Óbudai Kulturális Központ

Alkotónap

Októ­ber 16.
10.00-tól — 13.00-ig

Köz­remű­ködők:
Zene: Tar­ján Vero­ni­ka Edit és Mogyo­ró Kor­nél
A közös alko­tás­ban részt vesz: Vízi Tiha­mér fes­tő­mű­vész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Ezen a napon a gye­re­kek és a fel­nőt­tek is sza­bad­já­ra enged­he­tik a fan­tá­zi­á­ju­kat. Itt lehet pacs­ma­gol­ni és ken­ni bőven a fes­té­ket! A közös alko­tás­ban Vízi Tiha­mér fes­tő­mű­vész lesz a segít­sé­günk­re. A gye­re­kek­nek alkal­muk nyí­lik meg­is­mer­ked­ni külön­fé­le fes­té­sze­ti tech­ni­kák­kal, stí­lu­sok­kal.
Tar­ján Vero­ni­ka Edit és Mogyo­ró Kor­nél: Kuruttyo­ló mese
A zenei ele­mek­kel kísért Kuruttyo­ló mesét a leg­ki­sebb kor­tól ajánl­juk min­den kor­osz­tály szá­má­ra. A mese után a zené­szek tovább ját­sza­nak, külön­bö­ző hang­szer­szó­lók, zenei han­gu­la­tok vált­ják egy­mást, a gye­re­kek pedig zené­re alkot­hat­nak.

Belé­pő­jegy: 500 Ft, csa­lá­di jegy két gyer­mek­től: 1000 Ft

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 16. 10.00 órá­tól
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 16. 13 órá­ig

Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Tel: 388‑2373
www.kulturkozpont.hu
1032 Buda­pest, San Mar­co u. 81.