Megnyílt programok

A Magyar Festészet Napja 2017 megnyílt eseményei

Bauer Péter – Discovery
2017. szeptember 5 – október 8.

Megnyitó: 2017. szep­tem­ber 5. 19.00 óra
Helyszín: Barabás Villa, 1122 Budapest, Városmajor u.44.
Nyitóbeszédet mond: Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész
Megtekinthető: 2017. ok­tó­ber 8-ig

Bauer Péter Márton el­ső ön­ál­ló ki­ál­lí­tá­sa.
„Művészetem egyik funk­ci­o­ná­lis ér­té­ke, hogy új­ra­hasz­no­sí­tok, ki­zá­ró­lag hul­la­dék­ra fes­tek. Kidobott, lom­ta­la­ní­tott fa­rost­ra, fur­nér­ra. Sokszor a sze­mét­ből össze­gyűj­tött fa­hul­la­dé­kok fest­mény alap­anyag­gá ala­kí­tá­sa na­gyobb költ­ség, mint­ha ké­szen ven­ném a vász­nat, vagy az új fa­ros­tot, de en­gem min­den­kép­pen meg­nyug­vás­sal tölt el, hogy a már ki­do­bott, pusz­tu­lás­ra ítélt anya­gok­ból szí­nes lak­be­ren­de­zé­si tár­gya­kat ke­szí­tek, ahon­nan re­mé­nye­im sze­rint töb­bé már nem ke­rül­nek vissza a sze­mét­be” – Bauer Péter Márton

A ki­ál­lí­tás lá­to­gat­ha­tó hét­fő­től csü­tör­tö­kig 9:00-18:00 kö­zött, va­sár­nap 9:00-13:00 kö­zött ok­tó­ber 8-ig.


Jánossy Ferenc kiállítása
2017. szeptember 13 – 2018. február 26.

paloc_muzeum_logo-e1444991636251Megnyitó: 2017. szep­tem­ber 13. 17 óra
Helye: Palóc Múzeum ( 2660 Balassagyarmat, Palóc li­get 1.)
Megnyitja: Dr. Lengyel Ágnes igaz­ga­tó asszony és Csach Gábor mű­vé­szet­tör­té­nész
A ki­ál­lí­tást ren­dez­te Petró György és Csach Gábor

Megtekinthető: 2018. feb­ru­ár 26.

Az idei ki­ál­lí­tás vá­lo­ga­tá­sa Jánossy Ferenc 1945-1957 kö­zöt­ti mun­ká­i­ból vá­lo­gat. Bemutatva a fő­is­ko­lai mun­ká­kat, az Európai Iskola von­zá­sa ide­jén ké­szí­tett szür­re­á­lis és abszt­rakt ké­pe­ket, az öt­ve­nes évek sö­tét fest­mé­nye­it a szo­ci­a­lis­ta re­a­liz­mus 1949-ben be­kö­szön­tő ször­nyű­sé­ges idő­sza­ká­nak ár­nyé­ká­ban.

A ta­va­lyi ki­ál­lí­tás A SZENT VAGABUNDUS cím­mel Jánossy lá­to­má­sos port­ré­it és több­ala­kos cir­kusz ill. kar­ne­vál­ké­pe­it mu­tat­ta be.


Köszönet: Csejdy Lászlóné, dr. Csordás Pál, Jánossy Képtár, Palóc Múzeum

Jánossyról bő­veb­ben itt:
http://janossykeptar.hu/


Kvart – Szax Olivér kiállítása

2017. szeptember 20 – november 3.

gathylogosmall
Megnyitó: 2017. szep­tem­ber 20. (szer­da) 18.00 óra
Helye: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum (2510 Dorog, Bécsi út 42.)
Megnyitja: Kolonics Péter
Megtekinthető: 2017. no­vem­ber 3-ig

Szax Olivér 1975-ben szü­le­tett Esztergomban. Szűk há­rom éve kez­dett el ko­moly hang­súlyt fek­tet­ni fes­té­sze­ti cél­jai meg­va­ló­sí­tá­sá­ra. Munkáiban szür­re­á­lis mó­don ke­ve­re­dik a geo­met­ri­kus mi­ni­ma­liz­mus és a klasszi­kus re­a­lis­ta fes­té­szet,
így tu­da­tos fe­szült­ség te­rem­tő­dik: ál­lan­dó von­zás és ta­szí­tás, ör­vény­lés, egyen­sú­lyo­zás jön lét­re, amely a fo­lya­ma­tos kí­sér­le­te­zés­ből és a klasszi­kus fes­té­szet esz­köz­tá­rá­nak hasz­ná­la­tá­ból táp­lál­ko­zik. A tár­lat vá­lo­ga­tást ad a leg­újabb mun­kák­ból.

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
2510 Dorog, Bécsi út 42.
Hétfőn zár­va, ked­den 8-18 h, szerda-péntek 9-18 h, szom­bat 9-12 h.
A 10-es fő­úton. Parkoló a könyv­tár mö­gött és mel­lett, a Schmidt Sándor Agóra te­rü­le­tén.


Szolnoki Műhely – Művészcsoport kiállítása

2017. szeptember 22 – október 24.

nagykoru_galeria_logo
Megnyitó: 2017. szep­tem­ber 22. 17.00 óra
Helye: Nagykörű Galéria (Nagykörű, Május 1. út 1.)
Megnyitja: Szabó István Szolnok Megyei Jogú Város al­pol­gár­mes­te­re
Közreműködők: Balázs Barnabás he­ge­dű­mű­vész és Tóth Anikó brá­csa­mű­vész, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar tag­jai
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 24-ig

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Nagykörű Galéria, 5065 Nagykörű, Rákóczi út 29.
Megközelíthető Szolnokról au­tó­busszal, ill. Fegyvernekről kom­pon.
Külön nyit­va­tar­tás szom­ba­ton 16-18 óra kö­zött, egyéb­ként elő­ze­tes be­je­lent­ke­zés (Szász József ga­lé­ria­ve­ze­tő­nél, tel. 30/222-8038, ill. 56/494-165) alap­ján te­kint­he­tő meg.


Ars longa, vita brevis – Bajor Ágost Emlékkiállítás

2017. szeptember 24 – december 31.

Megnyitó: 2017. szep­tem­ber 24.
Helye: MNM Balassa Bálint Múzeuma (2500 Esztergom, Szent István tér 1.)
Megnyitja: Dr. Prokopp Mária – Dr. Horváth István
Közreműködők:
Pálmai Árpád, egy­ház­ze­nész, kar­nagy
Little Symphony, ka­ma­ra­együt­tes
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. de­cem­ber 31-ig

Bajor Ágost – Esztergom fes­tő­je. Kiállítás a 125 éve szü­le­tett Bajor Ágost em­lé­ké­re.

“Bajor (Bayer) Ágost fes­tő­mű­vész ké­pei fris­sek, meg­gon­dol­tan fi­a­ta­lo­sak anél­kül, hogy ke­res­né a kor­sze­rű­sé­get. Hű ma­rad ön­ma­gá­hoz, ön­ma­ga sa­já­tos mé­lyen át­élt mű­vé­sze­té­hez, mely so­kat vál­to­ga­tott ta­nyá­zá­sai da­cá­ra még­is csak az esz­ter­go­mi Duna vi­ze mel­lett bon­ta­ko­zott ki. Motívumait az itt köz­vet­len kör­nye­ző élet­ből me­rí­ti, erős szá­lak­kal kap­cso­lód­va a tár­gyi va­ló­ság­hoz. Bayer mű­vé­sze­te ma már szin­te esz­ter­go­mi nor­ma, itt él­vez­he­tő és érez­he­tő leg­in­kább, mert ve­lünk – a szem­lé­lő­vel együtt – azo­nos ta­laj­ból nőtt su­dár fá­vá és az szin­te vá­ro­si szel­le­mi tu­laj­don.”
(Einczinger Ferenc – 1937)

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Helyszín: MNM Esztergomi Vármúzeuma
Cím: 2500 Esztergom, Szent István tér 1.
Nyitvatartás: 10:00 – 18:00 (Hétfőn zár­va)


Nimrud király tisztelete – Varga Erik kiállítása

2017. szeptember 29 – október 30.

Megnyitó: 2017. szep­em­ber 29. 17.00
Helye: Közös tér és Könyvtár (5062 Kőtelek, Szabadság út 1/3.)
Megnyitja: Magyar Attila mű­gyűj­tő
Közreműködik: Varga Erik – basszus­gi­tár per­for­mansz
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 30-ig

A ki­ál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Spirituális ké­pek, táj­ké­pek és ál­lat­áb­rá­zo­lás je­le­nik meg Varga Erik fes­tő­mű­vész leg­újabb anya­gá­ban.

A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása:
Közös tér és Könyvtár Kőtelek
5062 Kőtelek, Szabadság út 1/3.
Nyitvatartás: H-P 8,00-16,00

Telefon : +36 56 496 132

www.kotelek.hu


ÚT A KÖZÉP MISZTÉRIUMÁHOZ – Művészcsoport kiállítása

2017. szeptember 29 – október 30-ig

Megnyitó: 2017. szep­tem­ber 29.
Helye: NAPÚT Művészeti Akadémia (2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.)

A ki­ál­lí­tó mű­vé­szek: Döbröntei Zoltán, Bíró Edina, Kiss Viktor,Hódosi Helga,Müller Rita, Nagy Judit, Myriam Fallon Manuela, Kulcsár Edina, Szoboszlai Annamária, Őri Katalin, Molnár Eszter Ágnes, HavrilKatalin, Grekofski Nathalie, Cserni Tímea, Molnár Anna, Simon Zsolt József, Kovács Györgyné Irénke, Szuhai Erika, Szanati Zoltán, Jankovics Jusztina

Megnyitja: Döbröntei Zoltán fes­tő­mű­vész

Közreműködők:
Művészeti cso­por­tok : Artemis Euritmia Színpad, Rudolf Steiner Szeminárium, Dante-kör
Előadók : Prof. Dr. phil. Reinhold J. Fäth – Németországból, David Newbatt – Skóciából, Döbröntei Zoltán – Budapestről, PhDr.Anezka Janátová – Prágából, Maja Dobiasz-Krysiak – Varsóból, David Voda – Csehországból, Frisch Mihály – Budapestről.

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 30-ig

A NAPÚT Művészeti Akadémia fenn­ál­lá­sá­nak 10. és Rudolf Steiner mű­vé­sze­ti im­pul­zu­sá­nak 110. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból ju­bi­le­u­mi fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tást és mű­vé­sze­ti ren­dez­vényt kí­ván meg­va­ló­sí­ta­ni, mely­be ak­tív részt­ve­vő­ként hív­ja meg a társ­mű­vé­sze­tek al­ko­tó­it, a mű­vé­sze­ti in­téz­mé­nyek kép­vi­se­lő­it és Európa ki­emel­ke­dő mű­vé­sze­ti szak­em­be­re­it.

Az Akadémia a fes­té­szet te­rü­le­tén ed­dig el­ért ered­mé­nye­i­nek és ér­té­ke­i­nek be­mu­ta­tá­sa mel­lett, a kö­zös­ség­te­rem­tés szán­dé­ká­val, te­ret és tá­mo­ga­tást sze­ret­ne biz­to­sí­ta­ni egy olyan új, kí­sér­le­ti for­má­nak, amely a kü­lön­ál­ló mű­vé­sze­ti tár­su­la­to­kat és az el­mé­le­ti elő­adó­kat a kö­zös cé­lért va­ló együtt al­ko­tás­ra hív­ja meg. Ezzel szo­ci­á­lis össz­mű­vé­sze­ti al­ko­tást va­ló­sí­tunk meg.

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, Stephaneum
Piliscsaba, Egyetem u. 1.


Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény – Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas festőművész, író jubileumi kiállítása

2017. szeptember 30 – október 30-ig

Szigetszentmiklos_VG
Megnyitó: 2017. szep­tem­ber 30. szom­bat 11.00
Helye: Szigetszentmiklósi Városi Galéria (2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.)
Megnyitja: Lajta Gábor fes­tő­mű­vész, mű­vé­sze­ti író
Közreműködik: Szemadám Tamás gi­tár­mű­vész
A ven­dé­ge­ket kö­szön­ti: Solti Eszter ga­lé­ria­ve­ze­tő
A ki­allí­tas meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 30-ig

Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas ma­gyar fes­tő­mű­vész, mű­vé­sze­ti író és film­ren­de­ző, ér­de­mes mű­vész. A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti ta­go­za­tá­nak tag­ja.

A fes­tő­mű­vészt sze­re­tet­tel kö­szönt­jük 70. szü­le­tés­nap­ja al­kal­má­ból, és mon­dunk kö­szö­ne­tet, hogy kö­zel két év­ti­ze­den ke­resz­tül hall­gat­hat­tuk meg­nyi­tó gon­do­la­ta­it a Patak Fesztivál nem­zet­kö­zi meg­hí­vá­sos kép­ző­mű­vé­sze­ti pá­lyá­zat ki­ál­lí­tás­meg­nyi­tó és díj­át­adó ün­nep­sé­ge­in.

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
a Városi Könyvtár és Közösségi Ház épü­le­té­ben
2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.

Tel: 24/530-980; 20/552-0401
Nyitva: H-P. 11.00-18.00; Sz: 9.00-13:00
www.sargahaz.com
www.facebook.hu/varosigaleria

Megközelítés:
Volán busszal: Budapest XXI. ker. – Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár meg­ál­ló
Hévvel: Budapest, Vágóhíd – Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós meg­ál­ló
Autóval: MO-ás irá­nyá­ból GPS: Szent Erzsébet tér

ART SÉTA – ami nem árt, Útravaló testnek-léleknek / Kapukat tá­ro­ga­tó mű­vé­sze­ti sé­ta Szigetszentmiklós köz­pont­já­ban


Szüleim emlékére – Meggyes László festőművész kiállítása

2017. október 3 – október 27.

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 3.
Helye: Városi Könyvtár és Közösségi Ház (2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.)
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 27-ig

Meggyes László fes­tő­mű­vész Szüleim em­lé­ké­re cí­mű al­ko­tá­sa ha­za­ér­ke­zett. A la­ki­he­gyi há­zas­párt kor­hű öl­tö­zék­ben áb­rá­zo­ló fest­mény
2017. ok­tó­ber 3. és 27. kö­zött lát­ha­tó a Városi Könyvtár és Közösségi Házban.

A mű­vész szi­get­szent­mik­ló­si szár­ma­zá­sú, a Szolnoki Művésztelep fes­tő­je­ként vált hí­res­sé. 2016. au­gusz­tus 20-án a szi­get­szent­mik­ló­si Városi Galériában ren­de­zett nagy ha­tá­sú em­lék­ki­ál­lí­tá­sát kö­ve­tő­en a vá­ros szá­má­ra mű­vé­sze­ti és hely­tör­té­ne­ti szem­pont­ból is ér­té­kes fest­mény 2017-ben vissza­tér.

„Az em­ber meg­szü­le­tik. S ha már él, ten­nie kell va­la­mit. Jó az, ha azt te­he­ti, ami­hez ké­pes­sé­ge van. A mű­vész, ké­pes­sé­ge bir­to­ká­ban ar­ra az út­ra vál­lal­ko­zik, mely­ben az élet ne­héz­sé­gei, gyöt­rő­dé­sei el­le­né­re is a va­ló­ság olyan ré­te­ge­it tár­ja fel, me­lyek ben­nünk a har­mó­nia, a szép­ség ér­ze­tét kel­tik.
Ha a fes­té­sze­tem a mű­vé­szet e vi­lá­gá­hoz csak egy kis mo­za­ik­da­rab­ká­val is hoz­zá­já­rult, ak­kor nem volt hi­á­ba. Hiszen a pa­rá­nyi csí­ra ter­mő vi­rá­got ho­zott.”
(Részlet Meggyes László ön­val­lo­má­sá­ból)

A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Városi Könyvtár és Közösségi Ház
2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.
Tel: 24/530-980; 20/99-35-955


NAGY KÉPEK – Művészcsoport kiállítása

2017. október 4 – 31.

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 4.
Helye: Aktív Galéria (2310 Szigetszentmiklós, Szebeni u. 81.)
A ki­ál­í­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 31-ig

Akció Festészeti Képtár mű­vé­szei: AKNAY János │ EŐRY Emil │ FRANK Józsa │ GYŐRFFY Sándor│ HERCZEG István │ HÉRICS Nándor │ JÁNOSY Éva│ KARSCH Manfred│ KÉRI Mihály │ LÁSZKA-VIRÁG Nikoletta │ LUZSICZA Árpád │ NÁDASDY András │ NÁDASDY János │ Nagy-SZILVÁSI Gabriella │ Pieronymus KOSCH │ PUHA Ferenc│ SCHWARZ Volker │ SOMOGYI György │ SZÉKÁCS Zoltán │ SZENTGYÖRGYI József │ VARGA Patrícia Minerva │ VEREBES György │ WROBEL Péter │

“Aktívban Nagy”
A ki­ál­lí­tott al­ko­tá­sok az Akció Festészeti Képtár gyűj­te­mény ré­szét ké­pe­zik.

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
Aktív Galéria
Városi Sportcsarnok, 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni u. 81.
A ki­ál­lí­tás 16 órá­tól 20 órá­ig lá­to­gat­ha­tó a hét min­den nap­ján.

Szervező:
Városi Galéria
a Városi Könyvtár és Közösségi Ház épü­le­té­ben

2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.
Tel: 24/530-980; 20/552-0401
Nyitva: H-P. 11.00-18.00; Sz: 9.00-13:00
www.sargahaz.com
www.facebook.hu/varosigaleria

Megközelítés:
Volán busszal: Budapest XXI. ker. – Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár meg­ál­ló
Hévvel: Budapest, Vágóhíd – Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós meg­ál­ló
Autóval: MO-ás irá­nyá­ból GPS: Szent Erzsébet tér


Handmade – Művészcsoport kiállítása

2017. október 5 – november 5.

pg_logo
Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 5. 16.00 óra
Helye: Ferencvárosi Pincegaléria (1095 Budapest, Mester u. 5.)
Megnyitja: Nagy Gábor Munkácsy-díjas kép­ző­mű­vész
Felkészítő mű­vé­szek, szak­ok­ta­tók: Borsos Róbert, Csányi Katalin, Gulyás Jenőné, Halmos Andrea, Horváth Csaba, Ipach Antal, Kemény Zsuzsa, Kiss Zoltán, Kovács Gábor, Máder Barnabás, Polonyi Gábor, Rohály Ágnes, Sárközi Antal, Szabadi Zoltán, Szabó Tünde, Szilcz Mariann, Ürmös Péter, Varga Patrícia Minerva
Közreműködők: a Jaschik Művészeti Szakgimnázium di­ák­jai
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 5-ig

A ki­ál­lí­tás a Magyar Festészet Napjához kap­cso­lód­va a Jaschik mű­vé­sze­ti is­ko­la di­ák­ja­i­nak mun­ká­i­ból mu­tat be vá­lo­ga­tást. A tra­di­ci­o­ná­lis művészet-mesterségek sok­szor em­le­ge­tett ha­lá­lá­val el­len­tét­ben a fes­té­szet, a ha­gyo­má­nyos kép­gra­fi­ka, a szob­rá­szat, va­la­mint az agyag, az üveg és a de­ko­rá­ció szép­sé­ge élő mű­vé­szet­ként ha­gyo­má­nyo­zó­dik to­vább a Jaschik is­ko­lá­ban.

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
Cím: 1095 Budapest, Mester u. 5.
Tel: 06 (1) 216 6083
E-mail: pincegaleria@fmkportal.hu
kedd-szombat: 10-18 órá­ig


ANGYAL-EMBER-ÁLDOZAT – Zvolszky Zita Barcsay-díjas képzőművész kiállítása

2017. október 5 – 2018. március 5.

i.m.vidadezso2016nosigno
Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 5. 17.00 óra
Helye: Siklósi Vár Galéria (7800 Siklós, Vajda János tér 8.)
Rendezte: Siklós Város Önkormányzata, Siklósi Várszínház Kft.
Megnyitja: Aknai Tamás mű­vé­szet­tör­té­nész
Köszöntőt mond: Balázs Csaba tör­té­nész, Siklós Város al­pol­gár­mes­te­re, a Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör el­nö­ke
Közreműködik: Popovic Léna he­ge­dűn
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2018. már­ci­us 5-ig

A vár ga­lé­ria há­rom egy­be­nyí­ló ki­ál­lí­tó te­re ins­pi­rál­ta a tár­lat cí­mé­nek hár­mas ta­go­zó­dá­sát.
Noha a ter­mek mind­egyi­ke ön­ál­ló ki­ál­lí­tás­ként is meg­áll­ná a he­lyét, még­se mond­ha­tó el, hogy nem ível­nek át egy­más­ba, hogy ne len­ne szink­ro­ni­ci­tás, transz­pa­ren­cia, egy­más­nak meg­fe­le­lés mind szel­le­mi, mind vi­zu­á­lis sí­kon a ter­mek kö­zött.

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Siklósi Vár Galéria
Cím: H-7800 Siklós, Vajda János tér 8.
Nyitvatartás: Hétfőtől – Vasárnapig – 9:30 – 18:00-ig


A száműzött parkja – a Magyar Festők Társasága kiállítása

2017. október 5 – október 28.

szép3
Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 5. 18.00
Helye: Szép3 Közösségi Tér (1053 Budapest, Szép utca1/b.)
Megnyitja: Hemrik László a Ludwig Múzeum mun­ka­tár­sa
Közreműködik: Joe Fritz együt­te­se
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 28-ig

Nyitvatartás: K-P: 10.00-18.00; Szo: 10.00-14.00

www.szepharom.hu


Az Esztergomi Művészek Céhének Kiállítása

2017. október 6 – november 6.

duna_muzeum_logo
Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 6.
Helye: Duna Múzeum, Európai Közép Galéria (2500 Esztergom, Kölcsey Ferenc u. 2.)
Megnyitja: Bánhidy László-műv.tört.tanár az EMC el­nö­ke
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 6-ig

Az EMC 2016-ban ün­ne­pel­te fenn­ál­lá­sá­nak 25. év­for­du­ló­ját, A 30 fős al­ko­tó­kö­zös­ség­nek csak­nem a fe­le (12 fő) fes­tő, il­let­ve gra­fi­kus mű­vész. Évente 1 al­ka­lom­mal a Duna Múzeum Európai Közép Galériája (Esztergom) ad le­he­tő­sé­get hogy a cso­port tag­jai – nem te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tá­son – be­mu­tat­has­sák leg­fris­sebb al­ko­tá­sa­i­kat.
2017-ben is foly­tat­juk a mun­kát, de a ko­ráb­bi­ak­tól el­té­rő­en nem de­cem­ber­ben lé­pünk a kö­zön­ség elé, ha­nem csat­la­koz­va az or­szá­gos Festészet.napi ren­dez­vé­nyek­hez ok­tó­ber hó­nap­ban.
Ezen a ki­ál­lí­tá­son – a ha­gyo­má­nyok­tól el­té­rő­en – nem sze­re­pel a tel­jes al­ko­tó gár­da (szobrászok,fotó és iparművészek,restaurátorok). Nagyobb te­ret kap­nak a fes­tők és gra­fi­ku­sok ez­ál­tal le­he­tő­sé­gük nyí­lik ar­ra, hogy ter­je­del­me­sebb anya­got tár­ja­nak a kor­társ fes­té­szet ked­ve­lői elé.
Az EMC – ről bő­vebb in­for­má­ció a www.granart.hu hon­lapn ta­lál­ha­tó

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
Duna Múzeum, Esztergom, 2500 Kölcsey Ferenc u, 2.
Nyitva: na­pon­ta 10-16 órá­ig (kedd ki­vé­te­lé­vel)
(Városközpont)
Autóbusz pályaudvar:10 perc sé­ta
Vasútállomás: he­lyi já­rat 15 perc, gya­log 30 perc


Gyáli Képzőművész Egyesület kiállítása

2017. október 6 – október 20.

Megnyitó: ok­tó­ber 6
Helye: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Kiállítóterem (2360 Gyál, Kőrösi út 118.)
Csoportos ki­ál­lí­tás a Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból.
Kiállító: Gyáli Képzőművész Egyesület

A Gyáli Képzőművész Egyesület 26 éve mű­kö­dik és min­den év­ben szer­vez­nek ki­ál­lí­tá­so­kat egyé­ni­leg va­la­mint cso­por­to­san is. A kép­ző­mű­vé­szet több ágá­val is fog­lal­koz­nak úgy mint fes­té­szet, gra­fi­ka és szob­rá­szat.
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 20-ig


Tóth Tímea festőművész kiállítása

2017. október 6 – november 10.

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 6. 14.30
Helye: Homlokzat Galéria (2310 Szigetszentmiklós, 12, Csokonai ut­ca 6.)
Megnyitja: Fazekas Ildikó design-és mű­vé­szet­me­ne­dzser

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 10-ig

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
Szigetszentmiklósi Batthyany Kázmér Gimnázium
Homlokzat Galériájában
Cím: Szigetszentmiklós, 12, Csokonai ut­ca 6, 2310
Telefonszám: (24) 468 200


Nomád – Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas, érdemes művész kiállítása

2017. október 6 – novmeber 6.

logo-JG

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 6.
Helye: Józsefvárosi Galéria (1085 Budapest, József krt. 70. ; József krt. Nap u. sa­rok)
Megnyitja: Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködik: Mentés Másként Trió
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017.  no­vem­ber 6-ig

Dr. Supka Magdolna mű­vé­szet­tör­té­nész em­lé­ké­nek szen­telt ki­ál­lí­tás­so­ro­zat ré­sze. A sze­rep­lő al­ko­tá­sok vá­lo­ga­tást nyúj­ta­nak a Völgyi-Skonda és a Kugler gyűj­te­mé­nyek­ből. A meg­nyi­tó al­kal­má­val a Supka Manna díj – Csikai Márta ál­tal ké­szí­tett bronz em­lék­pla­kett át­adá­sá­ra is sor ke­rül (me­lyet a T-art Alapítvány és az Akadémia Humana Alapítvány ad ki).

A KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK:
Múzeumpedagógia – „Foltok és vo­na­lak, kép­ze­let­be­li ala­kok szü­le­té­se”

2017. ok­tó­ber 16. hét­fő 18 óra
Filmvetítéssel össze­kö­tött be­szél­ge­tés, „Művészvilág” cí­mű port­ré­film.
Vendégeink: Lóránt János Demeter, Kugler Flórián, Völgyi Miklós

2017. ok­tó­ber 18. szer­da, 18 óra
Tárlatvezetés Mónus Viktorral

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Józsefvárosi Galéria
1085 Budapest, József krt. 70.
/József krt. Nap u. sarok/
3-as Metró: Corvin köz meg­ál­ló, a 4-6-os vil­la­mos: Corvin köz meg­ál­ló, 9-es au­tó­busz: Harminckettesek te­re meg­ál­ló.
 A ki­ál­lí­tás hét­köz­na­po­kon 9- 18 órá­ig lá­to­gat­ha­tó.
Nyitva tar­tás: hétfő-péntek 8-21 óra
Web: jozsefvarosigaleria.hu
Facebook: jo­zsef­va­ros­iga­le­ria
E-mail: jozsefvarosigaleria@gmail.com Tel: 36 1 313 9883


Áramlás – Ódor Tünde Enéh és felnőtt tanítványainak kiállítása

2017. október 7 – 19.

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 7.
Helye: Apáczai Csere János Művelődési Ház (2083 Solymár, Templom tér 25.)
Megnyitja: Hunyár István, gra­fi­kus­mű­vész
Közreműködők:
A Napút Rajziskola (Piliscsaba) di­ák nö­ven­dé­kei – per­for­mance.
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 19-ig

A fel­nőt­tek ré­szé­re in­dí­tott fes­tő­kur­zus jó pél­dá­ja an­nak, mi­lyen cso­dák­ra ké­pes az em­ber, ha ecse­tet ra­gad, le­gyen jo­gász, fog­or­vos vagy ma­na­ger. Ódor Tünde Enéh igyek­szik át­ad­ni tu­dá­sát az ama­tőr, ám rop­pant lel­kes al­ko­tók­nak.

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
Apáczai Csere János Művelődési Ház. Solymár, Templom tér 25.
Megközelíthető: A 64A busszal a Hűvösvölgyből.

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő a mű­ve­lő­dé­si ház nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben, hét­köz­nap 9-20 órá­ig, hét­vé­gén az eset­le­ges ren­dez­vé­nyek ide­je alatt. Lásd hon­la­pun­kat: apaczai.com


Folyófények – MET tagjai és meghívott művészei kiállítása

2017. október 7 – 19.

met_logo
Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 7. 18.00
Helye: MET Galéria (1117 Budapest, Bölcső u. 9. fsz. üz­let­sor 1.)
Megnyitja: Gábor Éva Mária és Haász Ágnes – in­ter­ak­tív – pár­be­széd a mű­vé­szek­kel
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 19-ig

Kiállító mű­vé­szek:
ÁZBEJ Kristóf, BARTI Magdolna, BÁLINT Bertalan, BÁTAI Sándor, BÓZSA Evelin NL, BÜKI Zsuzsanna, CZEIZEL Balázs, Beaty CZETŐ NL, CSÍZY László, DARADICS Árpád, DÁVID Vera, DETVAY Jenő, DROZSNYIK Dávid, DROZSNYIK István, ENYEDI Zsuzsanna, FÜLEKY Adrienn, GÁBOR Enikő, GÁBOR Éva Mária, GÁBOS József, GYENES Zsolt, HAáSZ Ágnes, HARANGOZÓ Ferenc, HERENDI Péter, HERNÁDI Paula, HORKAY István, KÁNTOR József, KÁROLY-ZÖLD Gyöngyi RO, KECSKÉS Péter, KELECSÉNYI Csilla, KIPP Eva NL, ifj KOFFÁN Károly, KOPPÁNY Attila, KOROKNAI Zsolt, KRNÁCS Ágota, LÁNG Eszter, LÉVAY Jenő, LONOVICS László, LUX Antal D, MAGÉN István, MAYER Éva, MÁRKUS Péter, OLAJOS György, ORSZÁG László, PAPP PALA László, PÁL Csaba, PÉTER Ágnes, PÉZMAN Andrea SK, REPÁSZKI Ferenc, RUZSA Dénes, , SÁNDOR Edit, SÓS Evelin, SPITZER Fruzsina, STARK István, SZLAUKÓ László, SZOMBATHY Bálint, SZÖLLŐSSY Enikő, TELLÉR Mária, TER WAL Paul NL, TOOTH Gábor Andor / TGA, VASS Tibor, WROBEL Péter
Meghívott ven­dég­mű­vé­szek: Gergely Nóra, Golub Olena UKR, HEGEDŰS Mária, Juhász Dorina, KEMÉNY György, Kis Mihály, Nagy Bernadett, NÉMETH-KASSA Gábor, Solymosi Mór, Syporca Whandal

…fo­lyó­fény
fény­fo­lyó; fény, idő, fo­lyó; folyó-fény… fo­lyó­ra ta­lá­ló fény – fény­re ta­lá­ló fo­lyó…
…fo­lyó mu­tat­ta fény, fény mu­tat­ta fo­lyó; a fo­lyó idő­ben lát­szó­dó el­fo­lyó fény és a fény­ben lát­szó­dó el­fo­lyó idő…
…a nap­palt át­szö­vő éjszaka-vonalak, az éj­sza­ka rit­ka fény-szövedéke; a Nap, a Hold szí­ne­ket ho­zó vál­to­zó fé­nye, a mo­ni­to­rok, szken­ne­rek ván­dor­ló, köl­csön­zött fénye…folyófény…. (Ország László)

E je­len­sé­gek, lá­to­má­sok ké­pi meg­fo­gal­ma­zá­sá­ra tesz­nek kí­sér­le­tet a ki­ál­lí­tó mű­vé­szek, a fes­tő­i­ség je­gyé­ben, a Magyar Festészet Napja hí­vó sza­vá­ra, az elekt­ro­ni­kus tech­ni­kák -szá­mí­tó­gép, szken­ner, di­gi­tá­lis fény­ké­pe­ző­gép, stb.- al­kal­ma­zá­sá­val a di­gi­tá­lis mát­rix vi­lá­gá­ban .

A ki­ál­lí­tá­son lát­ha­tók di­gi­tá­lis nyo­ma­tok (30×30 cm),
vi­de­ók, vi­de­ó­a­ni­má­ció, fény­ob­jek­tek.

A ki­ál­lí­tás há­rom rész­ből áll:
1. Kiállítás a MET Galériában – di­gi­tá­lis nyo­ma­tok, fény­ob­jek­tek, vi­de­ók, vi­de­ó­a­ni­má­ció.
2. Videóanimáció a TV mo­ni­tor­ján – a ki­ál­lí­tott mű­vek anya­gá­ból ké­szült.

3. Kültéren, a vi­de­ó­a­ni­má­ció pro­jekt­oros ki­ve­tí­té­se a fák­ra, a ga­lé­ria szom­széd­sá­gá­ban lé­vő, Idősek Parkjában, csak a meg­nyi­tó nap­ján 19-19 óra kö­zött.

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
MET Galéria, a Magyar Elektrográfiai Társaság / MET be­mu­ta­tó ter­me.
H – 1117 Budapest, Bölcső u. 9. fsz. sor 1.

Nyitva: kedd, szer­da, csü­tör­tök 14-18 óra kö­zött.

Megközelíthetőség: Újbuda Központ, M4 met­ró­tól,
a 4-es vil­la­mos vég­ál­lo­má­sá­tól, 17, 41, 47 -es vil­la­mo­sok Vásárcsarnoki meg­ál­ló­já­tól, 3-4 perc sé­ta. Református temp­lom mel­lett lé­vő Kőrösy József ut­ca vé­gén a Baranyai ut­ca ke­resz­te­ző­dé­sén át, az Idősek Parkján után.


Mű szüret Tolcsván – Művészcsoport kiállítása

2017. október 7 – 31.

Megnyitó: 2017 ok­tó­ber 7. szom­bat, 19.00 óra
Helye: Ős Kaján Tolcsva (3934 Tolcsva, Kossuth Lajos ut­ca 14-16. )
Megnyitja: Leeman Pascal, Stark István

A ki­ál­lí­tó mű­vé­szek:
Altorjay Gábor, Arató Zsófia, Bukta Imre, EfZámbó István, Erdős Mária Éva, feL­ugossy László, Herman Levente, Leeman Pascal, Ludman Éva, Martin Henrik, Stark István, Süli-Zakar Szabolcs, Vass Tibor, Verebes György
Közreműködők:
Pázmándy Gergely, Zs. Nagy Izabella, Vass Tibor
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber  31-ig

Mint az érett gyü­mölcs szü­re­te, a mű­vek is ilye­nek. Ideje le­szed­ni, be­ta­ka­rí­ta­ni, meg­kós­tol­ni. A kul­tu­rált Tolcsva fa­lu­ban, a hí­res Ős Kajánba mar­káns fes­tő­ket hív­tunk meg, és tár­la­tu­kat egy ze­né­vel és iro­da­lom­mal fű­sze­re­zett es­ten kí­nál­juk. Az es­ten va­ló rész­vé­tel re­giszt­rá­ci­ó­hoz kö­tött.

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
Tolcsva. Ős Kaján, Kossuth L. u. 14-16.
Tel : 06/70 239 87 0


Miniképek — Képpárok

2017. október 10 – 31.

kepzomuveszet_unnepe_minikepek_vizivarosi_galeria_2017Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 10. 18 óra
Helye: Vízivárosi Galéria (1027 Budapest, Kapás u. 55.)
Megnyitja: Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író
Kurátor: Zöld Anikó fes­tő­mű­vész
Közreműködik: Ferge Elizabet a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola nö­ven­dé­ke hár­fán, fel­ké­szí­tő ta­nár Batta Judit
Megtekinthető: 2017. ok­tó­ber 31-ig

A Miniképek — Képpárok cí­mű ki­ál­lí­tás a 2017. évi Magyar Festészet Napja prog­ram­so­ro­zat egyik ki­emelt és a mű­vé­szek kö­ré­ben az egyik leg­nép­sze­rűbb ese­mé­nye. A tár­lat idei kon­cep­ci­ó­ja sze­rint min­den mű­vész két ké­pé­vel mu­tat­ko­zik be, le­he­tő­sé­get ad­va ez­zel a mé­lyebb meg­is­me­rés­re és át­élés­re, egy­ben az is ki­de­rül, hogy a mi­ni­kép, mint a fes­tő afo­riz­má­ja mi­ként je­le­nít­he­tő meg egy kép­pár­ban. Az ese­mény két rész­ből áll, a ki­ál­lí­tás pár­ja 2017. ok­tó­ber 20-án nyí­lik a Vigadó Galériában.


Képek Csorba Zoltán Gyűjteményéből
Aknay János Kossuth-díjas festőművész kiállítása

2017. október 10 – 27.

art9_logo
Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 10. 18.00
Helye: Art 9 Galéria (1092 Budapest, Ráday u. 47.)
Megnyitja: Novotny Tihamér
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 27-ig

Csorba Zoltán sok szá­lon kap­cso­ló­dik Szentendréhez, szo­ros ba­rát­ság­ban áll szá­mos itt élő és al­ko­tó mű­vésszel. A ba­rá­ti kap­cso­la­tok­nak is kö­szön­he­tő, hogy gyűj­te­mé­nye olyan fes­tők­től szár­ma­zó ké­pek­kel gaz­da­go­dott, mint Aknay János, Deim Pál vagy Kőnig Róbert. Aknayhoz kö­zel húsz­éves ba­rát­ság fű­zi.

Aknay János a Vajda Lajos Stúdió ala­pí­tó­ja­ként szer­ve­sen il­lesz­ke­dik a Vajda, Korniss, Bálint, Barcsay, Deim ne­vé­vel fém­jel­zett „szent­end­rei is­ko­la” konst­ruk­tív, il­let­ve konst­ruk­tív szür­re­a­lis­ta vo­nu­la­tá­hoz. Visszatérő mo­tí­vu­mai – ház, ab­lak, bá­bu, ke­reszt, lép­cső – egy­részt a szent­end­rei ar­chi­tek­tú­ra ele­me­i­ből, más­részt a vá­ros prog­resszív mű­vé­sze­ti ha­gyo­má­nya­i­ból táp­lál­koz­nak.

A 2002-ben Munkácsy-, 2010-ben Kossuth-díjban ré­sze­sí­tett mű­vész így vall er­ről: „Elsősorban tisz­ta kom­po­zí­ci­ó­ra, szer­ke­zet­re tö­rek­szem – a he­lyi ha­gyo­má­nyok­hoz iga­zod­va –, és csak ezen be­lül a szí­nek­re. Olyan vi­lá­got sze­ret­nék be­mu­tat­ni, te­rem­te­ni, amely a ma­gam zárt­sá­gá­nak, bi­zony­ta­lan­sá­ga­i­nak, de tisz­ta szán­dé­ká­nak zárt rend­be fog­la­lá­sa.”

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
Art 9 Galéria
1092 Budapest, Ráday u. 47.
Nyitva: kedd – pén­tek 14 – 18 h


7 x 7 – Szakács Imre festőművész kiállítása

2017. október 11 – november 5.

logo-MANK
Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 11. 17.00
Helye: MANK Galéria, Szentendre (2000 Szentendre, Bogdányi út 51.)
Megnyitja: Banner Zoltán mű­vé­szet­tör­té­nész
Köszöntőt mond: Dr. Hóvári János a MANK fő­igaz­ga­tó­ja
Közreműködik: Gyermán Júlia he­ge­dűn és Vedres Csaba zon­go­rán
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 5-ig

Hét mű­vész­te­le­pen (Szentendre, Nagybánya, Barbizon, Ahrenshoop, Murnau, Balestrand, Goa) ké­szült mun­kák­ból össze­ál­lí­tott anyag, mely­hez szí­nes ka­ta­ló­gus ké­szült.

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne, nyit­va­tar­tá­sa, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
2000 Szentendre, Bogdányi út 51.
Megtekinthető: na­pon­ta 10-16 órá­ig


Hazatérés – Kurucz Ferenc képzőművész kiállítása

2017. október 11 – november 3.

pik_logo

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 11. 18.00 óra
Helye:
Pestszentimrei Közösségi Ház (1188 Budapest, Vasút ut­ca 48.)
Megnyitja: Feledy Balázs mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködik: Draskóczy Zoltán gi­tár­mű­vész
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 3-ig

A Pestszentimrei Közösségi Ház —ha­gyo­má­nya­i­hoz hí­ven — kap­cso­ló­dik a Magyar
Festészet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz, olyan al­ko­tók ki­ál­lí­tá­sá­nak szer­ve­zé­sé­vel, akik erő­sen kötődtek/nek Pestszentimréhez mun­kás­sá­guk ré­vén. 2017-ben Kurucz Ferenc kép­ző­mű­vész ki­ál­lí­tá­sát ren­dez­zük meg, aki­nek pá­lya­in­du­lá­sát e kör­nye­zet se­gí­tet­te.

Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK)
cím: 1188 Budapest, Vasút ut­ca 48.
telefon/fax: 294-5971 vagy 291-9202 e-mail: pikhaz@pikhaz.hu hon­lap: www.pikhaz.hu
fa­ce­book ol­dal: www.facebook.com/pikhaz
nyit­va tar­tás: prog­ra­mok­hoz iga­zod­va!
hét­fő: 09:00-21:00 kedd: 09:00-21:00 szer­da: 09:00-21:00
csü­tör­tök: 09:00-21:00 pén­tek: 09:00-21:00 szom­bat: 09:00-14:00
va­sár­nap: prog­ra­mok­hoz iga­zod­va!
meg­kö­ze­lí­tés tö­meg­köz­le­ke­dés­sel:
Határ út­ról: 84e, 89e, 94e, 294e au­tó­bu­szok­kal Pestszentimre vas­út­ál­lo­más (Nagykőrösi út) meg­ál­ló­ig.
Népligettől: 254e au­tó­busszal Pestszentimre vas­út­ál­lo­más (Nemes ut­ca) meg­ál­ló­ig.
Béke tér­ről: 166, 166a, 266 au­tó­bu­szok­kal Pestszentimre- vas­út­ál­lo­más meg­ál­ló­ig.
Pesterzsébetről: 166-os au­tó­busszal Pestszentimre vas­út­ál­lo­más (Nemes ut­ca) meg­ál­ló­ig.
Boráros tér­ről: 54, 55 au­tó­bu­szok­kal Pestszentimre vas­út­ál­lo­más meg­ál­ló­ig.
Nyugati pá­lya­ud­var­ról: Lajosmizse fe­lé köz­le­ke­dő vo­nat­tal Pestszentimre ál­lo­má­sig.
Lajosmizse fe­lől: Nyugati pá­lya­ud­var fe­le köz­le­ke­dő vo­nat­tal Pestszentimre ál­lo­má­sig.


Fészek – Nagy Katalin Matild grafikusművész és Nagy Dénes festőművész kiállítása

2017. október 12.

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 12. 17.00
Helye: Lakásgaléria (5000 Szolnok, Liget út 31.)
Megnyitja: Révi Norbert szob­rász­mű­vész
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 12-ig

Nagy Katalin Matild gra­fi­kus­mű­vész és Nagy Dénes fes­tő­mű­vész meg­nyit­ja kö­zös mű­ter­mé­nek ka­pu­it mind­azok előtt, akik be­pil­lan­tást sze­ret­né­nek nyer­ni egy mű­vész­há­zas­pár al­ko­tó­te­ré­be.

Lakásgaléria
5000 Szolnok, Liget út 31.


Magyar Festészet Napja Újbudán

2017. október 13.

kepzomuveszet_unnepe_mfujbudan_2017

Magyar Festészet Napja Újbudán – Egész na­pos ren­dez­vény so­ro­zat a ke­rü­let­ben

11.00 Emléktábla ava­tás és ko­szo­rú­zás a Kelenhegyi úti Művészházban
Kosztolányi Kann Gyula épí­tész, fes­tő em­lék­táb­lá­já­nak ava­tá­sa és meg­em­lé­ke­zés Madarász Viktor ha­lá­lá­nak 100. év­for­du­ló­já­ra
Kosztolányi Kann Gyulát mél­tat­ja Mészáros Géza fes­tő­mű­vész
Beszédet mond: Sipos Endre mű­vé­szet­fi­lo­zó­fus

13.00 Újbuda Galéria (Zsombolyai u. 5.) Verebes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­saA ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: Bráda Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN ala­pí­tó­ja
Meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 13-ig www.ujbuda.hu   www.verebesgyorgy.hu


Galériaséták a Bartók Béla Boulevard-on Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nésszel és Sipos Endre mű­vé­szet­fi­lo­zó­fus­sal

A Bartók Béla Boulevard ga­lé­ri­á­i­val együtt­mű­köd­ve a Gellért tér­től a Móricz Zsigmond kör­té­rig, a Bartók Béla út je­len­tő­sebb ki­ál­lí­tó he­lye­it lá­to­gat­juk vé­gig ezen a délutánon.A fes­té­sze­ti tár­la­to­kat Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész és Sipos Endre mű­vé­szet­fi­lo­zó­fus mu­tat­ja be és mél­tat­ja. A sé­ta 14 óra­kor in­dul a Bartók Béla út 1-ben a Tinta Art Café-ból (1114 Budapest, Bartók Béla út 1.). Időtartam kb. 2 óra.

 

14.00 Tinta Art Cafe (Bartók B. út 1.)
Hódmezővásárhelyi Őszi Tárlat dí­ja­zott­ja­i­nak tár­la­ta

14.20 Bor és Kézműves (Bartók B. u. 8.)
Lépések – Tóth Annamária és Tóth Marica ki­ál­lí­tá­sa

14.35 K.A.S Galéria (Bartók Béla út 9.)
A fal ad­ja a má­si­kat – Szombathy Bálint ki­ál­lí­tá­sa

14.55 Moha Kultúrtér (Bartók Béla 11.)
Császár Gábor ki­ál­lí­tá­sa

15.15 Faur zsó­fi Galéria (Bartók Béla út 25.)
Kemény és Lágy – cso­por­tos ki­ál­lí­tás

15.40 MÚK Magyar Újságírók Közössége (Bartók Béla út 31. III. em.)
Tájak éne­ke – Kron Zsuzsanna ki­ál­lí­tá­sa

16.00 La Nube (Bartók Béla út 41.)
Bodoloczki Linda ki­ál­lí­tá­sa

16.15 Gross Arnold Galéria (Bartók Béla út 46.)
Szabó Vladimir ki­ál­lí­tá­sa

16.40 Tranzit Art Café (Kosztolányi Dezső tér)
PaintCocktail Junior prog­ram

17.00 Koszorúzás a Csontváry em­lék­táb­lá­nál (Gárdonyi tér)
Csontváry Kosztka Tivadarra Garami Gréta mű­vé­szet­tör­té­nész em­lé­ke­zik

18.00 B32 Galéria és Kultúrtér Trezor Galéria (Bartók Béla út 32.)
„      ” – a Képzőművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem friss dip­lo­más fes­tő­mű­vé­sze­i­nek ki­ál­lí­tá­sa

18.30 B32 Galéria és Kultúrtér (Bartók Béla út 32.)
Vojnich Erzsébet ki­ál­lí­tá­sát Schneller János mű­vé­szet­tör­té­nész mu­tat­ja be

19.30 Karinthy Szalon (Karinthy Frigyes út 22.)
Miksa Bálint ki­ál­lí­tá­sát Schneller János mű­vé­szet­tör­té­nész mu­tat­ja be


Olajos Béla festőművész emlékkiállítása

2017. október 13 – november 5.

bara_kk_logo
Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 13.
Helye: Barátság Kulturális Központ (2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.)
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 5-ig

Olajos Béla
1910. de­cem­ber 2. Gödöllő – 1991. áp­ri­lis 18. Csíkszereda

Olajos Béla mun­kás­sá­gá­ban az imp­resszi­o­nis­ta stí­lus­je­gyek­től az exp­resszív ha­tá­so­kig kü­lön­bö­ző kí­sér­le­tek ta­núi le­he­tünk. Ezen út­ke­re­sé­sek köz­ben vi­szont rá­ta­lált olyan rit­mu­sok­ra és szín-fényjátékokra, me­lyek ma is kor­tás­nak hat­nak. Művészete be­mu­ta­tá­sá­val szub­jek­tív met­sze­tet lát­ha­tunk az el­múlt száz év ma­gyar mű­vé­szet­tör­té­ne­té­ből.

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
Százhalombatta, Barátság Kulturális Központ
2440 Százhalombatta,
Szent István tér 5.
tel.: 23/355-488

Nyitvatartás: hét­köz­nap 10.00-20.00, szom­ba­ton: 8.00-16.00

Megközelíthető:
– Autóval Budapest fe­lől a 6-os úton vagy az M6-os au­tó­pá­lyán Pécs fe­lé vagy az M7-es út – M0-ás össze­kö­tő sza­kasz Szeged fe­lé – M6-os au­tó­pá­lya Pécs fe­lé.
– Autóbusszal a Népligeti Autóbusz pá­lya­ud­var­ról du­na­új­vá­ro­si au­tó­bu­szok­kal, Kelenföldről az Etele té­ri Autóbusz pá­lya­ud­var­ról száz­ha­lom­bat­tai au­tó­bu­szok­kal.
– Vonattal a Déli-pályaudvarról vagy Kelenföldről Pusztaszabolcsi vo­na­tok­kal.


Verebes György Munkácsy-díjas festőművész kiállítása

2017. október 13 – november 13.

kepzomuveszet_unnepe_VerebesGyorgy_2017

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 13. 13,00 óra
Helye: Újbuda Galéria (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.)
Köszöntőt mond: Pintér Sonja
Megnyitja: Bráda Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN ala­pí­tó­ja
Megtekinthető: 2017. no­vem­ber 13-ig


Titokzatos tájak – Németh Géza festőművész kiállítása

2017. október 13 – november 3.

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 13. 18.00
Helye: Szent József Ház (1038 Budapest Templom u. 20.)
Megnyitja: Tenk László fes­tő­mű­vész
Közreműködik: Pozsár Eszter fu­vo­la, sza­xo­fon
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 3-ig

A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása:
1038 Budapest Templom u. 20.
Hétköznaponként 14-18 órá­ig in­gye­ne­sen lá­to­gat­ha­tó.


Fest’ész és Zenész találkozások – Rosta Mariann kiállítása

2017. október 13 – november 13.

fovarosi_szabo_ervin_konyvtar_logo_4
Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 13. 18.00
Helye: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjtemény (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4.)
Megnyitja: Filp Csaba Zoltán DLA Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő Tanszékének do­cen­se
Közreműködők:
Fodor Beatrix – a Magyar Állami Operaház ének­mű­vé­sze
Farkas Diána, Rózsa Gábor – zon­go­ra­mű­vé­szek
Szabó-Rajczi Katalin – klarinét-, sza­xo­fon­mű­vész
Dr. Szabó András – kla­ri­nét­mű­vész
Szabó Tamás – he­ge­dű­mű­vész
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 13-ig

A „Fest’ész és Zenész találkozások”a fest’ész ki­ál­lí­tá­sát a Különleges Triók hang­ver­se­nyé­vel kö­ti össze. Az est fo­lya­mán a mű­vé­szek­től ér­té­kes in­for­má­ci­ók tud­ha­tók meg a társ­mű­vé­sze­tek ku­lissza­tit­ka­i­ról. A Rosta Marian – Fővinform – ne­vet az em­be­rek leg­in­kább, mint a – több év­ti­ze­des rádiós-tévés múlt­tal ren­del­ke­ző – köz­le­ke­dé­si szak­em­be­rét is­me­rik. Azonban ke­ve­sen tud­ják, hogy az el­múlt évek­ben a mik­ro­font fel­vál­tot­ta az ecset­re és min­den sza­bad per­cét fest’ész-ként töl­ti, ha­bár a fes­té­szet­tel már if­jú­ko­rá­ban hosszú időn át fog­lal­ko­zott. Nemrég a Budai Képzőművész Egyesület ver­se­nyén a II. dí­jat hoz­ta el a Gül Baba ut­ca cí­mű ké­pe, de szin­te min­den ké­pe táj­kép, csen­des ut­cák és a víz je­le­nik meg fest­mé­nye­in.

A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjtemény, Pálffy-Ybl-palota
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4.


” ” – A Magyar Képzőművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézete frissen végzett festőművészeinek kiállítása

2017 október 13 – november 3.

kepzomuveszet_unnepe_trezor_2017

Ideje: 2017. ok­tó­ber 13-án, 18.00 óra
Helye: B32 Galéria és Kultúrtér Trezor Galéria
(1111 Budapest, Bartók Béla út 32.)
Megnyitja: Horváth Dániel fes­tő­mű­vész, a ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 3-ig (H-P: 10-18 h)

Kiállító mű­vé­szek: Bazsik Anna, Bódi Brigitta, Cseh Fruzsina, Gresa Márton, Garamvölgyi Gábor, Kiss Antónia Zsanett, Kis-Prumik Zoltán,  Magyar Eszter,  Major Ármin, Máté Balázs, Németh Fruzsina, Ozsváth Sára, Pap Ramóna, Takács Orsolya, Tarr Attila, Tóth Anett,  Szilágyi Anna, Végvári Gergely, Vincze Dániel

A tár­la­ton a mű­vé­sze­ti fel­ső­ok­ta­tás­ban a kö­zel­múlt­ban vég­zett fes­tő­mű­vé­szek mu­tat­koz­nak be a Magyar Festészet Napja kö­zön­sé­gé­nek. Tematikai és for­mai ek­lek­ti­kus­ság te­szi iga­zán iz­gal­mas­sá ezt a vá­lo­ga­tást. A ki­ál­lí­tás be­te­kin­tést en­ged a fris­sen vég­zett ge­ne­rá­ció vi­lág­lá­tá­sá­ba. Mennyire kö­ve­tik a tech­ni­kai újí­tá­so­kat, ho­gyan vi­szo­nyul­nak a ha­gyo­mány­hoz, mit ta­lál­nak von­zó­nak és mi­től tar­ta­nak a most húsz és har­minc kö­zöt­ti.

A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon

2017. október 14.

Ingyenes

kepzomuveszet_unnepe_2017

2017. ok­tó­ber 12.

17.00 Fészek
Nagy Katalin Matild gra­fi­kus­mű­vész és Nagy Dénes fes­tő­mű­vész mű­te­rem ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitja: Révi Norbert szob­rász­mű­vész
Helye: Lakásműterem (5000 Szolnok, Liget út 31.)
Megtekinthető: 2017. ok­tó­ber 12. 17-20 órá­ig

2017. ok­tó­ber 14.

10.00-14.00 Színes tin­ták­ról ál­mo­dom…
Napfa ál­lí­tás a Szolnoki Galéria előtt (Szolnok, Templom út 2.)
A Magiszter Fényes Adolf Művészeti Szakgimnáziuma és Alapfokú Művészeti Iskolája képzőművészeti- és drá­ma­ta­go­za­tos di­ák­ja­i­nak ins­tal­lá­ci­ó­ja

13.00 Építész Kirakat
Kiállítás a deb­re­ce­ni épí­tész­kép­zés szol­no­ki te­ma­ti­kus évé­nek mun­ká­i­ból
Helyszín: Aba-Novák Kulturális Központ, Liszt Ferenc Kiállítótér
(5000 Szolnok, Hild tér 1.)
Megnyitja: Álmosdi Árpád épí­tész, Szentirmai Tamás do­cens, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnök Tanszék tan­szék­ve­ze­tő­je
Látogatható: 2017. ok­tó­ber 30-ig (H-P: 10.00 és 19.00, SZ-V: 10.00-16.00 kö­zött)

14.00 Kósa János Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa
Helye: Szolnoki Művésztelep – KERT Galéria (5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.)
Megnyitja: Verebes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész
Megtekinthető: 2017. no­vem­ber 12-ig (K-V: 10.00-16.00 vagy elő­ze­tes egyez­te­tés sze­rint)

15.00 „Festebéd” a Szolnoki Művésztelep kert­jé­ben

16.00 In me­mo­riam Baranyó Sándor
Helye: Szoboszlai Galéria (5000 Szolnok, Jókai u. 1.)
Megnyitja: Csiszár Róbert mű­vé­sze­ti író
Megtekinthető: 2017. no­vem­ber 11-ig (K-P: 10.00-17.00, SZ: 10.00-13.00)

16.45 LIMES – a Szolnoki Képzőművészeti Társaság ki­ál­lí­tá­sa 2017
A Szolnoki Művésztelephez és Szolnok vá­ro­sá­hoz szak­mai, ba­rá­ti szá­lak­kal kö­tő­dő kép­ző­mű­vé­sze­ket tö­mö­rí­tő Szolnoki Képzőművészeti Társaság éves nagy­ki­ál­lí­tá­sa
Helye: Aba-Novák Agóra Galéria  (5000 Szolnok, Hild tér 1.)
Megnyitja: Wehner Tibor mű­vé­szet­tör­té­nész
Megtekinthető: 2017. de­cem­ber 17-ig (H-P: 10.00 és 19.00, SZ-V: 10.00-16.00 kö­zött)

17.15 IV. Szolnoki Bronzszobrászati Szimpózium ki­ál­lí­tá­sa
Helye: Aba-Novák Agóra Galéria kül­ső ter­me
Megnyitja: Nagy T. Katalin mű­vé­szet­tör­té­nész
Megtekinthető: 2017. no­vem­ber 7-ig (H-P: 10.00 és 19.00, SZ-V: 10.00-16.00 kö­zött)

18.00 LIMES a Szolnoki Képzőművészeti Társaság ki­ál­lí­tá­sa 2017 meg­nyi­tó ün­nep­ség és díj­át­adó gá­la
Megnyitja: Wehner Tibor mű­vé­szet­tör­té­nész
Helye: Szolnoki Galéria (5000 Szolnok, Templom út 2.)
Megtekinthető: 2017. de­cem­ber 17-ig (K-V: 9.00-17.00)

2017. ok­tó­ber 26. Firkák – Kerényi János Ferenczy Noémi-díjas gra­fi­kus­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa

Helye: Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
(5000 Szolnok, Kossuth tér 2.)
Közreműködik: Kathy Horváth Lajos he­ge­dű­mű­vész, érdemes-és ki­vá­ló mű­vész
Megtekinthető: 2017. no­vem­ber 23-ig

A ren­dez­vény­so­ro­zat a Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál társrendezvénye.A prog­ram­ra az­nap au­tó­buszt in­dí­tunk Budapestről, elő­ze­tes re­giszt­rá­ció szük­sé­ges és itt le­het­sé­ges.

www.szolnokimuvesztelep.com
Instagram
Youtube
Facebook


ART SÉTA – ami nem árt, Útravaló testnek-léleknek / Kapukat tárogató művészeti séta Szigetszentmiklós központjában

2017. október 14.

Találkozó a Városi Galériában 2017. ok­tó­ber 14. szom­bat 13.00
Helye: Szigetszentmiklósi Városi Galéria
Túravezető: Miss Nándor mú­ze­u­mi mun­ka­társ

Tegyünk kö­zö­sen egy könnyed sé­tát ba­rá­ti tár­sa­ság­ban.
Kedvünk, egész­sé­günk is jobb lesz, lel­künk ér­té­kek­kel gaz­da­go­dik.

Feltárulnak ka­puk, meg­te­kint­he­tő­ek mű­vé­sze­ti kin­csek, al­ko­tá­sok, me­lyek más­kor nem min­den­ki szá­má­ra mu­tat­koz­nak meg.

Találkozó a Városi Galériában 13 óra­kor. Lehetőség nyí­lik meg­te­kin­te­ni Szemadám György kü­lön­le­ges tár­la­tát. A sé­ta in­nen in­dul, idő­tar­ta­ma kö­zel más­fél óra.
Ajánljuk min­den kor­osz­tály­nak, egye­dül, társ­sal vagy csa­lá­do­san ér­ke­zők­nek egy­aránt, akik nyi­tot­tak a szép­re. Aktuális ki­ál­lí­tá­sok, ki­ál­lí­tó hely­szí­nek, temp­lo­mok, köz­in­téz­mé­nyek­ben meg­bú­jó ér­de­kes­sé­gek, me­lye­ket meg­mu­ta­tunk, fel­hív­juk rá­juk fi­gyel­mét, hogy lá­tó­szö­gé­be ke­rül­hes­se­nek.
A sé­ta vég­ál­lo­má­sa a Nemzedékek Háza, ahol ked­ve sze­rint részt ve­het a kí­sé­rő­prog­ra­mo­kon.

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
a Városi Könyvtár és Közösségi Ház épü­le­té­ben
2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.

Tel: 24/530-980; 20/552-0401
Nyitva: H-P. 11.00-18.00; Sz: 9.00-13:00
www.sargahaz.com
www.facebook.hu/varosigaleria

Megközelítés:
Volán busszal: Budapest XXI. ker. – Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár meg­ál­ló
Hévvel: Budapest, Vágóhíd – Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós meg­ál­ló
Autóval: MO-ás irá­nyá­ból GPS: Szent Erzsébet tér


Tanítás – Alkotás Szigetszentmiklóson tanító RAJZ TANÁROKnak – MŰVÉSZ TANÁROKnak közös kiállítása

2017. október 14 – november 10.

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 14. szom­bat 15.00
Helye: Nemzedékek Galéria (2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.)
Megnyitja: Szabó Béla fes­tő­mű­vész, kö­zép­is­ko­lai ta­nár, ny. mű­vé­sze­ti igaz­ga­tó­ja a bu­da­pes­ti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolának

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 10-ig

A ta­ní­tás az al­ko­tás min­den tu­do­mány ese­tén. E két szó össze­tar­to­zik. Alapoznak, al­kot­nak, for­máz­nak, és a vég­ered­mény lesz gyer­me­ke­ink örök kin­cse, amit so­ha nem ve­het­nek el tő­lük, az a tu­dás, mely be­lé­jük ivó­dik az évek alatt.
Vannak ta­ná­rok, akik ese­té­ben más­ho­gyan is ér­tel­mez­he­tő e két szó. Ők ta­ní­tá­suk­kal al­kot­nak és al­kot­ni ta­ní­ta­nak. Ebbe a cso­port­ba tar­toz­nak a rajz­ta­ná­rok, mű­vész ta­ná­rok. Az is­ko­lai ol­da­lu­kon túl, lás­suk az em­bert, a mű­vészt is A ki­ál­lí­tás­sal őket mu­tat­juk be

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő:
Hétfő: 18-20 óra kö­zött; kedd, szer­da: 16-20 óra kö­zött;
csü­tör­tök: 9-12 óra kö­zött; pén­tek: 15-19 óra kö­zött;
más idő­pon­tok­ban be­je­lent­ke­zés alap­ján: 20/99-35-955;
hét­vé­gén és ün­nep­na­po­kon zár­va
A prog­ram in­gye­ne­sen!

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
Nemzedékek Galéria
Nemzedékek Háza épü­le­té­ben, Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 4.

Szervező:
Városi Galéria
a Városi Könyvtár és Közösségi Ház épü­le­té­ben
2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.

Tel: 24/530-980; 20/552-0401
Nyitva: H-P. 11.00-18.00; Sz: 9.00-13:00
www.sargahaz.com
www.facebook.hu/varosigaleria

Megközelítés:
Volán busszal: Budapest XXI. ker. – Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár meg­ál­ló
Hévvel: Budapest, Vágóhíd – Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós meg­ál­ló
Autóval: MO-ás irá­nyá­ból GPS: Szent Erzsébet tér


Színek, tájak, hangulatok – In memoriam Baranyó Sándor

2017. október 14 – november 11.

SzoboszlaiG_logo
Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 14. 16.00
Helye: Szoboszlai Galéria (5000 Szolnok, Jókai u. 1.)
Megnyitja:
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 11-ig

Baranyó Sándor a 20. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben, mint­egy 50 éven ke­resz­tül a Szolnoki Művésztelep egyik meg­ha­tá­ro­zó sze­mé­lyi­sé­ge volt. Impulzív, ma­gas szín­vo­na­lat kép­vi­se­lő mű­vé­sze­te, ko­ráb­ban szé­les kör­ben is­mert és el­is­mert al­ko­tá­sai ma is kor­sze­rű­ek, gyűj­tői kör­ben ke­re­set­tek.

A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Szoboszlai Galéria
5000 Szolnok, Jókai u. 1.
A ga­lé­ria köz­vet­le­nül a Kossuth tér mel­lett, a mű­vész­te­lep fe­lé sé­tál­va ta­lál­ha­tó.


Haraszti László és Haraszti Janka kiállítása

2017. október 14 – december 16.

balatoni-muzeum-logo1
Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 14. 16.00
Helye: Balatoni Múzeum (8360 Keszthely, Múzeum u. 2.)
Megnyitja: Lehota János esz­té­ta
Köszöntőt mond Ruzsics Ferenc, Keszthely vá­ros pol­gár­mes­te­re és Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igaz­ga­tó­ja.
Közreműködők: a keszt­he­lyi Festetics György Zeneiskola ta­ná­ra és di­ák­jai.
Kiállítást ren­de­zi: Kostyál László mű­vé­szet­tör­té­nész
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. de­cem­ber 16-ig

A ma­gyar fes­té­szet nap­ján, 2017. ok­tó­ber 18-án Kostyál László mű­vé­szet­tör­té­nész tart elő­adást “Festészet Zala me­gyé­ben a 20-21. szá­zad­ban” cím­mel. A ki­ál­lí­tás idő­tar­ta­ma alatt Haraszti László mű­vé­szet­tör­té­ne­ti té­má­jú, is­me­ret­ter­jesz­tő elő­adá­sa­i­ra vár­juk az ér­dek­lő­dő fi­a­ta­lo­kat és idő­se­ket egy­aránt.

A ki­ál­lí­tás hely­szí­ne:
Balatoni Múzeum
8360 Keszthely, Múzeum u. 2.
Nyitvatartás:
Október
Kedd-Szombat: 10.00-17.00
November
Kedd-Szombat: 09.00-16.00

További in­for­má­ci­ók: www.balatonimuzeum.hu
ill. info@balatonimuzeum.hu


Viszák Vasban – Supka Manna emlékére

2017. október 14 – november 22.

muvhazlogoMegnyitó: 2017. ok­tó­ber 14. 16 óra
Helye: Vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ Castrum Galériája (9800 Vasvár, Bartók Béla ut­ca 4.)
Megnyitja: Majthényi László a Vas Megyei Közgyűlés el­nö­ke
Megtekinthető: 2017. no­vem­ber 22-ig (az in­téz­mény  nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben)

Kiállító mű­vé­szek: Atlasz Gábor, Biczó Antal, Hegedűs Endre, Horváth János, Horváth Nóra, Sulyok Gabriella, Szántó István, Szenteleki Gábor, Szkok Iván, Tenk László, Varga Patrícia Minerva, Verebes György

A meg­nyi­tót kö­ve­tő­en:
Fórum a  me­gye kép­ző­mű­vé­sze­ti éle­té­ről
„A kép­ző­mű­vé­szet sze­re­pe a kö­zös­ség­fej­lesz­tő fo­lya­ma­tok­ban.”
Helyszín: Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ

A be­szél­ge­tés részt­ve­vői: Tóth Csaba fes­tő­mű­vész, Nádler László fes­tő­mű­vész, Szarvas József szín­mű­vész, Kovács Tilda NG ku­ra­tó­ri­u­mi tag, Merklin TÍmea új­ság­író, Vincze Bence egye­te­mis­ta

Minden lá­to­ga­tó ak­tív rész­vé­te­lé­re szá­mí­tunk!

Tenk László gon­do­la­tai:   A fes­té­sze­tet az ön­is­me­ret és a vi­lág meg­is­me­ré­se esz­kö­zé­nek te­kin­tem. A vi­lág csúf épü­let. Kusza esz­mék csap­nak össze, fé­lel­me­tes pers­pek­tí­vák nyíl­nak. A kö­zöny, a tör­te­tés – hasz­nos tu­laj­don­sá­gok, a szenv­te­len­ség – ob­jek­tí­vitás, a han­da­ban­da – egész­sé­ges in­du­lat, a ki­agyalt­ság – szer­ke­zet, a szi­rup – mély ér­ze­lem. Pusztul a ter­mé­szet, re­du­ká­lód­nak a kap­cso­la­tok, od­vak­ban, pót­sze­re­ken élünk, nem is­mer­jük meg egy­mást. Gyerekek nő­nek fel szü­lők nél­kül, szü­lők öreg­sze­nek öröm nél­kül, öre­gek hal­nak meg rész­vét nél­kül.

 Ebből a vi­lág­ból ve­szem a kö­vet, hogy újra-építve jobb le­gyen. Köveim: ar­cok, vi­rá­gok, moz­du­la­tok, tár­gyak, ut­cák, han­gu­la­tok, csak a kö­tő­anya­ga más, a sze­re­tet.

A ki­ál­lí­tás lét­re­jöt­te az aláb­bi­ak­nak kö­szön­he­tő:

TÁRT KERT kö­zös­ség
T. ART ala­pít­vány
Szarvas József a Kaszás Attila Pajta Színház és Galéria mű­köd­te­tő­je

Nagy Gáspár Kulturális Központ, Castrum Galéria/9800 Vasvár, Bartók Béla ut­ca 4./
A ki­ál­lí­tás
no­vem­ber 22-ig lá­to­gat­ha­tó az in­téz­mény nyit­va­tar­tá­si ide­jé­ben va­la­mint elő­re egyez­te­tett idő­pont­ban.
/H 09-12; K 09-19; Sze 13-20; Cs 08-17; P 10-20; Szo 16-20/


Charon ladikja – Művészcsoport kiállítása

2017. október 14 – november 9.

artezi
Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 14. (szom­bat) 17.00
Helye: Artézi Galéria (1037 Budapest, Kunigunda út­ja 18.)
Kiállító mű­vé­szek: Gábos József, Húber András, Kováts Borbála, Molnár Iscsu István, Mózes Katalin, Németh Géza, Szemethy Imre, T. Horváth Éva és Turcsányi Antal
Megnyitja: Dr. Cseuz Regina
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 9-ig

Illyés Gyula ha­son­ló cí­mű mű­vé­ben olyan esszé­ket ren­de­zett egy­más mel­lé, amely az el­mú­lás­ról, az öre­ge­dés­ről, a tá­vo­zás mél­tó­sá­gá­ról szól – aki Charon la­dik­já­ban ül, már a túl­vi­lág fe­lé te­kint. S. Nagy Katalin kor­társ al­ko­tók mun­ká­in ke­resz­tül ad irány­mu­ta­tást eh­hez az utol­só nagy uta­zás­hoz. Gábos József, Húber András, Kováts Borbála, Molnár Iscsu István, Mózes Katalin, Németh Géza, Szemethy Imre, T. Horváth Éva és Turcsányi Antal al­ko­tá­sai ugyan­ak­kor nem­csak a ha­lál­ról szól­nak – az élet ér­tel­mét is ke­re­sik.

A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Helyszín: 1037 Budapest, Kunigunda út­ja 18.
Látogatható: 2017. ok­tó­ber 14-től 2017. no­vem­ber 9-ig elő­ze­tes be­je­lent­ke­zés után (+36 20 496 3408)


insulAfestőház – Csoportos akció festés meghívott művészekkel (Nyitott Műterem)

2017. október 14.

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 14. szom­bat 17.00
Helye: Nemzedékek Háza (2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 4.)
Közreműködők:
Goldsman Tamás Zenekara
A ze­ne­kar jazz trió fel­ál­lás­ban mű­kö­dő tár­sa­ság, amely­nek el­sőd­le­ges cél­ja az imp­ro­vi­zá­ció, mű­fa­ját te­kint­ve még­sem ki­fe­je­zet­ten jazz. Olykor a hát­tér­ben, fi­no­man szól, más­kor di­na­mi­kus, van, hogy szó­lisz­ti­kus, más­kor at­mosz­fé­rát te­remt.
„Ez al­ka­lom­mal kí­sér­ni fog­juk a mű­vé­sze­ket, vál­to­za­tos hang­zást vi­szünk a tér­be, re­mél­ve, hogy ins­pi­rál­juk az al­ko­tá­suk fo­lya­mán.”- Goldsman Tamás

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 14. szom­bat 19 óra

Zenei alá­fes­tés alatt, kö­zel két órán ke­resz­tül híres-neves ha­zai és kül­föl­di mű­vé­szek al­kot­nak kü­lön­bö­ző stí­lus­ban, de tér­ben és idő­ben egy he­lyen. A fo­lya­mat vé­gig kí­sér­he­tő, meg­te­kint­he­tő min­den­ki szá­má­ra.

Részvevő mű­vé­szek:
Somogyi György fes­tő­mű­vész… Munkácsy dí­jas, Székács Zoltán fes­tő­mű­vész, Ghyczy György fes­tő­mű­vész, Kőrösi Papp Kálmán fes­tő­mű­vész, Révész Ákos  fes­tő­mű­vész, Wrobel Péter fes­tő­mű­vész, Jánosy Éva fes­tő­mű­vész, Virágh Nikoletta fes­tő­mű­vész, Nagy- Szilvásy Gabriella fes­tő­mű­vész, Puha Ferenc fes­tő­mű­vész, Nádasdy András gra­fi­kus­mű­vész, Pieronymus Kosch gra­fi­kus­mű­vész, Kéri Mihály fes­tő­mű­vész, Karsch Manfréd fes­tő­mű­vész

A fest­mé­nyek a szi­get­szent­mik­ló­si Akció Festészeti Képtár gyűj­te­mé­nyé­be ke­rül­nek, in­téz­mé­nyek­be lesz­nek ki­he­lyez­ve, hogy a min­den­na­pok­ban mi­nél töb­ben ta­lál­koz­has­sa­nak kor­társ kép­ző­mű­vé­sze­ti al­ko­tá­sok­kal. A gyűj­te­mény­ben több mint száz kép ta­lál­ha­tó.
www.facebook.com/Akcio.Festeszeti.Keptar

Szervező: Városi Galéria I Insula Egyesület

A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Nemzedékek Háza
2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 4.

Információ:
Városi Galéria
a Városi Könyvtár és Közösségi Ház épü­le­té­ben
2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.

Tel: 24/530-980; 20/552-0401
Nyitva: H-P. 11.00-18.00; Sz: 9.00-13:00
www.sargahaz.com
www.facebook.hu/varosigaleria

Megközelítés:
Volán busszal: Budapest XXI. ker. – Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár meg­ál­ló
Hévvel: Budapest, Vágóhíd – Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós meg­ál­ló
Autóval: MO-ás irá­nyá­ból GPS: Szent Erzsébet tér


Angyali geometria – Aknay János kiállítása

2017. október 14 – november 19.

Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 14. 17.00 óra
Helye: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Esterházy-palota(Győr, Király u. 17.)
Megnyitja: P. Szabó Ernő mű­vé­szet­tör­té­nész, az Új Művészet fo­lyó­irat ve­ze­tő szer­kesz­tő­je
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. no­vem­ber 19-ig

Aknay János 1949-ben szü­le­tett Nyíregyházán, 1970-től Szentendrén él. A bu­da­pes­ti Képző-
és Iparművészeti Gimnáziumban Sebestény Ferenc volt a mes­te­re. Festészettel, gra­fi­ká­val és
szob­rá­sza­ti al­ko­tás­sal is fog­lal­ko­zó mű­vész, 1972-ben ala­pí­tó­ja volt a Vajda Lajos Stúdiónak,
tag­ja a Szentendrei Grafikai Műhelynek és a szent­end­rei ré­gi mű­vész­te­lep­nek. Aknay János
mun­kás­sá­gá­ért szá­mos el­is­me­rés­ben ré­sze­sült, 2002-ben Munkácsy Mihály-díjat, 2010-ben
Kossuth-díjat ka­pott.
Festészetének vissza­té­rő mo­tí­vu­mai az épí­tett kör­nye­zet vi­lá­gá­ból a ház és az ab­lak, a
szak­rá­lis te­ma­ti­ká­ból az an­gyal és a ke­reszt. Mindez a szent­end­rei épí­té­sze­ti ha­gyo­mány
ar­chi­tek­to­ni­kus ele­me­i­ből, és a vá­ros­ra jel­lem­ző prog­resszív mű­vé­sze­ti örök­ség ket­tős­sé­gé­ből
ered. P. Szabó Ernő mű­vé­szet­tör­té­nész Aknay János mű­vé­sze­té­ről írott sza­va­it idéz­ve:
„Ahogyan mes­te­rei, ő sem nyúlt so­ha áb­rá­zo­lá­si szán­dék­kal az őt kö­rül­ve­vő kü­lön­le­ges
ar­chi­tek­tú­rá­hoz, ha­nem min­dig is a ké­pi épít­ke­zés adek­vát ele­me­i­ként je­len­nek mű­ve­in az
épí­té­sze­ti ele­mek. Mindaz, ami lát­ha­tó, és mind­az, ami nem, hi­szen mű­ve­i­nek van egy erő­tel­jes
szak­rá­lis, a vá­ros fö­lött le­be­gő, ke­zét vé­dő­en ki­ter­jesz­tő vagy ép­pen a fes­tők vé­dő­szent­je­ként
meg­je­le­nő an­gyal alak­ja kö­ré épít­ke­ző vo­nu­la­ta. Angyali geo­met­ria Aknay János mű­vé­sze­te,
mun­kás­sá­gá­nak bár­mely pe­ri­ó­du­sá­ról be­szél­jünk is.”
Az Angyali geo­met­ria cí­mű idő­sza­ki ki­ál­lí­tás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
fő­épü­le­té­ben több mint 500 négy­zet­mé­te­ren, 7 te­rem­ben mu­tat be rend­ha­gyó vá­lo­ga­tást
Aknay János fes­tő­mű­vész, a ma­gyar kor­társ kép­ző­mű­vé­szet ki­emel­ke­dő kép­vi­se­lő­jé­nek
mun­kás­sá­gá­ból.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Esterházy-palota (9021 Győr Király u. 17.)
hét­fő ki­vé­te­lé­vel na­pon­ta 10.00-18.00 órá­ig


ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET 2017 — A HAL

2017. október 15 – október 27.

kepzomuveszet_unnepe_BALNA_2017_

RENDEZVÉNY

Ideje: 2017. ok­tó­ber 15. 17 óra
Helye: Bálna Budapest (1093, Buda­pest, Fővám tér 11-12.)
A ki­ál­lí­tás véd­nö­ke: Dr. Fazekas Sándor föld­mű­ve­lés­ügyi mi­nisz­ter
Köszöntőt mond: Rolf Beuting Murnau (D) vá­ros pol­gár­mes­te­re
A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: P. Szabó Ernő mű­vé­szet­tör­té­nész
A ren­dez­vé­nyen be­mu­ta­tás­ra ke­rül a „Víz” cí­mű elő­adás. Rendező: Atlasz Gábor
A ren­dez­vény gaszt­ro­nó­mi­ai há­zi­gaz­dá­ja: a Halkolbász Lovagrend
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 27-ig

A ki­ál­lí­tás a Cafe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál ke­re­te­in be­lül zaj­lik.

Vizeink ma­gán­éle­te köz­ügy” – ezt a Woynarovich Elek idé­ze­tet vá­lasz­tot­ta Élő ma­gyar fes­té­szet cí­mű nagy­sza­bá­sú ki­ál­lí­tá­sá­nak mot­tó­já­ul a Magyar Festészet Napja Alapítvány. A kor­osz­tá­lyo­kon át­íve­lő, vál­to­za­tos stí­lu­sok szí­nes pa­let­tá­ját fel­vo­nul­ta­tó kor­társ ki­ál­lí­tás a hal-víz-környezet te­ma­ti­ka kö­ré szer­ve­ző­dik. Az ok­tó­ber 15-i meg­nyi­tó ün­nep­ség so­rán át­adás­ra ke­rül a Magyar Festészet Napja Életműdíja és a fi­a­tal fes­tők Maticska Jenő-díja az Emberi Erőforrások Minisztériuma jó­vol­tá­ból, va­la­mint a Magyar Művészeti Akadémia Festészeti dí­ja, amely egy ki­emel­ke­dő kö­zép­ge­ne­rá­ci­ós mű­vészt il­let. További két szak­mai dí­jat a Földművelésügyi Minisztérium biz­to­sít a „hal” té­mát ma­gas szín­vo­na­lon meg­je­le­ní­tő mű­vész szá­má­ra. A több szeg­menst fel­öle­lő ki­ál­lí­tás kü­lön­le­ges­sé­ge a né­met­or­szá­gi Murnau vá­ros fes­tő­mű­vé­sze­i­nek be­mu­tat­ko­zá­sa, va­la­mint egy ér­té­kes vá­lo­ga­tás a kor­társ ma­gyar üveg­fes­té­szet leg­újabb mű­ve­i­ből. Az ese­ményt egy er­re az al­ka­lom­ra ké­szült ze­nés szín­pa­di ko­re­og­rá­fia és gaszt­ro­nó­mi­ai be­mu­ta­tó is szí­ne­sí­ti.


Jelek és jegyzetek – a XVIII. kerület képzőművészei, művésztanárai kiállítása

2017. október 16 – október 26.

kondor logo
Megnyitó: 2017. ok­tó­ber 16. 17.00
A ki­ál­lí­tást ren­de­ző in­téz­mény ne­ve: A XVIII. ke­rü­le­ti Önkormányzat és a Kondor Béla Közösségi Ház
Helye: Városháza Galéria, XVIII. ke­rü­le­ti Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400.)
Megnyitja: Galgóczy Zoltán al­pol­gár­mes­ter
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. ok­tó­ber 26-ig

Személyes val­lo­má­sok a meg­hir­de­tett té­má­ban.

A ki­ál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása, meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Városháza Galéria
XVIII. ke­rü­le­ti Polgármesteri Hivatal
XVIII. ke­rü­let, Üllői út 400.
Megtekinthető: Ügyfélfogadási idő­ben.
Megközelíthető: Határ úti met­ró meg­ál­ló­tól az 50-es vil­la­mos­sal.