Magyar Festészet Napja a Magyar Nemzeti Galériában

| 0 comments

2011. ok­tó­ber 18 – 2011. no­vem­ber 6.

2011 ju­bi­le­u­mi év, mi­vel ez a X. Magyar Festészet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat. A vi­dé­ki és ha­tá­ron tú­li prog­ra­mok mel­lett a Magyar Nemzeti Galériában ren­de­zett köz­pon­ti ki­ál­lí­tás rep­re­zen­ta­tí­vabb, át­fo­góbb lesz az elő­ző­ek­nél, ezért szé­le­sebb kör­ből, a közép-európai ma­gyar fes­té­szet­ből me­rít. 2010-ben a Doyenek IX. cím­mel mu­tat­koz­tak be, idén a ma­gyar­or­szá­gi do­ye­nek mel­lé kárpát-medencei idő­sebb és if­jabb tár­sa­i­kat is sze­ret­nék meg­hív­ni. A ren­de­zők zöm­mel az utób­bi 20 év al­ko­tá­sa­i­ból vá­lo­gat­nak, a ke­ret­szám így kö­rül­be­lül 100 fest­ményt je­len­te­ne. A ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra: Benedek Katalin

Vélemény, hozzászólás?