Levendula Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Leven­dula Galé­ria, Gödöllő

Kiál­lí­tás címe: Emlékgyűjtő
Kiál­lító művé­sz: Fábián Dénes Zol­tán
Meg­nyitja: Fábián Dénes Zoltán

Köz­remű­ködők:
Albert Anna, Albert Janka, Albert Juli­anna zenél­nek.
A kiál­lí­tás­hoz kap­cso­ló­dik három est:
2015. októ­ber 22 17.00 Kováts Kris­tóf előa­dása Aba-Novák Vil­mos­ról
2015. októ­ber 23. Fábián Dénes Zol­tán előa­dás négy festő­nem­ze­dékről, fes­té­szetről
2015. októ­ber 24. Fábián Dénes Zol­tán előa­dás négy festő­nem­ze­dékről, festészetről

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Fábián Dénes Zol­tán 1976-ban vég­zett a Magyar Képzőmű­vé­szeti Főis­kola, festő tanári sza­kán. Gene­rá­ci­ó­ról gene­rá­ci­óra végig­kí­sérte a csa­lád éle­tét a fes­té­szet. Négy festő­ge­ne­rá­ció talál­ko­zik ezen kiál­lí­tá­son, bete­kin­tést nye­rünk emlé­kekbe, korszakokba.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 10 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 04.

Nyitva tar­tás:
Hét­főtől pén­te­kig 10.00 — 18.00
Szom­ba­ton 9.00 — 13.00

levendula logo
Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­hető­sége:
a Főtértől kényel­mes sétá­val 4–5 percre

2100 Gödöllő Rem­sey krt. 21.