Maticska Jenő díj 2015 — Horváth Dániel festőművész

Hor­váth Dáni­el fes­tő­mű­vész

 

Hor­váth Dáni­el fes­tő­mű­vész mára már szá­mos nagy presz­tí­zsű hazai és nem­zet­kö­zi díjat tud­hat magá­é­nak. Alko­tá­sa­i­ban ezen felül azt mutat­ja meg, hogy a fest­mény több az embe­ri gesz­tu­sok és az aka­ra­tun­kon kívül eső dol­gok meg­je­le­ní­té­sé­nél, egy tör­té­ne­tet rejt, egy embert és min­den embert, aki közel kerül hoz­zá.