A Nem­ze­ti Szín­ház kiál­lí­tó helye Buda­pes­ten, a szín­ház köz­vet­len szom­széd­sá­gá­ban. Bel­se­jé­ben hét terem talál­ha­tó, melye­ket spi­rál vona­lú út köt össze.
Min­den­ki­től két művet várunk.
Alko­tá­son­ként a szé­les­ség nem lehet több mint 100 cm. Ter­mé­sze­te­sen több kisebb mére­tűt és egy nagy­mé­re­tű alko­tást is lehet hoz­ni, de ebben az eset­ben is a méret határ 200 cm.
A beadás és a meg­nyi­tó hely­szí­ne: Zikk­urat, 1095 Buda­pest, Bajor Gizi park 1.
Beadás idő­pont­ja:
2017. októ­ber 10. (kedd), 10.00–13.00
2017. októ­ber 11. (szer­da), 15.00–18.00
A képek vissza­adá­sa:
2017. novem­ber 6. (hét­fő) 10.00 -13.00
2017. novem­ber 7. (kedd) 15.00 — 18.00

A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017.október 16 — novem­ber 5.
Nyit­va tar­tás: min­den­nap 14.00 — 20.00
Kiál­lí­tás meg­nyi­tá­sá­nak idő­pont­ja: 2017. októ­ber 15-én (vasár­nap), 16.00 óra­kor