Kiáltvány

 „Én képe­ket aka­rok lát­ni a fala­kon, hogy újra kinyis­sák elém a vilá­got…” – írta Babits „Örök­kék ég a fel­hők mögött” című ver­sé­ben. Örök­kék… Ismer­jük ezt a színt? Ismer­jük a szín­ská­la vala­mennyi szí­né­nek hason­ló mély­sé­gű tar­tal­mát?
Tudjuk-e, hogy a szín­rit­mu­sok­nak és gesz­tu­sok­nak milyen han­gu­lat­te­rem­tő ere­je van?
Egész nem­ze­dé­kek, tár­sa­dal­mi réte­gek éle­té­ből maradt ki a fes­té­szet érté­ke­i­nek élmény­sze­rű elsa­já­tí­tá­sa, miál­tal vilá­guk nem képes kinyíl­ni – a szó babit­si értel­mé­ben.

2002 óta hazánk­ban rend­sze­re­sen meg­ün­ne­pel­jük a Magyar Fes­té­szet Nap­ját, ame­lyet októ­ber 18-ra tűz­tünk ki.

Azért erre a nap­ra, mert ekkor ünne­pel­jük Szent Lukács név­nap­ját, aki évszá­za­dok óta a fes­tők védő­szent­je. Ez a nap 2002 óta a fény, a szí­nek, a for­mák és rit­mu­sok, az élő fes­té­szet ünne­pe!

Kér­jük a szak­ma műve­lő­it, művé­szet­tör­té­né­sze­ket, műke­res­ke­dő­ket, műgyűj­tő­ket, társ­mű­vé­sze­ket és min­den­ki mást, aki­nek ked­ves a fes­té­szet, támo­gas­sák kez­de­mé­nye­zé­sün­ket, és a maguk műkö­dé­si terü­le­tén tegye­nek annak érde­ké­ben, hogy ügyünk az egész tár­sa­da­lom közös ügye legyen.

Fel­szó­lít­juk a múze­u­mo­kat, kiál­lí­tó intéz­mé­nye­ket: e napon ren­dez­ze­nek kiál­lí­tá­so­kat, auk­ci­ó­kat, szak­mai tanács­ko­zá­so­kat, társ­mű­vé­sze­ti ese­mé­nye­ket, tár­ják ki kapu­i­kat a minél szé­le­sebb nyil­vá­nos­ság előtt!

 

 

Magyar festészet napja

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja civil kez­de­mé­nye­zés­ként – Brá­da Tibor, Zsol­nai Gábor, Bayer Ilo­na, Szent­györ­gyi József, Fabók Gyu­la elkép­ze­lé­se alap­ján – 2002-ben jött lét­re. Csak remél­ni lehe­tett, hogy egy­szer az egész orszá­got átszö­vő, az ország­ha­tárt is átlé­pő, egész héten át tar­tó művé­sze­ti fesz­ti­vál, a hazai kor­társ fes­té­szet mél­tó és átfo­gó sereg­szem­lé­je lesz.
Az első ren­dez­vény 2002-ben került meg­ren­dezé­re. A máso­dik évben a prog­ram már két­na­pos volt, 2006-ban pedig több mint egy héten át tar­tot­tak a fes­té­szet ünne­pé­hez kötő­dő ese­mé­nyek. 2018-ban 400 művész két­ezer­nél is több képe lesz lát­ha­tó ország­szer­te és a kez­de­mény­zés­hez csat­la­ko­zó hatá­ron túli a kiál­lí­tó­he­lye­ken.

A ren­dez­vény­so­ro­zat láto­ga­tott­sá­ga és kiál­lí­tó­i­nak szá­ma évről évre nő, cél­ja pedig évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek művé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó érték elis­mer­te­té­se, a kor­társ magyar fes­tők és alko­tá­sai irán­ti közön­ség­sze­re­tet kiví­vá­sa.

Az eddi­gi­ek­ből is kitű­nik, hogy a Magyar Fes­té­szet Nap­ja min­den évben fej­lő­dik, bővül és egy­re nagyobb lép­ték­ben gon­dol­ko­dik. Prog­ram­ja­it már régen nem csak tár­la­tok és kiál­lí­tá­sok alkot­ják: kon­cer­tek, iro­dal­mi műso­rok, szín­há­zi elő­adá­sok és társ­mű­vé­sze­ti ese­mé­nyek is ünnep­lik a kor­társ fes­té­sze­tet.