Óbudai Kulturális Központ

Óbudai Kulturális Központ

Alkotónap

Október 16.
10.00-tól – 13.00-ig

Köz­remű­ködők:
Zene: Tarján Veronika Edit és Mogyoró Kornél
A kö­zös al­ko­tás­ban részt vesz: Vízi Tihamér fes­tő­mű­vész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Ezen a na­pon a gye­re­kek és a fel­nőt­tek is sza­bad­já­ra en­ged­he­tik a fan­tá­zi­á­ju­kat. Itt le­het pacs­ma­gol­ni és ken­ni bő­ven a fes­té­ket! A kö­zös al­ko­tás­ban Vízi Tihamér fes­tő­mű­vész lesz a se­gít­sé­günk­re. A gye­re­kek­nek al­kal­muk nyí­lik meg­is­mer­ked­ni kü­lön­fé­le fes­té­sze­ti tech­ni­kák­kal, stí­lu­sok­kal.
Tarján Veronika Edit és Mogyoró Kornél: Kuruttyoló me­se
A ze­nei ele­mek­kel kí­sért Kuruttyoló me­sét a leg­ki­sebb kor­tól ajánl­juk min­den kor­osz­tály szá­má­ra. A me­se után a ze­né­szek to­vább ját­sza­nak, kü­lön­bö­ző hang­szer­szó­lók, ze­nei han­gu­la­tok vált­ják egy­mást, a gye­re­kek pe­dig ze­né­re al­kot­hat­nak.

Belépőjegy: 500 Ft, csa­lá­di jegy két gyer­mek­től: 1000 Ft

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 16. 10.00 órá­tól
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. ok­tó­ber 16. 13 órá­ig

Óbudai Kulturális Központ
Tel: 388-2373
www.kulturkozpont.hu
1032 Budapest, San Marco u. 81.