Kiál­lí­tás hely­színe: Lehel Film-Színház, Jász­be­rény

Ren­dezte: Jász­ke­rü­let Kul­tu­rá­lis és Művé­sze­ti Köz­hasz­nú Non­pro­fit Kft.
Kiál­lí­tás címe: A Dósai Nem­zet­kö­zi Alko­tó­tá­bor gyűj­te­mé­nyes kiál­lí­tá­sa

Kiál­lító művé­szek: Cso­por­tos kiál­lí­tás magyar­or­szá­gi és erdé­lyi művé­szek, vala­mint több euró­pai és ame­ri­kai nem­zet művé­sze­i­nek rész­vé­te­lé­vel

Meg­nyitja: F. Balogh Erzsé­bet fes­tő­mű­vész, a Dósai Alko­tó­tá­bor művé­sze­ti veze­tő­je

Köszön­tőt mond: Németh­né Har­sá­nyi Kata­lin, a Dósai Alko­tó­tá­bor meg­ál­mo­dó­ja és szer­ve­ző­je
Köz­re­mű­kö­dik: Faj­csák Atti­la nép­ze­nész, nép­rajz­ku­ta­tó teke­rő­lan­ton

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Magyar Fes­té­szet Nap­ja
A Dósai Nem­zet­kö­zi Alko­tó­tá­bor kiál­lí­tá­sa
A Jász­be­rény­től mint­egy 14 km-re fek­vő Jász­dó­zsán 1999 óta ren­de­zik meg a nem­zet­kö­zi alko­tó­tá­bort, mely­re a magyar­or­szá­gi művé­szek mel­lett Romá­ni­á­ból (leg­in­kább Erdély­ből), Mexi­kó­ból, Chi­lé­ből, Hon­du­ras­ból, az Egye­sült Álla­mok­ból, Svéd­or­szág­ból, Szlo­vá­ki­á­ból, Ukraj­ná­ból (Kár­pát­al­já­ról) és Mon­te­neg­ró­ból érkez­nek neves – idő­sebb és fia­tal – alko­tók.

A magyar vidék lát­vány­vi­lá­gá­ban és lel­kü­le­té­ben táp­ta­laj­ra lépő kül­föl­di, euró­pai vagy dél-amerikai kul­tú­rá­ból érke­ző művé­szek, a magyar alko­tók­kal közö­sen, a művé­szi tapasz­ta­lat­cse­re, a külön­fé­le alko­tói irány­za­tok­ban egy­aránt érték és minő­ség­köz­pon­tú alko­tás révén, ter­mé­keny művé­szi mun­ká­val terem­te­nek évről-évre egye­di kul­tu­rá­lis köze­get a tele­pü­lé­sen. A tábor során szü­le­tő művek­ből mára nívós és tekin­té­lyes darab­szá­mú kor­társ kép­ző­mű­vé­sze­ti gyűj­te­mény szü­le­tett a tele­pü­lé­sen. E kol­lek­ció válo­ga­tott darab­ja­it mutat­ja be bő egy hóna­pon át a Magyar Fes­té­szet Nap­ja tisz­te­le­té­re nyí­ló jász­be­ré­nyi kiál­lí­tás.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 18. vasár­nap 15.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 23.

Nyit­va tar­tás:
A tár­lat 2015. novem­ber 23-ig, napon­ta 15 és 22 óra között láto­gat­ha­tó, díj­ta­la­nul.

Lehel Film-Színház
Jász­be­rény, Für­dő u. 3.