Magyar Festészet Napja Újbudán 2017-ben

Újbu­da a Magyar fes­té­szet nap­ja fő támo­ga­tó­ja és kiemelt buda­pes­ti hely­szí­ne
2017-es újbu­dai prog­ram

2017. október 13.

11.00 Emlék­táb­la ava­tás és koszo­rú­zás a Kelen­he­gyi úti Művész­ház­ban
Kosz­to­lá­nyi Kann Gyu­la épí­tész, fes­tő emlék­táb­lá­já­nak ava­tá­sa és meg­em­lé­ke­zés Mada­rász Vik­tor halá­lá­nak 100. évfor­du­ló­já­ra
Kosz­to­lá­nyi Kann Gyu­lát mél­tat­ja Mészá­ros Géza fes­tő­mű­vész
Beszé­det mond: Sipos End­re művé­szet­fi­lo­zó­fus

13.00 Újbu­da Galé­ria (Zsom­bo­lyai u. 5.) Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­saA kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Brá­da Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, a MFN ala­pí­tó­ja
Megte­kint­he­tő: 2017. novem­ber 13-ig www.ujbuda.hu   www.verebesgyorgy.hu


Galé­ri­a­sé­ták a Bar­tók Béla Boulevard-on Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nésszel és Sipos End­re művé­szet­fi­lo­zó­fus­sal

A Bar­tók Béla Boule­vard galé­ri­á­i­val együtt­mű­köd­ve a Gel­lért tér­től a Móricz Zsig­mond kör­té­rig, a Bar­tók Béla út jelen­tő­sebb kiál­lí­tó helye­it láto­gat­juk végig ezen a délutánon.A fes­té­sze­ti tár­la­to­kat Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész és Sipos End­re művé­szet­fi­lo­zó­fus mutat­ja be és mél­tat­ja. A séta 14 óra­kor indul a Bar­tók Béla út 1-ben a Tin­ta Art Café-ból (1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 1.). Idő­tar­tam kb. 2 óra.

 

14.00 Tin­ta Art Cafe (Bar­tók B. út 1.)
Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Őszi Tár­lat díja­zott­ja­i­nak tár­la­ta

14.20 Bor és Kéz­mű­ves (Bar­tók B. u. 8.)
Lépé­sek – Tóth Anna­má­ria és Tóth Mari­ca kiál­lí­tá­sa

14.35 K.A.S Galé­ria (Bar­tók Béla út 9.)
A fal adja a mási­kat – Szom­ba­thy Bálint kiál­lí­tá­sa

14.55 Moha Kul­túr­tér (Bar­tók Béla 11.)
Csá­szár Gábor kiál­lí­tá­sa

15.15 Faur zsó­fi Galé­ria (Bar­tók Béla út 25.)
Kemény és Lágy – cso­por­tos kiál­lí­tás

15.40 MÚK Magyar Újság­írók Közös­sé­ge (Bar­tók Béla út 31. III. em.)
Tájak éne­ke – Kron Zsu­zsan­na kiál­lí­tá­sa

16.00 La Nube (Bar­tók Béla út 41.)
Bodo­locz­ki Lin­da kiál­lí­tá­sa

16.15 Gross Arnold Galé­ria (Bar­tók Béla út 46.)
Sza­bó Vla­di­mir kiál­lí­tá­sa

16.40 Tran­zit Art Café (Kosz­to­lá­nyi Dezső tér)
Paint­Cock­ta­il Juni­or prog­ram

17.00 Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál (Gár­do­nyi tér)
Csont­váry Koszt­ka Tiva­dar­ra Gara­mi Gré­ta művé­szet­tör­té­nész emlé­ke­zik

18.00 B32 Galé­ria és Kul­túr­tér Tre­zor Galé­ria (Bar­tók Béla út 32.)
„      ” – a Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem és az Esz­ter­há­zy Károly Egye­tem friss dip­lo­más fes­tő­mű­vé­sze­i­nek kiál­lí­tá­sa

18.30 B32 Galé­ria és Kul­túr­tér (Bar­tók Béla út 32.)
Voj­nich Erzsé­bet kiál­lí­tá­sát Sch­nel­ler János művé­szet­tör­té­nész mutat­ja be

19.30 Karin­thy Sza­lon (Karin­thy Fri­gyes út 22.)
Mik­sa Bálint kiál­lí­tá­sát Sch­nel­ler János művé­szet­tör­té­nész mutat­ja be