Női vonal

Pró­féta Galé­ria

„NŐI VONAL V.” című kiállítás

NV3 plakat

Meg­nyitja: Doncsev András NKA al­el­nö­ke
Fellép: Csernus Szilvia – ének, Morvai Tamás – gi­tár

Kurátor: Vincze Angéla fes­tő­mű­vész
Meg­nyitó idő­pontja: októ­ber 17. 18.00

Kiállítás rö­vid le­írá­sa:
Kiemelt ren­dez­vény a XV. Magyar Festészet Napja Fesztivál ren­dez­vény­so­ro­zat­ban.
Ez az ötö­dik al­ka­lom, hogy meg­ren­de­zés­re ke­rül.

Öt év­vel ez­előtt az ins­pi­rált, meg kel­le­ne mu­tat­ni, hogy a rop­pant ér­zé­keny nők ho­gyan
re­a­gál­ják le a min­den­na­pok: fe­szült­sé­gét, szép­sé­gét, sok­szí­nű­sé­gét. Tudjuk, hogy a nők meg­ér­zé­sei, in­tu­í­ci­ói erő­seb­bek, mint a fér­fi­a­ké. A ter­mé­szet gon­dos­ko­dott ró­la, hogy így le­gyen.
A fest­mé­nye­ken ez még­sem mu­tat­ko­zott, mu­tat­ko­zik meg. Nem mond­hat­juk azt, hogy van nő fes­té­szet, és fér­fi fes­té­szet. Bárhol le­gyünk a vi­lá­gon és be­té­ve­dünk egy ga­lé­ri­á­ba, vagy ki­ál­lí­tás­ra nem tud­nánk meg­mon­da­ni, hogy fér­fi, vagy nő fes­tet­te– e a fest­mé­nye­ket, ha nincs oda­ír­va.
Egyre több nő mu­tat­hat­ja meg te­het­sé­gét, mert 1857 óta a nők irán­ti meg­be­csü­lés és tisz­te­let nap­ja meg­vál­toz­tat­ta a nők­ről al­ko­tott vé­le­mé­nye­ket. Mindenki azt a mun­ká­ját mu­tat­ja be, amely leg­job­ban fém­jel­zi. A ki­ál­lí­tás­ra negy­ven fes­tő­mű­vészt hív­tam a leg­fi­a­ta­lab­bak­tól a do­ye­nig.

„Minden em­bert, így min­ket is az az örök kér­dés fog­lal­koz­tat, hogy mi vé­ges em­be­ri lé­nyek:
ér­zé­se­ink­kel, gon­do­la­ta­ink­kal, vá­gya­ink­kal és ál­ma­ink­kal mi­kép­pen tu­dunk a vég­te­len vi­lág
ré­szé­vé vál­ni, s e vi­lág­ban bol­do­gu­lá­sun­kat meg­ta­lál­ni.„ (Sípos Endre)


Nyitvatar­tás: K-P: 15.00-19.00

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.