Kiál­lí­tás hely­színe: KSH Könyv­tár

Kiál­lí­tás címe: Mes­ter és tanít­vá­nyai
Kiál­lító művé­szek: Laluk György, dr. Sán­dor Esz­ter Ani­ta, Sán­dor Gyöngy­vér Orso­lya
Meg­nyitja: Sza­bó Ágnes Ilo­na

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Laluk György, dr. Sán­dor Esz­ter Ani­ta és Sán­dor Gyöngy­vér Orso­lya kiál­lí­tá­sa nincs egy meg­ha­tá­ro­zott téma köré ren­dez­ve. Nem a téma az, ami egy kiál­lí­tás­sá for­mál­ja az alko­tá­so­kat. Laluk György festő- és gra­fi­kus művész a Ferenc­vá­ro­si Diák Kép­ző­mű­vész Stú­di­ó­ban kezd­te el fes­té­szet­re taní­ta­ni akkor gim­na­zis­ta tanít­vá­nya­it. Sán­dor Esz­ter­re és Sán­dor Gyöngy­vér­re — bár a későb­bek folya­mán a jog, illet­ve a bio­ló­gia bűv­kö­ré­be kerül­tek — olyan hatást tet­tek a Stú­di­ó­ban tanul­tak, hogy mai napig vissza­jár­nak mes­te­rük­höz tanul­ni. Ugyan a három kiál­lí­tó stí­lu­sa más, még­is Laluk György, s a mind­hár­muk által kép­vi­selt Kép­ző­mű­vész Stú­dió pozi­tív élet­fel­fo­gá­sa a képek, s álta­luk a kiál­lí­tás össze­kö­tő kap­csa.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 1. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 31.

Nyit­va tar­tás:
hét­fő­től csü­tör­tö­kig 8.00 — 19.00
pén­te­ken 8.00 — 16.00.

ksh_Konyvtar_logo
1024. Buda­pest, Kele­ti Károly utca 5.