Mazart Galéria

Meg­nyitó helye: Mazart Galé­ria
5KOR Képzőmű­vész Cso­port kiál­lí­tása
Kiál­lí­tás címe: “Tem­pus Volat“
Kiál­lító müvé­szek: Árvay Zolta, Bakos Tamás, Bod­nár Imre, Hul­ler Ágos­ton,
Magyar József

Meg­nyitja: P. Szabó Ernő, művé­szet­tör­té­nész

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 16-án, 19 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. novem­ber 14.

Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tása:
Hét­főtől — pén­te­kig, 10 — 17 óra között
Más idő­pont­ban beje­lent­ke­zés alap­ján
mazart logo
Meg­kö­ze­lít­hető a Nagy­vá­rad — térről gya­log (8 perc), vagy a 24-es vil­la­mos­sal egy meg­álló.
Par­ko­lási lehető­ség az udvar területén

1089 Buda­pest, Elnök utca 1. III. lh.