Kiál­lí­tás hely­színe: Móra Ferenc Kul­tu­rá­lis Köz­pont, Alber­tirsa

Kiál­lí­tás címe: Egy har­ma­dik idő…
Kiál­lító művé­szek: Cze­ne Már­ta és Sza­bó Ábel
Meg­nyitja: Mula­di Bri­git­ta

Köz­re­mű­kö­dők:
Alber­tirs­ai Művé­sze­ti Isko­la növen­dé­kei.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 6.

Nyit­va tar­tás:
hét­köz­na­pon­ként 8–17 órá­ig.
06–30/659–23-23

Móra Ferenc Kul­tu­rá­lis Köz­pont
2730 Alber­tirsa Pes­ti út 85.