Nagykörű Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Nagy­körű Galéria

Kiál­lí­tás címe: “Fák, virá­gok, fények“
Kiál­lító művé­sz: Faze­kas Mag­dolna festőmű­vész
Meg­nyitja: Vere­bes György festőművész

Köz­remű­ködők:
Fejes János plé­bá­nos
Szabó László gitármű­vész
Szász József művé­szeti vezető

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A hat éve működő galé­ria 53. idő­szaki kiál­lí­tá­sán a Szol­noki Művész­te­lep min­denki által tisz­telt és sze­re­tett leg­ré­gibb tag­já­nak 20–25 fest­mé­nye lesz lát­ható két terem­ben.
A Fes­té­szet Nap­já­hoz való kap­cso­ló­dást erő­sí­tendő, fel­kér­jük Fejes János helyi plé­bá­nos urat, hogy a meg­nyitó kere­té­ben beszél­jen Szent Lukács tevé­keny­sé­géről.
A meg­nyi­tón a szo­ká­sos büfét kínál­juk, majd a ter­vek sze­rint a pol­gár­mes­ter foga­dást ad a művésznő és a meg­je­len­tek tiszteletére.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 14., szerda, 17.00 óra
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 14.-ig

Nyitva tar­tás:
A kiál­lí­tás a Nagy­körű Galé­ri­á­ban tekint­hető meg, elő­ze­tes egyez­te­tés után
Szász József művé­szeti vezető­vel, 06 30 222 8038.
Egyez­te­tés nél­kül nyitva szom­ba­ton­ként 16–18 óra között.

Nagy­körű köz­ség meg­kö­ze­lít­hető Szol­nok­ról menet­rend­szerű autó­busz­já­rat­tal, illetve köz­úton, gép­ko­csi­val ugyan­csak Szol­nok felől, illetve Fegy­ver­nekről komp­pal.
Nagy­körű Galé­ria
5065 Nagy­körű, Rákó­czi út 29.