Kiál­lí­tás címe: Kapuk
Kiál­lító műve­szek: Balogh Ist­ván, Bor­bély Károly, Szu­nyogh Lász­ló
Meg­nyitja: Prof.Dr. Rech­ni­tzer János

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 21. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 21.

Nyit­va tar­tás:

nyme logo
Az Apá­czai Cse­re János Kar főépü­le­te, Czi­rá­ki Lajos Kiál­lí­tó­tér — a vas­út­ál­lo­más­tól a bel­vá­ro­son át tíz perc

Győr, Liszt Ferenc u. 42. 2. eme­let