MET Galéria

MET Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: Festőiség az elekt­rog­rá­fi­á­ban – Áthatások 6. – Memento 56

Kiál­lító művé­szek: Benedek Jenő ifj., Bodó Judit, Bózsa Evelin – Paul Ter Wal, Beaty Czető, Daradics Árpád, Detvay Jenő, Gáspár György, Hernádi Paula, Krnács Ágota, Koppány Attila, Lux Antal, Maczkó Erzsébet-Rainer Péter, Nagy Gábor György, Pálos Anna, Repászki Béla, Sipos Lóránd, Stefanovits Péter, Tóth István Bogyó

Meg­nyitja: Kovács Gergely mű­vé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Digitális nyo­ma­tok – Válogatás a Magyar Elektrográfiai Társaság ar­chí­vu­má­ból: PIXEL 2006 cí­mű ki­ál­lí­tás 1956-os év­for­du­ló­ra ké­szült kép­anya­gá­ból.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 10. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. ok­tó­ber 20.

MET Galéria
1117 Budapest, Bölcső u. 9. föld­szint 1.
Megközelíthető: M 4-es met­ró, Újbuda Központ,
4-es vil­la­mos Újbudai vég­ál­lo­má­sá­tól,
Móricz Zs. kör­tér­ről vil­la­mos­sal 1 meg­ál­ló, aVá­sár­csar­nok­tól – 3-4 perc sé­ta.