NŐI VONAL IV

Kiál­lí­tás hely­színe: B29 Kiállítótér

Kiál­lí­tás cí­me: NŐI VONAL IV.
Kiál­lító művé­szek:
Bikácsi Daniella, Vincze Angéla, Benczúr Anita, Vojnics Erzsébet, Csáth Annamária, Zöld Anikó, Csiszér Zsuzsi, Deák Ilona, Ficsor Sarolta, Hánsági Hédi, Harmati Zsófia, Keserű Ilona, Knopf Andrea, Kovács Lola,Kopócsi Judit, Krajcsovics Éva,Krón Zsuzsa, Makó Judit, Maria B. Raunio, Mara Kinga Villő, Matyus Dóra, Mayer Berta, Mészáros Ágnes, Nádas Alexandra, Navratil Judit, Osgyányi Róza, Osgyányi Sára, Papageorgiu Andrea, Pintérné Varga Zsuzsanna, Schnedarek Réka, Szabó Franciska, Szilárd Klára, Tompai Ildikó, Tóth Angelika, Varga Edina, Varga Patrícia Minerva, Vágó Maddolna, Ványai Magdolna, Verebics Ági, Verebics Kati, Véghseő Klára

Meg­nyitja: Gassama Szabó Bernadett mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködők: Voice Drops

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Kiemelt ren­dez­vény a Magyar Fes­té­szet Napja Fesz­ti­vál ren­dez­vény­so­ro­zat­ban.
Ez a negye­dik alka­lom, hogy meg­ren­de­zésre ke­rül.
Négy év­vel ez­előtt az ins­pi­rált, meg kel­lene mu­tat­ni, hogy a rop­pant érzé­keny nők ho­gyan rea­gál­ják le a min­den­na­pok: feszült­sé­gét, szép­sé­gét, sok­színű­sé­gét.
Tud­juk, hogy a nők meg­ér­zé­sei, intu­í­ciói erő­seb­bek, mint a fér­fi­aké. A ter­mé­szet gon­dos­ko­dott ró­la, hogy így le­gyen.
A fest­mé­nye­ken ez még­sem mutat­ko­zott, mutat­ko­zik meg.
Nem mond­hat­juk azt, hogy van nő fes­té­szet, és fér­fi fes­té­szet. Bár­hol le­gyünk a vilá­gon és beté­ve­dünk egy galé­ri­ába, vagy kiál­lí­tásra nem tud­nánk meg­mon­dani, hogy fér­fi, vagy nő fes­tette– e a fest­mé­nye­ket, ha nincs oda­írva.
Ez évi ren­dez­vé­nyünkbe bekap­csol­tuk a művé­szeti isko­lák tehet­sé­ges diák­jait. Húsz kor­társ fes­tő alko­tá­sára kell para­frá­zi­so­kat készí­te­niük. Har­minc gyer­mek­mun­kát sze­re­pel­te­tünk a kiál­lí­tá­son. A tíz leg­jobb alko­tást díjaz­zuk.
Miért van még­is ne­künk egy kü­lön kiál­lí­tás?
Évszá­za­do­kig nem vol­tak nyit­va a fes­tő aka­dé­miák a nők szá­mára, de pl. a rene­szánsz­ban Sofi­nishba Anug­is­sola, a XIX.sz.-ban Suzanne Vala­don a töb­bi nő­nek nyi­tott egy ka­put, báto­rí­totta, hogy fes­se­nek.
Egyre több nő mutat­hatja meg tehet­sé­gét, mert 1857 óta a nők irán­ti meg­be­csü­lés és tisz­te­let nap­ja meg­vál­toz­tatta a nők­ről alko­tott véle­mé­nye­ket.
Min­denki azt a mun­ká­ját mu­tat­ja be, amely leg­job­ban fém­jelzi.
A kiál­lí­tásra har­mincöt festőmű­vészt hív­tam a leg­fi­a­ta­lab­bak­tól a do­ye­nig.

„Minden em­bert, így min­ket is az az örök kér­dés fog­lal­koz­tat, hogy mi vé­ges em­be­ri lé­nyek: ér­zé­se­ink­kel, gon­do­la­ta­ink­kal, vá­gya­ink­kal és ál­ma­ink­kal mi­kép­pen tu­dunk a vég­te­len vi­lág ré­szé­vé vál­ni, s e vi­lág­ban bol­do­gu­lá­sun­kat meg­ta­lál­ni.„         (Sipos Endre)

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 14. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2014. ok­tó­ber 29.

Nyitva tar­tás: min­den­nap 10.00-18.00

1114 Budapest, Bartók Béla út 29.