Magyar Festészet Napja a Magyar Nemzeti Galériában

2011. októ­ber 18 – 2011. novem­ber 6.

2011 jubi­le­u­mi év, mivel ez a X. Magyar Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­so­ro­zat. A vidé­ki és hatá­ron túli prog­ra­mok mel­lett a Magyar Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban ren­de­zett köz­pon­ti kiál­lí­tás rep­re­zen­ta­tí­vabb, átfo­góbb lesz az elő­ző­ek­nél, ezért szé­le­sebb kör­ből, a közép-európai magyar fes­té­szet­ből merít. 2010-ben a Doye­nek IX. cím­mel mutat­koz­tak be, idén a magyar­or­szá­gi doye­nek mel­lé kárpát-medencei idő­sebb és ifjabb tár­sa­i­kat is sze­ret­nék meg­hív­ni. A ren­de­zők zöm­mel az utób­bi 20 év alko­tá­sa­i­ból válo­gat­nak, a keret­szám így körül­be­lül 100 fest­ményt jelen­te­ne. A kiál­lí­tás kurá­to­ra: Bene­dek Kata­lin

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.