Pró­féta Galé­ria

NŐI VONAL V.” című kiállítás

NV3 plakat

Meg­nyitja: Don­csev And­rás NKA alel­nö­ke
Fel­lép: Cser­nus Szil­via — ének, Mor­vai Tamás — gitár

Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész
Meg­nyitó idő­pontja: októ­ber 17. 18.00

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Kiemelt ren­dez­vény a XV. Magyar Fes­té­szet Nap­ja Fesz­ti­vál ren­dez­vény­so­ro­zat­ban.
Ez az ötö­dik alka­lom, hogy meg­ren­de­zés­re kerül.

Öt évvel ezelőtt az ins­pi­rált, meg kel­le­ne mutat­ni, hogy a rop­pant érzé­keny nők hogyan
rea­gál­ják le a min­den­na­pok: feszült­sé­gét, szép­sé­gét, sok­szí­nű­sé­gét. Tud­juk, hogy a nők meg­ér­zé­sei, intu­í­ci­ói erő­seb­bek, mint a fér­fi­a­ké. A ter­mé­szet gon­dos­ko­dott róla, hogy így legyen.
A fest­mé­nye­ken ez még­sem mutat­ko­zott, mutat­ko­zik meg. Nem mond­hat­juk azt, hogy van nő fes­té­szet, és fér­fi fes­té­szet. Bár­hol legyünk a vilá­gon és beté­ve­dünk egy galé­ri­á­ba, vagy kiál­lí­tás­ra nem tud­nánk meg­mon­da­ni, hogy fér­fi, vagy nő fes­tet­te– e a fest­mé­nye­ket, ha nincs oda­ír­va.
Egy­re több nő mutat­hat­ja meg tehet­sé­gét, mert 1857 óta a nők irán­ti meg­be­csü­lés és tisz­te­let nap­ja meg­vál­toz­tat­ta a nők­ről alko­tott véle­mé­nye­ket. Min­den­ki azt a mun­ká­ját mutat­ja be, amely leg­job­ban fém­jel­zi. A kiál­lí­tás­ra negy­ven fes­tő­mű­vészt hív­tam a leg­fi­a­ta­lab­bak­tól a doye­nig.

Min­den embert, így min­ket is az az örök kér­dés fog­lal­koz­tat, hogy mi véges embe­ri lények:
érzé­se­ink­kel, gon­do­la­ta­ink­kal, vágya­ink­kal és álma­ink­kal mikép­pen tudunk a vég­te­len világ
részé­vé vál­ni, s e világ­ban bol­do­gu­lá­sun­kat meg­ta­lál­ni.„ (Sípos End­re)

Nyitvatar­tás: K-P: 15.00–19.00

1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.