Lehel Film-Színház

Lehel Film-Színház, Jászberény

Kiál­lí­tás cí­me: “Kamuflázs”
Kiál­lító művé­sz: Bíró Boglárka fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Lukácsi Ildikó fes­tő­mű­vész és Laczkó Laura pszi­cho­ló­gus
Köszöntőt mond: Góg Zoltán kul­tu­rá­lis me­ne­dzser, ki­ál­lí­tás­ren­de­ző

„Néha fel­me­rül az egész­sé­ges em­ber­ben is az a fur­csa kér­dés, hogy ha el kel­le­ne vesz­te­nie egyik ér­zék­szer­vét és vá­laszt­hat­na, me­lyik is len­ne az? Valaki vic­ce­sen azt vá­la­szol­ja, hogy hát a ha­to­dik ér­zé­két.
Én fes­tő lé­tem­re ki­zá­rom a lá­tást, az min­den­kép­pen kell a mun­ká­hoz. Aztán ré­geb­bi szö­ve­gek kö­zött tur­kál­va rá­ta­lá­lok er­re, az egyik fest­ményt in­dí­tó em­lék­le­írás­ra:
Gyermekkori, no­vem­be­ri kora-reggel. Sötétben kel­ni, gyor­san öl­töz­ni. Bögréből bög­ré­be ön­töz­ve, hű­tött te­át, túl cuk­ro­san in­ni. Hideg ko­csi, pá­rás ab­la­kok, rö­vid zö­työ­gés. Kiszállás. Cipőm be­le­fú­ró­dik a gya­ko­ri, őszi eső­zé­sek pu­ha, ép­pen fel­en­ge­dő sa­rá­ba. Látszik a le­he­let. Még hi­deg van, de na­gyon is ele­ven a vá­sár, ahol épp egy si­kí­tó ma­la­cot ker­get­nek. De ez mel­lé­kes, én a lo­va­kért jöt­tem. Hiába lel­ke­se­dem, azok meg­le­he­tő­sen szo­mo­rú jó­szá­gok­nak tűn­nek. Nem tu­dom meg­áll­ni, vonz a ki­ára­dó hő­jük, mint sé­ta köz­ben ke­rí­té­se­ken vé­gig­zon­go­ráz­ni, mind­egyik sző­rén vé­gig­hú­zom a ke­zem. Fejétől a ge­rin­cén át, si­mí­tom és lé­leg­zem a sza­bad le­ve­gőn csak mér­ték­kel szi­ma­tol­ha­tó is­tál­ló sza­got.
S lá­tom, pa­ra­do­xon. A sze­me­met hasz­nál­tam a leg­ke­vés­bé, a kép lét­re­jöt­té­hez.”
Bíró Boglárka (Jászberény, 1987.)

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 7. pén­tek 19.30
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 20-ig

Nyitvatar­tás: na­pon­ta 15.00 és 22.00 óra kö­zött lá­to­gat­ha­tó, díj­ta­la­nul.
biro_boglarka_kamuflazs
Lehel Film-Színház
5100 Jászberény, Fürdő u. 3.