MROE

Meg­nyitó helye: Ferenc­vá­rosi Hely­tör­té­neti Gyűj­te­mény
Kiál­lí­tás címe: KONTRASZTOK
Kiál­lító művé­szek: MROE (Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­lete) 50 művész­ta­nár közös orszá­gos kiállítása

Meg­nyitja: Sza­lai József művész­ta­nár, MROE elnöke
Fel­lép: Szabó Csa­lád- ének és gitár

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Magyar­or­szág min­den terü­le­téről érkez­nek alko­tók, akik taní­ta­nak is alap­fokú művé­szeti isko­lák­ban, közép­is­ko­lák­ban és főis­ko­lá­kon. A leg­több hiva­tá­sos művész, de sokan kiváló rajz­ta­ná­rok, akik nagyon sze­ret­nek fes­teni.
A leg­töb­ben a nyári művész­te­le­pe­ken készült új mun­ká­kat hoz­zák a “Kont­rasz­tok” című kiál­lí­tá­sunkra. A kiál­lí­tá­sun­kon kide­rül hogyan és miről gon­dol­kod­nak ma a művész­ta­ná­rok. Vál­tozó, fel­gyor­sult vilá­gunk­ban hogyan vál­to­zott a tanári szem­lé­let művé­szi kön­tös­ben. Milyen témák moti­vál­ják érzés­vi­lá­gu­kat, amely kihat a min­den­napi életre.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. 15.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. októ­ber 16. — novem­ber 7.
Nyitva tar­tás: K-P 12–18, Szo 10–14

mroe_logo                ferenc_varos_logo
1092 Buda­pest, Ráday u. 18. (Bejá­rat az Erkel u. 15. felől)