Kiál­lí­tás hely­színe: Nagy­kö­rű Galé­ria

Kiál­lí­tás címe: “Fák, virá­gok, fények”
Kiál­lító művé­sz: Faze­kas Mag­dol­na fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Vere­bes György fes­tő­mű­vész

Köz­re­mű­kö­dők:
Fejes János plé­bá­nos
Sza­bó Lász­ló gitár­mű­vész
Szász József művé­sze­ti veze­tő

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A hat éve műkö­dő galé­ria 53. idő­sza­ki kiál­lí­tá­sán a Szol­no­ki Művész­te­lep min­den­ki által tisz­telt és sze­re­tett leg­ré­gibb tag­já­nak 20–25 fest­mé­nye lesz lát­ha­tó két terem­ben.
A Fes­té­szet Nap­já­hoz való kap­cso­ló­dást erő­sí­ten­dő, fel­kér­jük Fejes János helyi plé­bá­nos urat, hogy a meg­nyi­tó kere­té­ben beszél­jen Szent Lukács tevé­keny­sé­gé­ről.
A meg­nyi­tón a szo­ká­sos büfét kínál­juk, majd a ter­vek sze­rint a pol­gár­mes­ter foga­dást ad a művész­nő és a meg­je­len­tek tisz­te­le­té­re.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 14., szer­da, 17.00 óra
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 14.-ig

Nyit­va tar­tás:
A kiál­lí­tás a Nagy­kö­rű Galé­ri­á­ban tekint­he­tő meg, elő­ze­tes egyez­te­tés után
Szász József művé­sze­ti veze­tő­vel, 06 30 222 8038.
Egyez­te­tés nél­kül nyit­va szom­ba­ton­ként 16–18 óra között.

Nagy­kö­rű köz­ség meg­kö­ze­lít­he­tő Szol­nok­ról menet­rend­sze­rű autó­busz­já­rat­tal, illet­ve köz­úton, gép­ko­csi­val ugyan­csak Szol­nok felől, illet­ve Fegy­ver­nek­ről komp­pal.
Nagy­kö­rű Galé­ria
5065 Nagy­kö­rű, Rákó­czi út 29.