MROE — Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete kiállítása

2017. október 21 — november 25.
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 21-én, 11.00 órá­ra
Helye: Ferenc­vá­ro­si Hely­tör­té­ne­ti Gyűj­te­mény Galé­ri­á­já­ba (1092 Buda­pest, Ráday utca 18.)
Meg­nyit­ja: Sza­lay József a MROE elnö­ke
A ren­dez­vény kurá­to­ra és házi­asszo­nya: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 25.
Művész­ként és tanár­ként egy­szer­re létez­ni csak tel­jes láng­gal égve lehet, ugyan­is mind­ket­tő oda­adást köve­tel. A kiál­lí­tó művész­ta­ná­rok­ban van annyi tűz, lel­ke­se­dés, ener­gia, hogy mind­két dol­got élmény­ként tud­ják meg­él­ni. A saját művek vilá­gá­ba egy-egy csen­de­sebb idő­szak­ban tud­nak vissza­tér­ni, vagy ami­kor éppen a más­fé­le fel­ada­tok miatt a fan­tá­zi­á­juk ellen­áll­ha­tat­la­nul köve­te­li a fes­tő­vász­nat és ecse­tet. A kiál­lí­tás­ra hazánk min­den megyé­jé­ből érkez­nek alko­tók.