A Magyar Festészet Napja civil kezdeményezésként – Bráda Tibor, Zsolnai Gábor, Bayer Ilona, Szentgyörgyi József, Fabók Gyula – 2002-ben jött létre. Csak remélni lehetett, hogy egyszer az egész országot átszövő, az országhatárt is átlépő, egész héten át tartó művészeti fesztivál, a hazai kortárs festészet méltó és átfogó seregszemléje lesz.

Az első ren­dez­vényt 2002-ben sike­rült tető alá hoz­ni. A máso­dik évben az ünnep már két­na­pos volt, 2006-ban pedig több mint egy héten át tar­tot­tak az ünnep­hez kötő­dő ese­mé­nyek. Idén 300 művész két­ezer­nél is több képe lesz lát­ha­tó ország­szer­te, sőt csat­la­koz­tak a kez­de­mé­nye­zés­hez szlo­vé­ni­ai, szé­kely­föl­di és szlo­vá­ki­ai kiál­lí­tó­he­lyek is.

A ren­dez­vény­so­ro­zat láto­ga­tott­sá­ga és kiál­lí­tó­i­nak szá­ma évről évre nő, cél­ja pedig évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek művé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó érték elis­mer­te­té­se, a kor­társ magyar fes­tők és alko­tá­sai irán­ti közön­ség­sze­re­tet kiví­vá­sa.

Az eddi­gi­ek­ből is kitű­nik, hogy a Magyar Fes­té­szet Nap­ja min­den évben vál­to­zik, bővül, és egy­re nagyobb lép­ték­ben gon­dol­ko­dik. Prog­ram­ja­it már régen nem csak tár­la­tok és kiál­lí­tá­sok alkot­ják; kon­cer­tek, iro­dal­mi műso­rok és moz­gás­szín­há­zi elő­adá­sok is ünnep­lik a kor­társ fes­té­sze­tet.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.