Maticska Jenő díj 2012 — Szabó Attila festőművész

Sza­bó Atti­la Dla kép­ző­mű­vész

(1972)

1998–2004 a Pécsi Tudo­mány­egye­tem Művé­sze­ti Kará­ra járt, majd 2001–2002 között a Sorbonne-Inalco hall­ga­tó­ja Párizs­ban. 2005–2008 között a Pécsi Tudo­mány­egye­tem Művé­sze­ti Kará­nak Kép­ző­mű­vé­sze­ti Mes­ter­is­ko­lá­ját végez­te, téma­ve­ze­tő taná­ra Tol­vay Ernő fes­tő­mű­vész, egye­te­mi tanár.

2009–2010 a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem dok­to­ri isko­lá­ját végez­te, téma­ve­ze­tő taná­ra Szegedy-Maszák Zol­tán DLA habil. Dok­to­ri témá­ja a kor­társ kép­ző­mű­vé­szet és a tudo­mány kap­cso­la­ta, disszer­tá­ci­ó­já­nak címe: ’Bár­mi meg­te­szi’ – Tudo­má­nyos aspek­tu­sok és áltu­do­má­nyos kísér­le­tek a kor­társ kép­ző­mű­vé­szet­ben. 2009-ben a XX. Mis­kol­ci Téli Tár­lat Okta­tá­si és Kul­tu­rá­lis Minisz­té­ri­um díját kap­ta, 2010-ben a Római Magyar Aka­dé­mia alko­tói ösz­tön­dí­ját nyer­te el.
2011-től a Buda­pes­ti Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Üzle­ti Főis­ko­la Művé­sze­ti Karán meg­hí­vott tanár.

 

Szer­ző: Cs. A.