A Magyar Festészet Napja tíz éve

| 0 comments

Az el­ső ren­dez­vényt 2002-ben si­ke­rült te­tő alá hoz­ni. A má­so­dik év­ben az ün­nep már két­na­pos volt. Ekkor csat­la­ko­zott a Duna Televízió fő mé­dia­tá­mo­ga­tó­ként hoz­zánk. Két órás élő mű­sort szen­telt a fes­té­szet ün­ne­pé­nek, va­la­mint egyéb mű­so­ra­i­ban is hírt adott ró­lunk. 2006-ban pe­dig több mint egy hé­ten át tar­tot­tak az ün­nep­hez kö­tő­dő ese­mé­nyek. 2007-ben 300 mű­vész két­ezer­nél is több ké­pe volt lát­ha­tó or­szág­szer­te, sőt csat­la­koz­tak a kez­de­mé­nye­zés­hez szlo­vé­ni­ai, szé­kely­föl­di és szlo­vá­ki­ai ki­ál­lí­tó­he­lyek is.

A ren­dez­vény­so­ro­zat lá­to­ga­tott­sá­ga és ki­ál­lí­tó­i­nak szá­ma év­ről év­re nő, cél­ja pe­dig évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek mű­vé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó ér­ték el­is­mer­te­té­se, a kor­társ ma­gyar fes­tők és al­ko­tá­sai irán­ti kö­zön­ség­sze­re­tet ki­ví­vá­sa.

Örömmel gon­do­lunk ar­ra , hogy tíz éve áll mel­let­tünk töb­bek kö­zött a Nemzeti Kulturális Alapprogram és Újbuda Önkormányzata , a ki­ál­lí­tó­ter­mek , ga­lé­ri­ák egész so­ra, kö­zöt­tük két al­ka­lom­mal is a Magyar Nemzeti Galéria , a Szentendrei Malom Galéria , a sze­ge­di Reök Palota , a Szent István Bazilika szak­rá­lis ki­ál­lí­tó­te­re , a Szolnoki Városi Galéria , a Duna Tv Galéria, a Róth Miksa Emlékház , a Millenáris csar­no­kai , a Fonó Galéria, a Gellért Szálló ki­ál­lí­tó­ter­mei , a Budapest XI. ke­rü­let leg­je­len­tő­sebb ga­lé­ri­ái, stb., tá­mo­gat­va a ma­gyar fes­tők ün­ne­pi ese­mény­so­ro­za­tát . A leg­utób­bi ren­dez­vény­so­ro­zat át­lép­te a ha­tá­ro­kat és Kárpát – me­den­ce ma­gyar fes­tő­i­ből is fel­vo­nul­ta­tott szép szám­mal úgy, hogy köz­ben le­he­tő­ség nyíl­ha­tott egy­faj­ta ün­ne­pi tü­kör – ké­pet kap­ni , va­la­mit meg­sej­te­ni a ma­gyar fes­té­szet nem­ze­ti ka­rak­ter­je­gye­i­ről , rá­lát­ni ma­gunk­ra ha­tá­ron in­nen és túl , a ma élő fes­tők mű­ve­in ke­resz­tül. A meg­hí­vott al­ko­tók kö­zött szá­mos Kárpát – me­den­ce te­rü­le­tén élő és dol­go­zó ma­gyar fes­tő­mű­vészt mu­ta­tott be a ki­ál­lí­tás­so­ro­zat.

2011-ben tá­mo­ga­tó­ként a meg­újult köz­mé­dia is a ren­dez­vé­nyünk mel­lé állt és mű­so­ra­i­val messzi­re el­jut­tat­ta a ma­gyar fes­té­szet hí­rét.

Minden év­ben egy het­ven év fe­let­ti, ki­emel­ke­dő ma­gyar fes­tő­mű­vészt a fes­tők szak­mai zsű­ri­je ál­tal ki­vá­lasz­tott do­yent, élet­mű díj­jal ju­tal­maz­zuk a Kulturális Minisztérium tá­mo­ga­tá­sá­val.

Az ed­di­gi­ek­ből is ki­tű­nik, hogy a Magyar Festészet Napja min­den év­ben vál­to­zik, bő­vül, és egy­re na­gyobb lép­ték­ben gon­dol­ko­dik. Programjait már ré­gen nem csak tár­la­tok és ki­ál­lí­tá­sok al­kot­ják; kon­cer­tek, iro­dal­mi mű­so­rok és moz­gás­szín­há­zi elő­adá­sok is ün­nep­lik a kor­társ fes­té­sze­tet.

 

Magyar Festészet Napja Alapítvány

www.festeszetnapja.hu

Vélemény, hozzászólás?