Megújuló hagyományok a Magyar Festészet Napján

A Gra­p­hi­soft Park ad ott­hont a kor­társ művé­szeti prog­ram fő attrakciójának

Buda­pest 2013. októ­ber 10. – Tizen­ket­te­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Fes­té­szet Nap­ját októ­ber 18-án, Szent Lukács, a festők védő­szent­jé­nek ünne­pén, amely meg­szám­lál­ha­tat­lan ingye­ne­sen láto­gat­ható kiál­lí­tás­sal és ese­ménnyel várja a nagy­kö­zön­sé­get. A tizen­egy évvel ezelőtt egy­na­pos­nak indult kor­társ festészet-ünnep az egyre nívó­sabb kap­cso­lódó prog­ra­mok­nak köszön­hetően ebben az évben is több­na­posra duz­zadt. 2013-ban a Magyar Fes­té­szet napja kiemelt ven­dé­gei a szom­szé­dos Szer­bia festőmű­vé­szei lesz­nek. E mel­lett idén a szer­vezők több alka­lom­mal és hely­szí­nen is meg­em­lé­kez­nek a 160 éve szü­le­tett magyar festőről, Csont­váry Kosztka Tivadarról

Kiss Zol­tán László a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány elnöke a fes­té­szet ünne­pé­nek alap­esz­mé­je­ként a szel­lemi nyi­tott­sá­got és a szak­mai sok­színű­sé­get emelte ki, ahol a nézők min­den festői irány­zat leg­jobb­ja­i­val talál­koz­hat­nak. „A fes­té­szet – mint ősi műfaj – a maga sze­mé­lyes jelen­lé­té­vel külön­le­ges jelentő­ségű lehet a XXI. szá­zad súlyos ellent­mon­dá­sok­kal ter­helt vizu­á­lis kul­tú­rá­já­ban, mely­nek fon­tos­sá­gát már a művé­szeti neve­lés­ben is elen­ged­he­tet­len­nek tartjuk.”

Októ­ber 17-én nyitja meg kapuit a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben meg­va­ló­suló egyik leg­na­gyobb gyűj­te­mé­nyes, közös tár­lat a Gra­p­hi­soft Park­ban. A vado­na­túj, erre a ren­dez­vényre külön­le­ge­sen fel­ké­szí­tett, kb. 1000 nm-es kiál­lí­tó­tér­ben a magyar közép­ge­ne­rá­ció és a szerb ven­dég festőmű­vé­szek alko­tá­sai lát­ha­tók majd. Kocsány János a Gra­p­hi­soft Park vezér­igaz­ga­tója meggyőző­dés­sel vallja, hogy a kre­a­tív gon­dol­ko­dás szer­ves részét képezi a művé­szeti alko­tá­sok meg­ér­tése, befo­ga­dása és sze­re­tete. „A művé­szek által vászonra fel­vitt gon­do­la­tok ins­pi­rál­ják az egyéb terü­le­te­ken alkotó, első­sor­ban műszaki vég­zett­ségű mun­ka­tár­sa­kat. Örü­lünk, hogy teret biz­to­sít­ha­tunk a Magyar Fes­té­szet Napja ren­dez­vény­nek, és bízunk benne, hogy sike­rül köze­lebb hoz­nunk a festőmű­vé­szek sok­színű üze­ne­tét az iro­da­park munkatársaihoz.”

Októ­ber 18-án ren­de­zik meg az immár hagyo­má­nyossá vált Fes­té­szet Ünne­pét a XI. kerü­let­ben, a Bar­tók Béla úton. A Gel­lért Hoteltől a Móricz Zsig­mond kör­té­rig szá­mos galé­ria kap­cso­ló­dik be az egész napos, ingye­nes, igé­nyes, inter­ak­tív és lát­vá­nyos rendezvényfolyamba.

Októ­ber 19-én gaz­dag prog­ram­mal vár­ják a Tisza-parti város alko­tói a fes­té­szet iránt rajon­gó­kat a fővá­ros­ban és Szol­no­kon egy­aránt. A vidéki művész­vi­lág kép­vi­se­le­té­ben ebben az esz­tendő­ben a Szol­noki Galé­ria és Művész­te­lep ismét csat­la­ko­zik a rendezvénysorozathoz.

Októ­ber 20-án Sze­ge­den, a REÖK Palo­tá­ban a Magyar Fes­té­szet Napja egyik kiemelt ren­dez­vé­nyén a hazai alko­tók 70 év feletti tag­jai és a fia­tal, 35 év alatti gene­rá­ció művé­sze­tét ismer­he­tik meg a műfaj sze­rel­me­sei. Életmű­dí­jat kap a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány festőmű­vé­szei közül egy doa­yen és Maticska-díjat érde­mel ki fest­mé­nye­i­vel egy külön­le­ges, fia­tal tehetség.

Szema­dám György festőmű­vész, a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia Képzőmű­vé­szeti Tago­za­tá­nak vezetője elmondta, hogy az orszá­gos jelentő­ségű, új szellemi-kulturális cent­rum, a Pesti Vigadó kiál­lí­tó­ter­me­i­nek átadá­sáig a nagy hagyo­mánnyal ren­del­kező Magyar Fes­té­szet Napja kiállítás-sorozatot a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia kiemelt szak­mai ren­dez­vény­ként támo­gatja. „Az MMA képzőmű­vé­szeti szak­mai díjak, ösz­tön­dí­jak, illetve egyéb anyagi és erköl­csi támo­ga­tá­sok for­má­já­ban szol­gálja a kiemel­kedő súllyal meg­je­lenő művé­szi törek­vé­se­ket, vala­mint segíti szín­vo­na­las, új művek létrejöttét.”

Évről évre egyre több galé­ria és kiál­lí­tó­hely kap­cso­ló­dik a Fes­té­szet Napja ünne­pé­hez, új szí­nek­kel, tar­tal­mak­kal töltve meg azt. A prog­ram­so­ro­zat egyik kife­je­zett inno­vá­ciós értéke, hogy a kor­társ fes­té­szet mel­lett a társmű­vé­sze­tek több hely­szí­nen is fon­tos sze­rep­hez jut­nak, mint pl. a Fene­ket­len tónál, a Kopa­szi Gát­nál, a Mil­le­ná­ri­son, a Wax Bőr­gyár kul­tu­rá­lis terein vagy a Gra­p­hi­soft Park­ban meg­ren­de­zett ese­mé­nye­ken. Az ünnepi ren­dez­vény­sor egyik jel­leg­ze­tes eleme az önte­vé­keny­ség is, amellyel a képzőművész-szakmát és a közön­sé­get érintő kér­dé­sek folya­ma­to­san átfor­má­lód­nak esemény-tervezetekké és meg­va­ló­suló programokká.

A Magyar Fes­té­szet Napja szá­mos segítő tár­sat tud­hat idén is maga mel­lett, ezek közül kiemel­ke­dik a Gra­p­hi­soft Park, mint a ren­dez­vény egyik fő hely­színe, Újbuda Önkor­mány­zat, egy másik köz­ponti hely­szín biz­to­sí­tója és szak­mai part­nere a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia. A Fes­té­szet Ünnepe köré szer­veződő ren­dez­vé­nyek kiemelt média­part­nere, a köz­mé­dia több csa­tor­ná­já­val, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyon­ke­zelő Alap (MTVA).

Hát­tér: A Magyar Fes­té­szet Napja ünne­pét elő­ször 2002-ben ren­dez­ték meg Buda­pes­ten, civil kez­de­mé­nye­zésre, Szent Lukács, az orvo­sok és a festők védő­szentje nap­ján. A kor­társ fes­té­szeti sereg­szemle meg­ál­mo­dói – Bráda Tibor, Zsol­nai Gábor, Bayer Ilona, Szent­györ­gyi József és Fabók Gyula – és követőik a fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­géből adódó érték elis­mer­te­tése, a kor­társ magyar festők és műveik iránti közön­ség­sze­re­tet kiví­vása mel­lett évről évre külö­nö­sen nagy hang­súlyt fek­tet­nek a társmű­vé­sze­tek jelen­lé­tére a foko­za­to­san fesz­ti­vállá duz­zadó prog­ram­so­ro­zat­ban. A hagyo­má­nyos ele­mek – egyéni– és gyűj­te­mé­nyes kiál­lí­tá­sok, műhely­be­szél­ge­té­sek és kon­cer­tek – mel­lett inter­ak­tív performance-ok, workshop-ok, szim­pó­zi­u­mok és több más inno­va­tív műsor­elem is gaz­da­gítja a ren­dez­vé­nye­ket. Hagyo­má­nyossá vált min­den évben egy-egy életmű­díj átadása a kor­társ festőmű­vé­szet egyik nagy doayen-je szá­mára Tavaly Veres Sán­dor László vehette át az elis­me­rést, aki­nek külön kiál­lí­tása is lát­ható majd a Gel­lért Hotel Zene­ter­mé­ben. A régebbi díja­zot­tak között olyan neve­ket olvas­ha­tunk, mint Loson­czy Tamás, Kokas Ignác, Sváby Lajos, Konok Tamás és Brez­nay József. Ebben az esz­tendő­ben egy külön­le­ges fia­tal tehet­ség Maticska-díjjal lehet gaz­da­gabb a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány jóvoltából

Comments are closed.