Maticska Jenő díj 2014 — Verebics Ágnes festőművész

Vere­bics Ágnes fes­tő­mű­vész

 

Már pályá­ja kez­de­tén komoly sike­re­ket ért el. Elnyer­te a ran­gos kor­társ elis­me­ré­sek­nek szá­mí­tó Amadeus-díjat, és a Strabag-díj pályá­za­tán is első helye­zést ért el 2007-ben. Mun­ká­i­ra az exp­resszív töl­te­tű rea­lisz­ti­kus ábrá­zo­lás jel­lem­ző, amely laza ecset­ke­ze­lés­sel páro­sul. Beál­lí­tá­sai szo­kat­la­nok, ame­lyek­re a fur­csa elvá­gá­sok és az apró rész­le­tek fel­na­gyí­tá­sa jel­lem­ző. Tema­ti­ku­san az önref­le­xió áll mun­kái közép­pont­já­ban. Ember­köz­pon­tú művé­sze­te a bel­ső sze­mé­lyi­ség tit­ka­it, a feszült hely­ze­te­ket és az ext­rém élet­ér­zé­se­ket tár­ja fel.

Más­képp: már pályá­ja kez­de­tén érde­kel­ték a “dol­gok”, az apró-nagyobb tár­gyak és lények, ame­lyek a világ ját­szó­te­rén sok­szor gro­teszk vagy meg­ej­tő for­mák­ba ren­de­ződ­tek, olyan han­gu­la­to­kat és érzé­se­ket ébreszt­ve ben­ne, ame­lye­ket örök­re a szí­vé­be zárt. Aztán onnan kicso­ma­golt, ízek­re sze­dett és új for­mák­ba ren­de­zett. Ez az érdek­lő­dés azóta külön­fé­le ágak­ban művé­szet­té vált — külö­nö­sen kép­ző­mű­vész­ként isme­rik töb­ben.

Az apró dol­gok irán­ti von­zal­má­nak talán leg­ki­emel­ke­dőbb tár­gyi pél­dá­ja 2006-os dip­lo­ma­mun­ká­ja.  Az Üveg, e mun­ka 400 db 50x50 mm-es, 3 réte­gű sík­üveg moza­ik­da­rab­ból áll, amely­nek réte­gei közé külön­fé­le anya­go­kat, print-darabokat app­li­kált, illet­ve más tech­ni­kák­kal dol­go­zott meg. Egy évig dol­go­zott raj­ta, a vég­ső álla­po­tá­ban 100x100 cm-es lett, ez a kom­po­zit anya­gok­ból készült alko­tás egy­ben jól illuszt­rál­ja Vere­bics Ágnes talán leg­fon­to­sabb témá­ját is, saját magát. Szám­ta­lan for­má­ban és meg­ol­dás­sal, fárad­ha­tat­la­nul dol­goz­za fel önma­gát, kínoz­za és inger­li agyát önma­ga meg­tes­te­sü­lé­se­i­nek lenyo­ma­ta­i­val. Leg­több mun­ká­já­ban fel­hasz­nál­ja a fotót, akár az olaj­jal fes­tett arc- és test-képeit, akár transz­pa­rens anya­gok­ból össze­ál­lí­tott dobo­za­it, kol­lá­zsa­it, akár kon­cent­rál­tan meg­kom­po­nált fény­ké­pe­i­nek pla­kát­mé­re­tű digi­tá­lis nyo­ma­ta­it vesszük szem­ügy­re. Szok­ták még a ‘fes­tő’ meg­ne­ve­zést is hasz­nál­ni vele kap­cso­lat­ban, mint fent emlí­tet­tük, leg­töb­ben fes­tő­ként isme­rik, alap­kép­zett­sé­ge is fes­tő.

 

Az egye­tem befe­je­zé­se után elin­dult a moz­gó­kép, a hang­de­sign — egy­szó­val a mul­ti­mé­dia irá­nyá­ba is. Több performance-ban is részt vál­lalt, de a fes­té­szet­tel sem hagyott fel, az egé­szen kis mére­tű táb­la­ké­pek­től a méter­szer méte­res vász­na­kat is meg­ha­la­dó méret­tar­to­mány­ban fest.