KSH Könyvtár

KSH Könyv­tár

Kiál­lí­tás címe: Soha­or­szág léte­zik
Kiál­lító művész: dr. Sán­dor Esz­ter Anita, Sán­dor Gyöngy­vér Orso­lya
Meg­nyitja: Laluk György

Soha­or­szág egy olyan hely, ahol bármi meg­tör­tén­het. Noha ere­de­ti­leg Bar­rie fan­tá­zi­á­já­nak szü­le­mé­nye, a 21. szá­zadra azon­ban már több művé­szeti ág is tovább gon­dolta. Az író­hoz hason­lóan dr. Sán­dor Esz­ter Anita és Sán­dor Gyöngy­vér Orso­lya is képein keresz­tül meg­al­kotta a saját uni­ver­zu­mát. Bár a test­vér­pár mind­két tagja más-más tudo­mány­ág­gal fog­lal­ko­zik (jog, bio­ló­gia), mégis a stí­lu­suk és az álta­luk elkép­zelt vilá­gok kiegé­szí­tik egy­mást. A kiál­lí­tást mes­te­rük, Laluk György festő– és gra­fi­kus művész nyitja meg.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 3. 17.00
Kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 28.
Nyitva tar­tás:
Hétfő-Csütörtök: 8.00–19.00
Pén­tek: 8.00–16.00

ksh_Konyvtar_logo
1024. Buda­pest, Keleti Károly utca 5.