Női vonal 2017

A Nemzeti Színház ki­ál­lí­tó he­lye Budapesten, a szín­ház köz­vet­len szom­széd­sá­gá­ban. Belsejében hét te­rem ta­lál­ha­tó, me­lye­ket spi­rál vo­na­lú út köt össze.
Mindenkitől két mű­vet vá­runk.
Alkotásonként a szé­les­ség nem le­het több mint 100 cm. Természetesen több ki­sebb mé­re­tűt és egy nagy­mé­re­tű al­ko­tást is le­het hoz­ni, de eb­ben az eset­ben is a mé­ret ha­tár 200 cm.
A be­adás és a meg­nyi­tó hely­szí­ne: Zikkurat, 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.
Beadás idő­pont­ja:
2017. ok­tó­ber 10. (kedd), 10.00-13.00
2017. ok­tó­ber 11. (szer­da), 15.00-18.00
A ké­pek vissza­adá­sa:
2017. no­vem­ber 6. (hét­fő) 10.00 -13.00
2017. no­vem­ber 7. (kedd) 15.00 – 18.00

A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017.október 16 – no­vem­ber 5.
Nyitva tar­tás: min­den­nap 14.00 – 20.00
Kiállítás meg­nyi­tá­sá­nak idő­pont­ja: 2017. ok­tó­ber 15-én (va­sár­nap), 16.00 óra­kor