KSH Könyvtár

Kiál­lí­tás hely­színe: KSH Könyvtár

Kiál­lí­tás cí­me: Mester és ta­nít­vá­nyai
Kiál­lító művé­szek: Laluk György, dr. Sándor Eszter Anita, Sándor Gyöngyvér Orsolya
Meg­nyitja: Szabó Ágnes Ilona

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Laluk György, dr. Sándor Eszter Anita és Sándor Gyöngyvér Orsolya ki­ál­lí­tá­sa nincs egy meg­ha­tá­ro­zott té­ma kö­ré ren­dez­ve. Nem a té­ma az, ami egy ki­ál­lí­tás­sá for­mál­ja az al­ko­tá­so­kat. Laluk György festő- és gra­fi­kus mű­vész a Ferencvárosi Diák Képzőművész Stúdióban kezd­te el fes­té­szet­re ta­ní­ta­ni ak­kor gim­na­zis­ta ta­nít­vá­nya­it. Sándor Eszterre és Sándor Gyöngyvérre – bár a ké­sőb­bek fo­lya­mán a jog, il­let­ve a bio­ló­gia bűv­kö­ré­be ke­rül­tek – olyan ha­tást tet­tek a Stúdióban ta­nul­tak, hogy mai na­pig vissza­jár­nak mes­te­rük­höz ta­nul­ni. Ugyan a há­rom ki­ál­lí­tó stí­lu­sa más, még­is Laluk György, s a mind­hár­muk ál­tal kép­vi­selt Képzőművész Stúdió po­zi­tív élet­fel­fo­gá­sa a ké­pek, s ál­ta­luk a ki­ál­lí­tás össze­kö­tő kap­csa.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 1. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 31.

Nyitva tar­tás:
hét­fő­től csü­tör­tö­kig 8.00 – 19.00
pén­te­ken 8.00 – 16.00.

ksh_Konyvtar_logo
1024. Budapest, Keleti Károly ut­ca 5.