MTVA díj 2014 — Balogh Gyula festőművész

Balogh Gyu­la fes­tő­mű­vész

 

BALOGH GYULA – fes­tő­mű­vész 1950-ben szü­le­tett Buda­pes­ten. l966-tól a rákos­li­ge­ti rajz­szak­kör­ben Tóth Tibor fes­tő­mű­vész­től tanult fes­te­ni, majd a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Főis­ko­lán Sar­kan­tyú Simon fes­tő­mű­vész volt a mes­te­re, ahol 1975-ben, fes­tő sza­kon dip­lo­má­zott. Azóta tag­ja a Művé­sze­ti Alap­nak (most MAOE).

1975-től 10 évig a Pest­er­zsé­be­ti Csi­li Műve­lő­dé­si Köz­pont fel­nőtt rajz­szak­kö­rét vezet­te. Ez idő tájt Szent­end­rén volt műter­me. Az 1983/84-es, majd az 1987/88-as tan­év­ben helyet­tes­ként raj­zot taní­tott a buda­pes­ti Kép­ző és Ipar­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­lá­ban. 1987 óta ismét Mono­ron él és dol­go­zik.

Ala­pí­tó tag­ja az 1969-ben újra­szer­ve­ző­dő Gyu­lai Művész­te­lep­nek. E cso­port tag­ja­ként az 1970–80-as évek­ben kifej­tett mun­kás­sá­gá­val a szo­cio­gra­fi­kus rea­liz­mus egyik hazai elin­dí­tó­ja lesz. 2010-óta a Gyu­lai Művész­te­lep Egye­sü­let elnö­ke, és a művész­te­lep veze­tő­je 2012-ig. Meg­ala­ku­lá­sa (1991) óta tag­ja a Magyar Víz­fes­tők Tár­sa­sá­gá­nak, az Olaj­ág Keresz­tény Művé­sze­ti Cso­port­nak, és tag­ja a MCP bará­ti kör­nek. Újab­ban a nagy­kő­rö­si, a kece­li, makói és a nagy­bá­nyai (Magyar­lá­pos, Fel­ső­bá­nya) művész­te­le­pek és a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fes­té­sze­ti szim­pó­zi­um részt­ve­vő­je. Éve­kig részt­ve­vő­je volt a tisza­kécs­kei művész­te­lep­nek. 2014–ben csat­la­ko­zik a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság­hoz és a T-ART Ala­pít­vány­hoz.

 

2014- től nem vesz részt a Gyu­lai Művész­te­lep Egye­sü­let tevé­keny­sé­gé­ben.