Lehel Film-Színház

Kiál­lí­tás hely­színe: Lehel Film-Színház, Jászberény

Ren­dezte: Jász­ke­rü­let Kul­tu­rá­lis és Művé­szeti Köz­hasznú Non­pro­fit Kft.
Kiál­lí­tás címe: A Dósai Nem­zet­közi Alko­tó­tá­bor gyűj­te­mé­nyes kiállítása

Kiál­lító művé­szek: Cso­por­tos kiál­lí­tás magyar­or­szági és erdé­lyi művé­szek, vala­mint több euró­pai és ame­ri­kai nem­zet művé­sze­i­nek részvételével

Meg­nyitja: F. Balogh Erzsé­bet festőmű­vész, a Dósai Alko­tó­tá­bor művé­szeti vezetője

Köszöntőt mond: Némethné Har­sá­nyi Kata­lin, a Dósai Alko­tó­tá­bor meg­ál­mo­dója és szer­vezője
Köz­remű­kö­dik: Faj­csák Attila nép­ze­nész, nép­rajz­ku­tató tekerőlanton

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Magyar Fes­té­szet Napja
A Dósai Nem­zet­közi Alko­tó­tá­bor kiál­lí­tása
A Jász­be­rénytől mint­egy 14 km-re fekvő Jász­dó­zsán 1999 óta ren­de­zik meg a nem­zet­közi alko­tó­tá­bort, melyre a magyar­or­szági művé­szek mel­lett Romá­ni­á­ból (leg­in­kább Erdély­ből), Mexi­kó­ból, Chi­léből, Hon­du­ras­ból, az Egye­sült Álla­mok­ból, Svéd­or­szág­ból, Szlo­vá­ki­á­ból, Ukraj­ná­ból (Kár­pát­al­já­ról) és Mon­te­neg­ró­ból érkez­nek neves – idő­sebb és fia­tal – alkotók.

A magyar vidék lát­vány­vi­lá­gá­ban és lel­kü­le­té­ben táp­ta­lajra lépő kül­földi, euró­pai vagy dél-amerikai kul­tú­rá­ból érkező művé­szek, a magyar alko­tók­kal közö­sen, a művé­szi tapasz­ta­lat­csere, a külön­féle alko­tói irány­za­tok­ban egy­aránt érték és minő­ség­köz­pontú alko­tás révén, ter­mé­keny művé­szi mun­ká­val terem­te­nek évről-évre egyedi kul­tu­rá­lis köze­get a tele­pü­lé­sen. A tábor során szü­lető művek­ből mára nívós és tekin­té­lyes darab­számú kor­társ képzőmű­vé­szeti gyűj­te­mény szü­le­tett a tele­pü­lé­sen. E kol­lek­ció válo­ga­tott darab­jait mutatja be bő egy hóna­pon át a Magyar Fes­té­szet Napja tisz­te­le­tére nyíló jász­be­ré­nyi kiállítás.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 18. vasár­nap 15.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 23.

Nyitva tar­tás:
A tár­lat 2015. novem­ber 23-ig, naponta 15 és 22 óra között láto­gat­ható, díjtalanul.

Lehel Film-Színház
Jász­be­rény, Fürdő u. 3.