október 11. | csütörtök

| 0 comments

16.00

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Vizuális Nevelési Tanszék Cziráki Lajos Kiállítótér
9024 Győr, Liszt F. u. 42. II. eme­let

A vá­ra­ko­zás ide­je

Kovács Gombos Gábor fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Martos Gábor mű­vé­sze­ti író, a MúzeumCafé fő­szer­kesz­tő­je

Nyitva tar­tás: va­sár­nap ki­vé­te­lé­vel na­pon­ta 8.00–20.00 óra.

no­vem­ber 2-ig

17.00

Galéria’18
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XVIII/3 Nagykönyvtár

SPACEPIC

Menyhárt Norbert, a Magyar Képzőművészeti Egyetem hall­ga­tó­ja

Megnyitja: Szőke Gáspár fes­tő­mű­vész

Nyitva tar­tás: H, Sz, Cs, P: 9–19, K, Szo: 9–14

ok­tó­ber 30-ig

 17.00

Galéria’13 Soroksár
1238 Budapest, Hősök te­re 13.

Hartung Sándor vi­lá­ga – Kiállítás a mű­vész 50. szü­le­tés­nap­ja al­kal­má­ból

Megnyitja: dr. Sinóros Szabó Katalin mű­vé­szet­tör­té­nész

Közreműködők: Ezüst-Patak ze­ne­kar
Rémi Tünde – ének,
Gabrieli Richárd – gi­tár, ének, ti­lin­kó,
Héri Attila – do­bok,
Pivarcsi Gábor – zon­go­ra, bil­len­tyűs hang­sze­rek,
Szécsi Attila – he­ge­dű,
Perger István – ütő­hang­sze­rek,
Lőrincz György – elekt­ro­mos sza­xo­fon

Nyitva tar­tás: szer­dá­tól pén­te­kig, 14–18 órá­ig.

no­vem­ber 17-ig

 19.00

Faur Zsófi Galéria
1114. Bp., Bartók Béla út 25.
T: +36 20 212 92 29 / galeriafaur.hu

Bak Imre és Barabás Zsófi ki­ál­lí­tá­sa

Bak Imre és Barabás Zsófi kö­zös ki­ál­lí­tá­sa az abszt­rakt mű­vé­szet he­lyét és hely­ze­tét kí­ván­ja be­mu­tat­ni a kor­társ mű­vé­szet vi­lá­gá­ban, mi­köz­ben kü­lön­le­ges pár­be­szé­det hoz lét­re két kü­lön­bö­ző ge­ne­rá­ció, két el­té­rő at­ti­tűd, és két fes­tői hit­val­lás kö­zött.

Megnyitja: Fehér Dávid

Nyitva tar­tás: H-P: 12:00–18:00 | Szo: 10:00–13:00

no­vem­ber 4-ig

19.00

Próféta Galéria
1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.

DADA est a Prófétában

Hugo Ball (1896-1927)
hang­köl­te­mé­nyek (1916)

Kurt Schwitters (1887-1948):
ur­so­na­te (1927)

20:00

„DADA ma”

be­szél­ge­tés a DADA to­vább­élé­sé­ről és re­cep­ci­ó­já­ról
részt­ve­vők:

dr. Kappanyos András iro­da­lom­tör­té­nész (Miskolci Egyetem)
Menich-Horváth István kar­mes­ter (Hamburg)
dr. Szkárosi Endre mű­vé­sze­ti író, per­for­mer (ELTE)
dr. Szőke Annamária mű­vé­szet­tör­té­nész (ELTE)

21:30

Zene éj­fé­lig
Faul Péter live act dj + meg­le­pé­tés dj

Vélemény, hozzászólás?