KULTI

KULTI-Őrmezei Közös­ségi Ház, Kő-Tár-Lat és Eme­let Galé­ria
2014. októ­ber 17. pén­tek, 18.00

“80 éves lenne…“
Kóka Ferenc (1934–1997) festőmű­vész, gra­fi­kus emlék­ki­ál­lí­tása
a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból.
Az Újbu­dai Kul­tu­rá­lis Inté­zet (KULTI) és a Kóka Ferenc Művé­szeti Ala­pít­vány közös tár­lata.
A kiál­lí­tást meg­nyitja: Mol­nár Valé­ria dr., a Kóka Ferenc Művé­szeti Ala­pít­vány elnöke
Köz­remű­kö­dik: Bajo­vics Milán, zene­szerző, hegedűmű­vész
A tár­lat a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány véd­nök­sé­gé­vel jött létre.
A tár­lat meg­te­kint­hető: novem­ber 11-ig, hét­köz­na­po­kon 10–18 óráig.

1112 Buda­pest, Cir­mos u. 8.
ujbuda_logo