Lehel Film-Színház

Lehel Film-Színház, Jászberény

Kiál­lí­tás címe: “Kamuf­lázs“
Kiál­lító művé­sz: Bíró Bog­lárka festőmű­vész
Meg­nyitja: Luká­csi Ildikó festőmű­vész és Laczkó Laura pszi­cho­ló­gus
Köszöntőt mond: Góg Zol­tán kul­tu­rá­lis mene­dzser, kiállításrendező

„Néha fel­me­rül az egész­sé­ges ember­ben is az a fur­csa kér­dés, hogy ha el kel­lene vesz­te­nie egyik érzék­szer­vét és választ­hatna, melyik is lenne az? Valaki vic­ce­sen azt vála­szolja, hogy hát a hato­dik érzé­két.
Én festő létemre kizá­rom a látást, az min­den­kép­pen kell a mun­ká­hoz. Aztán régebbi szö­ve­gek között tur­kálva ráta­lá­lok erre, az egyik fest­ményt indító emlék­le­írásra:
Gyer­mek­kori, novem­beri kora-reggel. Sötét­ben kelni, gyor­san öltözni. Bög­réből bög­rébe öntözve, hűtött teát, túl cuk­ro­san inni. Hideg kocsi, párás abla­kok, rövid zötyö­gés. Kiszál­lás. Cipőm bele­fú­ró­dik a gya­kori, őszi eső­zé­sek puha, éppen fel­en­gedő sarába. Lát­szik a lehe­let. Még hideg van, de nagyon is ele­ven a vásár, ahol épp egy sikító mala­cot ker­get­nek. De ez mel­lé­kes, én a lova­kért jöt­tem. Hiába lel­ke­se­dem, azok meg­le­hető­sen szo­morú jószá­gok­nak tűn­nek. Nem tudom meg­állni, vonz a kiáradó hőjük, mint séta köz­ben kerí­té­se­ken végig­zon­go­rázni, mind­egyik sző­rén végig­hú­zom a kezem. Fejétől a gerin­cén át, simí­tom és léleg­zem a sza­bad levegőn csak mér­ték­kel szi­ma­tol­ható istálló sza­got.
S látom, para­do­xon. A sze­me­met hasz­nál­tam a leg­ke­vésbé, a kép lét­re­jöt­té­hez.”
Bíró Bog­lárka (Jász­be­rény, 1987.)

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 7. pén­tek 19.30
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 20-ig

Nyitvatar­tás: naponta 15.00 és 22.00 óra között láto­gat­ható, díj­ta­la­nul.
biro_boglarka_kamuflazs
Lehel Film-Színház
5100 Jász­be­rény, Fürdő u. 3.