Kiál­lí­tás hely­színe: Leven­du­la Galé­ria, Gödöl­lő

Kiál­lí­tás címe: Emlék­gyűj­tő
Kiál­lító művé­sz: Fábi­án Dénes Zol­tán
Meg­nyitja: Fábi­án Dénes Zol­tán

Köz­re­mű­kö­dők:
Albert Anna, Albert Jan­ka, Albert Juli­an­na zenél­nek.
A kiál­lí­tás­hoz kap­cso­ló­dik három est:
2015. októ­ber 22 17.00 Kováts Kris­tóf elő­adá­sa Aba-Novák Vil­mos­ról
2015. októ­ber 23. Fábi­án Dénes Zol­tán elő­adás négy fes­tő­nem­ze­dék­ről, fes­té­szet­ről
2015. októ­ber 24. Fábi­án Dénes Zol­tán elő­adás négy fes­tő­nem­ze­dék­ről, fes­té­szet­ről

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Fábi­án Dénes Zol­tán 1976-ban vég­zett a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­la, fes­tő taná­ri sza­kán. Gene­rá­ci­ó­ról gene­rá­ci­ó­ra végig­kí­sér­te a csa­lád éle­tét a fes­té­szet. Négy fes­tő­ge­ne­rá­ció talál­ko­zik ezen kiál­lí­tá­son, bete­kin­tést nye­rünk emlé­kek­be, kor­sza­kok­ba.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 10 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 04.

Nyit­va tar­tás:
Hét­fő­től pén­te­kig 10.00 — 18.00
Szom­ba­ton 9.00 — 13.00

levendula logo
Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
a Főtér­től kényel­mes sétá­val 4–5 perc­re

2100 Gödöl­lő Rem­sey krt. 21.