A Magyar Festészet Napja tíz éve

Az első ren­dez­vényt 2002-ben sike­rült tető alá hoz­ni. A máso­dik évben az ünnep már két­na­pos volt. Ekkor csat­la­ko­zott a Duna Tele­ví­zió fő média­tá­mo­ga­tó­ként hoz­zánk. Két órás élő műsort szen­telt a fes­té­szet ünne­pé­nek, vala­mint egyéb műso­ra­i­ban is hírt adott rólunk. 2006-ban pedig több mint egy héten át tar­tot­tak az ünnep­hez kötő­dő ese­mé­nyek. 2007-ben 300 művész két­ezer­nél is több képe volt lát­ha­tó ország­szer­te, sőt csat­la­koz­tak a kez­de­mé­nye­zés­hez szlo­vé­ni­ai, szé­kely­föl­di és szlo­vá­ki­ai kiál­lí­tó­he­lyek is.

A ren­dez­vény­so­ro­zat láto­ga­tott­sá­ga és kiál­lí­tó­i­nak szá­ma évről évre nő, cél­ja pedig évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek művé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó érték elis­mer­te­té­se, a kor­társ magyar fes­tők és alko­tá­sai irán­ti közön­ség­sze­re­tet kiví­vá­sa.

Öröm­mel gon­do­lunk arra , hogy tíz éve áll mel­let­tünk töb­bek között a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap­prog­ram és Újbu­da Önkor­mány­za­ta , a kiál­lí­tó­ter­mek , galé­ri­ák egész sora, közöt­tük két alka­lom­mal is a Magyar Nem­ze­ti Galé­ria , a Szent­end­rei Malom Galé­ria , a sze­ge­di Reök Palo­ta , a Szent Ist­ván Bazi­li­ka szak­rá­lis kiál­lí­tó­te­re , a Szol­no­ki Váro­si Galé­ria , a Duna Tv Galé­ria, a Róth Mik­sa Emlék­ház , a Mil­le­ná­ris csar­no­kai , a Fonó Galé­ria, a Gel­lért Szál­ló kiál­lí­tó­ter­mei , a Buda­pest XI. kerü­let leg­je­len­tő­sebb galé­ri­ái, stb., támo­gat­va a magyar fes­tők ünne­pi ese­mény­so­ro­za­tát . A leg­utób­bi ren­dez­vény­so­ro­zat átlép­te a hatá­ro­kat és Kár­pát – meden­ce magyar fes­tő­i­ből is fel­vo­nul­ta­tott szép szám­mal úgy, hogy köz­ben lehe­tő­ség nyíl­ha­tott egy­faj­ta ünne­pi tükör – képet kap­ni , vala­mit meg­sej­te­ni a magyar fes­té­szet nem­ze­ti karak­ter­je­gye­i­ről , rálát­ni magunk­ra hatá­ron innen és túl , a ma élő fes­tők műve­in keresz­tül. A meg­hí­vott alko­tók között szá­mos Kár­pát – meden­ce terü­le­tén élő és dol­go­zó magyar fes­tő­mű­vészt muta­tott be a kiál­lí­tás­so­ro­zat.

2011-ben támo­ga­tó­ként a meg­újult köz­mé­dia is a ren­dez­vé­nyünk mel­lé állt és műso­ra­i­val messzi­re eljut­tat­ta a magyar fes­té­szet hírét.

Min­den évben egy het­ven év felet­ti, kiemel­ke­dő magyar fes­tő­mű­vészt a fes­tők szak­mai zsű­ri­je által kivá­lasz­tott doyent, élet­mű díj­jal jutal­maz­zuk a Kul­tu­rá­lis Minisz­té­ri­um támo­ga­tá­sá­val.

Az eddi­gi­ek­ből is kitű­nik, hogy a Magyar Fes­té­szet Nap­ja min­den évben vál­to­zik, bővül, és egy­re nagyobb lép­ték­ben gon­dol­ko­dik. Prog­ram­ja­it már régen nem csak tár­la­tok és kiál­lí­tá­sok alkot­ják; kon­cer­tek, iro­dal­mi műso­rok és moz­gás­szín­há­zi elő­adá­sok is ünnep­lik a kor­társ fes­té­sze­tet.

 

Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány

www.festeszetnapja.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.