Lehel Film-Színház, Jászberény

Kiál­lí­tás címe: “Kamuf­lázs”
Kiál­lító művé­sz: Bíró Bog­lár­ka fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Luká­csi Ildi­kó fes­tő­mű­vész és Lacz­kó Lau­ra pszi­cho­ló­gus
Köszön­tőt mond: Góg Zol­tán kul­tu­rá­lis mene­dzser, kiál­lí­tás­ren­de­ző

Néha fel­me­rül az egész­sé­ges ember­ben is az a fur­csa kér­dés, hogy ha el kel­le­ne vesz­te­nie egyik érzék­szer­vét és választ­hat­na, melyik is len­ne az? Vala­ki vic­ce­sen azt vála­szol­ja, hogy hát a hato­dik érzé­két.
Én fes­tő létem­re kizá­rom a látást, az min­den­kép­pen kell a mun­ká­hoz. Aztán régeb­bi szö­ve­gek között tur­kál­va ráta­lá­lok erre, az egyik fest­ményt indí­tó emlék­le­írás­ra:
Gyer­mek­ko­ri, novem­be­ri kora-reggel. Sötét­ben kel­ni, gyor­san öltöz­ni. Bög­ré­ből bög­ré­be öntöz­ve, hűtött teát, túl cuk­ro­san inni. Hideg kocsi, párás abla­kok, rövid zötyö­gés. Kiszál­lás. Cipőm bele­fú­ró­dik a gya­ko­ri, őszi eső­zé­sek puha, éppen fel­en­ge­dő sará­ba. Lát­szik a lehe­let. Még hideg van, de nagyon is ele­ven a vásár, ahol épp egy sikí­tó mala­cot ker­get­nek. De ez mel­lé­kes, én a lova­kért jöt­tem. Hiá­ba lel­ke­se­dem, azok meg­le­he­tő­sen szo­mo­rú jószá­gok­nak tűn­nek. Nem tudom meg­áll­ni, vonz a kiára­dó hőjük, mint séta köz­ben kerí­té­se­ken végig­zon­go­ráz­ni, mind­egyik sző­rén végig­hú­zom a kezem. Fejé­től a gerin­cén át, simí­tom és léleg­zem a sza­bad leve­gőn csak mér­ték­kel szi­ma­tol­ha­tó istál­ló sza­got.
S látom, para­do­xon. A sze­me­met hasz­nál­tam a leg­ke­vés­bé, a kép lét­re­jöt­té­hez.”
Bíró Bog­lár­ka (Jász­be­rény, 1987.)

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 7. pén­tek 19.30
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 20-ig

Nyitvatar­tás: napon­ta 15.00 és 22.00 óra között láto­gat­ha­tó, díj­ta­la­nul.
biro_boglarka_kamuflazs
Lehel Film-Színház
5100 Jász­be­rény, Für­dő u. 3.