A Magyar Festészet Napjához 2017-ben társult programok

Bauer Péter — Discovery
2017. szeptember 5 — október 8.

Meg­nyi­tó: 2017. szep­tem­ber 5. 19.00 óra
Hely­szín: Bara­bás Vil­la, 1122 Buda­pest, Város­ma­jor u.44.
Nyi­tó­be­szé­det mond: Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész
Meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 8-ig

Bau­er Péter Már­ton első önál­ló kiál­lí­tá­sa.
„Művé­sze­tem egyik funk­ci­o­ná­lis érté­ke, hogy újra­hasz­no­sí­tok, kizá­ró­lag hul­la­dék­ra fes­tek. Kido­bott, lom­ta­la­ní­tott farost­ra, fur­nér­ra. Sok­szor a sze­mét­ből össze­gyűj­tött fahul­la­dé­kok fest­mény alap­anyag­gá ala­kí­tá­sa nagyobb költ­ség, mint­ha készen ven­ném a vász­nat, vagy az új faros­tot, de engem min­den­kép­pen meg­nyug­vás­sal tölt el, hogy a már kido­bott, pusz­tu­lás­ra ítélt anya­gok­ból szí­nes lak­be­ren­de­zé­si tár­gya­kat keszí­tek, ahon­nan remé­nye­im sze­rint töb­bé már nem kerül­nek vissza a sze­mét­be” – Bau­er Péter Már­ton

A kiál­lí­tás láto­gat­ha­tó hét­fő­től csü­tör­tö­kig 9:00–18:00 között, vasár­nap 9:00–13:00 között októ­ber 8-ig.


Jánossy Ferenc kiállítása
2017. szeptember 13 — 2018. február 26.

paloc_muzeum_logo-e1444991636251Meg­nyi­tó: 2017. szep­tem­ber 13. 17 óra
Helye: Palóc Múze­um ( 2660 Balas­sa­gyar­mat, Palóc liget 1.)
Meg­nyit­ja: Dr. Len­gyel Ágnes igaz­ga­tó asszony és Csach Gábor művé­szet­tör­té­nész
A kiál­lí­tást ren­dez­te Pet­ró György és Csach Gábor

Meg­te­kint­he­tő: 2018. feb­ru­ár 26.

Az idei kiál­lí­tás válo­ga­tá­sa Jánossy Ferenc 1945–1957 közöt­ti mun­ká­i­ból válo­gat. Bemu­tat­va a főis­ko­lai mun­ká­kat, az Euró­pai Isko­la von­zá­sa ide­jén készí­tett szür­re­á­lis és abszt­rakt képe­ket, az ötve­nes évek sötét fest­mé­nye­it a szo­ci­a­lis­ta rea­liz­mus 1949-ben bekö­szön­tő ször­nyű­sé­ges idő­sza­ká­nak árnyé­ká­ban.

A tava­lyi kiál­lí­tás A SZENT VAGABUNDUS cím­mel Jánossy láto­má­sos port­ré­it és több­ala­kos cir­kusz ill. kar­ne­vál­ké­pe­it mutat­ta be.


Köszö­net: Csejdy Lász­ló­né, dr. Csor­dás Pál, Jánossy Kép­tár, Palóc Múze­um

Jánossy­ról bőveb­ben itt:
http://janossykeptar.hu/


Kvart – Szax Olivér kiállítása

2017. szeptember 20 — november 3.

gathylogosmall
Meg­nyi­tó: 2017. szep­tem­ber 20. (szer­da) 18.00 óra
Helye: Gáthy Zol­tán Váro­si Könyv­tár és Hely­tör­té­ne­ti Múze­um (2510 Dorog, Bécsi út 42.)
Meg­nyit­ja: Kolo­nics Péter
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 3-ig

Szax Oli­vér 1975-ben szü­le­tett Esz­ter­gom­ban. Szűk három éve kez­dett el komoly hang­súlyt fek­tet­ni fes­té­sze­ti cél­jai meg­va­ló­sí­tá­sá­ra. Mun­ká­i­ban szür­re­á­lis módon keve­re­dik a geo­met­ri­kus mini­ma­liz­mus és a klasszi­kus rea­lis­ta fes­té­szet,
így tuda­tos feszült­ség terem­tő­dik: állan­dó von­zás és taszí­tás, örvény­lés, egyen­sú­lyo­zás jön lét­re, amely a folya­ma­tos kísér­le­te­zés­ből és a klasszi­kus fes­té­szet esz­köz­tá­rá­nak hasz­ná­la­tá­ból táp­lál­ko­zik. A tár­lat válo­ga­tást ad a leg­újabb mun­kák­ból.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Gáthy Zol­tán Váro­si Könyv­tár és Hely­tör­té­ne­ti Múze­um
2510 Dorog, Bécsi út 42.
Hét­főn zár­va, ked­den 8–18 h, szerda-péntek 9–18 h, szom­bat 9–12 h.
A 10-es főúton. Par­ko­ló a könyv­tár mögött és mel­lett, a Sch­midt Sán­dor Agó­ra terü­le­tén.


Szolnoki Műhely – Művészcsoport kiállítása

2017. szeptember 22 — október 24.

nagykoru_galeria_logo
Meg­nyi­tó: 2017. szep­tem­ber 22. 17.00 óra
Helye: Nagy­kö­rű Galé­ria (Nagy­kö­rű, Május 1. út 1.)
Meg­nyit­ja: Sza­bó Ist­ván Szol­nok Megyei Jogú Város alpol­gár­mes­te­re
Köz­re­mű­kö­dők: Balázs Bar­na­bás hege­dű­mű­vész és Tóth Ani­kó brá­csa­mű­vész, a Szol­no­ki Szim­fo­ni­kus Zene­kar tag­jai
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 24-ig

A kiál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Nagy­kö­rű Galé­ria, 5065 Nagy­kö­rű, Rákó­czi út 29.
Meg­kö­ze­lít­he­tő Szol­nok­ról autó­busszal, ill. Fegy­ver­nek­ről kom­pon.
Külön nyit­va­tar­tás szom­ba­ton 16–18 óra között, egyéb­ként elő­ze­tes beje­lent­ke­zés (Szász József galé­ria­ve­ze­tő­nél, tel. 30/222‑8038, ill. 56/494–165) alap­ján tekint­he­tő meg.


Ars longa, vita brevis – Bajor Ágost Emlékkiállítás

2017. szeptember 24 — december 31.

Meg­nyi­tó: 2017. szep­tem­ber 24.
Helye: MNM Balas­sa Bálint Múze­u­ma (2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 1.)
Meg­nyit­ja: Dr. Pro­kopp Mária — Dr. Hor­váth Ist­ván
Köz­re­mű­kö­dők:
Pál­mai Árpád, egy­ház­ze­nész, kar­nagy
Litt­le Symp­hony, kama­ra­együt­tes
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. decem­ber 31-ig

Bajor Ágost — Esz­ter­gom fes­tő­je. Kiál­lí­tás a 125 éve szü­le­tett Bajor Ágost emlé­ké­re.

Bajor (Bayer) Ágost fes­tő­mű­vész képei fris­sek, meg­gon­dol­tan fia­ta­lo­sak anél­kül, hogy keres­né a kor­sze­rű­sé­get. Hű marad önma­gá­hoz, önma­ga sajá­tos mélyen átélt művé­sze­té­hez, mely sokat vál­to­ga­tott tanyá­zá­sai dacá­ra még­is csak az esz­ter­go­mi Duna vize mel­lett bon­ta­ko­zott ki. Motí­vu­ma­it az itt köz­vet­len kör­nye­ző élet­ből merí­ti, erős szá­lak­kal kap­cso­lód­va a tár­gyi való­ság­hoz. Bayer művé­sze­te ma már szin­te esz­ter­go­mi nor­ma, itt élvez­he­tő és érez­he­tő leg­in­kább, mert velünk — a szem­lé­lő­vel együtt — azo­nos talaj­ból nőtt sudár fává és az szin­te váro­si szel­le­mi tulaj­don.”
(Ein­czin­ger Ferenc — 1937)

A kiál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Hely­szín: MNM Esz­ter­go­mi Vár­mú­ze­u­ma
Cím: 2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 1.
Nyit­va­tar­tás: 10:00 — 18:00 (Hét­főn zár­va)


Nimrud király tisztelete – Varga Erik kiállítása

2017. szeptember 29 — október 30.

Meg­nyi­tó: 2017. szep­em­ber 29. 17.00
Helye: Közös tér és Könyv­tár (5062 Kőte­lek, Sza­bad­ság út 1/3.)
Meg­nyit­ja: Magyar Atti­la műgyűj­tő
Köz­re­mű­kö­dik: Var­ga Erik – basszus­gi­tár per­for­mansz
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 30-ig

A kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Spi­ri­tu­á­lis képek, táj­ké­pek és állat­áb­rá­zo­lás jele­nik meg Var­ga Erik fes­tő­mű­vész leg­újabb anya­gá­ban.

A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása:
Közös tér és Könyv­tár Kőte­lek
5062 Kőte­lek, Sza­bad­ság út 1/3.
Nyit­va­tar­tás: H-P 8,00–16,00

Tele­fon : +36 56 496 132

www.kotelek.hu


ÚT A KÖZÉP MISZTÉRIUMÁHOZ – Művészcsoport kiállítása

2017. szeptember 29 — október 30-ig

Meg­nyi­tó: 2017. szep­tem­ber 29.
Helye: NAPÚT Művé­sze­ti Aka­dé­mia (2087 Pilis­csa­ba, Egye­tem u. 1.)

A kiál­lí­tó művé­szek: Döb­rön­tei Zol­tán, Bíró Edi­na, Kiss Viktor,Hódosi Helga,Müller Rita, Nagy Judit, Myriam Fal­lon Manu­e­la, Kul­csár Edi­na, Szo­bosz­lai Anna­má­ria, Őri Kata­lin, Mol­nár Esz­ter Ágnes, Hav­ril­Ka­ta­lin, Gre­kofs­ki Nat­ha­lie, Cser­ni Tímea, Mol­nár Anna, Simon Zsolt József, Kovács György­né Irén­ke, Szu­hai Eri­ka, Sza­na­ti Zol­tán, Jan­ko­vics Jusz­ti­na

Meg­nyit­ja: Döb­rön­tei Zol­tán fes­tő­mű­vész

Köz­re­mű­kö­dők:
Művé­sze­ti cso­por­tok : Arte­mis Eurit­mia Szín­pad, Rudolf Stei­ner Sze­mi­ná­ri­um, Dante-kör
Elő­adók : Prof. Dr. phil. Rein­hold J. Fäth – Német­or­szág­ból, David New­batt – Skó­ci­á­ból, Döb­rön­tei Zol­tán – Buda­pest­ről, PhDr.Anezka Janá­to­vá – Prá­gá­ból, Maja Dobiasz-Krysiak – Var­só­ból, David Voda – Cseh­or­szág­ból, Frisch Mihály – Buda­pest­ről.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 30-ig

A NAPÚT Művé­sze­ti Aka­dé­mia fenn­ál­lá­sá­nak 10. és Rudolf Stei­ner művé­sze­ti impul­zu­sá­nak 110. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból jubi­le­u­mi fes­té­sze­ti kiál­lí­tást és művé­sze­ti ren­dez­vényt kíván meg­va­ló­sí­ta­ni, mely­be aktív részt­ve­vő­ként hív­ja meg a társ­mű­vé­sze­tek alko­tó­it, a művé­sze­ti intéz­mé­nyek kép­vi­se­lő­it és Euró­pa kiemel­ke­dő művé­sze­ti szak­em­be­re­it.

Az Aka­dé­mia a fes­té­szet terü­le­tén eddig elért ered­mé­nye­i­nek és érté­ke­i­nek bemu­ta­tá­sa mel­lett, a közös­ség­te­rem­tés szán­dé­ká­val, teret és támo­ga­tást sze­ret­ne biz­to­sí­ta­ni egy olyan új, kísér­le­ti for­má­nak, amely a külön­ál­ló művé­sze­ti tár­su­la­to­kat és az elmé­le­ti elő­adó­kat a közös célért való együtt alko­tás­ra hív­ja meg. Ezzel szo­ci­á­lis össz­mű­vé­sze­ti alko­tást való­sí­tunk meg.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Böl­csé­szet és Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Kar, Step­ha­ne­um
Pilis­csa­ba, Egye­tem u. 1.


Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény – Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas festőművész, író jubileumi kiállítása

2017. szeptember 30 — október 30-ig

Szigetszentmiklos_VG
Meg­nyi­tó: 2017. szep­tem­ber 30. szom­bat 11.00
Helye: Szi­get­szent­mik­ló­si Váro­si Galé­ria (2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.)
Meg­nyit­ja: Laj­ta Gábor fes­tő­mű­vész, művé­sze­ti író
Köz­re­mű­kö­dik: Sze­ma­dám Tamás gitár­mű­vész
A ven­dé­ge­ket köszön­ti: Sol­ti Esz­ter galé­ria­ve­ze­tő
A kiallí­tas meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 30-ig

Sze­ma­dám György Mun­ká­csy Mihály-díjas magyar fes­tő­mű­vész, művé­sze­ti író és film­ren­de­ző, érde­mes művész. A Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti tago­za­tá­nak tag­ja.

A fes­tő­mű­vészt sze­re­tet­tel köszönt­jük 70. szü­le­tés­nap­ja alkal­má­ból, és mon­dunk köszö­ne­tet, hogy közel két évti­ze­den keresz­tül hall­gat­hat­tuk meg­nyi­tó gon­do­la­ta­it a Patak Fesz­ti­vál nem­zet­kö­zi meg­hí­vá­sos kép­ző­mű­vé­sze­ti pályá­zat kiál­lí­tás­meg­nyi­tó és díj­át­adó ünnep­sé­ge­in.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
a Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház épü­le­té­ben
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.

Tel: 24/530–980; 20/552‑0401
Nyit­va: H-P. 11.00–18.00; Sz: 9.00–13:00
www.sargahaz.com
www.facebook.hu/varosigaleria

Meg­kö­ze­lí­tés:
Volán busszal: Buda­pest XXI. ker. – Szi­get­szent­mik­lós, Váro­si Könyv­tár meg­ál­ló
Hév­vel: Buda­pest, Vágó­híd – Szi­get­szent­mik­lós, Szi­get­szent­mik­lós meg­ál­ló
Autó­val: MO-ás irá­nyá­ból GPS: Szent Erzsé­bet tér

ART SÉTA – ami nem árt, Útra­va­ló testnek-léleknek / Kapu­kat táro­ga­tó művé­sze­ti séta Szi­get­szent­mik­lós köz­pont­já­ban


Szüleim emlékére – Meggyes László festőművész kiállítása

2017. október 3 — október 27.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 3.
Helye: Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház (2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.)
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 27-ig

Meggyes Lász­ló fes­tő­mű­vész Szü­le­im emlé­ké­re című alko­tá­sa haza­ér­ke­zett. A laki­he­gyi házas­párt kor­hű öltö­zék­ben ábrá­zo­ló fest­mény
2017. októ­ber 3. és 27. között lát­ha­tó a Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház­ban.

A művész szi­get­szent­mik­ló­si szár­ma­zá­sú, a Szol­no­ki Művész­te­lep fes­tő­je­ként vált híres­sé. 2016. augusz­tus 20-án a szi­get­szent­mik­ló­si Váro­si Galé­ri­á­ban ren­de­zett nagy hatá­sú emlék­ki­ál­lí­tá­sát köve­tő­en a város szá­má­ra művé­sze­ti és hely­tör­té­ne­ti szem­pont­ból is érté­kes fest­mény 2017-ben vissza­tér.

Az ember meg­szü­le­tik. S ha már él, ten­nie kell vala­mit. Jó az, ha azt tehe­ti, ami­hez képes­sé­ge van. A művész, képes­sé­ge bir­to­ká­ban arra az útra vál­lal­ko­zik, mely­ben az élet nehéz­sé­gei, gyöt­rő­dé­sei elle­né­re is a való­ság olyan réte­ge­it tár­ja fel, melyek ben­nünk a har­mó­nia, a szép­ség érze­tét kel­tik.
Ha a fes­té­sze­tem a művé­szet e vilá­gá­hoz csak egy kis moza­ik­da­rab­ká­val is hoz­zá­já­rult, akkor nem volt hiá­ba. Hiszen a pará­nyi csí­ra ter­mő virá­got hozott.”
(Rész­let Meggyes Lász­ló önval­lo­má­sá­ból)

A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.
Tel: 24/530–980; 20/99–35-955


NAGY KÉPEK – Művészcsoport kiállítása

2017. október 4 — 31.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 4.
Helye: Aktív Galé­ria (2310 Szi­get­szent­mik­lós, Sze­be­ni u. 81.)
A kiál­í­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 31-ig

Akció Fes­té­sze­ti Kép­tár művé­szei: AKNAY János │ EŐRY Emil │ FRANK Józsa │ GYŐRFFY Sán­dor│ HERCZEG Ist­ván │ HÉRICS Nán­dor │ JÁNOSY Éva│ KARSCH Man­fred│ KÉRI Mihály │ LÁSZKA-VIRÁG Niko­let­ta │ LUZSICZA Árpád │ NÁDASDY And­rás │ NÁDASDY János │ Nagy-SZILVÁSI Gab­ri­el­la │ Pie­rony­mus KOSCHPUHA Ferenc│ SCHWARZ Vol­ker │ SOMOGYI György │ SZÉKÁCS Zol­tán │ SZENTGYÖRGYI József │ VARGA Pat­rí­cia Miner­va │ VEREBES György │ WROBEL Péter │

Aktív­ban Nagy”
A kiál­lí­tott alko­tá­sok az Akció Fes­té­sze­ti Kép­tár gyűj­te­mény részét képe­zik.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Aktív Galé­ria
Váro­si Sport­csar­nok, 2310 Szi­get­szent­mik­lós, Sze­be­ni u. 81.
A kiál­lí­tás 16 órá­tól 20 órá­ig láto­gat­ha­tó a hét min­den nap­ján.

Szer­ve­ző:
Váro­si Galé­ria
a Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház épü­le­té­ben

2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.
Tel: 24/530–980; 20/552‑0401
Nyit­va: H-P. 11.00–18.00; Sz: 9.00–13:00
www.sargahaz.com
www.facebook.hu/varosigaleria

Meg­kö­ze­lí­tés:
Volán busszal: Buda­pest XXI. ker. – Szi­get­szent­mik­lós, Váro­si Könyv­tár meg­ál­ló
Hév­vel: Buda­pest, Vágó­híd – Szi­get­szent­mik­lós, Szi­get­szent­mik­lós meg­ál­ló
Autó­val: MO-ás irá­nyá­ból GPS: Szent Erzsé­bet tér


Handmade – Művészcsoport kiállítása

2017. október 5 — november 5.

pg_logo
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 5. 16.00 óra
Helye: Ferenc­vá­ro­si Pin­ce­ga­lé­ria (1095 Buda­pest, Mes­ter u. 5.)
Meg­nyit­ja: Nagy Gábor Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész
Fel­ké­szí­tő művé­szek, szak­ok­ta­tók: Bor­sos Róbert, Csá­nyi Kata­lin, Gulyás Jenő­né, Hal­mos And­rea, Hor­váth Csa­ba, Ipach Antal, Kemény Zsu­zsa, Kiss Zol­tán, Kovács Gábor, Máder Bar­na­bás, Polo­nyi Gábor, Roh­ály Ágnes, Sár­kö­zi Antal, Sza­ba­di Zol­tán, Sza­bó Tün­de, Szilcz Mari­ann, Ürmös Péter, Var­ga Pat­rí­cia Miner­va
Köz­re­mű­kö­dők: a Jas­chik Művé­sze­ti Szak­gim­ná­zi­um diák­jai
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 5-ig

A kiál­lí­tás a Magyar Fes­té­szet Nap­já­hoz kap­cso­lód­va a Jas­chik művé­sze­ti isko­la diák­ja­i­nak mun­ká­i­ból mutat be válo­ga­tást. A tra­di­ci­o­ná­lis művészet-mesterségek sok­szor emle­ge­tett halá­lá­val ellen­tét­ben a fes­té­szet, a hagyo­má­nyos kép­gra­fi­ka, a szob­rá­szat, vala­mint az agyag, az üveg és a deko­rá­ció szép­sé­ge élő művé­szet­ként hagyo­má­nyo­zó­dik tovább a Jas­chik isko­lá­ban.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Cím: 1095 Buda­pest, Mes­ter u. 5.
Tel: 06 (1) 216 6083
E-mail: pincegaleria@fmkportal.hu
kedd-szombat: 10–18 órá­ig


ANGYAL-EMBER-ÁLDOZAT – Zvolszky Zita Barcsay-díjas képzőművész kiállítása

2017. október 5 — 2018. március 5.

i.m.vidadezso2016nosigno
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 5. 17.00 óra
Helye: Sik­ló­si Vár Galé­ria (7800 Sik­lós, Vaj­da János tér 8.)
Ren­dez­te: Sik­lós Város Önkor­mány­za­ta, Sik­ló­si Vár­szín­ház Kft.
Meg­nyit­ja: Aknai Tamás művé­szet­tör­té­nész
Köszön­tőt mond: Balázs Csa­ba tör­té­nész, Sik­lós Város alpol­gár­mes­te­re, a Sik­ló­si Vár- és Múze­um­ba­rá­ti Kör elnö­ke
Köz­re­mű­kö­dik: Pop­ovic Léna hege­dűn
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2018. már­ci­us 5-ig

A vár galé­ria három egy­be­nyí­ló kiál­lí­tó tere ins­pi­rál­ta a tár­lat címé­nek hár­mas tago­zó­dá­sát.
Noha a ter­mek mind­egyi­ke önál­ló kiál­lí­tás­ként is meg­áll­ná a helyét, még­se mond­ha­tó el, hogy nem ível­nek át egy­más­ba, hogy ne len­ne szink­ro­ni­ci­tás, transz­pa­ren­cia, egy­más­nak meg­fe­le­lés mind szel­le­mi, mind vizu­á­lis síkon a ter­mek között.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Sik­ló­si Vár Galé­ria
Cím: H-7800 Sik­lós, Vaj­da János tér 8.
Nyit­va­tar­tás: Hét­fő­től – Vasár­na­pig – 9:30 – 18:00-ig


A száműzött parkja – a Magyar Festők Társasága kiállítása

2017. október 5 — október 28.

szép3
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 5. 18.00
Helye: Szép3 Közös­sé­gi Tér (1053 Buda­pest, Szép utca1/b.)
Meg­nyit­ja: Hem­rik Lász­ló a Lud­wig Múze­um mun­ka­tár­sa
Köz­re­mű­kö­dik: Joe Fritz együt­te­se
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 28-ig

Nyit­va­tar­tás: K-P: 10.00–18.00; Szo: 10.00–14.00

www.szepharom.hu


Az Esztergomi Művészek Céhének Kiállítása

2017. október 6 — november 6.

duna_muzeum_logo
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 6.
Helye: Duna Múze­um, Euró­pai Közép Galé­ria (2500 Esz­ter­gom, Köl­csey Ferenc u. 2.)
Meg­nyit­ja: Bán­hidy László-műv.tört.tanár az EMC elnö­ke
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 6-ig

Az EMC 2016-ban ünne­pel­te fenn­ál­lá­sá­nak 25. évfor­du­ló­ját, A 30 fős alko­tó­kö­zös­ség­nek csak­nem a fele (12 fő) fes­tő, illet­ve gra­fi­kus művész. Éven­te 1 alka­lom­mal a Duna Múze­um Euró­pai Közép Galé­ri­á­ja (Esz­ter­gom) ad lehe­tő­sé­get hogy a cso­port tag­jai – nem tema­ti­kus kiál­lí­tá­son – bemu­tat­has­sák leg­fris­sebb alko­tá­sa­i­kat.
2017-ben is foly­tat­juk a mun­kát, de a koráb­bi­ak­tól elté­rő­en nem decem­ber­ben lépünk a közön­ség elé, hanem csat­la­koz­va az orszá­gos Festészet.napi ren­dez­vé­nyek­hez októ­ber hónap­ban.
Ezen a kiál­lí­tá­son – a hagyo­má­nyok­tól elté­rő­en – nem sze­re­pel a tel­jes alko­tó gár­da (szobrászok,fotó és iparművészek,restaurátorok). Nagyobb teret kap­nak a fes­tők és gra­fi­ku­sok ezál­tal lehe­tő­sé­gük nyí­lik arra, hogy ter­je­del­me­sebb anya­got tár­ja­nak a kor­társ fes­té­szet ked­ve­lői elé.
Az EMC – ről bővebb infor­má­ció a www.granart.hu hon­lapn talál­ha­tó

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Duna Múze­um, Esz­ter­gom, 2500 Köl­csey Ferenc u, 2.
Nyit­va: napon­ta 10–16 órá­ig (kedd kivé­te­lé­vel)
(Város­köz­pont)
Autó­busz pályaudvar:10 perc séta
Vas­út­ál­lo­más: helyi járat 15 perc, gya­log 30 perc


Gyáli Képzőművész Egyesület kiállítása

2017. október 6 — október 20.

Meg­nyi­tó: októ­ber 6
Helye: Arany János Közös­sé­gi Ház és Váro­si Könyv­tár, Kiál­lí­tó­te­rem (2360 Gyál, Kőrö­si út 118.)
Cso­por­tos kiál­lí­tás a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból.
Kiál­lí­tó: Gyá­li Kép­ző­mű­vész Egye­sü­let

A Gyá­li Kép­ző­mű­vész Egye­sü­let 26 éve műkö­dik és min­den évben szer­vez­nek kiál­lí­tá­so­kat egyé­ni­leg vala­mint cso­por­to­san is. A kép­ző­mű­vé­szet több ágá­val is fog­lal­koz­nak úgy mint fes­té­szet, gra­fi­ka és szob­rá­szat.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 20-ig


Tóth Tímea festőművész kiállítása

2017. október 6 — november 10.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 6. 14.30
Helye: Hom­lok­zat Galé­ria (2310 Szi­get­szent­mik­lós, 12, Cso­ko­nai utca 6.)
Meg­nyit­ja: Faze­kas Ildi­kó design-és művé­szet­me­ne­dzser

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 10-ig

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Szi­get­szent­mik­ló­si Bat­thyany Káz­mér Gim­ná­zi­um
Hom­lok­zat Galé­ri­á­já­ban
Cím: Szi­get­szent­mik­lós, 12, Cso­ko­nai utca 6, 2310
Tele­fon­szám: (24) 468 200


Nomád – Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas, érdemes művész kiállítása

2017. október 6 — novmeber 6.

logo-JG

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 6.
Helye: József­vá­ro­si Galé­ria (1085 Buda­pest, József krt. 70. ; József krt. Nap u. sarok)
Meg­nyit­ja: Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dik: Men­tés Más­ként Trió
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017.  novem­ber 6-ig

Dr. Sup­ka Mag­dol­na művé­szet­tör­té­nész emlé­ké­nek szen­telt kiál­lí­tás­so­ro­zat része. A sze­rep­lő alko­tá­sok válo­ga­tást nyúj­ta­nak a Völgyi-Skonda és a Kug­ler gyűj­te­mé­nyek­ből. A meg­nyi­tó alkal­má­val a Sup­ka Man­na díj – Csi­kai Már­ta által készí­tett bronz emlék­pla­kett átadá­sá­ra is sor kerül (melyet a T-art Ala­pít­vány és az Aka­dé­mia Hum­a­na Ala­pít­vány ad ki).

A KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK:
Múze­um­pe­da­gó­gia – „Fol­tok és vona­lak, kép­ze­let­be­li ala­kok szü­le­té­se”

2017. októ­ber 16. hét­fő 18 óra
Film­ve­tí­tés­sel össze­kö­tött beszél­ge­tés, „Művész­vi­lág” című port­ré­film.
Ven­dé­ge­ink: Lóránt János Deme­ter, Kug­ler Fló­ri­án, Völ­gyi Mik­lós

2017. októ­ber 18. szer­da, 18 óra
Tár­lat­ve­ze­tés Mónus Vik­tor­ral

A kiál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
József­vá­ro­si Galé­ria
1085 Buda­pest, József krt. 70.
/József krt. Nap u. sarok/
3-as Met­ró: Cor­vin köz meg­ál­ló, a 4–6-os vil­la­mos: Cor­vin köz meg­ál­ló, 9-es autó­busz: Har­minc­ket­te­sek tere meg­ál­ló.
 A kiál­lí­tás hét­köz­na­po­kon 9- 18 órá­ig láto­gat­ha­tó.
Nyit­va tar­tás: hétfő-péntek 8–21 óra
Web: jozsefvarosigaleria.hu
Face­book: jozsef­va­ros­iga­le­ria
E-mail: jozsefvarosigaleria@gmail.com Tel: 36 1 313 9883


Áramlás – Ódor Tünde Enéh és felnőtt tanítványainak kiállítása

2017. október 7 — 19.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 7.
Helye: Apá­czai Cse­re János Műve­lő­dé­si Ház (2083 Soly­már, Temp­lom tér 25.)
Meg­nyit­ja: Hunyár Ist­ván, gra­fi­kus­mű­vész
Köz­re­mű­kö­dők:
A Napút Rajz­is­ko­la (Pilis­csa­ba) diák növen­dé­kei – per­for­mance.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 19-ig

A fel­nőt­tek részé­re indí­tott fes­tő­kur­zus jó pél­dá­ja annak, milyen cso­dák­ra képes az ember, ha ecse­tet ragad, legyen jogász, fog­or­vos vagy mana­ger. Ódor Tün­de Enéh igyek­szik átad­ni tudá­sát az ama­tőr, ám rop­pant lel­kes alko­tók­nak.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Apá­czai Cse­re János Műve­lő­dé­si Ház. Soly­már, Temp­lom tér 25.
Meg­kö­ze­lít­he­tő: A 64A busszal a Hűvös­völgy­ből.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő a műve­lő­dé­si ház nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben, hét­köz­nap 9–20 órá­ig, hét­vé­gén az eset­le­ges ren­dez­vé­nyek ide­je alatt. Lásd hon­la­pun­kat: apaczai.com


Folyófények – MET tagjai és meghívott művészei kiállítása

2017. október 7 — 19.

met_logo
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 7. 18.00
Helye: MET Galé­ria (1117 Buda­pest, Böl­cső u. 9. fsz. üzlet­sor 1.)
Meg­nyit­ja: Gábor Éva Mária és Haász Ágnes – inter­ak­tív – pár­be­széd a művé­szek­kel
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 19-ig

Kiál­lí­tó művé­szek:
ÁZBEJ Kris­tóf, BARTI Mag­dol­na, BÁLINT Ber­ta­lan, BÁTAI Sán­dor, BÓZSA Eve­lin NL, BÜKI Zsu­zsan­na, CZEIZEL Balázs, Beaty CZETŐ NL, CSÍZY Lász­ló, DARADICS Árpád, DÁVID Vera, DETVAY Jenő, DROZSNYIK Dávid, DROZSNYIK Ist­ván, ENYEDI Zsu­zsan­na, FÜLEKY Adri­enn, GÁBOR Eni­kő, GÁBOR Éva Mária, GÁBOS József, GYENES Zsolt, HAáSZ Ágnes, HARANGOZÓ Ferenc, HERENDI Péter, HERNÁDI Pau­la, HORKAY Ist­ván, KÁNTOR József, KÁROLY-ZÖLD Gyön­gyi RO, KECSKÉS Péter, KELECSÉNYI Csil­la, KIPP Eva NL, ifj KOFFÁN Károly, KOPPÁNY Atti­la, KOROKNAI Zsolt, KRNÁCS Ágo­ta, LÁNG Esz­ter, LÉVAY Jenő, LONOVICS Lász­ló, LUX Antal D, MAGÉN Ist­ván, MAYER Éva, MÁRKUS Péter, OLAJOS György, ORSZÁG Lász­ló, PAPP PALA Lász­ló, PÁL Csa­ba, PÉTER Ágnes, PÉZMAN And­rea SK, REPÁSZKI Ferenc, RUZSA Dénes, , SÁNDOR Edit, SÓS Eve­lin, SPITZER Fru­zsi­na, STARK Ist­ván, SZLAUKÓ Lász­ló, SZOMBATHY Bálint, SZÖLLŐSSY Eni­kő, TELLÉR Mária, TER WAL Paul NL, TOOTH Gábor Andor / TGA, VASS Tibor, WROBEL Péter
Meg­hí­vott ven­dég­mű­vé­szek: Ger­gely Nóra, Golub Ole­na UKR, HEGEDŰS Mária, Juhász Dor­ina, KEMÉNY György, Kis Mihály, Nagy Ber­na­dett, NÉMETH-KASSA Gábor, Soly­mo­si Mór, Sypor­ca Whan­dal

…folyó­fény
fény­fo­lyó; fény, idő, folyó; folyó-fény… folyó­ra talá­ló fény – fény­re talá­ló folyó…
…folyó mutat­ta fény, fény mutat­ta folyó; a folyó idő­ben lát­szó­dó elfo­lyó fény és a fény­ben lát­szó­dó elfo­lyó idő…
…a nap­palt átszö­vő éjszaka-vonalak, az éjsza­ka rit­ka fény-szövedéke; a Nap, a Hold szí­ne­ket hozó vál­to­zó fénye, a moni­to­rok, szken­ne­rek ván­dor­ló, köl­csön­zött fénye…folyófény…. (Ország Lász­ló)

E jelen­sé­gek, láto­má­sok képi meg­fo­gal­ma­zá­sá­ra tesz­nek kísér­le­tet a kiál­lí­tó művé­szek, a fes­tő­i­ség jegyé­ben, a Magyar Fes­té­szet Nap­ja hívó sza­vá­ra, az elekt­ro­ni­kus tech­ni­kák -szá­mí­tó­gép, szken­ner, digi­tá­lis fény­ké­pe­ző­gép, stb.- alkal­ma­zá­sá­val a digi­tá­lis mát­rix vilá­gá­ban .

A kiál­lí­tá­son lát­ha­tók digi­tá­lis nyo­ma­tok (30×30 cm),
vide­ók, vide­ó­a­ni­má­ció, fény­ob­jek­tek.

A kiál­lí­tás három rész­ből áll:
1. Kiál­lí­tás a MET Galé­ri­á­ban – digi­tá­lis nyo­ma­tok, fény­ob­jek­tek, vide­ók, vide­ó­a­ni­má­ció.
2. Vide­ó­a­ni­má­ció a TV moni­tor­ján – a kiál­lí­tott művek anya­gá­ból készült.

3. Kül­té­ren, a vide­ó­a­ni­má­ció pro­jekt­oros kive­tí­té­se a fák­ra, a galé­ria szom­széd­sá­gá­ban lévő, Idő­sek Park­já­ban, csak a meg­nyi­tó nap­ján 19–19 óra között.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
MET Galé­ria, a Magyar Elekt­rog­rá­fi­ai Tár­sa­ság / MET bemu­ta­tó ter­me.
H – 1117 Buda­pest, Böl­cső u. 9. fsz. sor 1.

Nyit­va: kedd, szer­da, csü­tör­tök 14–18 óra között.

Meg­kö­ze­lít­he­tő­ség: Újbu­da Köz­pont, M4 met­ró­tól,
a 4-es vil­la­mos vég­ál­lo­má­sá­tól, 17, 41, 47 -es vil­la­mo­sok Vásár­csar­no­ki meg­ál­ló­já­tól, 3–4 perc séta. Refor­má­tus temp­lom mel­lett lévő Kőrösy József utca végén a Bara­nyai utca keresz­te­ző­dé­sén át, az Idő­sek Park­ján után.


Mű szüret Tolcsván – Művészcsoport kiállítása

2017. október 7 — 31.

Meg­nyi­tó: 2017 októ­ber 7. szom­bat, 19.00 óra
Helye: Ős Kaján Tolcs­va (3934 Tolcs­va, Kos­suth Lajos utca 14–16. )
Meg­nyit­ja: Lee­man Pas­cal, Stark Ist­ván

A kiál­lí­tó művé­szek:
Alt­or­jay Gábor, Ara­tó Zsó­fia, Buk­ta Imre, EfZám­bó Ist­ván, Erdős Mária Éva, feL­ugossy Lász­ló, Her­man Leven­te, Lee­man Pas­cal, Lud­man Éva, Mar­tin Hen­rik, Stark Ist­ván, Süli-Zakar Sza­bolcs, Vass Tibor, Vere­bes György
Köz­re­mű­kö­dők:
Páz­mándy Ger­gely, Zs. Nagy Iza­bel­la, Vass Tibor
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber  31-ig

Mint az érett gyü­mölcs szü­re­te, a művek is ilye­nek. Ide­je leszed­ni, beta­ka­rí­ta­ni, meg­kós­tol­ni. A kul­tu­rált Tolcs­va falu­ban, a híres Ős Kaján­ba mar­káns fes­tő­ket hív­tunk meg, és tár­la­tu­kat egy zené­vel és iro­da­lom­mal fűsze­re­zett esten kínál­juk. Az esten való rész­vé­tel regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Tolcs­va. Ős Kaján, Kos­suth L. u. 14–16.
Tel : 06/70 239 87 0

 

 


Képek Csorba Zoltán Gyűjteményéből
Aknay János Kossuth-díjas festőművész kiállítása

2017. október 10 — 27.

art9_logo
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 10. 18.00
Helye: Art 9 Galé­ria (1092 Buda­pest, Ráday u. 47.)
Meg­nyit­ja: Novotny Tiha­mér
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 27-ig

Csor­ba Zol­tán sok szá­lon kap­cso­ló­dik Szent­end­ré­hez, szo­ros barát­ság­ban áll szá­mos itt élő és alko­tó művésszel. A bará­ti kap­cso­la­tok­nak is köszön­he­tő, hogy gyűj­te­mé­nye olyan fes­tők­től szár­ma­zó képek­kel gaz­da­go­dott, mint Aknay János, Deim Pál vagy Kőnig Róbert. Aknay­hoz közel húsz­éves barát­ság fűzi.

Aknay János a Vaj­da Lajos Stú­dió ala­pí­tó­ja­ként szer­ve­sen illesz­ke­dik a Vaj­da, Kor­niss, Bálint, Bar­csay, Deim nevé­vel fém­jel­zett „szent­end­rei isko­la” konst­ruk­tív, illet­ve konst­ruk­tív szür­re­a­lis­ta vonu­la­tá­hoz. Vissza­té­rő motí­vu­mai – ház, ablak, bábu, kereszt, lép­cső – egy­részt a szent­end­rei archi­tek­tú­ra ele­me­i­ből, más­részt a város prog­resszív művé­sze­ti hagyo­má­nya­i­ból táp­lál­koz­nak.

A 2002-ben Munkácsy-, 2010-ben Kossuth-díjban része­sí­tett művész így vall erről: „Első­sor­ban tisz­ta kom­po­zí­ci­ó­ra, szer­ke­zet­re törek­szem – a helyi hagyo­má­nyok­hoz iga­zod­va –, és csak ezen belül a szí­nek­re. Olyan vilá­got sze­ret­nék bemu­tat­ni, terem­te­ni, amely a magam zárt­sá­gá­nak, bizony­ta­lan­sá­ga­i­nak, de tisz­ta szán­dé­ká­nak zárt rend­be fog­la­lá­sa.”

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Art 9 Galé­ria
1092 Buda­pest, Ráday u. 47.
Nyit­va: kedd – pén­tek 14 – 18 h


7 x 7 – Szakács Imre festőművész kiállítása

2017. október 11 — november 5.

logo-MANK
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 11. 17.00
Helye: MANK Galé­ria, Szent­end­re (2000 Szent­end­re, Bog­dá­nyi út 51.)
Meg­nyit­ja: Ban­ner Zol­tán művé­szet­tör­té­nész
Köszön­tőt mond: Dr. Hóvá­ri János a MANK főigaz­ga­tó­ja
Köz­re­mű­kö­dik: Gyer­mán Júlia hege­dűn és Ved­res Csa­ba zon­go­rán
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 5-ig

Hét művész­te­le­pen (Szent­end­re, Nagy­bá­nya, Bar­bi­zon, Ahrens­ho­op, Mur­nau, Bal­estrand, Goa) készült mun­kák­ból össze­ál­lí­tott anyag, mely­hez szí­nes kata­ló­gus készült.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
2000 Szent­end­re, Bog­dá­nyi út 51.
Meg­te­kint­he­tő: napon­ta 10–16 órá­ig


Hazatérés – Kurucz Ferenc képzőművész kiállítása

2017. október 11 — november 3.

pik_logo

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 11. 18.00 óra
Helye:
Pest­szent­im­rei Közös­sé­gi Ház (1188 Buda­pest, Vas­út utca 48.)
Meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dik: Dras­kó­czy Zol­tán gitár­mű­vész
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 3-ig

A Pest­szent­im­rei Közös­sé­gi Ház —hagyo­má­nya­i­hoz híven — kap­cso­ló­dik a Magyar
Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz, olyan alko­tók kiál­lí­tá­sá­nak szer­ve­zé­sé­vel, akik erő­sen kötődtek/nek Pest­szent­im­ré­hez mun­kás­sá­guk révén. 2017-ben Kurucz Ferenc kép­ző­mű­vész kiál­lí­tá­sát ren­dez­zük meg, aki­nek pálya­in­du­lá­sát e kör­nye­zet segí­tet­te.

Pest­szent­im­rei Közös­sé­gi Ház (PIK)
cím: 1188 Buda­pest, Vas­út utca 48.
telefon/fax: 294‑5971 vagy 291‑9202 e-mail: pikhaz@pikhaz.hu hon­lap: www.pikhaz.hu
face­book oldal: www.facebook.com/pikhaz
nyit­va tar­tás: prog­ra­mok­hoz iga­zod­va!
hét­fő: 09:00–21:00 kedd: 09:00–21:00 szer­da: 09:00–21:00
csü­tör­tök: 09:00–21:00 pén­tek: 09:00–21:00 szom­bat: 09:00–14:00
vasár­nap: prog­ra­mok­hoz iga­zod­va!
meg­kö­ze­lí­tés tömeg­köz­le­ke­dés­sel:
Határ útról: 84e, 89e, 94e, 294e autó­bu­szok­kal Pest­szent­im­re vas­út­ál­lo­más (Nagy­kő­rö­si út) meg­ál­ló­ig.
Nép­li­get­től: 254e autó­busszal Pest­szent­im­re vas­út­ál­lo­más (Nemes utca) meg­ál­ló­ig.
Béke tér­ről: 166, 166a, 266 autó­bu­szok­kal Pestszentimre- vas­út­ál­lo­más meg­ál­ló­ig.
Pest­er­zsé­bet­ről: 166-os autó­busszal Pest­szent­im­re vas­út­ál­lo­más (Nemes utca) meg­ál­ló­ig.
Bor­áros tér­ről: 54, 55 autó­bu­szok­kal Pest­szent­im­re vas­út­ál­lo­más meg­ál­ló­ig.
Nyu­ga­ti pálya­ud­var­ról: Lajos­mi­zse felé köz­le­ke­dő vonat­tal Pest­szent­im­re állo­má­sig.
Lajos­mi­zse felől: Nyu­ga­ti pálya­ud­var fele köz­le­ke­dő vonat­tal Pest­szent­im­re állo­má­sig.


Fészek – Nagy Katalin Matild grafikusművész és Nagy Dénes festőművész kiállítása

2017. október 12.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 12. 17.00
Helye: Lakás­ga­lé­ria (5000 Szol­nok, Liget út 31.)
Meg­nyit­ja: Révi Nor­bert szob­rász­mű­vész
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 12-ig

Nagy Kata­lin Matild gra­fi­kus­mű­vész és Nagy Dénes fes­tő­mű­vész meg­nyit­ja közös műter­mé­nek kapu­it mind­azok előtt, akik bepil­lan­tást sze­ret­né­nek nyer­ni egy művész­há­zas­pár alko­tó­te­ré­be.

Lakás­ga­lé­ria
5000 Szol­nok, Liget út 31.


Olajos Béla festőművész emlékkiállítása

2017. október 13 — november 5.

bara_kk_logo
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 13.
Helye: Barát­ság Kul­tu­rá­lis Köz­pont (2440 Száz­ha­lom­bat­ta, Szent Ist­ván tér 5.)
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 5-ig

Ola­jos Béla
1910. decem­ber 2. Gödöl­lő – 1991. ápri­lis 18. Csík­sze­re­da

Ola­jos Béla mun­kás­sá­gá­ban az imp­resszi­o­nis­ta stí­lus­je­gyek­től az exp­resszív hatá­so­kig külön­bö­ző kísér­le­tek tanúi lehe­tünk. Ezen útke­re­sé­sek köz­ben viszont ráta­lált olyan rit­mu­sok­ra és szín-fényjátékokra, melyek ma is kor­tás­nak hat­nak. Művé­sze­te bemu­ta­tá­sá­val szub­jek­tív met­sze­tet lát­ha­tunk az elmúlt száz év magyar művé­szet­tör­té­ne­té­ből.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Száz­ha­lom­bat­ta, Barát­ság Kul­tu­rá­lis Köz­pont
2440 Száz­ha­lom­bat­ta,
Szent Ist­ván tér 5.
tel.: 23/355–488

Nyit­va­tar­tás: hét­köz­nap 10.00–20.00, szom­ba­ton: 8.00–16.00

Meg­kö­ze­lít­he­tő:
– Autó­val Buda­pest felől a 6-os úton vagy az M6-os autó­pá­lyán Pécs felé vagy az M7-es út – M0-ás össze­kö­tő sza­kasz Sze­ged felé – M6-os autó­pá­lya Pécs felé.
– Autó­busszal a Nép­li­ge­ti Autó­busz pálya­ud­var­ról duna­új­vá­ro­si autó­bu­szok­kal, Kelen­föld­ről az Ete­le téri Autó­busz pálya­ud­var­ról száz­ha­lom­bat­tai autó­bu­szok­kal.
– Vonat­tal a Déli-pályaudvarról vagy Kelen­föld­ről Pusz­ta­sza­bol­csi vona­tok­kal.


 

Titok­za­tos tájak – Németh Géza fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa

2017. október 13 — november 3.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 13. 18.00
Helye: Szent József Ház (1038 Buda­pest Temp­lom u. 20.)
Meg­nyit­ja: Tenk Lász­ló fes­tő­mű­vész
Köz­re­mű­kö­dik: Pozsár Esz­ter fuvo­la, sza­xo­fon
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 3-ig

A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása:
1038 Buda­pest Temp­lom u. 20.
Hét­köz­na­pon­ként 14–18 órá­ig ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó.


Fest’ész és Zenész találkozások – Rosta Mariann kiállítása

2017. október 13 — november 13.

fovarosi_szabo_ervin_konyvtar_logo_4
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 13. 18.00
Helye: Fővá­ro­si Sza­bó Ervin Könyv­tár Zenei Gyűj­te­mény (1088 Buda­pest, Ötpa­csir­ta u. 4.)
Meg­nyit­ja: Filp Csa­ba Zol­tán DLA Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem Fes­tő Tan­szé­ké­nek docen­se
Köz­re­mű­kö­dők:
Fodor Beat­rix – a Magyar Álla­mi Ope­ra­ház ének­mű­vé­sze
Far­kas Diá­na, Rózsa Gábor – zon­go­ra­mű­vé­szek
Szabó-Rajczi Kata­lin – klarinét-, sza­xo­fon­mű­vész
Dr. Sza­bó And­rás – kla­ri­nét­mű­vész
Sza­bó Tamás – hege­dű­mű­vész
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 13-ig

A „Fest’ész és Zenész találkozások”a fest’ész kiál­lí­tá­sát a Külön­le­ges Tri­ók hang­ver­se­nyé­vel köti össze. Az est folya­mán a művé­szek­től érté­kes infor­má­ci­ók tud­ha­tók meg a társ­mű­vé­sze­tek kulissza­tit­ka­i­ról. A Ros­ta Mari­an – Fővin­form – nevet az embe­rek leg­in­kább, mint a – több évti­ze­des rádiós-tévés múlt­tal ren­del­ke­ző – köz­le­ke­dé­si szak­em­be­rét isme­rik. Azon­ban keve­sen tud­ják, hogy az elmúlt évek­ben a mik­ro­font fel­vál­tot­ta az ecset­re és min­den sza­bad per­cét fest’ész-ként töl­ti, habár a fes­té­szet­tel már ifjú­ko­rá­ban hosszú időn át fog­lal­ko­zott. Nem­rég a Budai Kép­ző­mű­vész Egye­sü­let ver­se­nyén a II. díjat hoz­ta el a Gül Baba utca című képe, de szin­te min­den képe táj­kép, csen­des utcák és a víz jele­nik meg fest­mé­nye­in.

A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Fővá­ro­si Sza­bó Ervin Könyv­tár Zenei Gyűj­te­mény, Pálffy-Ybl-palota
1088 Buda­pest, Ötpa­csir­ta u. 4.


 

A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon

2017. október 14.

Ingye­nes

kepzomuveszet_unnepe_2017

2017. októ­ber 12.

17.00 Fészek
Nagy Kata­lin Matild gra­fi­kus­mű­vész és Nagy Dénes fes­tő­mű­vész műte­rem kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Révi Nor­bert szob­rász­mű­vész
Helye: Lakás­mű­te­rem (5000 Szol­nok, Liget út 31.)
Meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 12. 17–20 órá­ig

2017. októ­ber 14.

10.00–14.00 Szí­nes tin­ták­ról álmo­dom…
Nap­fa állí­tás a Szol­no­ki Galé­ria előtt (Szol­nok, Temp­lom út 2.)
A Magisz­ter Fényes Adolf Művé­sze­ti Szak­gim­ná­zi­u­ma és Alap­fo­kú Művé­sze­ti Isko­lá­ja képzőművészeti- és drá­ma­ta­go­za­tos diák­ja­i­nak ins­tal­lá­ci­ó­ja

13.00 Épí­tész Kira­kat
Kiál­lí­tás a deb­re­ce­ni épí­tész­kép­zés szol­no­ki tema­ti­kus évé­nek mun­ká­i­ból
Hely­szín: Aba-Novák Kul­tu­rá­lis Köz­pont, Liszt Ferenc Kiál­lí­tó­tér
(5000 Szol­nok, Hild tér 1.)
Meg­nyit­ja: Álmos­di Árpád épí­tész, Szen­tir­mai Tamás docens, a Deb­re­ce­ni Egye­tem Műsza­ki Kar Épí­tész­mér­nök Tan­szék tan­szék­ve­ze­tő­je
Láto­gat­ha­tó: 2017. októ­ber 30-ig (H-P: 10.00 és 19.00, SZ-V: 10.00–16.00 között)

14.00 Kósa János Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Helye: Szol­no­ki Művész­te­lep – KERT Galé­ria (5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.)
Meg­nyit­ja: Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 12-ig (K-V: 10.00–16.00 vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint)

15.00 „Fest­ebéd” a Szol­no­ki Művész­te­lep kert­jé­ben

16.00 In memo­riam Baranyó Sán­dor
Helye: Szo­bosz­lai Galé­ria (5000 Szol­nok, Jókai u. 1.)
Meg­nyit­ja: Csi­szár Róbert művé­sze­ti író
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 11-ig (K-P: 10.00–17.00, SZ: 10.00–13.00)

16.45 LIMES – a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2017
A Szol­no­ki Művész­te­lep­hez és Szol­nok váro­sá­hoz szak­mai, bará­ti szá­lak­kal kötő­dő kép­ző­mű­vé­sze­ket tömö­rí­tő Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság éves nagy­ki­ál­lí­tá­sa
Helye: Aba-Novák Agó­ra Galé­ria  (5000 Szol­nok, Hild tér 1.)
Meg­nyit­ja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész
Meg­te­kint­he­tő: 2017. decem­ber 17-ig (H-P: 10.00 és 19.00, SZ-V: 10.00–16.00 között)

17.15 IV. Szol­no­ki Bronz­szob­rá­sza­ti Szim­pó­zi­um kiál­lí­tá­sa
Helye: Aba-Novák Agó­ra Galé­ria kül­ső ter­me
Meg­nyit­ja: Nagy T. Kata­lin művé­szet­tör­té­nész
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 7-ig (H-P: 10.00 és 19.00, SZ-V: 10.00–16.00 között)

18.00 LIMES a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2017 meg­nyi­tó ünnep­ség és díj­át­adó gála
Meg­nyit­ja: Weh­ner Tibor művé­szet­tör­té­nész
Helye: Szol­no­ki Galé­ria (5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.)
Meg­te­kint­he­tő: 2017. decem­ber 17-ig (K-V: 9.00–17.00)

2017. októ­ber 26. Fir­kák – Keré­nyi János Feren­czy Noémi-díjas gra­fi­kus­mű­vész kiál­lí­tá­sa

Helye: Ver­se­ghy Ferenc Könyv­tár és Köz­mű­ve­lő­dé­si Intéz­mény
(5000 Szol­nok, Kos­suth tér 2.)
Köz­re­mű­kö­dik: Kathy Hor­váth Lajos hege­dű­mű­vész, érdemes-és kivá­ló művész
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 23-ig

A ren­dez­vény­so­ro­zat a Nem­zet­kö­zi Tudo­má­nyos Film­fesz­ti­vál társrendezvénye.A prog­ram­ra aznap autó­buszt indí­tunk Buda­pest­ről, elő­ze­tes regiszt­rá­ció szük­sé­ges és itt lehet­sé­ges.

www.szolnokimuvesztelep.com
Ins­ta­gram
You­tu­be
Face­book


ART SÉTA – ami nem árt, Útravaló testnek-léleknek / Kapukat tárogató művészeti séta Szigetszentmiklós központjában

2017. október 14.

Talál­ko­zó a Váro­si Galé­ri­á­ban 2017. októ­ber 14. szom­bat 13.00
Helye: Szi­get­szent­mik­ló­si Váro­si Galé­ria
Túra­ve­ze­tő: Miss Nán­dor múze­u­mi mun­ka­társ

Tegyünk közö­sen egy könnyed sétát bará­ti tár­sa­ság­ban.
Ked­vünk, egész­sé­günk is jobb lesz, lel­künk érté­kek­kel gaz­da­go­dik.

Fel­tá­rul­nak kapuk, meg­te­kint­he­tő­ek művé­sze­ti kin­csek, alko­tá­sok, melyek más­kor nem min­den­ki szá­má­ra mutat­koz­nak meg.

Talál­ko­zó a Váro­si Galé­ri­á­ban 13 óra­kor. Lehe­tő­ség nyí­lik meg­te­kin­te­ni Sze­ma­dám György külön­le­ges tár­la­tát. A séta innen indul, idő­tar­ta­ma közel más­fél óra.
Ajánl­juk min­den kor­osz­tály­nak, egye­dül, társ­sal vagy csa­lá­do­san érke­zők­nek egy­aránt, akik nyi­tot­tak a szép­re. Aktu­á­lis kiál­lí­tá­sok, kiál­lí­tó hely­szí­nek, temp­lo­mok, köz­in­téz­mé­nyek­ben meg­bú­jó érde­kes­sé­gek, melye­ket meg­mu­ta­tunk, fel­hív­juk rájuk figyel­mét, hogy látó­szö­gé­be kerül­hes­se­nek.
A séta vég­ál­lo­má­sa a Nem­ze­dé­kek Háza, ahol ked­ve sze­rint részt vehet a kísé­rő­prog­ra­mo­kon.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
a Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház épü­le­té­ben
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.

Tel: 24/530–980; 20/552‑0401
Nyit­va: H-P. 11.00–18.00; Sz: 9.00–13:00
www.sargahaz.com
www.facebook.hu/varosigaleria

Meg­kö­ze­lí­tés:
Volán busszal: Buda­pest XXI. ker. – Szi­get­szent­mik­lós, Váro­si Könyv­tár meg­ál­ló
Hév­vel: Buda­pest, Vágó­híd – Szi­get­szent­mik­lós, Szi­get­szent­mik­lós meg­ál­ló
Autó­val: MO-ás irá­nyá­ból GPS: Szent Erzsé­bet tér


Tanítás – Alkotás Szigetszentmiklóson tanító RAJZ TANÁROKnak – MŰVÉSZ TANÁROKnak közös kiállítása

2017. október 14 — november 10.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 14. szom­bat 15.00
Helye: Nem­ze­dé­kek Galé­ria (2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.)
Meg­nyit­ja: Sza­bó Béla fes­tő­mű­vész, közép­is­ko­lai tanár, ny. művé­sze­ti igaz­ga­tó­ja a buda­pes­ti Képző- és Ipar­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­lá­nak

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 10-ig

A taní­tás az alko­tás min­den tudo­mány ese­tén. E két szó össze­tar­to­zik. Ala­poz­nak, alkot­nak, for­máz­nak, és a vég­ered­mény lesz gyer­me­ke­ink örök kin­cse, amit soha nem vehet­nek el tőlük, az a tudás, mely belé­jük ivó­dik az évek alatt.
Van­nak taná­rok, akik ese­té­ben más­ho­gyan is értel­mez­he­tő e két szó. Ők taní­tá­suk­kal alkot­nak és alkot­ni taní­ta­nak. Ebbe a cso­port­ba tar­toz­nak a rajz­ta­ná­rok, művész taná­rok. Az isko­lai olda­lu­kon túl, lás­suk az embert, a művészt is A kiál­lí­tás­sal őket mutat­juk be

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő:
Hét­fő: 18–20 óra között; kedd, szer­da: 16–20 óra között;
csü­tör­tök: 9–12 óra között; pén­tek: 15–19 óra között;
más idő­pon­tok­ban beje­lent­ke­zés alap­ján: 20/99–35-955;
hét­vé­gén és ünnep­na­po­kon zár­va
A prog­ram ingye­ne­sen!

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Nem­ze­dé­kek Galé­ria
Nem­ze­dé­kek Háza épü­le­té­ben, Szi­get­szent­mik­lós, Váci Mihály u. 4.

Szer­ve­ző:
Váro­si Galé­ria
a Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház épü­le­té­ben
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.

Tel: 24/530–980; 20/552‑0401
Nyit­va: H-P. 11.00–18.00; Sz: 9.00–13:00
www.sargahaz.com
www.facebook.hu/varosigaleria

Meg­kö­ze­lí­tés:
Volán busszal: Buda­pest XXI. ker. – Szi­get­szent­mik­lós, Váro­si Könyv­tár meg­ál­ló
Hév­vel: Buda­pest, Vágó­híd – Szi­get­szent­mik­lós, Szi­get­szent­mik­lós meg­ál­ló
Autó­val: MO-ás irá­nyá­ból GPS: Szent Erzsé­bet tér


Színek, tájak, hangulatok – In memoriam Baranyó Sándor

2017. október 14 — november 11.

SzoboszlaiG_logo
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 14. 16.00
Helye: Szo­bosz­lai Galé­ria (5000 Szol­nok, Jókai u. 1.)
Meg­nyit­ja:
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 11-ig

Baranyó Sán­dor a 20. szá­zad máso­dik felé­ben, mint­egy 50 éven keresz­tül a Szol­no­ki Művész­te­lep egyik meg­ha­tá­ro­zó sze­mé­lyi­sé­ge volt. Impul­zív, magas szín­vo­na­lat kép­vi­se­lő művé­sze­te, koráb­ban szé­les kör­ben ismert és elis­mert alko­tá­sai ma is kor­sze­rű­ek, gyűj­tői kör­ben kere­set­tek.

A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Szo­bosz­lai Galé­ria
5000 Szol­nok, Jókai u. 1.
A galé­ria köz­vet­le­nül a Kos­suth tér mel­lett, a művész­te­lep felé sétál­va talál­ha­tó.


Haraszti László és Haraszti Janka kiállítása

2017. október 14 — december 16.

balatoni-muzeum-logo1
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 14. 16.00
Helye: Bala­to­ni Múze­um (8360 Keszt­hely, Múze­um u. 2.)
Meg­nyit­ja: Leho­ta János esz­té­ta
Köszön­tőt mond Ruzsics Ferenc, Keszt­hely város pol­gár­mes­te­re és Hava­si Bálint, a Bala­to­ni Múze­um igaz­ga­tó­ja.
Köz­re­mű­kö­dők: a keszt­he­lyi Fes­te­tics György Zene­is­ko­la taná­ra és diák­jai.
Kiál­lí­tást ren­de­zi: Kos­tyál Lász­ló művé­szet­tör­té­nész
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. decem­ber 16-ig

A magyar fes­té­szet nap­ján, 2017. októ­ber 18-án Kos­tyál Lász­ló művé­szet­tör­té­nész tart elő­adást “Fes­té­szet Zala megyé­ben a 20–21. szá­zad­ban” cím­mel. A kiál­lí­tás idő­tar­ta­ma alatt Harasz­ti Lász­ló művé­szet­tör­té­ne­ti témá­jú, isme­ret­ter­jesz­tő elő­adá­sa­i­ra vár­juk az érdek­lő­dő fia­ta­lo­kat és idő­se­ket egy­aránt.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Bala­to­ni Múze­um
8360 Keszt­hely, Múze­um u. 2.
Nyit­va­tar­tás:
Októ­ber
Kedd-Szombat: 10.00–17.00
Novem­ber
Kedd-Szombat: 09.00–16.00

Továb­bi infor­má­ci­ók: www.balatonimuzeum.hu
ill. info@balatonimuzeum.hu


Viszák Vasban – Supka Manna emlékére

2017. október 14 — november 22.

muvhazlogoMeg­nyi­tó: 2017. októ­ber 14. 16 óra
Helye: Vas­vá­ri Nagy Gás­pár Kul­tu­rá­lis Köz­pont Castrum Galé­ri­á­ja (9800 Vas­vár, Bar­tók Béla utca 4.)
Meg­nyit­ja: Majt­hé­nyi Lász­ló a Vas Megyei Köz­gyű­lés elnö­ke
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 22-ig (az intéz­mény  nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben)

Kiál­lí­tó művé­szek: Atlasz Gábor, Biczó Antal, Hege­dűs End­re, Hor­váth János, Hor­váth Nóra, Sulyok Gab­ri­el­la, Szán­tó Ist­ván, Szen­te­le­ki Gábor, Szkok Iván, Tenk Lász­ló, Var­ga Pat­rí­cia Miner­va, Vere­bes György

A meg­nyi­tót köve­tő­en:
Fórum a  megye kép­ző­mű­vé­sze­ti éle­té­ről
„A kép­ző­mű­vé­szet sze­re­pe a közös­ség­fej­lesz­tő folya­ma­tok­ban.”
Hely­szín: Vas­vár, Nagy Gás­pár Kul­tu­rá­lis Köz­pont

A beszél­ge­tés részt­ve­vői: Tóth Csa­ba fes­tő­mű­vész, Nád­ler Lász­ló fes­tő­mű­vész, Szar­vas József szín­mű­vész, Kovács Til­da NG kura­tó­ri­u­mi tag, Merk­lin TÍmea újság­író, Vin­c­ze Ben­ce egye­te­mis­ta

Min­den láto­ga­tó aktív rész­vé­te­lé­re szá­mí­tunk!

Tenk Lász­ló gon­do­la­tai:   A fes­té­sze­tet az önis­me­ret és a világ meg­is­me­ré­se esz­kö­zé­nek tekin­tem. A világ csúf épü­let. Kusza esz­mék csap­nak össze, félel­me­tes pers­pek­tí­vák nyíl­nak. A közöny, a tör­te­tés – hasz­nos tulaj­don­sá­gok, a szenv­te­len­ség – objek­tí­vitás, a han­da­ban­da – egész­sé­ges indu­lat, a kiagyalt­ság – szer­ke­zet, a szi­rup – mély érze­lem. Pusz­tul a ter­mé­szet, redu­ká­lód­nak a kap­cso­la­tok, odvak­ban, pót­sze­re­ken élünk, nem ismer­jük meg egy­mást. Gye­re­kek nőnek fel szü­lők nél­kül, szü­lők öreg­sze­nek öröm nél­kül, öre­gek hal­nak meg rész­vét nél­kül.

 Ebből a világ­ból veszem a követ, hogy újra-építve jobb legyen. Köve­im: arcok, virá­gok, moz­du­la­tok, tár­gyak, utcák, han­gu­la­tok, csak a kötő­anya­ga más, a sze­re­tet.

A kiál­lí­tás lét­re­jöt­te az aláb­bi­ak­nak köszön­he­tő:

TÁRT KERT közös­ség
T. ART ala­pít­vány
Szar­vas József a Kaszás Atti­la Paj­ta Szín­ház és Galé­ria működ­te­tő­je

Nagy Gás­pár Kul­tu­rá­lis Köz­pont, Castrum Galé­ria/9800 Vas­vár, Bar­tók Béla utca 4./
A kiál­lí­tás
novem­ber 22-ig láto­gat­ha­tó az intéz­mény nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben vala­mint elő­re egyez­te­tett idő­pont­ban.
/H 09–12; K 09–19; Sze 13–20; Cs 08–17; P 10–20; Szo 16–20/


Charon ladikja – Művészcsoport kiállítása

2017. október 14 — november 9.

artezi
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 14. (szom­bat) 17.00
Helye: Arté­zi Galé­ria (1037 Buda­pest, Kuni­gun­da útja 18.)
Kiál­lí­tó művé­szek: Gábos József, Húber And­rás, Kováts Bor­bá­la, Mol­nár Iscsu Ist­ván, Mózes Kata­lin, Németh Géza, Sze­me­thy Imre, T. Hor­váth Éva és Tur­csá­nyi Antal
Meg­nyit­ja: Dr. Cse­uz Regi­na
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 9-ig

Illyés Gyu­la hason­ló című művé­ben olyan esszé­ket ren­de­zett egy­más mel­lé, amely az elmú­lás­ról, az öre­ge­dés­ről, a távo­zás mél­tó­sá­gá­ról szól – aki Cha­ron ladik­já­ban ül, már a túl­vi­lág felé tekint. S. Nagy Kata­lin kor­társ alko­tók mun­ká­in keresz­tül ad irány­mu­ta­tást ehhez az utol­só nagy uta­zás­hoz. Gábos József, Húber And­rás, Kováts Bor­bá­la, Mol­nár Iscsu Ist­ván, Mózes Kata­lin, Németh Géza, Sze­me­thy Imre, T. Hor­váth Éva és Tur­csá­nyi Antal alko­tá­sai ugyan­ak­kor nem­csak a halál­ról szól­nak – az élet értel­mét is kere­sik.

A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Hely­szín: 1037 Buda­pest, Kuni­gun­da útja 18.
Láto­gat­ha­tó: 2017. októ­ber 14-től 2017. novem­ber 9-ig elő­ze­tes beje­lent­ke­zés után (+36 20 496 3408)


insulAfestőház – Csoportos akció festés meghívott művészekkel (Nyitott Műterem)

2017. október 14.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 14. szom­bat 17.00
Helye: Nem­ze­dé­kek Háza (2310 Szi­get­szent­mik­lós, Váci Mihály u. 4.)
Köz­re­mű­kö­dők:
Golds­man Tamás Zene­ka­ra
A zene­kar jazz trió fel­ál­lás­ban műkö­dő tár­sa­ság, amely­nek elsőd­le­ges cél­ja az imp­ro­vi­zá­ció, műfa­ját tekint­ve még­sem kife­je­zet­ten jazz. Oly­kor a hát­tér­ben, fino­man szól, más­kor dina­mi­kus, van, hogy szó­lisz­ti­kus, más­kor atmosz­fé­rát teremt.
„Ez alka­lom­mal kísér­ni fog­juk a művé­sze­ket, vál­to­za­tos hang­zást viszünk a tér­be, remél­ve, hogy ins­pi­rál­juk az alko­tá­suk folya­mán.”- Golds­man Tamás

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 14. szom­bat 19 óra

Zenei alá­fes­tés alatt, közel két órán keresz­tül híres-neves hazai és kül­föl­di művé­szek alkot­nak külön­bö­ző stí­lus­ban, de tér­ben és idő­ben egy helyen. A folya­mat végig kísér­he­tő, meg­te­kint­he­tő min­den­ki szá­má­ra.

Rész­ve­vő művé­szek:
Somo­gyi György fes­tő­mű­vész… Mun­ká­csy díjas, Szé­kács Zol­tán fes­tő­mű­vész, Ghy­czy György fes­tő­mű­vész, Kőrö­si Papp Kál­mán fes­tő­mű­vész, Révész Ákos  fes­tő­mű­vész, Wro­bel Péter fes­tő­mű­vész, Jánosy Éva fes­tő­mű­vész, Virágh Niko­let­ta fes­tő­mű­vész, Nagy- Szil­vásy Gab­ri­el­la fes­tő­mű­vész, Puha Ferenc fes­tő­mű­vész, Nádasdy And­rás gra­fi­kus­mű­vész, Pie­rony­mus Kosch gra­fi­kus­mű­vész, Kéri Mihály fes­tő­mű­vész, Karsch Man­fréd fes­tő­mű­vész

A fest­mé­nyek a szi­get­szent­mik­ló­si Akció Fes­té­sze­ti Kép­tár gyűj­te­mé­nyé­be kerül­nek, intéz­mé­nyek­be lesz­nek kihe­lyez­ve, hogy a min­den­na­pok­ban minél töb­ben talál­koz­has­sa­nak kor­társ kép­ző­mű­vé­sze­ti alko­tá­sok­kal. A gyűj­te­mény­ben több mint száz kép talál­ha­tó.
www.facebook.com/Akcio.Festeszeti.Keptar

Szer­ve­ző: Váro­si Galé­ria I Insu­la Egye­sü­let

A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Nem­ze­dé­kek Háza
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Váci Mihály u. 4.

Infor­má­ció:
Váro­si Galé­ria
a Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház épü­le­té­ben
2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.

Tel: 24/530–980; 20/552‑0401
Nyit­va: H-P. 11.00–18.00; Sz: 9.00–13:00
www.sargahaz.com
www.facebook.hu/varosigaleria

Meg­kö­ze­lí­tés:
Volán busszal: Buda­pest XXI. ker. – Szi­get­szent­mik­lós, Váro­si Könyv­tár meg­ál­ló
Hév­vel: Buda­pest, Vágó­híd – Szi­get­szent­mik­lós, Szi­get­szent­mik­lós meg­ál­ló
Autó­val: MO-ás irá­nyá­ból GPS: Szent Erzsé­bet tér


Angyali geometria – Aknay János kiállítása

2017. október 14 — november 19.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 14. 17.00 óra
Helye: Rómer Fló­ris Művé­sze­ti és Tör­té­ne­ti Múze­um Esterházy-palota(Győr, Király u. 17.)
Meg­nyit­ja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész, az Új Művé­szet folyó­irat veze­tő szer­kesz­tő­je
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 19-ig

Aknay János 1949-ben szü­le­tett Nyír­egy­há­zán, 1970-től Szent­end­rén él. A buda­pes­ti Képző-
és Ipar­mű­vé­sze­ti Gim­ná­zi­um­ban Seb­es­tény Ferenc volt a mes­te­re. Fes­té­szet­tel, gra­fi­ká­val és
szob­rá­sza­ti alko­tás­sal is fog­lal­ko­zó művész, 1972-ben ala­pí­tó­ja volt a Vaj­da Lajos Stú­di­ó­nak,
tag­ja a Szent­end­rei Gra­fi­kai Műhely­nek és a szent­end­rei régi művész­te­lep­nek. Aknay János
mun­kás­sá­gá­ért szá­mos elis­me­rés­ben része­sült, 2002-ben Mun­ká­csy Mihály-díjat, 2010-ben
Kossuth-díjat kapott.
Fes­té­sze­té­nek vissza­té­rő motí­vu­mai az épí­tett kör­nye­zet vilá­gá­ból a ház és az ablak, a
szak­rá­lis tema­ti­ká­ból az angyal és a kereszt. Mind­ez a szent­end­rei épí­té­sze­ti hagyo­mány
archi­tek­to­ni­kus ele­me­i­ből, és a város­ra jel­lem­ző prog­resszív művé­sze­ti örök­ség ket­tős­sé­gé­ből
ered. P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész Aknay János művé­sze­té­ről írott sza­va­it idéz­ve:
„Aho­gyan mes­te­rei, ő sem nyúlt soha ábrá­zo­lá­si szán­dék­kal az őt körül­ve­vő külön­le­ges
archi­tek­tú­rá­hoz, hanem min­dig is a képi épít­ke­zés adek­vát ele­me­i­ként jelen­nek műve­in az
épí­té­sze­ti ele­mek. Mind­az, ami lát­ha­tó, és mind­az, ami nem, hiszen műve­i­nek van egy erő­tel­jes
szak­rá­lis, a város fölött lebe­gő, kezét védő­en kiter­jesz­tő vagy éppen a fes­tők védő­szent­je­ként
meg­je­le­nő angyal alak­ja köré épít­ke­ző vonu­la­ta. Angya­li geo­met­ria Aknay János művé­sze­te,
mun­kás­sá­gá­nak bár­mely peri­ó­du­sá­ról beszél­jünk is.”
Az Angya­li geo­met­ria című idő­sza­ki kiál­lí­tás a Rómer Fló­ris Művé­sze­ti és Tör­té­ne­ti Múze­um
főépü­le­té­ben több mint 500 négy­zet­mé­te­ren, 7 terem­ben mutat be rend­ha­gyó válo­ga­tást
Aknay János fes­tő­mű­vész, a magyar kor­társ kép­ző­mű­vé­szet kiemel­ke­dő kép­vi­se­lő­jé­nek
mun­kás­sá­gá­ból.

Rómer Fló­ris Művé­sze­ti és Tör­té­ne­ti Múze­um
Esterházy-palota (9021 Győr Király u. 17.)
hét­fő kivé­te­lé­vel napon­ta 10.00–18.00 órá­ig


 

Jelek és jegyzetek – a XVIII. kerület képzőművészei, művésztanárai kiállítása

2017. október 16 — október 26.

kondor logo
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 16. 17.00
A kiál­lí­tást ren­de­ző intéz­mény neve: A XVIII. kerü­le­ti Önkor­mány­zat és a Kon­dor Béla Közös­sé­gi Ház
Helye: Város­há­za Galé­ria, XVIII. kerü­le­ti Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal (1184 Buda­pest, Üllői út 400.)
Meg­nyit­ja: Gal­gó­czy Zol­tán alpol­gár­mes­ter
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 26-ig

Sze­mé­lyes val­lo­má­sok a meg­hir­de­tett témá­ban.

A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Város­há­za Galé­ria
XVIII. kerü­le­ti Pol­gár­mes­te­ri Hiva­tal
XVIII. kerü­let, Üllői út 400.
Meg­te­kint­he­tő: Ügy­fél­fo­ga­dá­si idő­ben.
Meg­kö­ze­lít­he­tő: Határ úti met­ró meg­ál­ló­tól az 50-es vil­la­mos­sal.


TÁRGYESET – a XVIII. kerület neves képzőművészei kiállítása

2017. október 17 — 29.

kondor logo
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 17, 17.00
Helye: Kon­dor Béla Közös­sé­gi Ház (1181 Buda­pest, Kon­dor Béla stny. 8)
Meg­nyit­ja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész

A fel­kért művé­szek kötet­len gon­do­la­tai a cím ins­pi­rá­ci­ó­ja alap­ján.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 29-ig

A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása:
Kon­dor Béla Közös­sé­gi Ház Aula Galé­ri­á­ja.
XVIII. kerü­let, Kon­dor Béla sétány 8.
Meg­te­kint­he­tő napon­ta (ünnep­nap kivé­te­lé­vel) 9 – 19 órá­ig.
Meg­kö­ze­lít­he­tő: a met­ró Kőbány-Kispest vég­ál­lo­má­sá­tól a 136E busszal

 


Nyitott ajtó – Szurcsik József modern művészi világára

2017. október 18 — november 18.

mm_emlekhaz_logo
A Csa­ba­gyön­gye Kul­tu­rá­lis Köz­pont és a Békés­tá­ji Művé­sze­ti Tár­sa­ság köz­re­mű­kö­dé­sé­vel
Meg­nyi­tó: 2017. Októ­ber 18. szer­da 11.00
Helye: Mun­ká­csy Emlék­ház (5600 Békés­csa­ba, Gyu­lai út 5.)

Kiál­lí­tás meg­nyi­tó és beszél­ge­tés.
A Múze­u­mok Őszi Fesz­ti­vál­ja Mes­te­rek és alko­tók prog­ram­já­nak része­ként.
A művésszel beszél­get: Baji Mik­lós Zol­tán, kép­ző­mű­vész.
Házi­gaz­da: Mészá­ros Zsu­zsan­na, művé­sze­ti veze­tő.

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 18-ig

Mun­ká­csy Emlék­ház
5600 Békés­csa­ba, Gyu­lai út 5.


Színterek – Csíkszeredai festőművészek kiállítása

2017. október 18 — november 1.

csszmlogo

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 18.
Helye: Csí­ki Szé­kely Múze­um Kos­suth utcai galé­ri­á­ja (Csík­sze­re­da, Kos­suth Lajos utca 12.)
Meg­nyit­ja: Túros Esz­ter művé­szet­tör­té­nész
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 1-ig (H-P: 12 – 18 h)
Kiál­lí­tók: Bal­la Tibor, Ger­gely Mik­lós Csa­ba, Kovács Imre, Már­ton Árpád, Sólyom Zsu­zsa, Sza­bó Árpád, Sza­bó János, Tom­pa Bors Esz­ter, Ván­csa Móni­ka, Vor­zsák Gyu­la, Xan­tus Géza, Zsig­mond Már­ton fes­tő­mű­vé­szek


Ezüst György festőművész emlékkiállítása

2017. október 18 — november 18.

cskklogo221
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 18. szer­da 17.30
Helye: Békés­tá­ji Galé­ria (Csa­ba­gyön­gye Kul­tu­rá­lis Köz­pont Békés­csa­ba, Szé­che­nyi utca 4.)
Meg­nyit­ja: Dr. Cs. Tóth János, művé­sze­ti író
Kurá­tor: Lon­ovics Lász­ló, kép­ző­mű­vész, a tár­sa­ság elnö­ke
Képek magán­gyűj­te­mé­nyek­ből.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 18-ig

Békés­tá­ji Galé­ria
Csa­ba­gyön­gye Kul­tu­rá­lis Köz­pont
5600 Békés­csa­ba, Szé­che­nyi utca 4.


Bányai Gizella festőművész és Bujdosó Ernő Munkácsy-díjas festőművész kiállítása

2017. október 18 — november 16.

Levendula galériaMeg­nyi­tó: 2017. októ­ber 18. 18.00 óra
Helye: Leven­du­la Galé­ria (2100 Gödöl­lő, Rem­sey krt. 21.)
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Tor­ba Tamás köz­gaz­dász – pub­li­cis­ta – műgyűj­tő
Köz­re­mű­kö­dők: Dezső Piros­ka és bará­tai (hege­dű)
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 16-ig
Nyit­va hét­fő­től pén­te­kig 10–18 órá­ig, szom­ba­ton 9–13 órá­ig
(egyéb idő­pon­to­kat a +36 30 2869395 tele­fon­szá­mon tör­té­nő egyez­te­tés sze­rint)

www.levendulagaleria.hu


Varjak – Polgár Marianne kiállítása

2017. október 18 — november 15.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 18. 18.00
Helye: PostART kul­tu­rá­lis szín­tér (2040 Buda­örs, Cle­ment­is Lász­ló u. 2.)
Meg­nyit­ja: Kra­toch­will Mimi
Köz­re­mű­kö­dők:
Bálint Már­ta Kossuth-díjas, Magyar Örökség-díjas szín­mű­vész
Laka­tos György Liszt-díjas, Bartók-Pásztory díjas fagott­mű­vész
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 15-ig

A kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Var­jak
Mikor a hegy felől jön­nek a téli var­jak
s a szent hideg­ben szár­nyuk oda­fent
fél­sze­gen vag­dos a havas vihar­nak,
úgy érzem: a tör­té­ne­lem üzent.
Min­dig így jön­nek, mint tépett avar had,
látá­suk könnyet s bor­zon­gást teremt;
s mit csak pró­fé­ta vagy kol­dus akar­hat:
meg­sar­col­ják a fös­vény vég­te­lent.
                                                     Jékely Zol­tán


Tájak, városok – Várkonyi Lajos kiállítása

2017. október 18 — november 16.

gazdagreti_logo
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 18. 18.00
Helye: Gaz­dag­ré­ti Közös­sé­gi Ház (1118 Buda­pest, Török­ug­ra­tó u. 9.)
Meg­nyit­ja: Király Nóra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 16-ig

Akva­rell kiál­lí­tás, ahol a szí­nek játé­ka keve­re­dik a való­sá­gos és elkép­zelt ele­mek­kel, ahogy a víz­től szét­fu­tó szí­nek önál­ló útjuk­ra indul­nak.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
1118 Buda­pest, Török­ug­ra­tó u. 9.
9.00–18.00 óra között meg­te­kint­he­tő a kiál­lí­tás, a közös­sé­gi ház prog­ram­ja­i­tól füg­gő­en.
BKV jára­tok: 8E, 108E, 139, 153, 153 autó­bu­szok­kal meg­kö­ze­lít­he­tő.


Pécsi szál avagy vissza a kezdetekhez – Démuth Réka Lilla festő grafikus és G.Lantos Judit festő ötvös kiállítása

2017. október 18 — december 18.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 18. 19.00
Helye: Lógó Üveg Galé­ria (8600 Sió­fok, Fő utca 55.)
Meg­nyit­ja: Démuth Pál nyu­gal­ma­zott tanár, Sió­fok váro­sánk volt alpol­gár­mes­te­re
Köz­re­mü­kö­dik: Gera Zol­tán gitár­mű­vész, a Nox-együttes egy­ko­ri gitá­ro­sa.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. decem­ber 18-ig

A Pécsi Tudo­mány­egye­tem Művé­sze­ti karán vég­zett sió­fo­ki kép­ző­mű­vé­szek alko­tói tevé­keny­sé­gét bemu­ta­tó kiál­lí­tás a kez­de­tek­től, Sió­fok egy kul­ti­kus helyén, a Lógó Üveg­ben.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Lógó Üveg kult kocs­ma Galé­ria

Nyit­va­tar­tás:
H-P: 17.00–0.00
Sz: 17–0.00
V: ZÁRVA

8600 Sió­fok,
Fő utca 55.
(A kato­li­kus temp­lom mel­lett)


MADARASSY 70 – Madarassy György Tamás festőművész kiállítása

2017. október 19 — november 18.

Nyíregyházi Városi Galéria
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 19. 16.30
Helye: Pál Gyu­la Terem, Nyír­egy­há­zi Váro­si Galé­ria (4400 Nyír­egy­há­za Selyem utca 12.)
Meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­sze­ti író
Köz­re­mű­kö­dők:
A Nyír­egy­há­zi Művé­sze­ti Szak­gim­ná­zi­um zene­ta­go­za­tá­nak taná­rai, növen­dé­kei

Mada­rassy György Tamás nagy­bá­nyai szár­ma­zá­sú nyír­egy­há­zi fes­tő­mű­vész több évti­ze­des mun­kás­sá­gát bemu­ta­tó kiál­lí­tás, amely fel­öle­li a nagy­bá­nyai és a nyír­egy­há­zi alko­tó­évek anya­gát is.
A művész 70 éves, ennek tisz­te­le­té­re a Nyír­egy­há­zi Váro­si Galé­ria és a hoz­zá tar­to­zó Pál Gyu­la Terem kiál­lí­tó­te­re­i­ben ren­dez­zük a kiál­lí­tást.

Kurá­tor: Németh Eri­ka szob­rász­mű­vész, művé­sze­ti veze­tő

A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Nyír­egy­há­zi Váro­si Galé­ria
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 18-ig

Nyír­egy­há­zi Váro­si Galé­ria 4400 Nyír­egy­há­za Selyem utca 12.
Pál Gyu­la Terem 4400 Nyír­egy­há­za Vay Ádám krt. 18.
Nyit­va: kedd­től -szom­ba­tig napon­ta 9.00–17.00 óra között


KOMP szlovák-magyar kiállítás

2017. október 19 — november 12.

muzeumhaz_gyor
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 19. 17.00
Helye: MÚZEUMHÁZ GYŐR (9021 Győr, Bécsi kapu tér 4.)
Meg­nyit­ja: Brá­da Tibor fes­tő­mű­vész
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 12-ig

A Duna két part­ján élő művé­sze­ket és a közön­sé­gü­ket köti össze a KOMP ( Kor­társ Művé­sze­ti Pano­rá­ma). A Moson­ma­gyar­óvá­ron, Győr­ben vala­mint a fel­vi­dé­ki Som­or­ján és Duna­szer­da­he­lyen meg­ren­de­zés­re kerü­lő kiál­lí­tás­so­ro­zat nyol­ca­dik évé­nek alko­tá­sai kerül­nek kiál­lí­tás­ra. A regi­o­ná­lis kiál­lí­tás győ­ri állo­má­sa tisz­te­leg a Fes­té­szet Nap­ja előtt.
A kiál­lí­tás kurá­to­rai : Var­ga György, Bor­bély Károly, Lebó Ferenc

MÚZEUMHÁZ GYŐR
9021 Győr, Bécsi kapu tér 4.
Nyit­va­tar­tás: K-V 10–16 órá­ig


Szemben önmagammal – Kopócs Tibor jubileumi kiállítása

2017. október 19 — november 10.

csallóközi
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 19.  csü­tör­tök, 17.00
Helye: Duna­szer­da­he­lyi Csal­ló­kö­zi Múze­um (Duna­szer­da­hely, Múze­um utca 2.)
Meg­nyit­ja: Sza­kolczay Lajos művé­sze­ti író
Köz­re­mű­kö­dik: Kátai Zol­tán ének­mon­dó
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 10-ig

 


FEKETE BOLYGÓ – Réti Ágnes és Székely Móri Márta kiállítása

2017. október 19 — 30.

logo-VMG
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 19. 18.00
Helye: Vár­Me­ző Galé­ria (1012 Buda­pest, Atti­la út 93.)
Meg­nyit­ja: Sin­kó Ist­ván művé­sze­ti író, fes­tő­mű­vész
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 30-ig

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Vár­Me­ző Galé­ria nyi­tott kiál­lí­tó tér
Buda­pest I. kerü­let Atti­la út 93.
Nyit­va­tar­tás:
hét­fő­től pén­te­kig 9–18 órá­ig
szom­bat, vasár­nap 10–16 órá­ig


 

T-Art Alapítvány festő támogatóinak kiállítása

2017. október 20 — november 10.

obudai-kulturalis-kozpontMeg­nyi­tó: 2017. októ­ber 20. 18.00 óra
Helye: San Mar­co Galé­ria, Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont (1032 Buda­pest, San Mar­co u. 81.)
Meg­nyit­ja: Csen­der Leven­te József Atti­la díjas-író
Köz­re­mű­kö­dik: Erdé­lyi Balázs kán­tor
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 10-ig

A kiál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa:
Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont
1032 Buda­pest, San Mar­co u. 81.
Hét­köz­na­pon­ként 9–16 óra között.


 

Alkossunk együtt! – Magyar Alkotók Internetes Társulása Egyesület, Csoportos kiállítás

2017- október 21 — november 25.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 21. 11.00
Helye: Ava­si refor­má­tus temp­lom (3530 Mis­kolc, Pap­szer u. 14.)
Meg­nyit­ja: Major­váry Sza­bó Sán­dor

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 25-ig

Októ­ber 21-én 11 óra­kor a meg­hí­vott fes­tő­mű­vé­szek fel­he­lye­zik a fal­ra képe­i­ket, majd bemu­ta­tó fes­tést mutat­nak be, egy helyi neve­ze­tes épü­let meg­fes­té­sé­vel (Ava­si refor­má­tus temp­lom).
A kész alko­tá­so­kat átvisszük az Ava­si refor­má­tus temp­lom­ba, csat­la­koz­va a refor­má­ció 500 ese­mény­hez, ahol egy hóna­pig lesz­nek azok meg­te­kint­he­tő­ek.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Hely­ne­kem Miskolc.(Miskolc, Szé­che­nyi u. 30.) Októ­ber 21. 11 órá­tól 16 órá­ig.
Ava­si refor­má­tus temp­lom (Mis­kolc, Pap­szer út 14). Októ­ber 21. 17 órá­tól – novem­ber 25 17 órá­ig.


Magyar reformáció – kortárs képzőművészeti tárlat

2017. október 21 — november 12.

rv_egyesulet
Meg­nyi­tó: 2017 októ­ber 21. 18.00
Helye: Rózsa­völgy Egye­sü­let, Rózsa­völ­gyi Közös­sé­gi Ház Galé­ri­á­ja (1221 Buda­pest, Ady End­re út 25.)
Meg­nyit­ja: Dr. Lázár Imre
Köz­re­mű­kö­dők: Balogh Edit, Bész­abó And­rás, Ifj. Dur­kó Zsolt, Kosz­ta Zsó­fia, Mol­nár János, Pirk Lász­ló, Pokor­ni Péter, Sisa József, Sza­bó Antó­nia, Zöld Ani­kó
A kiál­lí­tás kurá­to­ra: Ifj. Dur­kó Zsolt kép­ző­mű­vész

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 12-ig

A kama­ra tár­lat neves kor­társ kép­ző­mű­vé­szek tisz­te­let­adá­sa a magyar refor­má­ció előtt a refor­má­ció ötszá­za­dik évfor­du­ló­ja alkal­má­ból.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Rózsa­völ­gyi Közös­sé­gi Ház Galé­ri­á­ja
1221 Buda­pest, Ady End­re út 25.
Meg­te­kint­he­tő: a közös­sé­gi ház nyit­va­tar­tá­sa alatt.
www.rozsavolgyegyesulet.hu
Tele­fon: 226‑8553, e-mail: info@rozsavolgyegyesulet.hu
Meg­kö­ze­lít­he­tő 41-es vil­la­mos­sal: Alsó­ró­zsa­völgy meg­ál­ló.


Friss munkák (2014 – 2017) – Bálind István kiállítása

2017. október 24 — november 24.

arte_logo
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 24. 16.00
Helye: ARTE Galé­ria és Auk­ci­ós Iro­da (1053 Buda­pest, Feren­czy Ist­ván u. 14.)
Meg­nyit­ja: Mar­só Dia­na

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 24-ig

Bál­ind Ist­ván műve­i­nek minő­sé­ge és han­gu­la­ta, a tér adott­sá­gai és a jó embe­ri kap­cso­lat okoz­za immár tíz éve a Galé­ria és a művész együtt­mű­kö­dé­sét. A fes­tői élet­mű kísér­le­te­ző kor­sza­ka­i­nak tár­gyai itt kerül­nek elő­ször a nyil­vá­nos­ság elé. Az elmúlt két évben a Kutyák és a Fák cik­lus lezá­rá­sa után ezen művek egy­más­sal való pár­be­szé­de, egy­más­sal való kiegé­szí­té­se fog­lal­koz­tat­ta a művészt.
Most is, mint az eddi­gi három kiál­lí­tá­sán az egész teret tud­ja ins­tal­lál­ni a fest­mé­nyek­hez. Ez ad külön­le­ges élményt a befo­ga­dás­hoz.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
ARTE Galé­ria és Auk­ci­ós Iro­da – Buda­pest, V., Feren­czy Ist­ván utca 14.
nyit­va­tar­tás: hét­köz­na­po­kon 11 – 18 óra között.
Tele­fon: 317 44 23
meg­kö­ze­lít­he­tő: met­ró, busz, autó Asto­ri­á­tól


Az akvakultúra nagyjai – Tárlatvezetés a VárMező Galériában

2017. október 25.

logo-VMGAz akva­kul­tú­ra nagy­jai — tár­lat­ve­ze­tés a “Tudós port­rék a halá­szat és a hal­tu­do­má­nyok jeles alak­ja­i­ról” című kiál­lí­tás­ban
A tár­la­tot Boly­ki Ist­ván, a kiál­lí­tás kurá­to­ra és Atlasz Gábor, fes­tő­mű­vész mutat­ja be.
A ren­dez­vény a Meder­be terelt vízügyek- Víz­ügyi emlék­nap ren­dez­vény kere­te­in belül zaj­lik.
Ide­je: 2017. októ­ber 25. 12 óra
Hely­szín: MMgMK Vár­Me­ző Galé­ria (Buda­pest I. kerü­let Atti­la út 93.)


A Szolnoki Művésztelep ma

2017. október 25 — november 12.

limes galMeg­nyi­tó: 2017. októ­ber 25. 18 óra
Helye: Limes Galé­ria (Feren­ces bará­tok utcá­ja 31., 945 01 Komá­rom, Szlo­vá­kia)
Köszön­tőt mond: Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a Szol­no­ki Művész­te­lep művé­sze­ti veze­tő­je, a MFN elnö­ke
Meg­nyit­ja:
Meg­te­kint­he­tő 2017. novem­ber 12-ig

A 115 éves, Magyar Örökség-díjas Szol­no­ki Művész­te­lep műkö­dé­sé­nek leg­újabb, ma is tar­tó idő­sza­ka 2002-ben kez­dő­dött, ami­kor a koló­nia fenn­ál­lá­sá­nak cen­te­ná­ri­u­ma alkal­má­ból fel­újí­tott épü­le­tek átadás­ra kerül­tek. A XX. szá­zad során sok vihart, pusz­tí­tást átélt léte­sít­mény álla­po­ta addig­ra oly­annyi­ra lerom­lott, hogy a hagyo­mány­hoz mél­tó szak­mai műkö­dés fel­té­te­lei kér­dé­ses­sé vál­tak. A telep szel­le­mi jelen­tő­sé­gé­nek leg­főbb bizo­nyí­té­ka, hogy a tör­té­ne­lem viszon­tag­sá­gai köze­pet­te is folya­ma­tos alko­tó­mun­ka hely­szí­ne­ként szol­gált, így került a min­den­ko­ri magyar kép­ző­mű­vé­szet élvo­na­lá­ba. Az intéz­mény ezen felül ben­ső­sé­ges sze­re­pet tölt be a város éle­té­ben, együtt léleg­zik a min­den­na­pok­kal. Szol­nok a művé­szek ott­ho­ná­vá vált, és ez nagy­mér­ték­ben hoz­zá­já­rult ahhoz, hogy a koló­nia kiált­vá­nyok, prog­ra­mok nél­kül is egy­sé­ges arcu­lat­tal jelen­he­tett meg a kul­tu­rá­lis köz­élet­ben, orszá­gos szin­ten és nem­zet­kö­zi vonat­ko­zás­ban is öreg­bít­ve a város hír­ne­vét. Ez a jel­lem­vo­nás min­de­nek­előtt a hely szel­le­mé­nek köszön­he­tő, a Tisza és a Zagy­va folyók által körül­ölelt terü­let kisu­gár­zá­sá­nak, ami az egy­ko­ri szol­no­ki vár helye is egy­ben.”
/Verebes György: A Szol­no­ki Művész­te­lep leg­újabb kor­sza­ká­ról (rész­let), Magyar Nap­ló, 2017. júni­us)


Kerti Károly emlékkiállítás

2017. október 27 — 2017. január 31.

kuny-logo
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 27. 17.00
Helye: Kuny Domo­kos Múze­um (2890 Tata, Vár­al­ja u. 1–3.)
Meg­nyit­ja: Weh­ner Tibor
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2018. janu­ár 31-ig

Ker­ti Károly (1917–1986)
A száz éve szü­le­tett Ker­ti Károly fes­tő­mű­vész 1942-ben végez­te el a Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­lát. Mun­kás­sá­ga a hábo­rú után Oros­há­zán, majd Tatán bon­ta­ko­zott ki. A fes­tő­mű­vész gra­fi­kus­ként érte el a leg­na­gyobb sike­re­ket, kez­det­ben az akva­rell, majd a réz­karc, végül a toll­rajz terü­le­tén. A 1970-es évek­ben a papír­met­szet tech­ni­ká­ját nép­sze­rű­sí­tet­te. 1961-ben Munkácsy-díjat kapott. A kiál­lí­tás leg­szebb alko­tá­sa­it, gra­fi­kai lap­ja­it bemu­tat­va emlé­ke­zik rá. Alko­tá­sa­i­ból 100 szá­mo­zott pél­dány­ban gra­fi­kai map­pa jele­nik meg.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne:
Kuny Domo­kos Múze­um Vár­mú­ze­u­ma, Tata, Vár­al­ja u. 1–3.
Nyit­va­tar­tás:
kedd, szer­da, csü­tör­tök, pén­tek: 09.00–17.00
szom­bat, vasár­nap: 09.00–18.00


 

Vízállás jelentés – Művészcsoport kiállítása

2017. október 27 — december 27.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 27. 18.30
Helye: Lám­pás Étte­rem és Galé­ria (2072 Zsám­bék, Magyar utca 29.)
Meg­nyit­ja: Kecs­kés Lász­ló Csong­rád Város Kép­ző­mű­vé­sze­té­ért Ala­pít­vány elnö­ke
Kiál­lí­tó művé­szek:
Basa Ani­kó fes­tő­mű­vész
B. Raunio Maria fes­tő­mű­vész
Eszik Ala­jos gra­fi­kus­mű­vész
Gál Lehel fes­tő­mű­vész
Her­mann Zsó­fia fes­tő­mű­vész
Hús Zol­tán fes­tő­mű­vész
Inc­ze Mózes fes­tő­mű­vész
Jáno­si Kata fes­tő­mű­vész
Kovács Réka fes­tő­mű­vész
Makkai-Kovács Beat­rix fes­tő­mű­vész
Neme­re Réka fes­tő­mű­vész
Schal­ler Ist­ván fes­tő­mű­vész
Szak­szon Imre fes­tő­mű­vész
Szar­ka Csil­la fes­tő­mű­vész
Szi­lá­gyi János fes­tő­mű­vész
Takáts Már­ton grafikus- és fes­tő­mű­vész
Tóth Ferencz fes­tő­mű­vész
Konkoly-Veress Enéh szob­rász­mű­vész
Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész
Nagy Gábor és Nádas Ale­xand­ra kép­ző­mű­vé­szek
Kurá­to­rok: Nagy Gábor és Nádas Ale­xand­ra fes­tő­mű­vé­szek.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. decem­ber 27-ig

A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása:
Lám­pás Étte­rem és Galé­ria
2072. Zsám­bék, Magyar utca 29.
Nyit­va­tar­tás az Étte­rem nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben:
10–22 óra között

Buda­pest­ről, a Szé­na tér­ről kb 25 per­cen­ként indul Volán busz, ami az étte­rem­től 100 méter­re áll meg. Az út busszal 45 perc.
Autó­val az M1-es Zsám­bé­ki lehaj­tó­já­nál (26 km).


Szent György – hegyi víziók – Sípos Endre festőművész kiállítása

2017. október 28 — december 3.

kiraly-erdei-galeria-logo
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 28. 17.00
Helye: Erdei Éva Galé­ria (1213 Buda­pest, Kon­dor u. 29)
Meg­nyit­ja: Erdei Kvasz­nay Éva művé­szet­szer­ve­ző kép­ző­mű­vész
Köz­re­mű­kö­dik: Dr. Szűcs Lajos zon­go­ra­mű­vész
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. decem­ber 3-ig

A táj rej­tőz­kö­dő for­ma­szer­ke­ze­te, a külső-belső táj, az anyag- forma- têr- szín­vi­szo­nyok­ban rej­lő kife­je­zé­si lehe­tő­sé­gek, a kom­po­zí­ci­ós erők küz­del­me, egyen­sú­lya és mind­ezek lelki-emberi tar­tal­ma fog­lal­koz­tat­ta a művészt az alko­tás során.

A kiál­lí­tás hely­szí­ne: Buda­pest 21. kerü­let, Cse­pel, Kon­dor utca 29.
Megkô­ze­lít­he­tő a Bor­áros tér­ről a cse­pe­li HÉV- vel a Szent Imre térig, onnan a 148-as autó­busszal a Szar­ka utcá­ig, amely merő­le­ges a Kon­dor utcá­ra.