Magyar Festészet Napja 2010

A IX. Magyar Fes­té­szet Nap­ja tovább­ra is a hazai kor­társ fes­té­szet leg­na­gyobb ünne­pe. A már hagyo­mánnyá vált utca­tár­lat, Doye­nek kiál­lí­tás, a csí­ki fes­tők, a mini­a­tű­rök és más, köz­ked­velt és várt ese­mé­nyek mel­lett az idén szá­mos újdon­ság­gal is talál­koz­hat, aki októ­ber 11. és 18. között ellá­to­gat a fesz­ti­vál ren­dez­vé­nye­i­re.

Bár a tár­la­tok s a hoz­zá­juk csat­la­ko­zó ese­mé­nyek mind­egyi­két nehéz fel­so­rol­ni – az érdek­lő­dők rész­le­te­sen meg­te­kint­he­tik a www.festeszetnapja.hu olda­lon –, néhány tár­la­tot, ese­ményt érde­mes külön is kiemel­ni. Figye­lem­re­mél­tó a 11-én dél­után nyí­ló, csí­ki és három­szé­ki fes­tők műve­i­ből válo­ga­tott kiál­lí­tás a Magyar Alko­tók Házá­ban, ahol sok alko­tó elő­ször mutat­ko­zik be képe­i­vel a buda­pes­ti közön­ség­nek. 12-én, ked­den dél­után a Csók Ist­ván galé­ri­á­ban az 57. Vásár­he­lyi őszi tár­lat díja­zott­ja­i­nak nyí­lik kiál­lí­tá­sa. Újra nyit­ja kapu­it 13-án a nép­sze­rű Mini­ké­pek kiál­lí­tás a Med­nyánsz­ky Galé­ri­á­ban. Ugyan azon a napon nyí­lik a József Atti­la műve­lő­dé­si Köz­pont­ban Szur­csik János és Ridovics Lász­ló kiál­lí­tá­sa. Szin­tén 13-án, a képes ház­ban Egy szi­get képei cím­mel a Hvar szi­ge­ti alko­tó­ház­ban ven­dé­ges­ke­dett magyar művé­szek képe­i­ből készült tár­lat lát­ha­tó.

A művé­sze­ti ünnep meg­be­csü­lé­sé­nek jele, hogy idén csat­la­ko­zott a prog­ram­so­ro­zat­hoz és a hiva­ta­los meg­nyi­tó cere­mó­nia hely­szí­ne is lesz a Magyar Nem­ze­ti Galé­ria. A 14-i köz­pon­ti ren­dez­vény a Doye­nek kiál­lí­tás­sal, vala­mint Atlasz Gábor és tár­su­la­tá­nak elő­adá­sá­val, tán­cos „zarán­dok­la­tá­val” vár­ja a láto­ga­tó­kat.

A Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban szer­ve­zett meg­nyi­tó ad majd teret az élet­mű­díj átadá­sá­nak is. Ez évben az elis­me­rést az 1916-ban szü­le­tett Brez­nay József kap­ja. A tucat­nál több hazai és nem­zet­kö­zi díj­jal elis­mert, 94 éves, ma is aktív fes­tő már 1937-ben, főis­ko­lai évei alatt − ahol mes­te­rei Benk­hard Ágost, Kar­lovsz­ky Ber­ta­lan és Sző­nyi Ist­ván vol­tak − elnyer­te a Rotary klub díját. Brez­nay művé­sze­tét Az 1940-es évek végé­ig szín­gaz­dag, oldott fes­tő­i­ség jel­lem­zi. Az 50-es évek ele­jén rea­lis­ta műve­ket alkot. 1957-es pári­zsi útja után vál­to­za­tos tech­ni­ká­jú (olaj, akril stb.), exp­resszív, szim­bo­li­kus tar­tal­mú, a szür­re­a­liz­mus­hoz köze­li, de mind­vé­gig rea­lis­ta műve­ket készít. Fest­mé­nye­i­re a fel­fo­ko­zott fan­tá­zia, deko­ra­tív szín­gaz­dag­ság jel­lem­ző.

Októ­ber 15-én az Újbu­da Galé­ri­á­ban a XI. kerü­le­ti önkor­mány­zat „Újbu­da Kép­ke­ret­ben” című pályá­za­tá­ra érke­zett alko­tá­sok lát­ha­tók, míg este a Fonó­ban a kor­társ fes­té­sze­ti kiál­lí­tás mel­lett per­for­mansz és kon­cert vár­ja a láto­ga­tó­kat. 16-án, szom­ba­ton a sze­ge­di REÖK-palotában az éles­di művész­te­lep mutat­ko­zik be, míg 17-én, vasár­nap a Róth Mik­sa Emlék­ház­ban Szín­or­gia cím­mel az üveg­fes­tők tár­la­ta nyí­lik meg.

Októ­ber 18-án a Schef­fer galé­ria szer­ve­zé­sé­ben a Merí­tés 2010 kiál­lí­tást lát­hat­ják az érdek­lő­dők, míg a Sem­mel­weis Sza­lon a szin­tén hagyo­má­nyos Kor­társ Szak­rá­lis Fes­té­szet kiál­lí­tás­nak ad helyet.

A tavaly zajos siker­nek örven­dő utca­tár­lat ez évben októ­ber 20-tól, a kul­tu­rá­lis fővá­ros cím­hez is csat­la­koz­va, 30 kép­re bőví­tett anyag­gal, Pécsett nyit­ja meg „kapu­it”. A nagy­mé­re­tű pan­nó­kat (200 × 300 cm) sza­bad­té­ren, a régi város fala­in helye­zik majd el. A kiál­lí­tott művek nem egy stí­lus­irány­za­tot kép­vi­sel­nek, hanem első­sor­ban a művé­szek szub­jek­tív érzé­se­it, indu­la­ta­it, a kor lenyo­ma­ta­it tük­rö­zik. Min­den alko­tó arra töre­ke­dett, hogy az élet egy-egy pil­la­na­tá­ban meg­ta­lál­jon vala­mi szo­kat­lant, újat. „Az utca­tár­lat tava­lyi, elsöp­rő sike­re komoly tanul­sá­gok­kal szol­gált − hív­ja fel a figyel­met Brá­da Tibor. Az embe­rek­ben van igény a műal­ko­tá­sok­ra, a kor­társ fes­té­szet pro­duk­tu­ma­i­ra, de vala­mi­ért egy galé­ri­á­ba a hét­köz­na­po­kon nem nagyon men­nek be, hogy lás­sák eze­ket. A fes­té­szet­nek kell minél inkább betü­rem­ked­ni a min­den­na­pi terek­be, hogy a kap­cso­lat élőb­bé vál­jon alko­tó és befo­ga­dó között.”

A fen­ti­e­ken túl több tucat hely­szín csat­la­ko­zik ren­dez­vénnyel, kiál­lí­tás­sal az ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben zaj­ló prog­ra­mok­hoz és bőví­tik ki a magyar kor­társ fes­tők ünne­pét.

for­rás: cseppek.hu