MAGYAR ELEKTROGRÁFIAI TÁRSASÁG    / MET Galé­ria

Átha­tá­sok” 3.
Fes­té­sze­ti effek­tu­sok az elekt­rog­rá­fi­á­ban — digi­tá­lis nyo­ma­tok, vide­ók, ani­má­ci­ók, köny­v­ins­tal­lá­ció
Meg­nyi­tó: 2014. októ­ber 18, szom­bat, 18 óra
Meg­nyit­ja: Kovács Ger­gely művé­szet­tör­té­nész
Kiál­lí­tók művé­szek: Ázbej Kris­tóf, Bátai Sán­dor, Büki Zsu­zsan­na, Dara­dics Árpád, Det­vay Jenő, Gábos József, Heren­di Péter, Korok­nai Zsolt, Lévay Jenő, Lux Antal, Nagy Géza,
Örké­nyi Antal, Pál Csa­ba
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. októ­ber 18 — novem­ber 5 között.
Nyit­va: októ­ber 21, 22 , 24 (kedd, szer­da, pén­tek) 14–18 órá­ig
októ­ber 28–31. (kedd-péntek) 14–18 órá­ig
novem­ber 3,4 (hét­fő, kedd) 14–18 órá­ig

A MET a Magyar Fes­té­szet Nap­ja fesz­ti­vál­já­hoz kap­cso­ló­dó­an nyit­ja meg az ország és Buda­pest első elekt­rog­rá­fi­ai galé­ri­á­ját. A nyi­tó kiál­lí­tá­sunk, a meg­elő­ző évek­ben 2008-ban elin­dí­tott Átha­tá­sok – Digi­tá­lis hatá­sok a magyar kor­társ fes­té­szet­ben c. kiállítás-sorozatának soron követ­ke­ző tár­la­ta, mely a hagyo­má­nyos, klasszi­kus és az elekt­ro­ni­kus, digi­tá­lis, műfa­jok közöt­ti köl­csön­ha­tá­so­kat, kap­cso­la­tot, átjár­ha­tó­sá­got vizs­gál­ja és tár­ja fel.

A soro­zat elő­ző kiál­lí­tá­sai:
2008. Átha­tá­sok 1. – Duna Galé­ria, Buda­pest, XIII. Pan­nó­nia u. 95.
Kiál­lí­tó művé­szek: Bátai Sán­dor, Pál Csa­ba, Stark Ist­ván – MET tagok Meg­hí­vott művé­szek: Csur­ka Esz­ter, Nagy Gábor György, Várady Róbert
Kurá­tor. Szei­fert Judit művé­szet­tör­té­nész
2009. Agó­ra Digi­tá­li­á­ban – Olof Pal­me Ház, MAOE Galé­ria, Buda­pest, Olof Pal­me sétány 1.
Kiál­lí­tó művé­szek — MET-tagok: Bátai Sándor-Berényi Zsu­zsa, Det­vay Jenő, Gábos József, HAász Ágnes, Heren­di Péter, Her­ná­di Pau­la, Lux Antal, Pál Csa­ba, Péter Ágnes, Sán­dor Edit, Stark Ist­ván, Vass Tibor
Meg­hí­vott művé­szek: A. Nagy Gábor, Asz­ta­los Gás­pár Zsolt, Bul­lás József, Cson­tó Lajos, Gőbö­lyös Luca, Gye­nes Zsolt, Hege­dűs 2 Lász­ló, Kapi­tány And­rás, Kele­csé­nyi Csil­la, Koron­czi End­re, Lévay Jenő, Korok­nai Zsolt, Mát­rai Erik, Örké­nyi Antal, Sza­bó Ádám, Szar­ka Péter, Szegedy-Maszák Zol­tán
A kiál­lí­tás kere­té­ben lát­ha­tó volt Szom­ba­thy Bálint Munkácsy-díjas (2008) kép­ző­mű­vész tele­fo­tó­i­nak kama­ra­ki­ál­lí­tá­sa.
Kurá­tor: Bor­dács And­rea esz­té­ta
met_logo
Tele­fon: 06 30 612 0235,; 06 30 657 5206, 06 1 208 5090;
E-mail: elektrografi.art@gmail.com
1113 Buda­pest, Böl­cső u. 9. föld­szint (Újbu­da Köz­pont, 4-es vil­la­mos)