Kiál­lí­tás hely­színe: Magyar Elekt­rog­rá­fi­ai Tár­sa­ság / MET Galé­ria

Kiál­lí­tás címe: Átha­tá­sok 4. Fes­tői effek­tu­sok az elekt­rog­rá­fi­á­ban
Kiál­lító művé­szek: Bar­ti Mag­dol­na, Csízy Lász­ló, Dávid Vera, Kop­pány Atti­la, Láng Esz­ter, Tel­lér Mária Gye­nes Zsolt, Gábor Éva Mária, Hor­kay Ist­ván, Kecs­kés Péter, Péter Ágnes, Szöl­lős­sy Eni­kő
Meg­nyitja: Láng Esz­ter kép­ző­mű­vész

Köz­re­mű­kö­dők:
Nyo­ma­tok: Bar­ti Mag­dol­na, Csízy Lász­ló, Dávid Vera, Kop­pány Atti­la, Láng Esz­ter, Tel­lér Mária
Vide­ók: Gye­nes Zsolt, Gábor Éva Mária, Hor­kay Ist­ván, Kecs­kés Péter, Péter Ágnes, Szöl­lős­sy Eni­kő

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A Magyar Elekt­rog­rá­fi­ai Tár­sa­ság / MET a Magyar Fes­té­szet Nap­ja fesz­ti­vál­já­hoz kap­cso­ló­dó­an nyi­tot­ta meg az ország és Buda­pest első elekt­rog­rá­fi­ai galé­ri­á­ját. A nyi­tó kiál­lí­tá­sunk, a meg­elő­ző évek­ben 2008-ban elin­dí­tott Átha­tá­sok – Digi­tá­lis hatá­sok a magyar kor­társ fes­té­szet­ben c. kiállítás-sorozatának soron követ­ke­ző tár­la­ta, mely a hagyo­má­nyos, klasszi­kus és az elekt­ro­ni­kus, digi­tá­lis, műfa­jok közöt­ti köl­csön­ha­tá­so­kat, kap­cso­la­tot, átjár­ha­tó­sá­got vizs­gál­ja és tár­ja fel.

A soro­zat elő­ző kiál­lí­tá­sai:
2008. Átha­tá­sok 1. – Duna Galé­ria, Buda­pest, XIII. Pan­nó­nia u. 95.
Kiál­lí­tó művé­szek: Bátai Sán­dor, Pál Csa­ba, Stark Ist­ván – MET tagok
Meg­hí­vott művé­szek: Csur­ka Esz­ter, Nagy Gábor György, Várady Róbert Kurá­tor. Szei­fert Judit művé­szet­tör­té­nész

2009. Agó­ra Digi­tá­li­á­ban – MAOE Galé­ria, Buda­pest, Olof Pal­me sétány 1.
Kiál­lí­tó művé­szek — MET-tagok: Bátai Sándor-Berényi Zsu­zsa, Det­vay Jenő, Gábos József, Gye­nes Zsolt, HAász Ágnes, Heren­di Péter, Her­ná­di Pau­la, Lux Antal, Pál Csa­ba, Péter Ágnes, Sán­dor, Edit, Stark Ist­ván, Vass Tibor, Kán­tor József, Kele­csé­nyi Csil­la, Korok­nai Zsolt, Mát­rai Erik, Nagy Sto­i­ca Geor­ge­ta, Ország Lász­ló, Örké­nyi Antal, Papp Pala Lász­ló, Pál Csa­ba, Péter Ágnes, Repász­ki Ferenc, Sán­dor Edit, Sós Eve­lin, Stark Ist­ván, Sza­bó Ádám, Szar­ka Péter, Szegedy-Maszák Zol­tán, Vass Tibor, Várady Róbert
Meg­hí­vott művé­szek: A. Nagy Gábor, Asz­ta­los Gás­pár Zsolt, Bul­lás József, Cson­tó Lajos, Gőbö­lyös Luca, Gye­nes Zsolt, Hege­dűs 2 Lász­ló, Kapi­tány And­rás, Kele­csé­nyi Csil­la, Koron­czi End­re, Lévay Jenő, Korok­nai Zsolt, Mát­rai Erik, Örké­nyi Antal, Sza­bó Ádám, Szar­ka Péter, Szegedy-Maszák Zol­tán
Szom­ba­thy Bálint Munkácsy-díjas (2008) kép­ző­mű­vész tele­fo­tó­i­nak kama­ra­ki­ál­lí­tá­sa.
Kurá­tor: Bor­dács And­rea esz­té­ta
2014. Átha­tá­sok 3. – Fes­tői effek­tu­sok az elekt­rog­rá­fi­á­ban.
2014. októ­ber 18 — novem­ber 5 között.
Meg­nyi­tot­ta: Kovács Ger­gely művé­szet­tör­té­nész
Kiál­lí­tók művé­szek: Ázbej Kris­tóf, Bátai Sán­dor, Büki Zsu­zsan­na, Dara­dics Árpád, Det­vay Jenő, Gábos József, Heren­di Péter, Korok­nai Zsolt, Lévay Jenő, Lux Antal, Nagy Géza, Örké­nyi Antal, Pál Csa­ba

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 18. vasár­nap 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 3.

Nyit­va tar­tás:
októ­ber 20, 21, 22 , (kedd, szer­da, csü­tör­tök) 14–18 órá­ig
októ­ber 27–31. (kedd-péntek) 14–18 órá­ig
novem­ber 3.( kedd) 14–18 órá­ig

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Újbu­da Köz­pont, M4-es met­ró, 4-es vil­la­mos vég­ál­lo­má­sá­tól 3–4 perc séta
met_logo
Tele­fon:
06 30 612 0235
06 30 657 5206

1117 Buda­pest, Böl­cső u. 9. fsz.