Lehel Film-Színház

Kiál­lí­tás hely­színe: Lehel Film-Színház, Jászberény

Ren­dezte: Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Kiál­lí­tás cí­me: A Dósai Nemzetközi Alkotótábor gyűj­te­mé­nyes ki­ál­lí­tá­sa

Kiál­lító művé­szek: Csoportos ki­ál­lí­tás ma­gyar­or­szá­gi és er­dé­lyi mű­vé­szek, va­la­mint több eu­ró­pai és ame­ri­kai nem­zet mű­vé­sze­i­nek rész­vé­te­lé­vel

Meg­nyitja: F. Balogh Erzsébet fes­tő­mű­vész, a Dósai Alkotótábor mű­vé­sze­ti ve­ze­tő­je

Köszöntőt mond: Némethné Harsányi Katalin, a Dósai Alkotótábor meg­ál­mo­dó­ja és szer­ve­ző­je
Közreműködik: Fajcsák Attila nép­ze­nész, nép­rajz­ku­ta­tó te­ke­rő­lan­ton

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Magyar Festészet Napja
A Dósai Nemzetközi Alkotótábor ki­ál­lí­tá­sa
A Jászberénytől mint­egy 14 km-re fek­vő Jászdózsán 1999 óta ren­de­zik meg a nem­zet­kö­zi al­ko­tó­tá­bort, mely­re a ma­gyar­or­szá­gi mű­vé­szek mel­lett Romániából (leg­in­kább Erdélyből), Mexikóból, Chiléből, Hondurasból, az Egyesült Államokból, Svédországból, Szlovákiából, Ukrajnából (Kárpátaljáról) és Montenegróból ér­kez­nek ne­ves – idő­sebb és fi­a­tal – al­ko­tók.

A ma­gyar vi­dék lát­vány­vi­lá­gá­ban és lel­kü­le­té­ben táp­ta­laj­ra lé­pő kül­föl­di, eu­ró­pai vagy dél-amerikai kul­tú­rá­ból ér­ke­ző mű­vé­szek, a ma­gyar al­ko­tók­kal kö­zö­sen, a mű­vé­szi ta­pasz­ta­lat­cse­re, a kü­lön­fé­le al­ko­tói irány­za­tok­ban egy­aránt ér­ték és mi­nő­ség­köz­pon­tú al­ko­tás ré­vén, ter­mé­keny mű­vé­szi mun­ká­val te­rem­te­nek évről-évre egye­di kul­tu­rá­lis kö­ze­get a te­le­pü­lé­sen. A tá­bor so­rán szü­le­tő mű­vek­ből má­ra ní­vós és te­kin­té­lyes da­rab­szá­mú kor­társ kép­ző­mű­vé­sze­ti gyűj­te­mény szü­le­tett a te­le­pü­lé­sen. E kol­lek­ció vá­lo­ga­tott da­rab­ja­it mu­tat­ja be bő egy hó­na­pon át a Magyar Festészet Napja tisz­te­le­té­re nyí­ló jász­be­ré­nyi ki­ál­lí­tás.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 18. va­sár­nap 15.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 23.

Nyitva tar­tás:
A tár­lat 2015. no­vem­ber 23-ig, na­pon­ta 15 és 22 óra kö­zött lá­to­gat­ha­tó, díj­ta­la­nul.

Lehel Film-Színház
Jászberény, Fürdő u. 3.