Maticska Jenő díj 2016 — Herman Levente festőművész

Her­man Leven­te fes­tő­mű­vész

(1976)

1990–1994 Kép­ző és Zene­mű­vé­sze­ti Közép­is­ko­la, Maros­vá­sár­hely; 1995–2000 Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem, Buda­pest, Gra­fi­ka Tan­szék. Mes­te­rei: Eszik Ala­jos, Kocsis Imre, Kiss-Tóth Ferenc. 2001–2004 Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem, Regi­o­ná­lis Tehet­ség­ku­ta­tó Prog­ram (RTP), tanár­se­géd.

Ala­pí­tó tag­ja az Éles­di Művész­te­lep Egye­sü­le­té­nek, tag­ja a MAMŰ Társaságnak.Herman Leven­te eddi­gi élet­mű­vét nehéz len­ne kor­sza­kok­ra bon­ta­ni, inkább a soro­za­tok­ban való gon­dol­ko­dás jel­lem­zi, témái egy­más­ba kap­cso­lód­nak, egy gon­do­lat­me­net köré épül­nek fel.

A több mint 15 éve Magyar­or­szá­gon élő és dol­go­zó Her­man művé­sze­tét egy­faj­ta duá­lis világ­kép hatá­roz­za meg, mely­ben az erdé­lyi múlt, az érté­kek­kel teli gyer­mek­kor hely­szí­nei csap­nak össze, kerül­nek köl­csön­ha­tás­ba egy elide­ge­ne­dett ipa­ri nagy­vá­ros kel­lé­ke­i­vel. Uni­ver­zá­lis gon­do­la­tok hor­do­zó­ja ez az ala­kok nél­kü­li, melan­ko­li­kus táj, mely még­is vég­te­le­nül sze­mé­lyes azál­tal, hogy Her­man, az első látás­ra rea­lis­tá­nak tűnő képi vilá­got fur­csa, néha akár „tré­fás”, szür­re­á­lis motí­vu­mok­kal – gye­rek­rajz­sze­rű­en skic­celt vona­lak, repü­lő kövek, pityó­kák, beton­ele­mek – írja felül. Így átlé­nye­gül­nek a hely­szí­nek és a hét­köz­na­pi tár­gyak – pl. bög­re, pityó­ka vagy cumis­üveg – több­let­je­len­té­sek hor­do­zó­já­vá vál­nak.

Her­man képe­it egy mono­króm szín­vi­lág­hoz köze­li, néhány szín­ár­nya­lat­ból álló szín­hasz­ná­lat hatá­roz­za meg, mely­ben gya­kor­ta elural­kod­nak a zöl­des árnya­la­tok, egy­faj­ta „nedv­zöld sfu­ma­tó­ba” bur­kol­va a jele­ne­te­ket.