Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

Cím: 1052 Buda­pest, Deák Ferenc utca 17. I. eme­let
Nyit­va tar­tás: kedd­től pén­te­kig: 10:00 — 18:00, 
szom­ba­ton: 09.00 — 13.00.
Tele­fon: +36 1 266 0482
Email: info@deak17galeria.hu
Deák 17

Az élénk, érzel­mes és sza­bad kép­zet­kap­cso­lá­sok­ból szár­maz­nak az illú­zi­ó­ink, az élet­te­len dol­gok meg­ele­ve­ní­té­sei, a meg­sze­mé­lye­sí­té­sek, a gyer­me­ki mítosz tüne­mé­nyei, a gyer­mek az embe­ri cse­lek­vé­se­ket és élet­je­len­sé­ge­ket után­zó kép­ze­le­ti játé­kai.
Ebből nem hiá­nyoz­nak az ötle­tek, gon­do­la­tok, humor, sőt az elvont esz­mék rea­li­zá­lá­sa sem.
Poten­ci­á­li­san min­den­ki kre­a­tív. Ezt a lehe­tő­sé­get kor­lá­toz­hat­ja vagy tönk­re­te­he­ti azon­ban a túl­zott raci­o­na­li­tás, a tech­nok­ra­ta ész­sze­rű­ség, a sok szűk, szer­ve­ze­ti vagy közös­sé­gi struk­tú­ra, illet­ve a hagyo­má­nyos mód­sze­rek­be vetett fel­tét­len biza­lom. Ezért fon­tos, hogy érvé­nye­sül­jön a művé­sze­tek presz­tí­zse, a fan­tá­zia sok-sok terü­le­ten, mert ez töl­ti meg ele­ven tar­ta­lom­mal a tár­sa­da­lom szer­ke­ze­tét.
Min­den­ki­nek szük­sé­ge van arra, hogy közöl­je tapasz­ta­la­ta­it, remé­nye­it és félel­me­it, ahogy régen is. Fon­tos, hogy az okta­tás során a külön­bö­ző anya­gok és tech­ni­kák alkal­ma­zá­sa az önki­fe­je­zés újabb és újabb lehe­tő­sé­ge­it tár­ja fel. A gye­re­kek így tesz­nek szert arra a tudás­ra, mellyel való­ban alkot­ni képe­sek. Ezek nyo­mán az alko­tás vágya és sze­mé­lyes szük­ség­le­te iga­zi haj­tó­erő­vé válik.
A művé­sze­ti neve­lés ugyan­is se több se keve­sebb, mint az ember látás­mód­já­nak és érzé­keny­sé­gé­nek követ­ke­ze­tes for­má­lá­sa.
Ezért fon­tos, hogy a művé­sze­tek presz­tí­zse miatt ne hagy­ják figyel­men kívül azt a szá­mos sze­rény, de fan­tá­zia­dús vál­lal­ko­zást, melyek ele­ven tar­ta­lom­mal töl­tik meg a tár­sa­da­lom szer­ke­ze­tét.
Ért­he­tő módon az újfaj­ta vizu­á­lis léte­zés könnyen össze­za­vart­ja az embert. A kul­tú­ra új vizu­a­li­tá­sá­nak meg­fi­gye­lé­se ugyan­is nem azo­nos a meg­ér­té­sé­vel. A vizu­á­lis ese­mé­nyek során új infor­má­ci­ók­hoz jut és pró­bál­ja jelen­té­sét meg­ér­te­ni, öröm­höz akar jut­ni vala­mely vizu­á­lis tech­no­ló­gi­á­hoz való kap­cso­ló­dás segít­sé­gé­vel. Ez fokoz­za a ter­mé­sze­tes látást, vagy­is min­dent az olaj­fes­té­szet­től a tele­ví­zi­ón át az inter­ne­tig.
Kis­gyer­mek­kor­tól, látá­sunk­tól kezd­ve hat­nak ránk a szí­nek és for­mák. Sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­sünk egyik leg­jobb esz­kö­ze a művé­sze­ti neve­lés, a kre­a­ti­vi­tá­sunk kibon­ta­koz­ta­tá­sa, az önmeg­va­ló­sí­tás.
Egész nem­ze­dé­kek, tár­sa­dal­mi réte­gek éle­té­ből maradt ki a fes­té­szet érté­ke­i­nek élmény­sze­rű elsa­já­tí­tá­sa. 2002 óta hazánk­ban meg­ün­ne­pel­jük a magyar fes­té­szet nap­ját, ame­lyet októ­ber 18-ra tűz­tünk ki. Ez a nap azóta a fény, a szí­nek, a for­mák és rit­mu­sok, az élő fes­té­szet ünne­pe.
Kiál­lí­tá­sunk­kal, kiál­lí­tá­sa­ink­kal köze­lebb hoz­zuk az embe­rek­hez a fes­té­szet kife­je­ző esz­kö­ze­i­vel vilá­gun­kat. Olyan élményt nyúj­ta­nak az alko­tá­sok, ame­lyek táv­la­to­kat nyit­nak meg ben­nünk, s e táv­la­tok­ban a világ, az élet mélyebb értel­me tárul elénk. A dol­gok fel­szí­ne alatt a lénye­ges össze­füg­gé­se­ket tesszük vilá­gos­sá. A művé­szi élmény hatá­sa azért olyan mély, mert nem­csak gon­do­la­ta­in­kat, hanem érzel­me­in­ket is ala­kít­ja.

A Magyar Festészet Napja 2016–os országos rendezvénysorozat kiállításán a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria a magyar művészeti szakközépiskolások zsűrizett alkotásait mutatja be minden művészeti ág legjobbjait.

(Hazánk összes művé­sze­ti szak­kö­zép­is­ko­lá­ját meg­hív­juk és min­den művé­sze­ti tan­szak a maga spe­ci­á­lis esz­kö­ze­i­vel rep­re­zen­tál­hat­ja a fes­té­sze­tet.)

A kiál­lí­tás hatal­mas vonz­erő a szü­lők­nek, bará­tok­nak, taná­rok­nak és az alko­tók bará­ti köré­ből kike­rü­lő embe­rek­nek. Köze­lebb hoz­zuk a fes­té­sze­tet az embe­rek­hez, külön­bö­ző gene­rá­ci­ó­kat szó­lí­tunk meg, hogy jöj­je­nek és ünne­pel­je­nek velünk a tehet­sé­ges gyer­me­ke­ik kiál­lí­tá­sán.

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT

XV. MAGYAR FESTÉSZET NAPJA
alkal­má­ból.

Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány egyik kiemelt ren­dez­vé­nye a Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sá­gi Művé­sze­ti Galé­ria a magyar művé­sze­ti szak­kö­zép­is­ko­lá­sok zsű­ri­zett alko­tá­sa­it mutat­ja be min­den művé­sze­ti ág leg­jobb­ja­it.
(Hazánk összes művé­sze­ti szak­kö­zép­is­ko­lá­ját meg­hív­juk és min­den művé­sze­ti tan­szak a maga spe­ci­á­lis esz­kö­ze­i­vel rep­re­zen­tál­hat­ja a fes­té­sze­tet.)
PÁLYÁZATI KIÍRÁSHÁROM FELADAT KÖZÜL LEHET VÁLASZTANI:
1. A Magyar Fes­té­szet Nap­já­hoz kap­cso­lód­va min­den tan­szak a saját művé­szi esz­kö­ze­i­vel kell hogy meg­je­le­nít­se a fes­té­sze­tet, a szí­nek varázs­la­tos vilá­gát, s ily módon kap­cso­lód­va mél­tón meg­ün­ne­pel­jük a fes­té­szet nap­ját.
(Pl. bútor­ter­ve­zők – modern fes­tő­áll­ványt, palet­tát ter­vez­nek, készí­te­nek 
tex­ti­le­sek – ruhák­ra fes­te­nek, modern szí­nes kala­pot készí­te­nek,
ötvö­sök – olyan éksze­re­ket, medá­lo­kat készí­te­nek, ame­lyek vala­ho­gyan kap­cso­lód­nak a fes­té­szet­hez: ecset, palet­ta, szí­nes ásvá­nyok beapp­li­ká­lá­sa medál­ba, gyű­rű­be, fül­be­va­ló­ba stb.)
2. Össze­tar­to­zás
A csa­lád össze­tar­tó ere­je, sze­re­te­te min­de­nek felett álló ténye­ző. A leg­na­gyobb ener­gia a sze­re­tet. Olyan fest­mé­nye­ket várunk, amely kife­je­zi az össze­tar­to­zás érzé­sét, sze­re­te­tet, élet­igen­lést.
3. Per­for­mansz
Lehet pályáz­ni élő fes­tő per­for­mansszal, ame­lyet a Deák Ferenc utcá­ban a galé­ria előtt kell bemu­tat­ni az ide szer­ve­zett közön­ség­nek és ter­mé­sze­te­sen min­den erre járó érdek­lő­dő meg­te­kint­he­ti. 
Idő­ren­di sor­ren­det a szer­ve­zők ala­kít­ják ki a per­for­man­szok bemu­ta­tó­já­nál.
A pálya­mun­ká­kon sze­re­pel­ni kell: az alko­tó nevét, élet­ko­rát, email címét, isko­lá­ját, alko­tás címét.
A pálya­mun­ká­kat a galé­ria címé­re kér­jük bekül­de­ni, vagy bead­ni:

A bekül­dé­si határ­idő: 2016. szep­tem­ber 30. (pén­tek)
Októ­ber 7-ig min­den pályá­zót érte­sí­tünk az ered­mény­ről és az ünne­pi kiál­lí­tás meg­nyi­tás pon­tos idő­pont­já­ról.
Mind a három pályá­za­ti kate­gó­ri­á­ban a kiál­lí­tás­ra kivá­lasz­tott alko­tá­sok alko­tói juta­lom­ban része­sül­nek.