Magunkról

A Magyar Festészet Napja civil kezdeményezésként – Bráda Tibor, Zsolnai Gábor, Bayer Ilona, Szentgyörgyi József, Fabók Gyula – 2002-ben jött létre. Csak remélni lehetett, hogy egyszer az egész országot átszövő, az országhatárt is átlépő, egész héten át tartó művészeti fesztivál, a hazai kortárs festészet méltó és átfogó seregszemléje lesz.

Az el­ső ren­dez­vényt 2002-ben si­ke­rült te­tő alá hoz­ni. A má­so­dik év­ben az ün­nep már két­na­pos volt, 2006-ban pe­dig több mint egy hé­ten át tar­tot­tak az ün­nep­hez kö­tő­dő ese­mé­nyek. Idén 300 mű­vész két­ezer­nél is több ké­pe lesz lát­ha­tó or­szág­szer­te, sőt csat­la­koz­tak a kez­de­mé­nye­zés­hez szlo­vé­ni­ai, szé­kely­föl­di és szlo­vá­ki­ai ki­ál­lí­tó­he­lyek is.

A ren­dez­vény­so­ro­zat lá­to­ga­tott­sá­ga és ki­ál­lí­tó­i­nak szá­ma év­ről év­re nő, cél­ja pe­dig évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek mű­vé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó ér­ték el­is­mer­te­té­se, a kor­társ ma­gyar fes­tők és al­ko­tá­sai irán­ti kö­zön­ség­sze­re­tet ki­ví­vá­sa.

Az ed­di­gi­ek­ből is ki­tű­nik, hogy a Magyar Festészet Napja min­den év­ben vál­to­zik, bő­vül, és egy­re na­gyobb lép­ték­ben gon­dol­ko­dik. Programjait már ré­gen nem csak tár­la­tok és ki­ál­lí­tá­sok al­kot­ják; kon­cer­tek, iro­dal­mi mű­so­rok és moz­gás­szín­há­zi elő­adá­sok is ün­nep­lik a kor­társ fes­té­sze­tet.

Vélemény, hozzászólás?