MET Galéria

MET Galé­ria

Kiál­lí­tás címe: Festői­ség az elekt­ro­g­rá­fi­á­ban — Átha­tá­sok 6. — Memento 56

Kiál­lító művé­szek: Bene­dek Jenő ifj., Bodó Judit, Bózsa Eve­lin — Paul Ter Wal, Beaty Czető, Dara­dics Árpád, Det­vay Jenő, Gás­pár György, Her­nádi Paula, Krnács Ágota, Kop­pány Attila, Lux Antal, Maczkó Erzsébet-Rainer Péter, Nagy Gábor György, Pálos Anna, Repászki Béla, Sipos Lóránd, Ste­fa­no­vits Péter, Tóth Ist­ván Bogyó

Meg­nyitja: Kovács Ger­gely művészettörténész

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Digi­tá­lis nyo­ma­tok — Válo­ga­tás a Magyar Elekt­ro­grá­fiai Tár­sa­ság archí­vu­má­ból: PIXEL 2006 című kiál­lí­tás 1956-os évfor­du­lóra készült képanyagából.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 10. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 20.

MET Galé­ria
1117 Buda­pest, Bölcső u. 9. föld­szint 1.
Meg­kö­ze­lít­hető: M 4-es metró, Újbuda Köz­pont,
4-es vil­la­mos Újbu­dai vég­ál­lo­má­sá­tól,
Móricz Zs. kör­térről vil­la­mos­sal 1 meg­álló, aVá­sár­csar­nok­tól — 3–4 perc séta.