Nagykörű Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Nagykörű Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: “Fák, vi­rá­gok, fé­nyek”
Kiál­lító művé­sz: Fazekas Magdolna fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Verebes György fes­tő­mű­vész

Közreműködők:
Fejes János plé­bá­nos
Szabó László gi­tár­mű­vész
Szász József mű­vé­sze­ti ve­ze­tő

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
A hat éve mű­kö­dő ga­lé­ria 53. idő­sza­ki ki­ál­lí­tá­sán a Szolnoki Művésztelep min­den­ki ál­tal tisz­telt és sze­re­tett leg­ré­gibb tag­já­nak 20-25 fest­mé­nye lesz lát­ha­tó két te­rem­ben.
A Festészet Napjához va­ló kap­cso­ló­dást erő­sí­ten­dő, fel­kér­jük Fejes János he­lyi plé­bá­nos urat, hogy a meg­nyi­tó ke­re­té­ben be­szél­jen Szent Lukács te­vé­keny­sé­gé­ről.
A meg­nyi­tón a szo­ká­sos bü­fét kí­nál­juk, majd a ter­vek sze­rint a pol­gár­mes­ter fo­ga­dást ad a mű­vész­nő és a meg­je­len­tek tisz­te­le­té­re.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 14., szer­da, 17.00 óra
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 14.-ig

Nyitva tar­tás:
A ki­ál­lí­tás a Nagykörű Galériában te­kint­he­tő meg, elő­ze­tes egyez­te­tés után
Szász József mű­vé­sze­ti ve­ze­tő­vel, 06 30 222 8038.
Egyeztetés nél­kül nyit­va szom­ba­ton­ként 16-18 óra kö­zött.

Nagykörű köz­ség meg­kö­ze­lít­he­tő Szolnokról me­net­rend­sze­rű au­tó­busz­já­rat­tal, il­let­ve köz­úton, gép­ko­csi­val ugyan­csak Szolnok fe­lől, il­let­ve Fegyvernekről komp­pal.
Nagykörű Galéria
5065 Nagykörű, Rákóczi út 29.