MET Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Magyar Elektrográfiai Társaság / MET Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: Áthatások 4. Festői ef­fek­tu­sok az elekt­rog­rá­fi­á­ban
Kiál­lító művé­szek: Barti Magdolna, Csízy László, Dávid Vera, Koppány Attila, Láng Eszter, Tellér Mária Gyenes Zsolt, Gábor Éva Mária, Horkay István, Kecskés Péter, Péter Ágnes, Szöllőssy Enikő
Meg­nyitja: Láng Eszter kép­ző­mű­vész

Közreműködők:
Nyomatok: Barti Magdolna, Csízy László, Dávid Vera, Koppány Attila, Láng Eszter, Tellér Mária
Videók: Gyenes Zsolt, Gábor Éva Mária, Horkay István, Kecskés Péter, Péter Ágnes, Szöllőssy Enikő

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A Magyar Elektrográfiai Társaság / MET a Magyar Festészet Napja fesz­ti­vál­já­hoz kap­cso­ló­dó­an nyi­tot­ta meg az or­szág és Budapest el­ső elekt­rog­rá­fi­ai ga­lé­ri­á­ját. A nyi­tó ki­ál­lí­tá­sunk, a meg­elő­ző évek­ben 2008-ban el­in­dí­tott Áthatások – Digitális ha­tá­sok a ma­gyar kor­társ fes­té­szet­ben c. kiállítás-sorozatának so­ron kö­vet­ke­ző tár­la­ta, mely a ha­gyo­má­nyos, klasszi­kus és az elekt­ro­ni­kus, di­gi­tá­lis, mű­fa­jok kö­zöt­ti köl­csön­ha­tá­so­kat, kap­cso­la­tot, át­jár­ha­tó­sá­got vizs­gál­ja és tár­ja fel.

A so­ro­zat elő­ző ki­ál­lí­tá­sai:
2008. Áthatások 1. – Duna Galéria, Budapest, XIII. Pannónia u. 95.
Kiállító mű­vé­szek: Bátai Sándor, Pál Csaba, Stark István – MET ta­gok
Meghívott mű­vé­szek: Csurka Eszter, Nagy Gábor György, Várady Róbert Kurátor. Szeifert Judit mű­vé­szet­tör­té­nész

2009. Agóra Digitáliában – MAOE Galéria, Budapest, Olof Palme sé­tány 1.
Kiállító mű­vé­szek – MET-tagok: Bátai Sándor-Berényi Zsuzsa, Detvay Jenő, Gábos József, Gyenes Zsolt, HAász Ágnes, Herendi Péter, Hernádi Paula, Lux Antal, Pál Csaba, Péter Ágnes, Sándor, Edit, Stark István, Vass Tibor, Kántor József, Kelecsényi Csilla, Koroknai Zsolt, Mátrai Erik, Nagy Stoica Georgeta, Ország László, Örkényi Antal, Papp Pala László, Pál Csaba, Péter Ágnes, Repászki Ferenc, Sándor Edit, Sós Evelin, Stark István, Szabó Ádám, Szarka Péter, Szegedy-Maszák Zoltán, Vass Tibor, Várady Róbert
Meghívott mű­vé­szek: A. Nagy Gábor, Asztalos Gáspár Zsolt, Bullás József, Csontó Lajos, Gőbölyös Luca, Gyenes Zsolt, Hegedűs 2 László, Kapitány András, Kelecsényi Csilla, Koronczi Endre, Lévay Jenő, Koroknai Zsolt, Mátrai Erik, Örkényi Antal, Szabó Ádám, Szarka Péter, Szegedy-Maszák Zoltán
Szombathy Bálint Munkácsy-díjas (2008) kép­ző­mű­vész te­le­fo­tó­i­nak ka­ma­ra­ki­ál­lí­tá­sa.
Kurátor: Bordács Andrea esz­té­ta
2014. Áthatások 3. – Festői ef­fek­tu­sok az elekt­rog­rá­fi­á­ban.
2014. ok­tó­ber 18 – no­vem­ber 5 kö­zött.
Megnyitotta: Kovács Gergely mű­vé­szet­tör­té­nész
Kiállítók mű­vé­szek: Ázbej Kristóf, Bátai Sándor, Büki Zsuzsanna, Daradics Árpád, Detvay Jenő, Gábos József, Herendi Péter, Koroknai Zsolt, Lévay Jenő, Lux Antal, Nagy Géza, Örkényi Antal, Pál Csaba

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 18. va­sár­nap 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 3.

Nyitva tar­tás:
ok­tó­ber 20, 21, 22 , (kedd, szer­da, csü­tör­tök) 14-18 órá­ig
ok­tó­ber 27-31. (kedd-péntek) 14-18 órá­ig
no­vem­ber 3.( kedd) 14-18 órá­ig

Kiállítás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Újbuda Központ, M4-es met­ró, 4-es vil­la­mos vég­ál­lo­má­sá­tól 3-4 perc sé­ta
met_logo
Telefon:
06 30 612 0235
06 30 657 5206

1117 Budapest, Bölcső u. 9. fsz.