Megújuló hagyományok a Magyar Festészet Napján

A Graphisoft Park ad otthont a kortárs művészeti program fő attrakciójának

Budapest 2013. ok­tó­ber 10. – Tizenkettedik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Festészet Napját ok­tó­ber 18-án, Szent Lukács, a fes­tők vé­dő­szent­jé­nek ün­ne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan in­gye­ne­sen lá­to­gat­ha­tó ki­ál­lí­tás­sal és ese­ménnyel vár­ja a nagy­kö­zön­sé­get. A ti­zen­egy év­vel ez­előtt egy­na­pos­nak in­dult kor­társ festészet-ünnep az egy­re ní­vó­sabb kap­cso­ló­dó prog­ra­mok­nak kö­szön­he­tő­en eb­ben az év­ben is több­na­pos­ra duz­zadt. 2013-ban a Magyar Festészet nap­ja ki­emelt ven­dé­gei a szom­szé­dos Szerbia fes­tő­mű­vé­szei lesz­nek. E mel­lett idén a szer­ve­zők több al­ka­lom­mal és hely­szí­nen is meg­em­lé­kez­nek a 160 éve szü­le­tett ma­gyar fes­tő­ről, Csontváry Kosztka Tivadarról

Kiss Zoltán László a Magyar Festészet Napja Alapítvány el­nö­ke a fes­té­szet ün­ne­pé­nek alap­esz­mé­je­ként a szel­le­mi nyi­tott­sá­got és a szak­mai sok­szí­nű­sé­get emel­te ki, ahol a né­zők min­den fes­tői irány­zat leg­jobb­ja­i­val ta­lál­koz­hat­nak. „A fes­té­szet – mint ősi mű­faj – a ma­ga sze­mé­lyes je­len­lé­té­vel kü­lön­le­ges je­len­tő­sé­gű le­het a XXI. szá­zad sú­lyos el­lent­mon­dá­sok­kal ter­helt vi­zu­á­lis kul­tú­rá­já­ban, mely­nek fon­tos­sá­gát már a mű­vé­sze­ti ne­ve­lés­ben is el­en­ged­he­tet­len­nek tart­juk.”

Október 17-én nyit­ja meg ka­pu­it a Magyar Festészet Napja Alapítvány szer­ve­zé­sé­ben meg­va­ló­su­ló egyik leg­na­gyobb gyűj­te­mé­nyes, kö­zös tár­lat a Graphisoft Parkban. A va­do­nat­új, er­re a ren­dez­vény­re kü­lön­le­ge­sen fel­ké­szí­tett, kb. 1000 nm-es ki­ál­lí­tó­tér­ben a ma­gyar kö­zép­ge­ne­rá­ció és a szerb ven­dég fes­tő­mű­vé­szek al­ko­tá­sai lát­ha­tók majd. Kocsány János a Graphisoft Park ve­zér­igaz­ga­tó­ja meg­győ­ző­dés­sel vall­ja, hogy a kre­a­tív gon­dol­ko­dás szer­ves ré­szét ké­pe­zi a mű­vé­sze­ti al­ko­tá­sok meg­ér­té­se, be­fo­ga­dá­sa és sze­re­te­te. „A mű­vé­szek ál­tal vá­szon­ra fel­vitt gon­do­la­tok ins­pi­rál­ják az egyéb te­rü­le­te­ken al­ko­tó, el­ső­sor­ban mű­sza­ki vég­zett­sé­gű mun­ka­tár­sa­kat. Örülünk, hogy te­ret biz­to­sít­ha­tunk a Magyar Festészet Napja ren­dez­vény­nek, és bí­zunk ben­ne, hogy si­ke­rül kö­ze­lebb hoz­nunk a fes­tő­mű­vé­szek sok­szí­nű üze­ne­tét az iro­da­park mun­ka­tár­sa­i­hoz.”

Október 18-án ren­de­zik meg az im­már ha­gyo­má­nyos­sá vált Festészet Ünnepét a XI. ke­rü­let­ben, a Bartók Béla úton. A Gellért Hoteltől a Móricz Zsigmond kör­té­rig szá­mos ga­lé­ria kap­cso­ló­dik be az egész na­pos, in­gye­nes, igé­nyes, in­ter­ak­tív és lát­vá­nyos ren­dez­vény­fo­lyam­ba.

Október 19-én gaz­dag prog­ram­mal vár­ják a Tisza-parti vá­ros al­ko­tói a fes­té­szet iránt ra­jon­gó­kat a fő­vá­ros­ban és Szolnokon egy­aránt. A vi­dé­ki mű­vész­vi­lág kép­vi­se­le­té­ben eb­ben az esz­ten­dő­ben a Szolnoki Galéria és Művésztelep is­mét csat­la­ko­zik a ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz.

Október 20-án Szegeden, a REÖK Palotában a Magyar Festészet Napja egyik ki­emelt ren­dez­vé­nyén a ha­zai al­ko­tók 70 év fe­let­ti tag­jai és a fi­a­tal, 35 év alat­ti ge­ne­rá­ció mű­vé­sze­tét is­mer­he­tik meg a mű­faj sze­rel­me­sei. Életműdíjat kap a Magyar Festészet Napja Alapítvány fes­tő­mű­vé­szei kö­zül egy do­a­yen és Maticska-díjat ér­de­mel ki fest­mé­nye­i­vel egy kü­lön­le­ges, fi­a­tal te­het­ség.

Szemadám György fes­tő­mű­vész, a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának ve­ze­tő­je el­mond­ta, hogy az or­szá­gos je­len­tő­sé­gű, új szellemi-kulturális cent­rum, a Pesti Vigadó ki­ál­lí­tó­ter­me­i­nek át­adá­sá­ig a nagy ha­gyo­mánnyal ren­del­ke­ző Magyar Festészet Napja kiállítás-sorozatot a Magyar Művészeti Akadémia ki­emelt szak­mai ren­dez­vény­ként tá­mo­gat­ja. „Az MMA kép­ző­mű­vé­sze­ti szak­mai dí­jak, ösz­tön­dí­jak, il­let­ve egyéb anya­gi és er­köl­csi tá­mo­ga­tá­sok for­má­já­ban szol­gál­ja a ki­emel­ke­dő súllyal meg­je­le­nő mű­vé­szi tö­rek­vé­se­ket, va­la­mint se­gí­ti szín­vo­na­las, új mű­vek lét­re­jöt­tét.”

Évről év­re egy­re több ga­lé­ria és ki­ál­lí­tó­hely kap­cso­ló­dik a Festészet Napja ün­ne­pé­hez, új szí­nek­kel, tar­tal­mak­kal tölt­ve meg azt. A prog­ram­so­ro­zat egyik ki­fe­je­zett in­no­vá­ci­ós ér­té­ke, hogy a kor­társ fes­té­szet mel­lett a társ­mű­vé­sze­tek több hely­szí­nen is fon­tos sze­rep­hez jut­nak, mint pl. a Feneketlen tó­nál, a Kopaszi Gátnál, a Millenárison, a Wax Bőrgyár kul­tu­rá­lis te­re­in vagy a Graphisoft Parkban meg­ren­de­zett ese­mé­nye­ken. Az ün­ne­pi ren­dez­vény­sor egyik jel­leg­ze­tes ele­me az ön­te­vé­keny­ség is, amellyel a képzőművész-szakmát és a kö­zön­sé­get érin­tő kér­dé­sek fo­lya­ma­to­san át­for­má­lód­nak esemény-tervezetekké és meg­va­ló­su­ló prog­ra­mok­ká.

A Magyar Festészet Napja szá­mos se­gí­tő tár­sat tud­hat idén is ma­ga mel­lett, ezek kö­zül ki­emel­ke­dik a Graphisoft Park, mint a ren­dez­vény egyik fő hely­szí­ne, Újbuda Önkormányzat, egy má­sik köz­pon­ti hely­szín biz­to­sí­tó­ja és szak­mai part­ne­re a Magyar Művészeti Akadémia. A Festészet Ünnepe kö­ré szer­ve­ző­dő ren­dez­vé­nyek ki­emelt mé­dia­part­ne­re, a köz­mé­dia több csa­tor­ná­já­val, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).

Háttér: A Magyar Festészet Napja ün­ne­pét elő­ször 2002-ben ren­dez­ték meg Budapesten, ci­vil kez­de­mé­nye­zés­re, Szent Lukács, az or­vo­sok és a fes­tők vé­dő­szent­je nap­ján. A kor­társ fes­té­sze­ti se­reg­szem­le meg­ál­mo­dói – Bráda Tibor, Zsolnai Gábor, Bayer Ilona, Szentgyörgyi József és Fabók Gyula – és kö­ve­tő­ik a fest­mé­nyek mű­vé­sze­ti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­gé­ből adó­dó ér­ték el­is­mer­te­té­se, a kor­társ ma­gyar fes­tők és mű­ve­ik irán­ti kö­zön­ség­sze­re­tet ki­ví­vá­sa mel­lett év­ről év­re kü­lö­nö­sen nagy hang­súlyt fek­tet­nek a társ­mű­vé­sze­tek je­len­lé­té­re a fo­ko­za­to­san fesz­ti­vál­lá duz­za­dó prog­ram­so­ro­zat­ban. A ha­gyo­má­nyos ele­mek – egyéni- és gyűj­te­mé­nyes ki­ál­lí­tá­sok, mű­hely­be­szél­ge­té­sek és kon­cer­tek – mel­lett in­ter­ak­tív performance-ok, workshop-ok, szim­pó­zi­u­mok és több más in­no­va­tív mű­sor­elem is gaz­da­gít­ja a ren­dez­vé­nye­ket. Hagyományossá vált min­den év­ben egy-egy élet­mű­díj át­adá­sa a kor­társ fes­tő­mű­vé­szet egyik nagy doayen-je szá­má­ra Tavaly Veres Sándor László ve­het­te át az el­is­me­rést, aki­nek kü­lön ki­ál­lí­tá­sa is lát­ha­tó majd a Gellért Hotel Zenetermében. A ré­geb­bi dí­ja­zot­tak kö­zött olyan ne­ve­ket ol­vas­ha­tunk, mint Losonczy Tamás, Kokas Ignác, Sváby Lajos, Konok Tamás és Breznay József. Ebben az esz­ten­dő­ben egy kü­lön­le­ges fi­a­tal te­het­ség Maticska-díjjal le­het gaz­da­gabb a Magyar Festészet Napja Alapítvány jó­vol­tá­ból

Comments are closed.