sán­dor Esz­ter Anita és Sán­dor Gyöngy­vér Orso­lya kiál­lí­tása nincs egy meg­ha­tá­ro­zott téma köré ren­dezve. Nem a téma az, ami egy kiál­lí­tássá for­málja az alko­tá­so­kat. Laluk György festő– és gra­fi­kus művész a Ferenc­vá­rosi Diák Képzőmű­vész Stú­di­ó­ban kezdte el fes­té­szetre taní­tani akkor gim­na­zista tanít­vá­nyait. Sán­dor Esz­terre és Sán­dor Gyöngy­vérre — bár a későb­bek folya­mán a jog, illetve a bio­ló­gia bűv­kö­rébe kerül­tek — olyan hatást tet­tek a Stú­di­ó­ban tanul­tak, hogy mai napig vissza­jár­nak mes­te­rük­höz tanulni. Ugyan a három kiál­lító stí­lusa más, mégis Laluk György, s a mind­hár­muk által kép­vi­selt Képzőmű­vész Stú­dió pozi­tív élet­fel­fo­gása a képek, s álta­luk a kiál­lí­tás össze­kötő kapcsa.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 1. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 31.

Nyitva tar­tás:
hét­főtől csü­tör­tö­kig 8.00 — 19.00
pén­te­ken 8.00 — 16.00.

ksh_Konyvtar_logo
1024. Buda­pest, Keleti Károly utca 5.