Mazart Galéria

Meg­nyitó he­lye: Mazart Galéria
5KOR Képzőművész Csoport ki­ál­lí­tá­sa
Kiállítás cí­me: “Tempus Volat”
Kiállító mü­vé­szek: Árvay Zolta, Bakos Tamás, Bodnár Imre, Huller Ágoston,
Magyar József

Meg­nyitja: P. Szabó Ernő, mű­vé­szet­tör­té­nész

Megnyitó idő­pont­ja: 2014. ok­tó­ber 16-án, 19 óra
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. no­vem­ber 14.

Kiállítás nyit­va­tar­tá­sa:
Hétfőtől – pén­te­kig, 10 – 17 óra kö­zött
Más idő­pont­ban be­je­lent­ke­zés alap­ján
mazart logo
Megközelíthető a Nagyvárad – tér­ről gya­log (8 perc), vagy a 24-es vil­la­mos­sal egy meg­ál­ló.
Parkolási le­he­tő­ség az ud­var te­rü­le­tén

1089 Budapest, Elnök ut­ca 1. III. lh.