KSH Könyvtár

Kiál­lí­tás címe: Soha­or­szág léte­zik
Kiál­lí­tó művész: dr. Sán­dor Esz­ter Ani­ta, Sán­dor Gyöngy­vér Orso­lya
Meg­nyit­ja: Laluk György

Soha­or­szág egy olyan hely, ahol bár­mi meg­tör­tén­het. Noha ere­de­ti­leg Bar­rie fan­tá­zi­á­já­nak szü­le­mé­nye, a 21. szá­zad­ra azon­ban már több művé­sze­ti ág is tovább gon­dol­ta. Az író­hoz hason­ló­an dr. Sán­dor Esz­ter Ani­ta és Sán­dor Gyöngy­vér Orso­lya is képe­in keresz­tül meg­al­kot­ta a saját uni­ver­zu­mát. Bár a test­vér­pár mind­két tag­ja más-más tudo­mány­ág­gal fog­lal­ko­zik (jog, bio­ló­gia), még­is a stí­lu­suk és az álta­luk elkép­zelt vilá­gok kiegé­szí­tik egy­mást. A kiál­lí­tást mes­te­rük, Laluk György festő- és gra­fi­kus művész nyit­ja meg.

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2016. októ­ber 3. 17.00
Kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2016. októ­ber 28.
Nyit­va tar­tás:
Hétfő-Csütörtök: 8.00–19.00
Pén­tek: 8.00–16.00

ksh_Konyvtar_logo
1024. Buda­pest, Kele­ti Károly utca 5.