Magyar Festészet Napja 2010

A IX. Magyar Festészet Napja to­vább­ra is a ha­zai kor­társ fes­té­szet leg­na­gyobb ün­ne­pe. A már ha­gyo­mánnyá vált ut­ca­tár­lat, Doyenek ki­ál­lí­tás, a csí­ki fes­tők, a mi­ni­a­tű­rök és más, köz­ked­velt és várt ese­mé­nyek mel­lett az idén szá­mos új­don­ság­gal is ta­lál­koz­hat, aki ok­tó­ber 11. és 18. kö­zött el­lá­to­gat a fesz­ti­vál ren­dez­vé­nye­i­re.

Bár a tár­la­tok s a hoz­zá­juk csat­la­ko­zó ese­mé­nyek mind­egyi­két ne­héz fel­so­rol­ni – az ér­dek­lő­dők rész­le­te­sen meg­te­kint­he­tik a www.festeszetnapja.hu ol­da­lon –, né­hány tár­la­tot, ese­ményt ér­de­mes kü­lön is ki­emel­ni. Figyelemreméltó a 11-én dél­után nyí­ló, csí­ki és há­rom­szé­ki fes­tők mű­ve­i­ből vá­lo­ga­tott ki­ál­lí­tás a Magyar Alkotók Házában, ahol sok al­ko­tó elő­ször mu­tat­ko­zik be ké­pe­i­vel a bu­da­pes­ti kö­zön­ség­nek. 12-én, ked­den dél­után a Csók István ga­lé­ri­á­ban az 57. Vásárhelyi őszi tár­lat dí­ja­zott­ja­i­nak nyí­lik ki­ál­lí­tá­sa. Újra nyit­ja ka­pu­it 13-án a nép­sze­rű Miniképek ki­ál­lí­tás a Mednyánszky Galériában. Ugyan azon a na­pon nyí­lik a József Attila mű­ve­lő­dé­si Központban Szurcsik János és Ridovics László ki­ál­lí­tá­sa. Szintén 13-án, a ké­pes ház­ban Egy szi­get ké­pei cím­mel a Hvar szi­ge­ti al­ko­tó­ház­ban ven­dé­ges­ke­dett ma­gyar mű­vé­szek ké­pe­i­ből ké­szült tár­lat lát­ha­tó.

A mű­vé­sze­ti ün­nep meg­be­csü­lé­sé­nek je­le, hogy idén csat­la­ko­zott a prog­ram­so­ro­zat­hoz és a hi­va­ta­los meg­nyi­tó ce­re­mó­nia hely­szí­ne is lesz a Magyar Nemzeti Galéria. A 14-i köz­pon­ti ren­dez­vény a Doyenek ki­ál­lí­tás­sal, va­la­mint Atlasz Gábor és tár­su­la­tá­nak elő­adá­sá­val, tán­cos „za­rán­dok­la­tá­val” vár­ja a lá­to­ga­tó­kat.

A Nemzeti Galériában szer­ve­zett meg­nyi­tó ad majd te­ret az élet­mű­díj át­adá­sá­nak is. Ez év­ben az el­is­me­rést az 1916-ban szü­le­tett Breznay József kap­ja. A tu­cat­nál több ha­zai és nem­zet­kö­zi díj­jal el­is­mert, 94 éves, ma is ak­tív fes­tő már 1937-ben, fő­is­ko­lai évei alatt − ahol mes­te­rei Benkhard Ágost, Karlovszky Bertalan és Szőnyi István vol­tak − el­nyer­te a Rotary klub dí­ját. Breznay mű­vé­sze­tét Az 1940-es évek vé­gé­ig szín­gaz­dag, ol­dott fes­tő­i­ség jel­lem­zi. Az 50-es évek ele­jén re­a­lis­ta mű­ve­ket al­kot. 1957-es pá­ri­zsi út­ja után vál­to­za­tos tech­ni­ká­jú (olaj, ak­ril stb.), exp­resszív, szim­bo­li­kus tar­tal­mú, a szür­re­a­liz­mus­hoz kö­ze­li, de mind­vé­gig re­a­lis­ta mű­ve­ket ké­szít. Festményeire a fel­fo­ko­zott fan­tá­zia, de­ko­ra­tív szín­gaz­dag­ság jel­lem­ző.

Október 15-én az Újbuda Galériában a XI. ke­rü­le­ti ön­kor­mány­zat „Újbuda Képkeretben” cí­mű pá­lyá­za­tá­ra ér­ke­zett al­ko­tá­sok lát­ha­tók, míg es­te a Fonóban a kor­társ fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás mel­lett per­for­mansz és kon­cert vár­ja a lá­to­ga­tó­kat. 16-án, szom­ba­ton a sze­ge­di REÖK-palotában az éles­di mű­vész­te­lep mu­tat­ko­zik be, míg 17-én, va­sár­nap a Róth Miksa Emlékházban Színorgia cím­mel az üveg­fes­tők tár­la­ta nyí­lik meg.

Október 18-án a Scheffer ga­lé­ria szer­ve­zé­sé­ben a Merítés 2010 ki­ál­lí­tást lát­hat­ják az ér­dek­lő­dők, míg a Semmelweis Szalon a szin­tén ha­gyo­má­nyos Kortárs Szakrális Festészet ki­ál­lí­tás­nak ad he­lyet.

A ta­valy za­jos si­ker­nek ör­ven­dő ut­ca­tár­lat ez év­ben ok­tó­ber 20-tól, a kul­tu­rá­lis fő­vá­ros cím­hez is csat­la­koz­va, 30 kép­re bő­ví­tett anyag­gal, Pécsett nyit­ja meg „ka­pu­it”. A nagy­mé­re­tű pan­nó­kat (200 × 300 cm) sza­bad­té­ren, a ré­gi vá­ros fa­la­in he­lye­zik majd el. A ki­ál­lí­tott mű­vek nem egy stí­lus­irány­za­tot kép­vi­sel­nek, ha­nem el­ső­sor­ban a mű­vé­szek szub­jek­tív ér­zé­se­it, in­du­la­ta­it, a kor le­nyo­ma­ta­it tük­rö­zik. Minden al­ko­tó ar­ra tö­re­ke­dett, hogy az élet egy-egy pil­la­na­tá­ban meg­ta­lál­jon va­la­mi szo­kat­lant, újat. „Az ut­ca­tár­lat ta­va­lyi, el­söp­rő si­ke­re ko­moly ta­nul­sá­gok­kal szol­gált − hív­ja fel a fi­gyel­met Bráda Tibor. Az em­be­rek­ben van igény a mű­al­ko­tá­sok­ra, a kor­társ fes­té­szet pro­duk­tu­ma­i­ra, de va­la­mi­ért egy ga­lé­ri­á­ba a hét­köz­na­po­kon nem na­gyon men­nek be, hogy lás­sák eze­ket. A fes­té­szet­nek kell mi­nél in­kább be­tü­rem­ked­ni a min­den­na­pi te­rek­be, hogy a kap­cso­lat élőb­bé vál­jon al­ko­tó és be­fo­ga­dó kö­zött.”

A fen­ti­e­ken túl több tu­cat hely­szín csat­la­ko­zik ren­dez­vénnyel, ki­ál­lí­tás­sal az ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben zaj­ló prog­ra­mok­hoz és bő­ví­tik ki a ma­gyar kor­társ fes­tők ün­ne­pét.

for­rás: cseppek.hu

Comments are closed.