KULTI-Őrmezei Közös­sé­gi Ház, Kő-Tár-Lat és Eme­let Galé­ria
2014. októ­ber 17. pén­tek, 18.00

80 éves len­ne…”
Kóka Ferenc (1934–1997) fes­tő­mű­vész, gra­fi­kus emlék­ki­ál­lí­tá­sa
a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból.
Az Újbu­dai Kul­tu­rá­lis Inté­zet (KULTI) és a Kóka Ferenc Művé­sze­ti Ala­pít­vány közös tár­la­ta.
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Mol­nár Valé­ria dr., a Kóka Ferenc Művé­sze­ti Ala­pít­vány elnö­ke
Köz­re­mű­kö­dik: Baj­ovics Milán, zene­szer­ző, hege­dű­mű­vész
A tár­lat a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány véd­nök­sé­gé­vel jött lét­re.
A tár­lat meg­te­kint­he­tő: novem­ber 11-ig, hét­köz­na­po­kon 10–18 órá­ig.

1112 Buda­pest, Cir­mos u. 8.
ujbuda_logo