Lapzárta

Kérünk min­den galé­ri­át, aki csat­la­koz­ni sze­ret­ne a 2013 évi Fes­té­szet Nap­já­hoz, leg­ké­sőbb szep­tem­ber 10-én este 20 órá­ig tegye meg. Ezen idő­pon­tot köve­tő­en az űrla­pot levesszük a hon­lap­ról.

Köszö­net­tel,
A szer­ve­zők