Magyar Kárpitművészek Egyesülete

Kiál­lí­tás hely­színe: Magyar Kárpitművészek Egyesületének Műhely Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: ŐSZI VÁZLAT – Kárpittervek raj­zol­va, fest­ve
Kiál­lító művé­sz: Bocz Bea tex­til­mű­vész
Meg­nyitja: Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A rajz, a köl­té­szet és a ter­mé­szet kap­cso­ló­dá­sa­it ke­re­si, mun­ká­i­ban bel­ső tá­jak, ker­tek fo­gal­ma­zód­nak meg, a szö­vött kár­pit nyel­vén. Ezen a ki­ál­lí­tá­son a kár­pit­ter­ve­ken kere­szül pil­lant­ha­tunk be a mű­vek lét­re­jöt­té­nek fo­lya­ma­tá­ba

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 16. 17.00

mke-logo
Kiállítás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Szerémi sor fe­lő­li be­já­rat
1117 Budapest, Hamzsabégi út 8.