MET Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Magyar Elekt­ro­grá­fiai Tár­sa­ság / MET Galéria

Kiál­lí­tás címe: Átha­tá­sok 4. Festői effek­tu­sok az elekt­ro­g­rá­fi­á­ban
Kiál­lító művé­szek: Barti Mag­dolna, Csízy László, Dávid Vera, Kop­pány Attila, Láng Esz­ter, Tel­lér Mária Gye­nes Zsolt, Gábor Éva Mária, Hor­kay Ist­ván, Kecs­kés Péter, Péter Ágnes, Szöllőssy Enikő
Meg­nyitja: Láng Esz­ter képzőművész

Köz­remű­ködők:
Nyo­ma­tok: Barti Mag­dolna, Csízy László, Dávid Vera, Kop­pány Attila, Láng Esz­ter, Tel­lér Mária
Videók: Gye­nes Zsolt, Gábor Éva Mária, Hor­kay Ist­ván, Kecs­kés Péter, Péter Ágnes, Szöllőssy Enikő

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A Magyar Elekt­ro­grá­fiai Tár­sa­ság / MET a Magyar Fes­té­szet Napja fesz­ti­vál­já­hoz kap­cso­ló­dóan nyi­totta meg az ország és Buda­pest első elekt­ro­grá­fiai galé­ri­á­ját. A nyitó kiál­lí­tá­sunk, a meg­előző évek­ben 2008-ban elin­dí­tott Átha­tá­sok – Digi­tá­lis hatá­sok a magyar kor­társ fes­té­szet­ben c. kiállítás-sorozatának soron követ­kező tár­lata, mely a hagyo­má­nyos, klasszi­kus és az elekt­ro­ni­kus, digi­tá­lis, műfa­jok közötti köl­csön­ha­tá­so­kat, kap­cso­la­tot, átjár­ha­tó­sá­got vizs­gálja és tárja fel.

A soro­zat előző kiál­lí­tá­sai:
2008. Átha­tá­sok 1. – Duna Galé­ria, Buda­pest, XIII. Pan­nó­nia u. 95.
Kiál­lító művé­szek: Bátai Sán­dor, Pál Csaba, Stark Ist­ván – MET tagok
Meg­hí­vott művé­szek: Csurka Esz­ter, Nagy Gábor György, Várady Róbert Kurá­tor. Szei­fert Judit művészettörténész

2009. Agóra Digi­tá­li­á­ban – MAOE Galé­ria, Buda­pest, Olof Palme sétány 1.
Kiál­lító művé­szek — MET-tagok: Bátai Sándor-Berényi Zsu­zsa, Det­vay Jenő, Gábos József, Gye­nes Zsolt, HAász Ágnes, Herendi Péter, Her­nádi Paula, Lux Antal, Pál Csaba, Péter Ágnes, Sán­dor, Edit, Stark Ist­ván, Vass Tibor, Kán­tor József, Kele­csé­nyi Csilla, Korok­nai Zsolt, Mát­rai Erik, Nagy Stoica Geor­geta, Ország László, Örké­nyi Antal, Papp Pala László, Pál Csaba, Péter Ágnes, Repászki Ferenc, Sán­dor Edit, Sós Eve­lin, Stark Ist­ván, Szabó Ádám, Szarka Péter, Szegedy-Maszák Zol­tán, Vass Tibor, Várady Róbert
Meg­hí­vott művé­szek: A. Nagy Gábor, Asz­ta­los Gás­pár Zsolt, Bul­lás József, Csontó Lajos, Gőbö­lyös Luca, Gye­nes Zsolt, Hegedűs 2 László, Kapi­tány And­rás, Kele­csé­nyi Csilla, Koron­czi Endre, Lévay Jenő, Korok­nai Zsolt, Mát­rai Erik, Örké­nyi Antal, Szabó Ádám, Szarka Péter, Szegedy-Maszák Zol­tán
Szom­ba­thy Bálint Munkácsy-díjas (2008) képzőmű­vész tele­fo­tó­i­nak kama­ra­ki­ál­lí­tása.
Kurá­tor: Bor­dács And­rea esz­téta
2014. Átha­tá­sok 3. – Festői effek­tu­sok az elekt­ro­g­rá­fi­á­ban.
2014. októ­ber 18 — novem­ber 5 között.
Meg­nyi­totta: Kovács Ger­gely művé­szet­tör­té­nész
Kiál­lí­tók művé­szek: Ázbej Kris­tóf, Bátai Sán­dor, Büki Zsu­zsanna, Dara­dics Árpád, Det­vay Jenő, Gábos József, Herendi Péter, Korok­nai Zsolt, Lévay Jenő, Lux Antal, Nagy Géza, Örké­nyi Antal, Pál Csaba

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 18. vasár­nap 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 3.

Nyitva tar­tás:
októ­ber 20, 21, 22 , (kedd, szerda, csü­tör­tök) 14–18 óráig
októ­ber 27–31. (kedd-péntek) 14–18 óráig
novem­ber 3.( kedd) 14–18 óráig

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­hető­sége:
Újbuda Köz­pont, M4-es metró, 4-es vil­la­mos vég­ál­lo­má­sá­tól 3–4 perc séta
met_logo
Tele­fon:
06 30 612 0235
06 30 657 5206

1117 Buda­pest, Bölcső u. 9. fsz.