Klebelsberg Kultúrkúria

Átszel­le­mí­tett tár­gyak – Cso­por­tos sík­plasz­ti­kai kiál­lí­tás
Kle­bels­berg Kúria (1028 Buda­pest, II. kerü­let, Temp­lom utca 2–10.)
2016. októ­ber 20-november 6.
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sipos End­re fes­tő­mű­vész, művé­szet­fi­lo­zó­fus

Kiál­lí­tó művé­szek:
Albrecht Júlia, Atlasz Gábor, †Bako­nyi Mihály, Bán­kú­ti Eme­se, Bara­bás Már­ton, Baráth Fábi­án, B. Göm­bös Ilo­na, Bir­kás Ist­ván, Dréh­er János, Erdei Éva, Ficsór Sarol­ta, Fülöp Zol­tán, Füri­né Babits Ágnes, Gel­lért Mari­an­na, Héder Mária Gab­ri­el­la, Juhász Eri­ka, Kasza Lász­ló, Kele­men Kata, Keme­nes Kata­lin, Kiss Etel­ka, Kop­pány Atti­la, Kovács Péter Balázs (KPB), Len­csés Ida, Lip­csey Judit, Magyar Józse, Mayer Ber­ta, Mis­ke Emő, M. Novák And­rás, Nád­ler Lász­ló, Olescher Tamás, †Paizs Lász­ló, Pisz­ká­tor Ildi­kó, Réti Ágnes, Rómer Ilon, Seré­nyi H. Zsig­mond, Sipos End­re, Stris­sowsz­ky Szi­lárd, Szar­ka Haj­nal­ka, Szé­kács Zol­tán, Szé­kely Móri Már­ta, Szkot­nicz­ky Péter

A fotó­kat készí­tet­te: Török Gábor

FÉNY ÉS ÁRNYÉK 2016

Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész
kiál­lí­tá­sa és szín­há­zi elő­adá­sa
Magyar Nem­ze­ti Múze­um Esz­ter­go­mi Vár­mú­ze­um
(2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 1.)
2016. Szep­tem­ber 23 — 2016. októ­ber 30.
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Bara­nya­i­né Kont­sek Ildi­kó, a Keresz­tény Múze­um igaz­ga­tó­ja
Köz­re­mű­kö­dött:
Hor­váth Ange Lász­ló és Atlasz Gábor

http://www.mnmvarmuzeuma.hu/

NŐI VONAL V 2016

Női Vonal V.
Pró­fé­ta Galé­ria
(1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.)
2016. októ­ber 17– decem­ber 31.
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta:
Don­csev And­rás a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap alel­nö­ke
Köz­re­mű­kö­dött: Cser­nus Szil­via  ének,
Mor­vai Tamás  gitár
Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész

Kiál­lí­tó művé­szek:
Biká­csi Dani­el­la, Vin­c­ze Angé­la, Ben­czúr Ani­ta, Voj­nics Erzsé­bet, Csáth Anna­má­ria, Zöld Ani­kó, Csisz­ér Zsu­zsi, Deák Ilo­na, Ficsor Sarol­ta, Hán­sá­gi Hédi, Har­ma­ti Zsó­fia, Ilo­na Kese­rű Ilo­na, Knopf And­rea, Kovács Lola, Kopó­csi Judit, Kraj­cso­vics Éva, Krón Zsu­zsa, Makó Judit, Maria B. Raunio, Mara Kin­ga Vil­lő, Matyus Dóra, Mayer Ber­ta, Mészá­ros Ágnes, Nádas Ale­xand­ra, Nav­ra­til Judit, Osgyá­nyi Róza, Osgyá­nyi Sára, Papa­ge­or­giu And­rea, Pin­tér­né Var­ga Zsu­zsan­na, Sch­ne­da­rek Réka, Sza­bó Fran­cis­ka, Szé­kely Móri Már­ta, Szi­lárd Klá­ra, Tom­pai Ildi­kó, Tóth Ange­li­ka, Var­ga Edi­na, Var­ga Pat­rí­cia Miner­va, Vágó Mag­dol­na, Ványai Mag­dol­na, Vere­bics Ágnes, Vere­bics Kata­ta­lin, Végh­seő Klá­ra
www.profetagaleria.hu

Deák 17 2016

Művé­sze­ti Isko­lá­sok című kiál­lí­tás
Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sá­gi Művé­sze­ti Galé­ria
(Buda­pest, Deák Ferenc utca 17.)
2016. októ­ber 19– októ­ber 29.
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta:
Gassama- Sza­bó Ber­na­dett művé­szet­tör­té­nész
A kiál­lí­tás házi­asszo­nya:
Kapo­si Dor­ka galé­ria­ve­ze­tő
http://www.deak17galeria.hu

 

 

Szent Adalbert Központ 2016

Élő magyar fes­té­szet” — Magyar­or­szág három fes­té­sze­ti gene­rá­ci­ó­já­nak bemu­ta­tó­ja
A Magyar Fes­té­szet nap­ja köz­pon­ti, fő ren­dez­vé­nye

Szent Adal­bert Köz­pont
(2500 Esz­ter­gom, Szent Ist­ván tér 10.)
2016. októ­ber 16-november 9.

 

A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szur­csik József Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész,
a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi docen­se
A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes, a MFNA szó­vi­vő­je
Díj­át­adá­sok: Élet­mű­díj, Matics­ka Jenő-díj az EMMI támo­ga­tá­sá­val,
Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Festészeti-díja
Köz­re­mű­kö­dött: Móra Erzsi és Gál Gábor
www.szentadalbert.hu

A fotó­kat készí­tet­te: ifj. Török Gábor

2016.10.16. Szent Adal­bert Köz­pont „Élő magyar fes­té­szet”

Rondella Galéria 2016

Üdvözlet a szabadsághozóknak” országos pályázati kiállítás az 1956-os forradalom és Mindszenty bíboros emlékének szentelve

Rondella Galéria (2500 Esztergom, Szent István tér 1.)

2016. október 16-november 9.
Köszöntőt mondott: Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
A kiállítást megnyitotta: Kontsek Ildikó, a Keresztény Múzeum igazgatója
Mindszentyről megemlékezett: Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány titkára
Díjkiosztás:
Esztergom Város Díja: átadta Romanek Etelka
MANK Díja: átadta Dr. Hóvári János, a MANK főigazgatója
 http://rondellagaleria.blogspot.hu/

A fotó­kat készí­tet­te: Mudrák Atti­la
2016.10.16. Ron­del­la Galé­ria

Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének 2016

Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek
REJTÉLY” című kiál­lí­tá­sa — 50 művész­ta­nár közös orszá­gos kiál­lí­tá­sa


Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény (1092 Buda­pest, Ráday u. 18.)
2016. októ­ber 8-október 25.
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Sza­lay József művész­ta­nár, MROE elnö­ke
Köz­re­mű­kö­dött:  Sza­bó Fran­cis­ka fes­tő­mű­vész

www.museum.hu/muzeum/953/Ferencvarosi_Helytorteneti_Gyujtemeny