Meg­nyitó helye: Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény
Kiál­lí­tás címe: KONTRASZTOK
Kiál­lító művé­szek: MROE (Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­le­te) 50 művész­ta­nár közös orszá­gos kiál­lí­tá­sa

Meg­nyitja: Sza­lai József művész­ta­nár, MROE elnö­ke
Fel­lép: Sza­bó Csa­lád- ének és gitár

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Magyar­or­szág min­den terü­le­té­ről érkez­nek alko­tók, akik taní­ta­nak is alap­fo­kú művé­sze­ti isko­lák­ban, közép­is­ko­lák­ban és főis­ko­lá­kon. A leg­több hiva­tá­sos művész, de sokan kivá­ló rajz­ta­ná­rok, akik nagyon sze­ret­nek fes­te­ni.
A leg­töb­ben a nyá­ri művész­te­le­pe­ken készült új mun­ká­kat hoz­zák a “Kont­rasz­tok” című kiál­lí­tá­sunk­ra. A kiál­lí­tá­sun­kon kide­rül hogyan és miről gon­dol­kod­nak ma a művész­ta­ná­rok. Vál­to­zó, fel­gyor­sult vilá­gunk­ban hogyan vál­to­zott a taná­ri szem­lé­let művé­szi kön­tös­ben. Milyen témák moti­vál­ják érzés­vi­lá­gu­kat, amely kihat a min­den­na­pi élet­re.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. 15.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 16. — novem­ber 7.
Nyit­va tar­tás: K-P 12–18, Szo 10–14

mroe_logo                ferenc_varos_logo
1092 Buda­pest, Ráday u. 18. (Bejá­rat az Erkel u. 15. felől)