Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

MROE (Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete) kiállítás

Kiál­lí­tás címe: „Rej­tély”

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: októ­ber 8-án, 12.00 óra.

Kiál­lí­tó művé­szek: 50 művész­ta­nár közös orszá­gos kiál­lí­tá­sa a tizen­ki­lenc megyénk­ből.

Meg­nyit­ja: Sza­lay József művész­ta­nár, MROE elnö­ke

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Magyar­or­szág min­den terü­le­té­ről érkez­nek alko­tók, akik taní­ta­nak is alap­fo­kú művé­sze­ti
isko­lák­ban, közép­is­ko­lák­ban és főis­ko­lá­kon. A leg­több hiva­tá­sos művész, de sokan
kivá­ló rajz­ta­ná­rok, akik nagyon sze­ret­nek fes­te­ni.
A leg­töb­ben a nyá­ri művész­te­le­pe­ken készült új mun­ká­kat hoz­zák a “Rej­tély” című
kiál­lí­tá­sunk­ra. A kiál­lí­tá­sun­kon kide­rül hogyan és miről gon­dol­kod­nak ma a
művész­ta­ná­rok. Vál­to­zó, fel­gyor­sult vilá­gunk­ban hogyan vál­to­zott a taná­ri szem­lé­let
művé­szi kön­tös­ben. Milyen témák moti­vál­ják érzés­vi­lá­gu­kat, amely kihat a min­den­na­pi
élet­re.

Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész

Nyit­va tar­tás: K-P 12.00–18.00, Szo 10.00–14.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: októ­ber 25-ig