Magyar Festészet Napja 2010

A IX. Magyar Fes­té­szet Napja továbbra is a hazai kor­társ fes­té­szet leg­na­gyobb ünnepe. A már hagyo­mánnyá vált utca­tár­lat, Doye­nek kiál­lí­tás, a csíki festők, a mini­atű­rök és más, köz­ked­velt és várt ese­mé­nyek mel­lett az idén szá­mos újdon­ság­gal is talál­koz­hat, aki októ­ber 11. és 18. között ellá­to­gat a fesz­ti­vál rendezvényeire.

Bár a tár­la­tok s a hoz­zá­juk csat­la­kozó ese­mé­nyek mind­egyi­két nehéz fel­so­rolni – az érdeklődők rész­le­te­sen meg­te­kint­he­tik a www.festeszetnapja.hu olda­lon –, néhány tár­la­tot, ese­ményt érde­mes külön is kiemelni. Figye­lem­re­méltó a 11-én dél­után nyíló, csíki és három­széki festők műve­iből válo­ga­tott kiál­lí­tás a Magyar Alko­tók Házá­ban, ahol sok alkotó elő­ször mutat­ko­zik be képe­i­vel a buda­pesti közön­ség­nek. 12-én, ked­den dél­után a Csók Ist­ván galé­ri­á­ban az 57. Vásár­he­lyi őszi tár­lat díja­zott­ja­i­nak nyí­lik kiál­lí­tása. Újra nyitja kapuit 13-án a nép­szerű Mini­ké­pek kiál­lí­tás a Med­nyánszky Galé­ri­á­ban. Ugyan azon a napon nyí­lik a József Attila művelő­dési Köz­pont­ban Szur­csik János és Rido­vics László kiál­lí­tása. Szin­tén 13-án, a képes ház­ban Egy szi­get képei cím­mel a Hvar szi­geti alko­tó­ház­ban ven­dé­ges­ke­dett magyar művé­szek képe­iből készült tár­lat látható.

A művé­szeti ünnep meg­be­csü­lé­sé­nek jele, hogy idén csat­la­ko­zott a prog­ram­so­ro­zat­hoz és a hiva­ta­los meg­nyitó cere­mó­nia hely­színe is lesz a Magyar Nem­zeti Galé­ria. A 14-i köz­ponti ren­dez­vény a Doye­nek kiál­lí­tás­sal, vala­mint Atlasz Gábor és tár­su­la­tá­nak előa­dá­sá­val, tán­cos „zarán­dok­la­tá­val” várja a látogatókat.

A Nem­zeti Galé­ri­á­ban szer­ve­zett meg­nyitó ad majd teret az életmű­díj átadá­sá­nak is. Ez évben az elis­me­rést az 1916-ban szü­le­tett Brez­nay József kapja. A tucat­nál több hazai és nem­zet­közi díj­jal elis­mert, 94 éves, ma is aktív festő már 1937-ben, főis­ko­lai évei alatt − ahol mes­te­rei Benk­hard Ágost, Kar­lovszky Ber­ta­lan és Sző­nyi Ist­ván vol­tak − elnyerte a Rotary klub díját. Brez­nay művé­sze­tét Az 1940-es évek végéig szín­gaz­dag, oldott festői­ség jel­lemzi. Az 50-es évek ele­jén rea­lista műve­ket alkot. 1957-es pári­zsi útja után vál­to­za­tos tech­ni­kájú (olaj, akril stb.), expresszív, szim­bo­li­kus tar­talmú, a szür­re­a­liz­mus­hoz közeli, de mind­vé­gig rea­lista műve­ket készít. Fest­mé­nye­ire a fel­fo­ko­zott fan­tá­zia, deko­ra­tív szín­gaz­dag­ság jellemző.

Októ­ber 15-én az Újbuda Galé­ri­á­ban a XI. kerü­leti önkor­mány­zat „Újbuda Kép­ke­ret­ben” című pályá­za­tára érke­zett alko­tá­sok lát­ha­tók, míg este a Fonó­ban a kor­társ fes­té­szeti kiál­lí­tás mel­lett per­for­mansz és kon­cert várja a láto­ga­tó­kat. 16-án, szom­ba­ton a sze­gedi REÖK-palotában az élesdi művész­te­lep mutat­ko­zik be, míg 17-én, vasár­nap a Róth Miksa Emlék­ház­ban Színor­gia cím­mel az üveg­festők tár­lata nyí­lik meg.

Októ­ber 18-án a Schef­fer galé­ria szer­ve­zé­sé­ben a Merí­tés 2010 kiál­lí­tást lát­hat­ják az érdeklődők, míg a Sem­mel­weis Sza­lon a szin­tén hagyo­má­nyos Kor­társ Szak­rá­lis Fes­té­szet kiál­lí­tás­nak ad helyet.

A tavaly zajos siker­nek örvendő utca­tár­lat ez évben októ­ber 20-tól, a kul­tu­rá­lis fővá­ros cím­hez is csat­la­kozva, 30 képre bőví­tett anyag­gal, Pécsett nyitja meg „kapuit”. A nagy­mé­retű pan­nó­kat (200 × 300 cm) sza­bad­té­ren, a régi város falain helye­zik majd el. A kiál­lí­tott művek nem egy stí­lus­irány­za­tot kép­vi­sel­nek, hanem első­sor­ban a művé­szek szub­jek­tív érzé­seit, indu­la­tait, a kor lenyo­ma­tait tük­rö­zik. Min­den alkotó arra töre­ke­dett, hogy az élet egy-egy pil­la­na­tá­ban meg­ta­lál­jon valami szo­kat­lant, újat. „Az utca­tár­lat tava­lyi, elsöprő sikere komoly tanul­sá­gok­kal szol­gált − hívja fel a figyel­met Bráda Tibor. Az embe­rek­ben van igény a műal­ko­tá­sokra, a kor­társ fes­té­szet pro­duk­tu­ma­ira, de vala­mi­ért egy galé­ri­ába a hét­köz­na­po­kon nem nagyon men­nek be, hogy lás­sák eze­ket. A fes­té­szet­nek kell minél inkább betü­rem­kedni a min­den­napi terekbe, hogy a kap­cso­lat élőbbé vál­jon alkotó és befo­gadó között.”

A fen­ti­e­ken túl több tucat hely­szín csat­la­ko­zik ren­dez­vénnyel, kiál­lí­tás­sal az ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben zajló prog­ra­mok­hoz és bőví­tik ki a magyar kor­társ festők ünnepét.

for­rás: cseppek.hu

Comments are closed.