Művész­ként és tanár­ként egy­szerre létez­ni csak tel­jes láng­gal égve lehet, ugyan­is mind­kettő oda­adást köve­tel. A kiál­lító művész­ta­ná­rok­ban van annyi tűz, lel­ke­se­dés, ener­gia, hogy ezt a két dol­got élmény­ként tud­ják meg­élni.
A saját művek vilá­gába egy-egy csen­de­sebb idő­szak­ban tud­nak vissza­térni, vagy ami­kor éppen a más­féle fel­ada­tok miatt a fan­tá­zi­á­juk ellen­áll­ha­tat­la­nul köve­teli a fes­tő vász­nat és ecse­tet.
Hazánk min­den megyé­jéből érkez­nek alko­tók.