Miniképek — Képpárok

2017. október 10 — 31.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 10. 18 óra
Helye: Víz­ivá­ro­si Galé­ria (1027 Buda­pest, Kapás u. 55.)
Meg­nyit­ja: Feledy Balázs művé­sze­ti író
Kurá­tor: Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész
Köz­re­mű­kö­dik: Fer­ge Eli­za­bet a Bar­tók Béla Zene­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­la növen­dé­ke hár­fán, fel­ké­szí­tő tanár Bat­ta Judit
Meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 31-ig

A Mini­ké­pek — Képp­árok című kiál­lí­tás a 2017. évi Magyar Fes­té­szet Nap­ja prog­ram­so­ro­zat egyik kiemelt és a művé­szek köré­ben az egyik leg­nép­sze­rűbb ese­mé­nye. A tár­lat idei kon­cep­ci­ó­ja sze­rint min­den művész két képé­vel mutat­ko­zik be, lehe­tő­sé­get adva ezzel a mélyebb meg­is­me­rés­re és átélés­re, egy­ben az is kide­rül, hogy a mini­kép, mint a fes­tő afo­riz­má­ja miként jele­nít­he­tő meg egy kép­pár­ban. Az ese­mény két rész­ből áll, a kiál­lí­tás pár­ja 2017. októ­ber 20-án nyí­lik a Viga­dó Galé­ri­á­ban.