Hely­szín: TIT Galé­ria
Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa
Kiál­lí­tás címe: “Fény és árnyék”
Meg­nyit­ja: Sza­lay József fes­tő­mű­vész
Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész

Kiál­lí­tás meg­nyi­tó: októ­ber 17-én, 15.00 óra.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: novem­ber 2-ig, hét­köz­nap 10- 18 órá­ig.

1113, Buda­pest, Zsom­bo­lyai utca 6, 1.em. (önkor­mány­zat­tal szem­ben)