MET

MAGYAR ELEKTROGRÁFIAI TÁRSASÁG    / MET Galéria

“Átha­tá­sok” 3.
Fes­té­szeti effek­tu­sok az elekt­ro­g­rá­fi­á­ban — digi­tá­lis nyo­ma­tok, videók, ani­má­ciók, könyv­ins­tal­lá­ció
Meg­nyitó: 2014. októ­ber 18, szom­bat, 18 óra
Meg­nyitja: Kovács Ger­gely művé­szet­tör­té­nész
Kiál­lí­tók művé­szek: Ázbej Kris­tóf, Bátai Sán­dor, Büki Zsu­zsanna, Dara­dics Árpád, Det­vay Jenő, Gábos József, Herendi Péter, Korok­nai Zsolt, Lévay Jenő, Lux Antal, Nagy Géza,
Örké­nyi Antal, Pál Csaba
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. októ­ber 18 — novem­ber 5 között.
Nyitva: októ­ber 21, 22 , 24 (kedd, szerda, pén­tek) 14–18 óráig
októ­ber 28–31. (kedd-péntek) 14–18 óráig
novem­ber 3,4 (hétfő, kedd) 14–18 óráig

A MET a Magyar Fes­té­szet Napja fesz­ti­vál­já­hoz kap­cso­ló­dóan nyitja meg az ország és Buda­pest első elekt­ro­grá­fiai galé­ri­á­ját. A nyitó kiál­lí­tá­sunk, a meg­előző évek­ben 2008-ban elin­dí­tott Átha­tá­sok – Digi­tá­lis hatá­sok a magyar kor­társ fes­té­szet­ben c. kiállítás-sorozatának soron követ­kező tár­lata, mely a hagyo­má­nyos, klasszi­kus és az elekt­ro­ni­kus, digi­tá­lis, műfa­jok közötti köl­csön­ha­tá­so­kat, kap­cso­la­tot, átjár­ha­tó­sá­got vizs­gálja és tárja fel.

A soro­zat előző kiál­lí­tá­sai:
2008. Átha­tá­sok 1. – Duna Galé­ria, Buda­pest, XIII. Pan­nó­nia u. 95.
Kiál­lító művé­szek: Bátai Sán­dor, Pál Csaba, Stark Ist­ván – MET tagok Meg­hí­vott művé­szek: Csurka Esz­ter, Nagy Gábor György, Várady Róbert
Kurá­tor. Szei­fert Judit művé­szet­tör­té­nész
2009. Agóra Digi­tá­li­á­ban – Olof Palme Ház, MAOE Galé­ria, Buda­pest, Olof Palme sétány 1.
Kiál­lító művé­szek — MET-tagok: Bátai Sándor-Berényi Zsu­zsa, Det­vay Jenő, Gábos József, HAász Ágnes, Herendi Péter, Her­nádi Paula, Lux Antal, Pál Csaba, Péter Ágnes, Sán­dor Edit, Stark Ist­ván, Vass Tibor
Meg­hí­vott művé­szek: A. Nagy Gábor, Asz­ta­los Gás­pár Zsolt, Bul­lás József, Csontó Lajos, Gőbö­lyös Luca, Gye­nes Zsolt, Hegedűs 2 László, Kapi­tány And­rás, Kele­csé­nyi Csilla, Koron­czi Endre, Lévay Jenő, Korok­nai Zsolt, Mát­rai Erik, Örké­nyi Antal, Szabó Ádám, Szarka Péter, Szegedy-Maszák Zol­tán
A kiál­lí­tás kere­té­ben lát­ható volt Szom­ba­thy Bálint Munkácsy-díjas (2008) képzőmű­vész tele­fo­tó­i­nak kama­ra­ki­ál­lí­tása.
Kurá­tor: Bor­dács And­rea esz­téta
met_logo
Tele­fon: 06 30 612 0235,; 06 30 657 5206, 06 1 208 5090;
E-mail: elektrografi.art@gmail.com
1113 Buda­pest, Bölcső u. 9. föld­szint (Újbuda Köz­pont, 4-es vil­la­mos)