Nádor Galéria

Kovács Péter Balázs, “Szénfestmények” cí­mű kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: P. Szabó Ernő mű­vé­szet­tör­té­nész

Kiállítás rö­vid le­írá­sa:
A ki­ál­lí­tá­son szén­por­ral, ak­ril­lal ké­szült szén­fest­mé­nyek lát­ha­tó­ak kisebb-nagyobb mé­ret­ben.

Megnyitó idő­pont­ja: 2014.09.18., 17:30
Kiállítás meg­te­kint­he­tő: 2014.10.14-ig
Kiállítás nyit­va­tar­tá­sa:
kedd-szerda-csütörtök-péntek 10-18 óra kö­zött.

Megközelíthető: A Vörösmarty tér­hez kö­zel.
met­ro: M1, M2, M3, busz: 105, 15, 16

1051 Budapest, József ná­dor tér 8

Belvárosi Művészek Társasága tagjai és meghívott művészek kiál­lí­tása

Kiállítás cí­me: “Belvárosi fé­nyek”
Meg­nyitja: Kovács Péter Balázs
Közreműködők:
Olajos Hanga – he­ge­dű
Szabó Gergő – he­ge­dű

Kiállítás rö­vid le­írá­sa:
A vá­ros éj­sza­kai és nap­pa­li fé­nyei a fes­té­szet esz­kö­ze­i­vel meg­je­le­nít­ve.

Megnyitó idő­pont­ja: 2014.10.17, 18:00
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014.10.31.

Kiállítás nyit­va­tar­tá­sa:
kedd-szerda-csütörtök-péntek 10-18 óra kö­zött.

Megközelíthető: a Vörösmarty tér­hez kö­zel.
met­ro: M1, M2, M3, busz: 105, 15, 16
1051 Budapest, József ná­dor tér 8