NŐI VONAL IV

Kiál­lí­tás hely­színe: B29 Kiál­lí­tó­tér

Kiál­lí­tás címe: NŐI VONAL IV.
Kiál­lító művé­szek:
Biká­csi Dani­ella, Vin­cze Angéla, Ben­czúr Anita, Voj­nics Erzsé­bet, Csáth Anna­má­ria, Zöld Anikó, Csi­szér Zsu­zsi, Deák Ilona, Ficsor Sarolta, Hán­sági Hédi, Har­mati Zsó­fia, Keserű Ilona, Knopf And­rea, Kovács Lola,Kopócsi Judit, Kraj­cso­vics Éva,Krón Zsu­zsa, Makó Judit, Maria B. Rau­nio, Mara Kinga Villő, Matyus Dóra, Mayer Berta, Mészá­ros Ágnes, Nádas Ale­xandra, Nav­ra­til Judit, Osgyá­nyi Róza, Osgyá­nyi Sára, Papa­ge­or­giu And­rea, Pin­térné Varga Zsu­zsanna, Sch­ne­da­rek Réka, Szabó Fran­ciska, Szi­lárd Klára, Tom­pai Ildikó, Tóth Ange­lika, Varga Edina, Varga Pat­rí­cia Minerva, Vágó Mad­dolna, Ványai Mag­dolna, Vere­bics Ági, Vere­bics Kati, Végh­seő Klára

Meg­nyitja: Gas­sama Szabó Ber­na­dett művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Voice Drops

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Kiemelt ren­dez­vény a Magyar Fes­té­szet Napja Fesz­ti­vál ren­dez­vény­so­ro­zat­ban.
Ez a negye­dik alka­lom, hogy meg­ren­de­zésre kerül.
Négy évvel ezelőtt az ins­pi­rált, meg kel­lene mutatni, hogy a rop­pant érzé­keny nők hogyan rea­gál­ják le a min­den­na­pok: feszült­sé­gét, szép­sé­gét, sok­színű­sé­gét.
Tud­juk, hogy a nők meg­ér­zé­sei, intu­í­ciói erő­seb­bek, mint a fér­fi­aké. A ter­mé­szet gon­dos­ko­dott róla, hogy így legyen.
A fest­mé­nye­ken ez még­sem mutat­ko­zott, mutat­ko­zik meg.
Nem mond­hat­juk azt, hogy van nő fes­té­szet, és férfi fes­té­szet. Bár­hol legyünk a vilá­gon és beté­ve­dünk egy galé­ri­ába, vagy kiál­lí­tásra nem tud­nánk meg­mon­dani, hogy férfi, vagy nő fes­tette– e a fest­mé­nye­ket, ha nincs oda­írva.
Ez évi ren­dez­vé­nyünkbe bekap­csol­tuk a művé­szeti isko­lák tehet­sé­ges diák­jait. Húsz kor­társ festő alko­tá­sára kell para­frá­zi­so­kat készí­te­niük. Har­minc gyer­mek­mun­kát sze­re­pel­te­tünk a kiál­lí­tá­son. A tíz leg­jobb alko­tást díjaz­zuk.
Miért van mégis nekünk egy külön kiál­lí­tás?
Évszá­za­do­kig nem vol­tak nyitva a festő aka­dé­miák a nők szá­mára, de pl. a rene­szánsz­ban Sofi­nishba Anug­is­sola, a XIX.sz.-ban Suzanne Vala­don a többi nőnek nyi­tott egy kaput, báto­rí­totta, hogy fes­se­nek.
Egyre több nő mutat­hatja meg tehet­sé­gét, mert 1857 óta a nők iránti meg­be­csü­lés és tisz­te­let napja meg­vál­toz­tatta a nőkről alko­tott véle­mé­nye­ket.
Min­denki azt a mun­ká­ját mutatja be, amely leg­job­ban fém­jelzi.
A kiál­lí­tásra har­mincöt festőmű­vészt hív­tam a leg­fi­a­ta­lab­bak­tól a doyenig.

„Min­den embert, így min­ket is az az örök kér­dés fog­lal­koz­tat, hogy mi véges emberi lények: érzé­se­ink­kel, gon­do­la­ta­ink­kal, vágya­ink­kal és álma­ink­kal mikép­pen tudunk a vég­te­len világ részévé válni, s e világ­ban bol­do­gu­lá­sun­kat meg­ta­lálni.„         (Sipos Endre)

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 14. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2014. októ­ber 29.

Nyitva tar­tás: min­den­nap 10.00–18.00

1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 29.