Magyar Festészet Napja a Magyar Nemzeti Galériában

| 0 comments

2011. októ­ber 18 – 2011. novem­ber 6.

2011 jubi­le­umi év, mivel ez a X. Magyar Fes­té­szet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat. A vidéki és hatá­ron túli prog­ra­mok mel­lett a Magyar Nem­zeti Galé­ri­á­ban ren­de­zett köz­ponti kiál­lí­tás rep­re­zen­ta­tí­vabb, átfo­góbb lesz az előzőek­nél, ezért szé­le­sebb körből, a közép-európai magyar fes­té­szetből merít. 2010-ben a Doye­nek IX. cím­mel mutat­koz­tak be, idén a magyar­or­szági doye­nek mellé kárpát-medencei idő­sebb és ifjabb tár­sa­i­kat is sze­ret­nék meg­hívni. A ren­dezők zöm­mel az utóbbi 20 év alko­tá­sa­i­ból válo­gat­nak, a keret­szám így körül­be­lül 100 fest­ményt jelen­tene. A kiál­lí­tás kurá­tora: Bene­dek Katalin

Vélemény, hozzászólás?