Levendula Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Levendula Galéria, Gödöllő

Kiál­lí­tás cí­me: Emlékgyűjtő
Kiál­lító művé­sz: Fábián Dénes Zoltán
Meg­nyitja: Fábián Dénes Zoltán

Közreműködők:
Albert Anna, Albert Janka, Albert Julianna ze­nél­nek.
A ki­ál­lí­tás­hoz kap­cso­ló­dik há­rom est:
2015. ok­tó­ber 22 17.00 Kováts Kristóf elő­adá­sa Aba-Novák Vilmosról
2015. ok­tó­ber 23. Fábián Dénes Zoltán elő­adás négy fes­tő­nem­ze­dék­ről, fes­té­szet­ről
2015. ok­tó­ber 24. Fábián Dénes Zoltán elő­adás négy fes­tő­nem­ze­dék­ről, fes­té­szet­ről

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Fábián Dénes Zoltán 1976-ban vég­zett a Magyar Képzőművészeti Főiskola, fes­tő ta­ná­ri sza­kán. Generációról ge­ne­rá­ci­ó­ra vé­gig­kí­sér­te a csa­lád éle­tét a fes­té­szet. Négy fes­tő­ge­ne­rá­ció ta­lál­ko­zik ezen ki­ál­lí­tá­son, be­te­kin­tést nye­rünk em­lé­kek­be, kor­sza­kok­ba.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 10 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 04.

Nyitva tar­tás:
Hétfőtől pén­te­kig 10.00 – 18.00
Szombaton 9.00 – 13.00

levendula logo
Kiállítás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
a Főtértől ké­nyel­mes sé­tá­val 4-5 perc­re

2100 Gödöllő Remsey krt. 21.