mroe

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

MROE (Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete) kiállítás

Kiállítás cí­me: „Rejtély”

Megnyitó idő­pont­ja: ok­tó­ber 8-án, 12.00 óra.

Kiállító mű­vé­szek: 50 mű­vész­ta­nár kö­zös or­szá­gos ki­ál­lí­tá­sa a ti­zen­ki­lenc me­gyénk­ből.

Megnyitja: Szalay József mű­vész­ta­nár, MROE el­nö­ke

Kiállítás rö­vid le­írá­sa:
Magyarország min­den te­rü­le­té­ről ér­kez­nek al­ko­tók, akik ta­ní­ta­nak is alap­fo­kú mű­vé­sze­ti
is­ko­lák­ban, kö­zép­is­ko­lák­ban és fő­is­ko­lá­kon. A leg­több hi­va­tá­sos mű­vész, de so­kan
ki­vá­ló rajz­ta­ná­rok, akik na­gyon sze­ret­nek fes­te­ni.
A leg­töb­ben a nyá­ri mű­vész­te­le­pe­ken ké­szült új mun­ká­kat hoz­zák a “Rejtély” cí­mű
ki­ál­lí­tá­sunk­ra. A ki­ál­lí­tá­sun­kon ki­de­rül ho­gyan és mi­ről gon­dol­kod­nak ma a
mű­vész­ta­ná­rok. Változó, fel­gyor­sult vi­lá­gunk­ban ho­gyan vál­to­zott a ta­ná­ri szem­lé­let
mű­vé­szi kön­tös­ben. Milyen té­mák mo­ti­vál­ják ér­zés­vi­lá­gu­kat, amely ki­hat a min­den­na­pi
élet­re.

Kurátor: Vincze Angéla fes­tő­mű­vész

Nyitva tar­tás: K-P 12.00–18.00, Szo 10.00–14.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: ok­tó­ber 25-ig