MROE

Meg­nyitó he­lye: Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
Kiál­lí­tás cí­me: “KONTRASZTOK”
Kiál­lító művé­szek: MROE (Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete) 50 mű­vész­ta­nár kö­zös or­szá­gos ki­ál­lí­tá­sa

Meg­nyitja: Szalai József mű­vész­ta­nár, MROE el­nö­ke
Fellép: Szabó Család– ének és gi­tár

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Magyarország min­den te­rü­le­té­ről ér­kez­nek al­ko­tók, akik ta­ní­ta­nak is alap­fo­kú mű­vé­sze­ti is­ko­lák­ban, kö­zép­is­ko­lák­ban és fő­is­ko­lá­kon. A leg­több hi­va­tá­sos mű­vész, de so­kan ki­vá­ló rajz­ta­ná­rok, akik na­gyon sze­ret­nek fes­te­ni.
A leg­töb­ben a nyá­ri mű­vész­te­le­pe­ken ké­szült új mun­ká­kat hoz­zák a “Kontrasztok” cí­mű ki­ál­lí­tá­sunk­ra. A ki­ál­lí­tá­sun­kon ki­de­rül ho­gyan és mi­ről gon­dol­kod­nak ma a mű­vész­ta­ná­rok. Változó, fel­gyor­sult vi­lá­gunk­ban ho­gyan vál­to­zott a ta­ná­ri szem­lé­let mű­vé­szi kön­tös­ben. Milyen té­mák mo­ti­vál­ják ér­zés­vi­lá­gu­kat, amely ki­hat a min­den­na­pi élet­re.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 16. 15.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. ok­tó­ber 16. – no­vem­ber 7.
Nyitva tar­tás: K-P 12-18, Szo 10-14

mroe_logo                ferenc_varos_logo
1092 Budapest, Ráday u. 18. (Bejárat az Erkel u. 15. fe­lől)