Művészeti Akadémia díjazottja 2015 — Baksai József Munkácsy-díjas festőművész

Bak­sai József

fes­tő­mű­vész, gra­fi­kus

 

Bak­sai József  (1957 Buda­pest) fes­tő és gra­fi­kus, művész­ta­nár.  A nyolc­va­nas évek óta készü­lő fest­mény­so­ro­za­tai gyak­ran külön­bö­ző kul­túr­kö­rök mito­ló­gi­ai témá­it, vagy mint leg­utób­bi műve­in, az ősele­me­ket dol­goz­zák fel.  Sötét tónu­sok­kal, föld­szí­nek­kel fes­tett képei külön­le­ges tex­tú­rá­juk révén, reli­ef­sze­rű hatást kel­te­nek.  A vas­tag réteg­ben fel­hor­dott olaj­fes­ték alak­ja­it tér­be­li dimen­zi­ó­val ruház­za fel. Gra­fi­kai mun­kás­sá­gá­nak kiemel­ke­dő soro­za­tát is olvas­má­nyai ins­pi­rál­ták. Az utób­bi évti­zed­ben készült kis­mé­re­tű akvarell-ceruza-kollázsokon a vissza­té­rő motí­vu­mok (a világ kelet­ke­zé­sét, s egy­ben a világ­min­den­sé­get szim­bo­li­zá­ló edény, hal, fa, árnyék) mel­lett szö­veg­tö­re­dé­kek is fel­tűn­nek.