Magyar Festészet Napja 2013

2013. októ­ber 17-én nyi­tot­ta meg kapu­it a Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány szervezésé­ben meg­va­ló­su­ló egyik leg­na­gyobb gyűj­te­mé­nyes, közös tár­lat az Élő magyar fes­té­szet. Sze­ma­dám György, a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tago­za­tá­nak elnö­ke rövi­den ismer­tet­te a kiállítás-sorozat tör­té­ne­tét.