MET Galéria

Kiál­lí­tás címe: Fes­tő­i­ség az elekt­rog­rá­fi­á­ban — Átha­tá­sok 6. — Memen­to 56

Kiál­lító művé­szek: Bene­dek Jenő ifj., Bodó Judit, Bózsa Eve­lin — Paul Ter Wal, Beaty Cze­tő, Dara­dics Árpád, Det­vay Jenő, Gás­pár György, Her­ná­di Pau­la, Krnács Ágo­ta, Kop­pány Atti­la, Lux Antal, Macz­kó Erzsébet-Rainer Péter, Nagy Gábor György, Pálos Anna, Repász­ki Béla, Sipos Lóránd, Ste­fa­no­vits Péter, Tóth Ist­ván Bogyó

Meg­nyitja: Kovács Ger­gely művé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Digi­tá­lis nyo­ma­tok — Válo­ga­tás a Magyar Elekt­rog­rá­fi­ai Tár­sa­ság archí­vu­má­ból: PIXEL 2006 című kiál­lí­tás 1956-os évfor­du­ló­ra készült kép­anya­gá­ból.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 10. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 20.

MET Galé­ria
1117 Buda­pest, Böl­cső u. 9. föld­szint 1.
Meg­kö­ze­lít­he­tő: M 4-es met­ró, Újbu­da Köz­pont,
4-es vil­la­mos Újbu­dai vég­ál­lo­má­sá­tól,
Móricz Zs. kör­tér­ről vil­la­mos­sal 1 meg­ál­ló, aVá­sár­csar­nok­tól — 3–4 perc séta.