Meg­nyitó helye: Mazart Galé­ria
5KOR Kép­ző­mű­vész Cso­port kiál­lí­tá­sa
Kiál­lí­tás címe: “Tem­pus Volat”
Kiál­lí­tó müvé­szek: Árvay Zol­ta, Bakos Tamás, Bod­nár Imre, Hul­ler Ágos­ton,
Magyar József

Meg­nyitja: P. Sza­bó Ernő, művé­szet­tör­té­nész

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014. októ­ber 16-án, 19 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. novem­ber 14.

Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa:
Hét­fő­től — pén­te­kig, 10 — 17 óra között
Más idő­pont­ban beje­lent­ke­zés alap­ján
mazart logo
Meg­kö­ze­lít­he­tő a Nagy­vá­rad — tér­ről gya­log (8 perc), vagy a 24-es vil­la­mos­sal egy meg­ál­ló.
Par­ko­lá­si lehe­tő­ség az udvar terü­le­tén

1089 Buda­pest, Elnök utca 1. III. lh.