október 11. | csütörtök

| 0 comments

16.00

Nyugat-magyarországi Egye­tem Apá­czai Csere János Kar Vizu­á­lis Neve­lési Tan­szék Cziráki Lajos Kiál­lí­tó­tér
9024 Győr, Liszt F. u. 42. II. emelet

A vára­ko­zás ideje

Kovács Gom­bos Gábor festőmű­vész kiállítása

Meg­nyitja: Mar­tos Gábor művé­szeti író, a Múze­um­Café főszerkesztője

Nyitva tar­tás: vasár­nap kivé­te­lé­vel naponta 8.00–20.00 óra.

novem­ber 2-ig

17.00

Galéria’18
Fővá­rosi Szabó Ervin Könyv­tár
XVIII/3 Nagy­könyv­tár

SPACEPIC

Meny­hárt Nor­bert, a Magyar Képzőmű­vé­szeti Egye­tem hallgatója

Meg­nyitja: Szőke Gás­pár festőművész

Nyitva tar­tás: H, Sz, Cs, P: 9–19, K, Szo: 9–14

októ­ber 30-ig

 17.00

Galéria’13 Sorok­sár
1238 Buda­pest, Hősök tere 13.

Har­tung Sán­dor világa – Kiál­lí­tás a művész 50. szü­le­tés­napja alkalmából

Meg­nyitja: dr. Sinó­ros Szabó Kata­lin művészettörténész

Köz­remű­ködők: Ezüst-Patak zene­kar
Rémi Tünde — ének,
Gab­ri­eli Richárd — gitár, ének, tilinkó,
Héri Attila — dobok,
Pivar­csi Gábor — zon­gora, bil­lentyűs hang­sze­rek,
Szé­csi Attila — hegedű,
Per­ger Ist­ván — ütő­hang­sze­rek,
Lőrincz György — elekt­ro­mos szaxofon

Nyitva tar­tás: szer­dá­tól pén­te­kig, 14–18 óráig.

novem­ber 17-ig

 19.00

Faur Zsófi Galé­ria
1114. Bp., Bar­tók Béla út 25.
T: +36 20 212 92 29 / galeriafaur.hu

Bak Imre és Bara­bás Zsófi kiállítása

Bak Imre és Bara­bás Zsófi közös kiál­lí­tása az absz­trakt művé­szet helyét és hely­ze­tét kívánja bemu­tatni a kor­társ művé­szet vilá­gá­ban, miköz­ben külön­le­ges pár­be­szé­det hoz létre két külön­böző gene­rá­ció, két eltérő attitűd, és két festői hit­val­lás között.

Meg­nyitja: Fehér Dávid

Nyitva tar­tás: H-P: 12:00–18:00 | Szo: 10:00–13:00

novem­ber 4-ig

19.00

Pró­féta Galé­ria
1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.

DADA est a Prófétában

Hugo Ball (1896–1927)
hang­köl­te­mé­nyek (1916)

Kurt Sch­wit­ters (1887–1948):
urso­nate (1927)

20:00

DADA ma”

beszél­ge­tés a DADA tovább­élé­séről és recep­ci­ó­já­ról
résztvevők:

dr. Kap­pa­nyos And­rás iro­da­lom­tör­té­nész (Mis­kolci Egye­tem)
Menich-Horváth Ist­ván kar­mes­ter (Ham­burg)
dr. Szká­rosi Endre művé­szeti író, per­for­mer (ELTE)
dr. Szőke Anna­má­ria művé­szet­tör­té­nész (ELTE)

21:30

Zene éjfé­lig
Faul Péter live act dj + meg­le­pé­tés dj

Vélemény, hozzászólás?