Női vonal VI.

2017. október 21 — november 5.
Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 21. 15,00 óra
Helye: Zikk­urat Galé­ria (1095 Buda­pest, Bajor Gizi park 1.)
Köszön­tőt mond: Dr. Major Gyön­gyi a Kor­társ Női Ref­le­xi­ók Fóru­ma Egye­sü­let elnö­ke
A kiál­lí­tást meg­nyit­ja: Iski Kocsis Tibor fes­tő­mű­vész
A ren­dez­vény házi­asszo­nya: Cser­há­ti Ágnes a MFNA szó­vi­vő­je
A kiál­lí­tás kurá­to­ra: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész
Köz­re­mű­köd­nek a SZÁMALK-Szalézi Szak­gim­ná­zi­um gra­fi­ka sza­kos hall­ga­tói a Női vona­lak – Per­for­mance elő­adá­suk­kal (Dér Kata, Németh Anna, Rat­ter Judit, Tircz­ka Orso­lya, fel­ké­szí­tő tanár Fal­tisz Ale­xand­ra)
Meg­te­kint­he­tő: 2017. novem­ber 5-ig

A Nem­ze­ti Szín­ház kiál­lí­tó helye Buda­pes­ten, a szín­ház köz­vet­len szom­széd­sá­gá­ban talál­ha­tó. Hét ter­mét spi­rál ala­kú vonal köti össze, ami külö­nös atmosz­fé­rát teremt a női lélek mani­fesz­tá­ci­ó­i­nak.