KSH Könyvtár

KSH Könyvtár

Kiállítás cí­me: Sohaország lé­te­zik
Kiállító mű­vész: dr. Sándor Eszter Anita, Sándor Gyöngyvér Orsolya
Megnyitja: Laluk György

Sohaország egy olyan hely, ahol bár­mi meg­tör­tén­het. Noha ere­de­ti­leg Barrie fan­tá­zi­á­já­nak szü­le­mé­nye, a 21. szá­zad­ra azon­ban már több mű­vé­sze­ti ág is to­vább gon­dol­ta. Az író­hoz ha­son­ló­an dr. Sándor Eszter Anita és Sándor Gyöngyvér Orsolya is ké­pe­in ke­resz­tül meg­al­kot­ta a sa­ját uni­ver­zu­mát. Bár a test­vér­pár mind­két tag­ja más-más tu­do­mány­ág­gal fog­lal­ko­zik (jog, bio­ló­gia), még­is a stí­lu­suk és az ál­ta­luk el­kép­zelt vi­lá­gok ki­egé­szí­tik egy­mást. A ki­ál­lí­tást mes­te­rük, Laluk György festő- és gra­fi­kus mű­vész nyit­ja meg.

Megnyitó idő­pont­ja: 2016. ok­tó­ber 3. 17.00
Kiállítás meg­te­kint­he­tő: 2016. ok­tó­ber 28.
Nyitva tar­tás:
Hétfő-Csütörtök: 8.00-19.00
Péntek: 8.00-16.00

ksh_Konyvtar_logo
1024. Budapest, Keleti Károly ut­ca 5.