A Magyar Festészet Napja tíz éve

| 0 comments

Az első ren­dez­vényt 2002-ben sike­rült tető alá hozni. A máso­dik évben az ünnep már két­na­pos volt. Ekkor csat­la­ko­zott a Duna Tele­ví­zió fő média­tá­mo­ga­tó­ként hoz­zánk. Két órás élő műsort szen­telt a fes­té­szet ünne­pé­nek, vala­mint egyéb műso­ra­i­ban is hírt adott rólunk. 2006-ban pedig több mint egy héten át tar­tot­tak az ünnep­hez kötődő ese­mé­nyek. 2007-ben 300 művész két­ezer­nél is több képe volt lát­ható ország­szerte, sőt csat­la­koz­tak a kez­de­mé­nye­zés­hez szlo­vé­niai, szé­kely­földi és szlo­vá­kiai kiál­lí­tó­he­lyek is.

A ren­dez­vény­so­ro­zat láto­ga­tott­sága és kiál­lí­tó­i­nak száma évről évre nő, célja pedig évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­géből adódó érték elis­mer­te­tése, a kor­társ magyar festők és alko­tá­sai iránti közön­ség­sze­re­tet kivívása.

Öröm­mel gon­do­lunk arra , hogy tíz éve áll mel­let­tünk töb­bek között a Nem­zeti Kul­tu­rá­lis Alap­prog­ram és Újbuda Önkor­mány­zata , a kiál­lí­tó­ter­mek , galé­riák egész sora, közöt­tük két alka­lom­mal is a Magyar Nem­zeti Galé­ria , a Szent­end­rei Malom Galé­ria , a sze­gedi Reök Palota , a Szent Ist­ván Bazi­lika szak­rá­lis kiál­lí­tó­tere , a Szol­noki Városi Galé­ria , a Duna Tv Galé­ria, a Róth Miksa Emlék­ház , a Mil­le­ná­ris csar­no­kai , a Fonó Galé­ria, a Gel­lért Szálló kiál­lí­tó­ter­mei , a Buda­pest XI. kerü­let leg­je­lentő­sebb galé­riái, stb., támo­gatva a magyar festők ünnepi ese­mény­so­ro­za­tát . A leg­utóbbi ren­dez­vény­so­ro­zat átlépte a hatá­ro­kat és Kár­pát – medence magyar festőiből is fel­vo­nul­ta­tott szép szám­mal úgy, hogy köz­ben lehető­ség nyíl­ha­tott egy­fajta ünnepi tükör – képet kapni , vala­mit meg­sej­teni a magyar fes­té­szet nem­zeti karak­ter­je­gye­iről , rálátni magunkra hatá­ron innen és túl , a ma élő festők művein keresz­tül. A meg­hí­vott alko­tók között szá­mos Kár­pát – medence terü­le­tén élő és dol­gozó magyar festőmű­vészt muta­tott be a kiállítássorozat.

2011-ben támo­ga­tó­ként a meg­újult köz­mé­dia is a ren­dez­vé­nyünk mellé állt és műso­ra­i­val messzire eljut­tatta a magyar fes­té­szet hírét.

Min­den évben egy het­ven év feletti, kiemel­kedő magyar festőmű­vészt a festők szak­mai zsű­rije által kivá­lasz­tott doyent, életmű díj­jal jutal­maz­zuk a Kul­tu­rá­lis Minisz­té­rium támogatásával.

Az eddi­gi­ek­ből is kitű­nik, hogy a Magyar Fes­té­szet Napja min­den évben vál­to­zik, bővül, és egyre nagyobb lép­ték­ben gon­dol­ko­dik. Prog­ram­jait már régen nem csak tár­la­tok és kiál­lí­tá­sok alkot­ják; kon­cer­tek, iro­dalmi műso­rok és moz­gás­szín­házi előa­dá­sok is ünnep­lik a kor­társ festészetet.

 

Magyar Fes­té­szet Napja Alapítvány

www.festeszetnapja.hu

Vélemény, hozzászólás?