mroe

Ferenc­vá­rosi Hely­tör­té­neti Gyűjtemény

MROE (Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­lete) kiállítás

Kiál­lí­tás címe: „Rej­tély”

Meg­nyitó idő­pontja: októ­ber 8-án, 12.00 óra.

Kiál­lító művé­szek: 50 művész­ta­nár közös orszá­gos kiál­lí­tása a tizen­ki­lenc megyénkből.

Meg­nyitja: Sza­lay József művész­ta­nár, MROE elnöke

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Magyar­or­szág min­den terü­le­téről érkez­nek alko­tók, akik taní­ta­nak is alap­fokú művé­szeti
isko­lák­ban, közép­is­ko­lák­ban és főis­ko­lá­kon. A leg­több hiva­tá­sos művész, de sokan
kiváló rajz­ta­ná­rok, akik nagyon sze­ret­nek fes­teni.
A leg­töb­ben a nyári művész­te­le­pe­ken készült új mun­ká­kat hoz­zák a “Rej­tély” című
kiál­lí­tá­sunkra. A kiál­lí­tá­sun­kon kide­rül hogyan és miről gon­dol­kod­nak ma a
művész­ta­ná­rok. Vál­tozó, fel­gyor­sult vilá­gunk­ban hogyan vál­to­zott a tanári szem­lé­let
művé­szi kön­tös­ben. Milyen témák moti­vál­ják érzés­vi­lá­gu­kat, amely kihat a min­den­napi
életre.

Kurá­tor: Vin­cze Angéla festőművész

Nyitva tar­tás: K-P 12.00–18.00, Szo 10.00–14.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: októ­ber 25-ig