Óbudai Kulturális Központ

Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Központ

Alko­tó­nap

Októ­ber 16.
10.00-tól — 13.00-ig

Köz­remű­ködők:
Zene: Tar­ján Vero­nika Edit és Mogyoró Kor­nél
A közös alko­tás­ban részt vesz: Vízi Tiha­mér festőművész

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Ezen a napon a gye­re­kek és a felnőt­tek is sza­bad­jára enged­he­tik a fan­tá­zi­á­ju­kat. Itt lehet pacs­ma­golni és kenni bőven a fes­té­ket! A közös alko­tás­ban Vízi Tiha­mér festőmű­vész lesz a segít­sé­günkre. A gye­re­kek­nek alkal­muk nyí­lik meg­is­mer­kedni külön­féle fes­té­szeti tech­ni­kák­kal, stí­lu­sok­kal.
Tar­ján Vero­nika Edit és Mogyoró Kor­nél: Kuruttyoló mese
A zenei ele­mek­kel kísért Kuruttyoló mesét a leg­ki­sebb kor­tól ajánl­juk min­den kor­osz­tály szá­mára. A mese után a zené­szek tovább ját­sza­nak, külön­böző hang­szer­szó­lók, zenei han­gu­la­tok vált­ják egy­mást, a gye­re­kek pedig zenére alkothatnak.

Belépő­jegy: 500 Ft, csa­ládi jegy két gyer­mektől: 1000 Ft

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 16. 10.00 órá­tól
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 16. 13 óráig

Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Tel: 388‑2373
www.kulturkozpont.hu
1032 Buda­pest, San Marco u. 81.