október 11. | csütörtök

16.00

Nyugat-magyarországi Egye­tem Apá­czai Cse­re János Kar Vizu­á­lis Neve­lé­si Tan­szék Czi­rá­ki Lajos Kiál­lí­tó­tér
9024 Győr, Liszt F. u. 42. II. eme­let

A vára­ko­zás ide­je

Kovács Gom­bos Gábor fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Mar­tos Gábor művé­sze­ti író, a Múze­um­Ca­fé főszer­kesz­tő­je

Nyit­va tar­tás: vasár­nap kivé­te­lé­vel napon­ta 8.00–20.00 óra.

2012. novem­ber 2-ig

17.00

Galéria’18
Fővá­ro­si Sza­bó Ervin Könyv­tár
XVIII/3 Nagy­könyv­tár

SPACEPIC

Meny­hárt Nor­bert, a Magyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem hall­ga­tó­ja

Meg­nyit­ja: Sző­ke Gás­pár fes­tő­mű­vész

Nyit­va tar­tás: H, Sz, Cs, P: 9–19, K, Szo: 9–14

2012. októ­ber 30-ig

 17.00

Galéria’13 Sorok­sár
1238 Buda­pest, Hősök tere 13.

Har­tung Sán­dor vilá­ga – Kiál­lí­tás a művész 50. szü­le­tés­nap­ja alkal­má­ból

Meg­nyit­ja: dr. Sinó­ros Sza­bó Kata­lin művé­szet­tör­té­nész

Köz­re­mű­kö­dők: Ezüst-Patak zene­kar
Rémi Tün­de — ének,
Gab­ri­eli Richárd — gitár, ének, tilin­kó,
Héri Atti­la — dobok,
Pivar­csi Gábor — zon­go­ra, bil­len­tyűs hang­sze­rek,
Szé­csi Atti­la — hege­dű,
Per­ger Ist­ván — ütő­hang­sze­rek,
Lőrincz György — elekt­ro­mos sza­xo­fon

Nyit­va tar­tás: szer­dá­tól pén­te­kig, 14–18 órá­ig.

novem­ber 17-ig

 19.00

Faur Zsó­fi Galé­ria
1114. Bp., Bar­tók Béla út 25.
T: +36 20 212 92 29 / galeriafaur.hu

Bak Imre és Bara­bás Zsó­fi kiál­lí­tá­sa

Bak Imre és Bara­bás Zsó­fi közös kiál­lí­tá­sa az abszt­rakt művé­szet helyét és hely­ze­tét kíván­ja bemu­tat­ni a kor­társ művé­szet vilá­gá­ban, miköz­ben külön­le­ges pár­be­szé­det hoz lét­re két külön­bö­ző gene­rá­ció, két elté­rő atti­tűd, és két fes­tői hit­val­lás között.

Meg­nyit­ja: Fehér Dávid

Nyit­va tar­tás: H-P: 12:00–18:00 | Szo: 10:00–13:00

novem­ber 4-ig

19.00

Pró­fé­ta Galé­ria
1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.

DADA est a Pró­fé­tá­ban

Hugo Ball (1896–1927)
hang­köl­te­mé­nyek (1916)

Kurt Sch­wit­ters (1887–1948):
urso­na­te (1927)

20:00

DADA ma”

beszél­ge­tés a DADA tovább­élé­sé­ről és recep­ci­ó­já­ról
részt­ve­vők:

dr. Kap­pa­nyos And­rás iro­da­lom­tör­té­nész (Mis­kol­ci Egye­tem)
Menich-Horváth Ist­ván kar­mes­ter (Ham­burg)
dr. Szká­ro­si End­re művé­sze­ti író, per­for­mer (ELTE)
dr. Sző­ke Anna­má­ria művé­szet­tör­té­nész (ELTE)

21:30

Zene éjfé­lig
Faul Péter live act dj + meg­le­pé­tés dj

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.