Kiál­lí­tás hely­színe: Magyar Kár­pit­mű­vé­szek Egye­sü­le­té­nek Műhely Galé­ria

Kiál­lí­tás címe: ŐSZI VÁZLAT — Kár­pit­ter­vek raj­zol­va, fest­ve
Kiál­lító művé­sz: Bocz Bea tex­til­mű­vész
Meg­nyitja: Feledy Balázs művé­sze­ti író

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A rajz, a köl­té­szet és a ter­mé­szet kap­cso­ló­dá­sa­it kere­si, mun­ká­i­ban bel­ső tájak, ker­tek fogal­ma­zód­nak meg, a szö­vött kár­pit nyel­vén. Ezen a kiál­lí­tá­son a kár­pit­ter­ve­ken kere­szül pil­lant­ha­tunk be a művek lét­re­jöt­té­nek folya­ma­tá­ba

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. 17.00

mke-logo
Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Sze­ré­mi sor felő­li bejá­rat
1117 Buda­pest, Ham­zsa­bé­gi út 8.