Miniképek – Képpárok

2017. október 20 — november 19.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 20. 17 óra
Helye: Viga­dó Galé­ria (1051 Buda­pest, Viga­dó tér 2.)
Meg­nyit­ja: Ste­fa­no­vits Péter fes­tő­mű­vész
Kurá­tor: Zöld Ani­kó fes­tő­mű­vész
Köz­re­mű­kö­dik Szil­vásy Vik­tó­ria hege­dűn és Rudolf And­rás brá­csán
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 19-ig

A Mini­ké­pek – Képp­árok című kiál­lí­tás a 2017. évi Magyar Fes­té­szet Nap­ja prog­ram­so­ro­zat egyik kiemelt és a művé­szek köré­ben az egyik leg­nép­sze­rűbb ese­mé­nye. A tár­lat idei kon­cep­ci­ó­ja sze­rint min­den művész két képé­vel mutat­ko­zik be, lehe­tő­sé­get adva ezzel a mélyebb meg­is­me­rés­re és átélés­re, egy­ben az is kide­rül, hogy a mini­kép, mint a fes­tő afo­riz­má­ja miként jele­nít­he­tő meg egy kép­pár­ban.