MET

MAGYAR ELEKTROGRÁFIAI TÁRSASÁG    / MET Galéria

“Áthatások” 3.
Festészeti ef­fek­tu­sok az elekt­rog­rá­fi­á­ban – di­gi­tá­lis nyo­ma­tok, vi­de­ók, ani­má­ci­ók, köny­v­ins­tal­lá­ció
Megnyitó: 2014. ok­tó­ber 18, szom­bat, 18 óra
Megnyitja: Kovács Gergely mű­vé­szet­tör­té­nész
Kiállítók mű­vé­szek: Ázbej Kristóf, Bátai Sándor, Büki Zsuzsanna, Daradics Árpád, Detvay Jenő, Gábos József, Herendi Péter, Koroknai Zsolt, Lévay Jenő, Lux Antal, Nagy Géza,
Örkényi Antal, Pál Csaba
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. ok­tó­ber 18 – no­vem­ber 5 kö­zött.
Nyitva: ok­tó­ber 21, 22 , 24 (kedd, szer­da, pén­tek) 14-18 órá­ig
ok­tó­ber 28-31. (kedd-péntek) 14-18 órá­ig
no­vem­ber 3,4 (hét­fő, kedd) 14-18 órá­ig

A MET a Magyar Festészet Napja fesz­ti­vál­já­hoz kap­cso­ló­dó­an nyit­ja meg az or­szág és Budapest el­ső elekt­rog­rá­fi­ai ga­lé­ri­á­ját. A nyi­tó ki­ál­lí­tá­sunk, a meg­elő­ző évek­ben 2008-ban el­in­dí­tott Áthatások – Digitális ha­tá­sok a ma­gyar kor­társ fes­té­szet­ben c. kiállítás-sorozatának so­ron kö­vet­ke­ző tár­la­ta, mely a ha­gyo­má­nyos, klasszi­kus és az elekt­ro­ni­kus, di­gi­tá­lis, mű­fa­jok kö­zöt­ti köl­csön­ha­tá­so­kat, kap­cso­la­tot, át­jár­ha­tó­sá­got vizs­gál­ja és tár­ja fel.

A so­ro­zat elő­ző ki­ál­lí­tá­sai:
2008. Áthatások 1. – Duna Galéria, Budapest, XIII. Pannónia u. 95.
Kiállító mű­vé­szek: Bátai Sándor, Pál Csaba, Stark István – MET ta­gok Meghívott mű­vé­szek: Csurka Eszter, Nagy Gábor György, Várady Róbert
Kurátor. Szeifert Judit mű­vé­szet­tör­té­nész
2009. Agóra Digitáliában – Olof Palme Ház, MAOE Galéria, Budapest, Olof Palme sé­tány 1.
Kiállító mű­vé­szek – MET-tagok: Bátai Sándor-Berényi Zsuzsa, Detvay Jenő, Gábos József, HAász Ágnes, Herendi Péter, Hernádi Paula, Lux Antal, Pál Csaba, Péter Ágnes, Sándor Edit, Stark István, Vass Tibor
Meghívott mű­vé­szek: A. Nagy Gábor, Asztalos Gáspár Zsolt, Bullás József, Csontó Lajos, Gőbölyös Luca, Gyenes Zsolt, Hegedűs 2 László, Kapitány András, Kelecsényi Csilla, Koronczi Endre, Lévay Jenő, Koroknai Zsolt, Mátrai Erik, Örkényi Antal, Szabó Ádám, Szarka Péter, Szegedy-Maszák Zoltán
A ki­ál­lí­tás ke­re­té­ben lát­ha­tó volt Szombathy Bálint Munkácsy-díjas (2008) kép­ző­mű­vész te­le­fo­tó­i­nak ka­ma­ra­ki­ál­lí­tá­sa.
Kurátor: Bordács Andrea esz­té­ta
met_logo
Telefon: 06 30 612 0235,; 06 30 657 5206, 06 1 208 5090;
E-mail: elektrografi.art@gmail.com
1113 Budapest, Bölcső u. 9. föld­szint (Újbuda Központ, 4-es vil­la­mos)